Milagres Cathedral, Kallianpur, Udupi - Platinum Jubilee Celebration of the Church Building - An AppealMilagres Cathedral, Kallianpur, Udupi – 576114
Platinum Jubilee Celebration of the Church Building - An Appeal

Dear Friend,

Hearty greetings to you from the Milagres Cathedral, Kallianpur. We have successfully completed three years of the establishment and declaration of Milagres Church as the Cathedral of the new Diocese of Udupi. Our Lady of Miracles, our beloved mother, has been declared the patroness of our infant diocese. Milagres Cathedral is the mother of all the churches of our diocese.

The present Church, built in 1940, completes 75 years of service to the faithful. In order to meet the felt needs of the church, the

Platinum Jubilee Committee has planned three projects to mark this historic occasion:
1.    Redesigning the Façade
2.    Repair of the Church Roof
3.    Painting of the Church
4.    House for the Poor

Our generous donors have extended their help and support in all our previous ventures. The renovation of the Tri-Centenary Hall has been completed beautifully. The Committee solicits your generous assistance in the new projects.
Need of the Projects:

1. The Façade :
The beauty and elegance of our magnificent altar evokes a sense of awe and devotion in the faithful. The beauty of the altar and the interior structure is not properly reflected in the existing façade of the church. A blue print has been prepared to give a face-lift to the facade at an estimated cost of `. 50 lakh.

2. The Church Roof:
The church roof is 75 years old and is fragile. There is seepage during the rainy season. The wooden structure as well as the tiles need immediate repair/ replacement. The roof of the cathedral will strengthened by replacing the reapers and the tiles at an estimated cost of ` 20 lakh.

3. The Painting:
The painting the cathedral will enhance the beauty of the magnificent structure and will create a conducive atmosphere for prayer, meditation and celebration of the liturgy. It will acquire a new and attractive look. The estimated cost is   `.10 lakh.

4. House for the Poor:
The plan to provide houses for the poor of the parish, who do not have a shelter of their own at a minimum of rent. The estimated cost is `. 25 Lakh.

The total cost of the Project:
Front Façade     : `. 50 Lakh
Church Roof     : `. 20 Lakh
Painting           : `. 10 Lakh
Houses            : `. 25 Lakh

Every contribution, big or small, shall be accepted and acknowledged gratefully:
        PATRONS             :  ` 10 Lakh & above
        FOUNDERS           :  ` 5 Lakh & above
        BENEFACTORS     :  ` 3 Lakh & above
        WELL-WISHERS    :  ` 1 Lakh & above
        DONORS             :  ` 50,000 & above

We solicit your generous cooperation in completing the above projects. May Our Lady of Miracles, along with Jesus, her son, bless all of you and your families abundantly. We look forward to your kind helping hand.

Your kind contribution may please be sent to:
Add:
The Parish Priest,
Renovation of Milagres Cathedral
Milagres Cathedral, Kallianpur
Udupi - 576114, India.

Bank Details:
SB A/c. 01442200065830
Syndicate Bank
Kallianpur Branch
IFSC Code: SYNB0000144

Parish Priest and Jubilee Committee

 

«Ä¯ÁVæ¸ï PÁxÉzÁæ¯ï

PÀ¯ÁåtÄàgï, GqÀĦ - 576114

«Ä¯ÁVæ¸ï PÁxÉzÁæ¯ï EUÀeÉð ¨ÁAzÁàZÉÆ 75ªÁå ªÀ¸ÁðZÉÆ dĨÉèªï

(EUÀeÉðZÉA ¸ÁÜ¥À£ï : 1678, ¥Àæ¸ÀÄÛvï EUÀeÉð ¨ÁAzÁàa §Ä£Áåzï : 1940)

ªÀÄ£À«

ªÉÆUÁZÁåA£ÉÆ,

       «Ä¯Ágï PÁxÉzÁæ¯ï ¨ÁAzÁàZÁå CªÀÄÈvÉÆÃvÀìªï DZÀgÀuï ¸À«Äw xÁªïß ¥ÀæuÁªÀiï.

       D«ÄÑ £À« GqÀĦ ¢AiÉĹeï eÁªïß, vÀ±ÉAZï DªÀiÁÑöå «Ä¯Ágï EUÀeÉðPï PÁxÉzÁæ¯ÁZÁå ¥ÁAªÁØöåPï G¨Á£ïð wÃ£ï ªÀ¸ÁðA ¸ÀA¦èA. DªÀiÁÑöå ¥ÁvÉÆæ£ï «Ä¯Ágï ªÀiÁAiÉÄPï ¸ÀUÁîöå ¢AiÉĹfa ¥ÁvÉÆæ£ï eÁªïß £À«ÄAiÀiÁgÁèA D¤ ¢AiÉĹfAvÁèöå ¸Àªïð ¦üUÀðeÁAPï DªÉÄÑA PÁxÉzÁæ¯ï DªÀAiÀiï eÁ¯Áå.

       D«Ä DvÁA ¸ÀzÁA¤Ãvï ªÁ¥ÁgÁÑöå DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeÉZÁå £ÀªÁå ¨sÁAzÁàPï ºÁå ªÀ¸Áð 75 ªÀ¸ÁðA ¨sÀgÁÛvï. ºÉÆ dĨÉèªï DZÀgÀuï Cxïð¥ÀÆuïð jw£ï PÀgÀÄAPï ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ½£ï ‘dĨÉèªï ¸À«Äw’ D¸Á PÉ°è,  ºÁå dĨÉèªÁ ªÀ¸Áð EUÀeÉða ªÀÄÄQè vÉÆÃgï, EUÀeÉðZÉA ¥ÁPÉA zÀÄgÀ¹Û vÀ±ÉAZï ¥ÉÊAnAUï PÁªÀiï ºÁwA WÉAªïÌ ¤zsÁðgï PɯÁ. JzÉÆ¼ï ªÀÄíuÁ¸Àgï ¦üUÀðeÉZÁå ¸Àªïð PÁªÀiÁAPï vÀÄ«Ä ¦üUÀðeÁÎgÁA¤ D¤ »vÀaAvÀPÁA¤ DªÀiÁÌA ¨sÀ¥ÀÆðgï ¸ÀºÀPÁgï ¢¯Á. ºÁZÉA ¤zÀ±Àð£ï DªÉÄÑA ºÉƯÁZÉA £À«ÃPÀÈvï ¨sÁAzÁ¥ï eÁªÁ߸Á.

       Cwà UÀeÉðaA PÁªÀiÁA ªÀiÁvïæ ºÁwA WÉA«ÑA vÀjÃ, ªÁªÁæZÁå RZÁðPï vÀĪÀiÁÑöå §gÁå ªÀÄ£ÁZÁå ¸ÀºÀPÁgÁZÉgï ¨sÀªÀð¸ÀÄ£ï D¸ÁAªï. «Ä¯Ágï ªÀiÁAiÉÄZÁå ªÀÄdvÉ£ï, wZÁå ¨sÀÄUÁåðA¤ KPï eÁªïß ºÁwA WÉAªÉÑA PÁªÀiï ±Á©vÁAiÉÄ£ï ¥ÉÆAvÁPï ¥ÁAªÉÑA RArvï PÀµÁÖAZÉA £ÀíAiÀiï.

1. EUÀeÉða ªÀÄÄQè vÉÆÃgï:

        DªÀiÁÑöå «Ä¯Ágï PÁxÉzÁæ¯ÁZÁå ¨ÁAzÁàa ¸ÉƨsÁAiÀiï ¤eÁ¬ÄÌà ¸ÀªÁðAZÁå ªÉÄZÀéuÉPï ¥Ávïæ eÁ°è ªÀÄíuÁÑöåAvï zÀĸÉæA GvÀgï £Á. D«ÄÑ EUÀeÉð ©üvÀjè D¯ÁÛgï ¸ÀPÁØAPï   DPÀ¶ðvï PÀgÁÛ D¤ w ¥À¼ÉvɯÁåAPï ªÀiÁUÁÚöåZÉÆ ¹àjvï G§ÓvÁ. EUÀeÉð ©üvÀgÁèöå ¸ÉƨsÁAiÉÄPï ¥Àæ¸ÀÄÛvï ¨sÁAiÀiÁèöå vÉÆÃja ¢µÁÖªï vÁå ªÀÄmÁÖPï ¸ÀºÀeï eÁ°è £Á. zÉPÀÄ£ï PÁxÉzÁæ¯ÁPï KPï PÀ¯ÁvÀäPï D¤ DPÀµÀðPï vÉÆja UÀeïð D¸Á. ©üvÀgÁèöå D¯ÁÛjZÁå ¥ÀæwgÀÆ¥Áa vÉÆja £ÀPÁë vÀAiÀiÁgï eÁ¯Áå. ºÁZÉÆ CAzÁeï RZïð ®UÀâUï `.50 ¯ÁPï .

2. EUÀeÉðZÁå ¥ÁPÁåa zÀÄgÀ¹Û:

        ¥Àæ¸ÀÄÛvï EUÀeÉð ¨ÁAzÁàZÉA ¥ÁPÉA 75 ªÀ¸ÁðA ¥À£ÉðA. ¨sÁAiÀiÁèöå£ï vÉA §gÉA ¢¸ÁÛ vÀjà ¥Á«ê¯Áå ¢¸ÁA¤A vÉA ¥ÉÆAªÁÛ D¤ zÀÄgÀ¸ÉÛPï ªÀAiÀiïæ ZÀqÉÑA D¥ÁAiÀiÁZÉA eÁ¯ÁA. £À¼É vÀ±ÉAZï ¥ÁPÁåaA j¥ÁA §zÀÄèAZÉA Cwà ZÀqï UÀeÉðZÉA. £ÁA vÀgï ªÉVAZï vÉA ¥ÀqÁÑöå ¹ÜvÉPï ¥ÁªÁèA. ºÁå dĨÉèªÁ ¸ÀAzÀ©üðA ¥ÁPÁåa zÀÄgÀ¸ÉÛ PÁªÀiÁ ¸ÀªÉA, vÉÆÃgï D¤ ¥ÉÊAnAUï ¸ÁAUÁvÁ eÁ¯ÉA vÀgï EUÀeÉða ¸ÉƨsÁAiÀiï ZÀqÉÛ° ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, ¨sÀQÛPÁAPï EUÀeïð ¸ÀÄgÀQëvï D¸ÀÛ°. ºÁå ªÁªÁæZÉÆ RZïð ZÀqï GuÉA `.20 ¯ÁPï.

 

3. EUÀeÉðPï ¨ÁAzÁàPï £ÀªÁå£ï ¥ÉÊAmï:

        ªÀAiÀiïæ PÀ¼À¬Ä°èA zÉƤà PÁªÀiÁA ¸ÀA¥ÀAiÀiÁÛ£Á dĨÉèªÁ ¸ÀAzÀ©üðA PÁxÉzÁæ¯Áa ¸ÉƨsÁAiÀiï ZÀqÉÆAªïÌ D¤ EUÀeïð gÀAUÁ¼ï-¤vÀ¼ï ¢¸ÉÆAªïÌ ¸ÀUÁîöå EUÀeÉðPï £ÀªÁå£ï ¥ÉÊAnAUï PÀgÉÑA UÀeÉðZÉA. »A w¤Ã PÁªÀiÁA ¸ÀA¥ÁÛ£Á RArvï eÁªïß PÁxÉzÁæ¯ÁPï KPï £ÀªÉA gÀÆ¥ï AiÉÄvÀ¯ÉA D¤ ¸ÀªÁðAPï ªÉÄZÉÆéAªÉÑA, zɪÁPï ªÀiÁ£ÉÆéAZÉA ªÀiÁUÁÚöåZÉA WÀgï vÉA eÁvÀ¯ÉA.       ¥ÉÊAnAUÁZÁå PÁªÀiÁPï RZïð `.10 ¯ÁPï.

4. D¸ÉÆæ £Ávï¯ÁèöåAPï ©qÁgÁA:

       DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeÉAvï, ªÀ¸ÉÛPï D¸ÉÆæ £Ávï¯ÁèöåAPï, EUÀeÉðZÉÆ, G¥ÀAiÉÆÃUï eÁAªïÌ £Ávï¯Áèöå eÁUÁågï GuÁå RZÁðgï ªÀ¸ÉÛ ©qÁgÁA ¨ÁAzÀÄ£ï jAiÀiÁ¬ÄÛ zÀjgï ¨ÁqÁåPï ¢AªÉÑA AiÉĪÀÓuï. ºÁZÉÆ CAzÁeï RZïð `.25 ¯ÁPï.

       »A AiÉÆÃd£ÁA ¥sÀPÀvï ¸À«ÄwaA £ÀíAiÀiï, »A D«ÄÑA, «Ä¯Ágï PÁxÉzÁæ¯ÁZÁå ¸Àªïð ¦üUÀðeÁÎgÁAaA D¤ »vÀaAvÀPÁaA. zÉPÀÄ£ï ¸Àªïð DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeÁÎgÁAZÉÆ ¥ÀÄvÉÆð ¸ÀºÀPÁgï D¤ QæAiÀiÁ¼ï ªÉÄvÉgÀàuï D«Ä D±ÉvÁAªï. “ºÁ¸ÁÛöå vÉÆAqÁ£ï ¢vÁ vÉÆ zɪÁPï ªÉÆUÁZÉÆ” ( 2 PÉÆjAxï 9:7) ªÀÄí¼Áîöå ¸ÁA. ¥ÁªÁèZÁå GvÁæAPï ¸Àj eÁªïß vÀĪÀiÁÑöå GzÁgï ªÀÄ£ÁZÁå zÁ£ÁA ªÀ«ðA ºÉA AiÉÆÃd£ï ¥ÀÆuïð eÁAªïÌ DzsÁgï ¯Á¨sÀÛ¯ÉÆ ªÀÄí½î D«ÄÑ zsÀÈqï ¥ÁvÉåtÂ.

ºÁå ªÁªÁæZÉÆ ¥ÀÆuïð RZïð:

        vÉÆÃjZÉA PÁªÀiï  : ` 50 ¯ÁPï

        ¥ÁPÁåZÉA PÁªÀiï  : ` 20 ¯ÁPï

        ¥ÉÊAnAUï       : ` 10 ¯ÁPï

ºÁå ªÁªÁæPï vÀĪÉÆÑ DzsÁgï ºÉ ¥Àj vÀ«Ä ¢ªÉåvï

 ¥ÁvÉÆæ£ï     : zsÁ ¯ÁPï D¤ ªÀAiÀiïæ

 ¨É£É¥sÁåPÀÖgï    : ¥ÁAZï ¯ÁPï D¤ ªÀAiÀiïæ

 »vÀaAvÀPï    : wÃ£ï ¯ÁPï D¤ ªÀAiÀiïæ

  C©üªÀiÁ¤    : KPï ¯ÁPï D¤ ªÀAiÀiïæ

       zÁ¤   : 50 ºÀeÁgï D¤ ªÀAiÀiïæ

       vÀĪÀiÁÑöå GzÁgÀàuÁPï D¥Áèöå ¥ÀÄvÁ eÉdÄ ¸ÀªÉA, «Ä¯Ágï ªÀiÁAiÀiï ºÀeÁgÉÆA ªÁAmÁåA¤ ¥ÁnA ¢ÃA«Ý vÀ±ÉAZï vÀĪÉÄÑgï D¤ vÀĪÀiÁÑöå PÀÄmÁäAZÉgï ¨sÀ¥ÀÆðgï D²ÃªÁðzÁA WÁ®ÄA¢ ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛAªï.

       vÀĪÉÄÑA zÁ£ï, ¯Áí£ï ªÁ ªÀíqï, ¥sÀÄ¯ï ªÁ ¥ÁQî, ªÉÆUÁ£ï D«Ä ¹éÃPÁgï PÀgÉÛ¯ÁåAªï.  vÀĪÉÄÑA zÁ£ï ZÉPï/r.r/£ÀUÀzï zÁqÀÄAPï «¼Á¸ï:

The Parish Priest,

Renovation of Milagres Cathedral

Milagres Cathedral, Kallianpur

Udupi - 576114, India.

¨ÁåAPï SÁvÉÆ ¸ÀASÉÆ:

SB A/c. 01442200065830

Syndicate Bank

Kallianpur Branch

IFSC Code: SYNB0000144
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.

Kallianpur: Students Suffer during rain.
View More

Veez Konkani Illustrated - Weekly e-MagazineVeez Konkani Illustrated - Weekly e-Magazine
Month’s MindMonth’s Mind
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums