ಸೌಹಾರ್ದ್ ಸಾಂಕೊವ್, ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಥಿಕ್ - ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್


- ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್ [ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ಒಲಿವರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮ್]

Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ದಯ್ರಾನ್ ಹರ್ದೆಂ ದಿತಾ. ಯಶಸ್ವೆ ಲಾಗೊನ್ ಸಾಹಸಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಯ್ನಾ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಚ್ ಆಪ್ಣೆ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಸ್ರಾನಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಂತ್ ತೊ ಭರ್ತಾ, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಪೆಚಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾ ಖಾತಿರ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರ್ತಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜೆಂ ಜೊಡ್ಲಾಂ, ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಸಮಾಜೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆಂತ್  ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ನಕ್ತಿರಾಂಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿರ್ ಆಸಾ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ‍್ನಾಂಡಿಸ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್.  ಹ್ಯಾಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ (  May 9 ) ಉದ್ಯಮಾಚಿಂ ಫಳಾದಿಕ್ 25  ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲಿ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲಿ ತಾಚಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮೊಸಾಕ್ಕೊ ಶಿಫ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿ ಪುಡಾರಾಚಿಂ ಬಳಾದಿಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುನ್ ಆಸಾ.

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತ್ 18.08.1951 ವೆರ್ ದೆ.ಜೊಸೆಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ದೆ.ಮೇರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊ ಶ್ರೀ ಡೆವಿಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ.

ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾವೆಂತ್ ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಚಾರ್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಭಾವಾಕ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಣೆ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕೆಮ್ಮಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಪುಡಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್ 1967 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘರ್ - ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮುಂಬಯ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ದರ್ಲಿ. ಉಜ್ವಲ್ ಆನಿ ಸುಂದರ್ ಭವಿಶ್ಯಾಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಯಾನಗರಿ ಮುಂಬಂಯ್ಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆನಿ ಶೊರ್ಟ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶಿಕ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಶಿಕೊನ್ ಮುಂಬಯಿಂತ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕಂಪೆನಿ ಲಾರ್ಸನ್ ಆಂಡ್ ಟಾಬ್ರೊ ಹಾಂತು ಮಿಶಿನ್ ಒಪರೆಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥೊಡೊ ತೆಂಪ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾ.

ಆಪ್ರಾಪ್ತ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಹರ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಬ್ರೇಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ.ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚಿಂ 18 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ಲಿಂಚ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರೇಕಾಚ್ಯಾ 3 ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮುಂಬಯಿಂತ್ಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕಂಪೆನಿ ಮಹಿಂದ್ರ ಆಂಡ್ ಮಹಿಂದ್ರ ಹಾಂಚಿಂ ನವಿಂ ವಾಹನಾಂ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಾಂತುಂ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆಗಾಧ್ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಸಭಾರ್ ಬಾಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಪರಿಣತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ಹರ್ದೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 350 ರುಪಯ್ ಪಾಗ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಎಲ್ ಆಂಡ್ ಟಿ ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಕಂಪೆನಿ ಶಾಪೂರ್ಜಿ ಪಾಲಮ್‍ಜಿ  ಹಾಂತುಂ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ -  "ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜವಾಬ್ದಾರ‍್ಯಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಆಗಾಧ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ ಕೀ ಆಪುಣ್ ಎಲ್ ಆಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಥಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾಂ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಆಭಿವೃದ್ದೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಭೋವ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ  ಎಕ್‍ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್  ಆಪ್ಣೆ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಯ್ಚೆರ್ ಥಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.ಆಶೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ವಿರಾಮ್ ಪಡ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ."  ಆಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಾಹಸಿಕ್ ಮೇಟ್ ಫಳ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವರ್ಗಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೆ ಗೂಣ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ತಾಕಾ ಸುಪರ್‌ವಾಯ್ಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಡ್ತಿ ದಿಲಿ. ಪುಣ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಅನಿ ಮುಖಾರ್ ಉನ್ನತಿ ಮೆಳ್ಚಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಅವ್ಕಾಸಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಸಂಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಶ್ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ - 1977 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 26 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತೆವಾಂ ಬಂಜರ್ ಭುಂಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ದುಬಾಯಾಕ್ ವಿಸಿಟ್ ವಿಜಾಚೆರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತಾ. ದುಬಾಯಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಕಾಮಾಂಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆ. ಏಕ್ 3000 ದಿರ‍್ಹಾಮ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಗಾಂತ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ  ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್, ದುಸ್ರೊ 1700 ದಿರ‍್ಹಾಮ್ ಪಾಗಾಂತ್ ಎಕಾ ಶಿಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್.

ತಾಚಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಆನಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚಿ ಜಿಣಿ ತರೀ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವೆಚ್ಯೊ ಶಿಡಿಯೊ ಚಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಆರಬ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಕುವೈಟ್ ಶಿಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಕಾ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಉದರ್ಗತೆಚಿ  ಘುಂವ್ಡಿ ಘೆತಾ. ಆಶೆಂ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ 1979 ವರ್ಸಾ ಆಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ಒಳಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಲಗ್ನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಬದಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಆಜ್  4 ಚಲೆ ಆನಿ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಸುಂದರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್ತಾ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ 3 ಪುತ್ರ್ ಆನಿ 1 ಪುತ್ರಿ ಆಪಾಪ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾತ್.

11 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಗಾದ್ ಆನುಭವ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಜೊಡುನ್ ,ದೆವಾಚೆರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ದವರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಆನಿ ಹಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ 1989 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ  9 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಚೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಉಧ್ಯಮ್ " ಮೊಸಾಕೊ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್  ಫೊರ್ವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ " ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಲ್ಲಿ ಚತುರತಾ , ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ತಾಣೆ ದವರುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಬರೊ ಸಂಬಂದ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾಗೊ ಕರುನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಸಿಕ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಮೆಟಾ ವರ್ವಿಂ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ,  ಕೋಣ್‌ಂಚ್  ಪೊದೊರ್ನ್ ನಾಂತ್ ತರೀ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಪ್ಣೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಯುವಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ ಚಕಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಆಜ್ , ವ್ಹಡಾ ಆಬಿಮಾನಾನ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ -  " ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಆನ್ಭೊಗ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಭಂಡ್ವಾಳ್  ಆನಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಬಳ್. ಆಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಉಧ್ಯಮಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆವಾಂ ಹೆ ದೊನೀ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ‍್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ ಕಿ ಮೊಸಾಕೊ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ 25 ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. 2007 ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂ ಲಾಗೊನ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಶಿಫ್ಫಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ ನಾ ತರಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಧ್ಯಮ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಲುಕ್ಸಾಣೆಕ್ ಎದೊಳ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಲಿ ಶಿಸ್ತೆಚಿ ಜಿವಿತಾ ಶೈಲಿ , ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭುಕ್ , ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸತತ್ ಆನಿ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ನಿರಂತರ್ ಚಾಲು ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಜಾಲಿ"

" ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲೆಂ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಕಿಡಿ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ. ಆಪ್ಣೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಆವ್ಯಕ್ತ್ ಆಶಾ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಪುಂಜೊವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ವಾ ಆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ದಿ , ಪೊದೊರ್ನ್ ಜಾಂವ್ದಿ , ಶಿಕಪ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್,  ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಿ ಆಪ್ಣೆ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್"

ಆಶೆಂ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಉಧ್ಯಮ್ ಯಶಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಡೊನ್ ಸಮಾಜ್ ತಾಕಾ ಘನಾನ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ " ಫರ್ನ್ಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ & ಕಾರ್ಗೊ ,ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ" ನಾಂವಾರ್ 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಆಜ್ ಶೆಂಬೊರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕಾಮೆಲಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಣಾವಯ್ರ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶೆಂಬೊರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡಾ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧಾ ಮಾಪಾಂನಿ ಫಾವೊ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತತ್ವಾಂನಿ ಚಲ್ಚೊ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಪಾವ್ತಾ. ಆಪ್ಣೆ ಕರ್ಚಿ ಗುಪಿತ್ ಸೆವಾ ಕೊಣಾಕಿ ಕಳೊಂಕ್ ನಜೊ ಮುಣೊನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತರೀ ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ " ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಳಾನಾ ತರ್ ಹೆರ್ ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ತಾಲೆ "

ದೆಕುನ್ ತಾಚಿ ಮಾಫಿ ಮಾಗೊನ್ ತಾಣೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕರ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬೊರಿಂ ಕಾಮಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಚಿಂ ತರ್ -  ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಳಾಲ್ಗಿರಿ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆತೀ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಆನಾಥ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕಿಂ ಕರುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾತ್-ಮತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಡ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಜೆವಣ್ , ತಾಂಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾ. ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾ ತರೀ , ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಕ್ ಹಾಣೆ ಮೊಟಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತೊ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಉಧಾರ್ ಮ್ಹನಾಕ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಡ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ " ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾತಿ - ಧರ್ಮಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್,  ಪೂಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತೊ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್  ಪ್ರಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ತೊ ಸಾರ್ತಾ. ಏಕ್ ದಾಕ್ಟೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಮಠ ಹಾಚ್ಯಾ ಜಿರ್ಣೊದ್ಧಾರಾ ಲಾಗೊನ್ ಬರೊ ಐವಜ್ ತಾಣೆ ದಾನ್ ಕೆಲಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್  " ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ತಿ ಮೊಗಾಚಿ ಜಾತ್ " ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶ್ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೃಡ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ.

ಶ್ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಂಕ್ ಗಡ್ ನಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆನ್ಭೊಗ್ ನಾ ತರೀ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಂಕ್ ದೆಂವೊನ್ "ಕಾಜಾರ್" ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ಆನಿ "ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ , ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ " ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ಕನ್ನಡ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುನ್ ತೊ ಆಪ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ ಪುತ್ ಲ್ಯಾರಿ ( ಚಿತ್ರ್ ನಾಂವ್ ರೋಹಿತ್ ) ಹಾಕಾ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪರಿಚಿತ್  ಕರ್ತಾ."ಕಾಜಾರ್" ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಆತೀ ಉತ್ತಮ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಚಲನ್‍ಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಣಾಖಾಲ್ " ಕಾರ್ಕಳದ ಪವಾಡ ಪುರುಷ - ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ " ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ತಾ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ಲಿಂ ಯಶಸ್ವಿ 62 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 3 ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಬಾಯ್ ಶಹರಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಸ್ತೆ ಶಹರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ ತರೀ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾಷೆ ವಯ್ರ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ನರ್ವಾಳೆ ಪೊಳೆ ತಶೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆತಾಂ ತರೀ ತಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಲಗ್ಭಗ್ 42 ವರ್ಸಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವ್ಲಾ ತರೀ ತಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತಾಕ್ ಚಕಿತ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ತಾಣೆ ತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಸ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ವಾಪರ‍್ಚೆ ಸಂಸ್ಕ್ರತ್  ಶ್ಲೋಕ್ ಆನಿ  ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅಸ್ಕಲಿತ್ ವಿವರಣ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನೀಕಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.

ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾಚೊ ತಾಳೊ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಫಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾನಾ‍ತ್‌ಲ್ಲಿಂ ತೊ ಏಕ್ ಭಾರಿ ಟಪ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್  ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಡಸ್ ತಾಳ್ಯಾ ಫಾಟ್ಲೆಂ ಮಧುರ್ ಮನ್ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಒಳ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಹೆರಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚಿ , ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ತರೀ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತೊ ಚಡ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಶೆನಾ. ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ , ಆನಾಥ್ ಆಶ್ರಮಾಂಕ್ , ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ , ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ತಶೆಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ , ಕಲಾ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಚೆ ಹಾತ್ ಸದಾಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಧಾನ್-ಧರ್ಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ತಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ.  ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ " ಹ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಆಪುಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾಂಗಿ ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಜಿ ಸರ್ವ್ ಖಂತ್ ದುಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ. ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೀ ತಾಣೆ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಮಾಜೆ ಲಾಗೊನ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ. ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಆನೀಕಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್.

ಶ್ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಕತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾಚಿ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಸಕತ್ ( ಫೊಟೊ ಮೆಮರಿ).  ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಒಳೊಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಘಟನ್ ಜಾಂವ್ದಿ , ಕೊಣಾಚೊಯ್ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್, ಲಗ್ನಾ ದೀಸ್ ಯ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ದೀಸ್ ಎಕ್ ಪೌವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂ ಸವಾಲ್‍ಚ್ ನಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಸಕ್ತೆ ಲಾಗೊನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತ್ಲೆ ಶ್ಲೋಕ್ ತಶೆಂ ಮಹಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ಉದ್ಕಾಬರಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಘೆಲ್ಯಾರೀ  ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಿಶಯಾ ವಯ್ರ್ ವೊರಾಂಚಿಂ ವೊರಾಂ ಉಲೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. , ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಹಡ್ನ್ ದರ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ವೆಳಾ ಭಾಷಣಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿ ಕಾತಿಂ ಮದೆಂ ತೊ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆಚೊ ಗಾಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ಲೆ ಆನ್ಭೊಗ್ , ತಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಚೆ ಘುಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಂಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಲೊಂಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಭ್ಹುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಂಯ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೆವಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತಶೆಂ ಸುಂದರ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ದೆಕೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ಸೊತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮಧೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅಪಾರ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಚೊ ಶ್ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಫುಳಕಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಯಶಸ್ವೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉತ್ತುಂಗಾಕ್ ವ್ಹರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಆಶೆತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಣೆ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಹಾಯರ್ ಫ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ 7 ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಫಕತ್ 4 ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 3 ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ನಿಧಿ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಶ್ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಭೊವ್‍ಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಘೆತಾ. ವ್ಯಾಯಮ್ ಆನಿ ನಿಯಮಿತ್ ಖಾಣ್ - ಜೆವಣ್ ತಾಕಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಸದಾಂಚ್ ಉಲ್ಲಾಸ್‍ಭರಿತ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲ್ಭಾರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ಲಿ ಸವಾಲಾಂ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಫುಡ್ ಕರುಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ತಾಚ್ಯಾ 62 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಚಿ ಭ್ಹಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಉರ್ಬಾ ಖಂಚಾಯ್ 25 - 30  ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಚೊ ಶಾಂತ್ ಸ್ವಭಾವ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತೋ ಅಬಿಮಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಿಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಉದ್ಯಮಾ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮಿ ಕುಟ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರ‍್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತಾ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೋ. ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರ‍್ಯೊ ಸಮ್ಜೊನ್ ಉಧ್ಯಮ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮಾಜೆ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ನಾ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವ ಪರಿಶ್ರಮಾಂತ್ ಆಜ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಗಾಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಶ್ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಮ್ಮೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಹಾಚ್ಯಾಕಿ ವರ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ತೊ ಆಭಿಮಾನಾಚೆಂ ಥಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ, ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಆಶೆತಾಂವ್.

- ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್

- ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್
- ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್
Comments on this Article
Patrick L. Lewis, Thonse-Kallianpur/Dubai Mon, May-25-2015, 11:31
Nice story but real story. Really enjoyed reading this. Thanks to Nanu and My God Bless Mr.Frank Fernandes
Agree[1]
Mark Denis Dsouza, Niddodi/Sharjah-U.A.E. Sat, April-18-2015, 2:09
I am of the opinion that this article can be a great source of information and inspiration, sets important guidelines to all young,ambitious people who strive for self employment and become rich.Hats off to Nanu Marole for highlight Frank Fernades life.May God bless you both and Good luck.
Agree[1]
Clifford, Thottam/Dubai Mon, June-2-2014, 10:41
Thank you Nanu a very good article indeed....Congratulations!on your success Mr. Frank. Your dedication, enthusiasm and insight are really inspiring. We wish you many more years of great achievements!
Agree[4]
Leslie arouza, Thottam Mon, June-2-2014, 1:32
Good article by Nanu. Thanks nanu and best wishes to Frank uncle and his family.
Agree[4]
stanley, kemmannu Fri, May-30-2014, 6:30
Thanks to Nanu Marol,Mr. Frank is a very good person he contributed lots to the society. Best wishes to Frank and his family.
Agree[6]
Berty Vaz, Thottam/Saudi Arabia Fri, May-30-2014, 1:32
Very informative artile by Nanu. Frank is a wonderful person and am proud to say that he hails from my parish. May his good work continue and God bless to him and his family.
Agree[5]
Vincent, Udupi Thu, May-29-2014, 2:39
Thanks Nanu Marol Thottam for bringing this true story of Mr. Frank Fernandes, Thottam,Dubai. I enjoyed reading your article and the kind heart gestures towards the needy by Mr. Fernandes. God Bless you both.
Agree[4]
Jossey Saldanha, Mumbai Thu, May-29-2014, 12:38
I guess he was a good man...
Agree[5]
Rajesh, Malpe Wed, May-28-2014, 11:52
Very good article on a very good person from our society, struggle always brings success is the message from the author.God bless Nanu for bringing out this article and best wishes to Frank Uncle and his family.
Agree[7]
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

Organic Chemistry Lecture at Milagres College by Dr. Melvin CrastoOrganic Chemistry Lecture at Milagres College by Dr. Melvin Crasto
College day Invitation - Government Junior College, KemmannuCollege day Invitation - Government Junior College, Kemmannu
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Veez Konkani WeeklyVeez Konkani Weekly
Crib Making Competition 2018Crib Making Competition 2018
Newly constructed House for sale at Nejar near Santhekatte.Newly constructed House for sale at Nejar near Santhekatte.
Maria TravelsMaria Travels
Rozarich Gaanch September- 2018Rozarich Gaanch September- 2018
Karaval Milan Sports Event on 23rd December at Milagres Ground, Kallianpur.Karaval Milan Sports Event on 23rd December at Milagres Ground, Kallianpur.
Rozarich Gaanch September- 2018Rozarich Gaanch September- 2018
Milarchi-Lara-September-2018Milarchi-Lara-September-2018
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Santhosh Villa short film by youth of Udupi Parish and ICYM.Santhosh Villa short film by youth of Udupi Parish and ICYM.
Crossland College, Year book 2017-18Crossland College, Year book 2017-18
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India