Application are invited for the 13TH KALAKAR PURASKAR


Naveen Lobo
Kemmannu News Network, 15-09-2017 07:07:40


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Application are invited for the 13TH KALAKAR PURASKAR

Applications / Recommendations are invited from Konkani artistes of Karnataka origin, of any dialect, religion, caste and creed, for the annual ‘Kalakar Puraskar’ awarded by Mandd Sobhann in association with Carvalho Gharannem.

The Award includes Rs. 25,000/- Cash, Memento, Certificate and Public Honour.

The 13th Kalakar Puraskar will be presented at Kalaangann, on Nov. 5, 2017, at 6 p.m..
It is decided that this year an artiste of Karnataka origin, who has specially contributed towards the enrichment of Konkani performing arts (music, dance, theatre, or folk-arts), be selected for the Award.

Applications / Recommendations along with a photo, list of achievements, proof and paper cuttings, should be sent to – Mandd Sobhann, Kalaangann, Makale, Shaktinagar, Mangalore – 575 016, by Oct. 10, 2017.

13£Éà PÀ¯ÁPÁgï ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï

ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï, PÁªÁð¯ï WÀgÁuÉA EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ¥Àæw ªÀgÀĵÀ ¤ÃqÀĪÀ ‘PÀ¯ÁPÁgï ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï’PÉÌ Cfð/²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÆ®zÀ, AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À¨sÁµÉ, eÁw CxÀªÁ ªÀÄvÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ PÉÆAPÀt PÀ¯Á«zÀgÀÄ F ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.

¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ, gÀÄ. 25,000/- £ÀUÀzÀÄ, ¥sÀ®PÀ, ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À£Áä£À M¼ÀUÉÆArzÉ.

£ÀªÉA§gï 5, 2017gÀAzÀÄ, ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ, PÀ¯ÁAUÀtzÀ°è, 13£Éà PÀ¯ÁPÁgÀ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

PÉÆAPÀt ¸ÁzÀgÀ PÀ¯ÉAiÀÄ°è (¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå, £ÁlPÀ CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÀ PÀ¯É) «±ÉõÀ zÉÃtÂUÉ ¤ÃrgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÆ®zÀ PÀ¯ÁPÁgÀgÀ£ÀÄß F ªÀgÀĵÀ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ®Ä ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ.

Cfð/²¥sÁgÀ¸ÀÄ - ¥sÉÇÃmÉÆ, ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À «ªÀgÀ, ¥ÀwæPÁ ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ EvÀgÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ CPÉÆÖçgï 10, 2017gÉƼÀUÉ ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï, PÀ¯ÁAUÀuï, ªÀÄPÁ¼É, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 575 016 PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw.

13ªÉÇ PÀ¯ÁPÁgï ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï

ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï ¸ÀAWÀl£Á£ï, PÁªÁð¯ï WÀgÁuÉA ºÁAZÁå ¸ÀºÀAiÉÆUÁ£ï ºÀgï ªÀgÁì ¢AªÁÑ÷å ‘PÀ¯ÁPÁgï ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï’ ºÁPÁ, PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄļÁZÁå (RAAiÀiÁÑ÷åAiÀiï ¨ÉÆ°ZÁå ªÁ eÁwZÁå) PÉÆAQÚ PÀ¯ÁPÁgÁA xÁªïß CgÉÆÓ÷å D¥ÀAiÀiÁè÷åAvï.

¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï gÀÄ. 25,000/- £ÀUÉÝ£ï, AiÀiÁ¢¹ÛPÁ, ¥ÀæªÀiÁuï ¥Àvïæ D¤ ¸À£Áä£ï DmÁ¥ÁÛ.

£ÀªÉA¨ïæ 5, 2017ªÉgï, ¸ÁAeÉgï 6 ªÉÇgÁgï, PÀ¯ÁAUÀuÁAvï, 13ªÉÇ PÀ¯ÁPÁgï ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï ¥ÀæzÁ£ï eÁvÀ¯ÉÆ.

PÉÆAQÚ ¸ÁzÀgï PÀ¯ÉAvï (¸ÀAVÃvï, £ÁZï, £ÁlPï ªÁ ¯ÉÆÃPï-PÀ¯Á) «±Éøï zÉtÂÎ ¢¯Áè÷å PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄļÁZÁå PÉÆAQÚ PÀ¯ÁPÁgÁAPï ºÁå ªÀgÁìZÁå ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÁPï «AZÀÄ£ï PÁqÀÄAPï ¤zsÁðgï PɯÁ.

CjÓ / ²¥sÁgÀ¸ï vÀ¹éÃgï, ¸ÁzsÀ£ÁAZÉÆ «ªÀgï, ¥ÀwæPÁ ªÀjÝ D¤ ºÉgï zÁSÁè÷åA ¸ÁAUÁvÁ CPÉÆÛèïæ 10, 2017 ©üvÀgï ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï, PÀ¯ÁAUÀuï, ªÀÄPÁ¼É, ±ÀQÛ£ÀUÀgï, ªÀÄAUÀÄîgï 575 016 - ºÁAUÁ¸Àgï zsÁqÀÄ£ï ¢ÃAªïÌ «£Àw.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

Obituary: Fr. Archiebald Antony Lewis (87), Ex- Milagres.Obituary: Fr. Archiebald Antony Lewis (87), Ex- Milagres.
Obituary : Rosy D’Souza (71), Bendoor, MangaloreObituary : Rosy D’Souza (71), Bendoor, Mangalore
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Veez Konkani Illustrated - Weekly e-MagazineVeez Konkani Illustrated - Weekly e-Magazine
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums