Francis Fernandes’ Konkani drama ‘Matharo Charbela’ -75th show held


Vtori Karkal
Kemmannu News Network, 14-12-2016 10:48:03


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Francis Fernandes’ Konkani drama ‘Matharo Charbela’ -75th show held

PÉÆAPÀtÂAvï zÁSÉÆè gÀZï¯Áèöå ªÀiÁívÁgÉÆ ZÀ¨Éð¯Á £ÁlPÁZÉA 75 ªÉA ¥ÀæzÀ±Àð£ï

``D«Ä ¸Àªïð ¥sÁæ¤ì¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï PÁ¹ìAiÀiÁ ºÁZÉ £ÁlPï ¥À¼Éªïß ªÁ £ÁlPÁ«²A DAiÀÄÄÌ£ï ªÀíqï eÁ¯ÁèöåAªï. PÉÆAQÚ gÀAUïªÀiÁAaAiÉÄZÉÆ ¸ÁªÀiÁæmÁ£ï Deï KPï ªÀíqï zÁSÉÆè §gÀAiÀiÁèöå. ºÁå 73 ªÁå ¥ÁæAiÉÄgï¬Ä vÁa ºÀĪÉÄzï DªÀiÁÌA vÀ£ÁðmÁåAPï ®eÉPï WÁ¯ÁÛ. ºÉÆ zÁSÉÆè gÀZÀÄAPï PÁgÀuï eÁ¯Áèöå ¸ÀUÁîöå ¥ÀAUÁØPï C©ü£ÀAzÀ£ï’’ C±ÉA PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÁZÉÆ ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÀZÉÃvÀPï LªÀ£ï r¸ÉÆÃd ºÁuÉA ¸ÁAUÉèA. vÉÆ PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ¹n J¦¸ÉÆÌÃ¥À¯ï ªÁgÁqÉÆ vÀ¥sÉð£ï 10.12.2016 ªÉgï ªÀÄAUÀÄîgÁÑöå mÁªïß ºÉƯÁAvï D¸Á PɯÁèöå ``ªÀiÁívÁgÉÆ ZÀ¨Éð¯Á’’ £ÁlPÁZÁå 75 ªÁå ¥ÀæzÀ±Àð£ÁªÉ½A ¥sÁæ¤ì¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï PÁ¹ìAiÀiÁ ºÁPÁ ¸À£Áä£ï PÀgÀÄ£ï G®AiÀiÁÛ¯ÉÆ. ¤zÉÃð±ÀPï eÉÆAiÀiï ¥Á®qÀÌ D¤ PÀ¯ÁPÁgÁAPï¬Ä ªÀiÁ£ï PɯÉÆ. ªÀiÁ£ÁZÉÆ ¸ÀAiÉÆæ ªÀÄAUÀÄîgï zÀQëuï ±Á¸ÀPï eÉ Dgï ¯ÉÆèÉÆ ºÁuÉA ¥ÀAUÁØPï §gÉA ªÀiÁUÉèA.

ºÉÆ £ÁlPÀ ZÀ®Ä£ï D¬Ä¯Áèöå ªÁmÉ«²A «vÉÆj PÁPÀð¼ï ºÁuÉA ¸ÀA¥ÁzÀ£ï PÉ°è ¥ÀĹÛPÁ ªÀÄAUÀÄîgï ¢AiÉĸÉfZÉÆ ¸ÁªÀðd¤Pï ¸ÀA¥ÀPÁð¢üPÁj ªÀiÁ. «°AiÀĪÀiï «Ä£ÉÃd¸ï ºÁuÉA ªÉÄQîPï PɯÉÆ. ªÉ¢Pï PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ºÀÄzÉÝzÁgï C¤¯ï ¥sɪÀiÁð¬Ä, ±Á¯Émï ¦AmÉÆ, D¯Éáçqï ¨É¤ß¸ï, ¥ÁånæPï D¤ ºÉgï G¥À¹Üvï D¸ï¯Éè. CzsÀåPïë ¹ÖêÀ£ï gÉÆræUÀ¸Á£ï AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÀÄ£ï ¸ÀAZÁ®Pï £ÉÊf¯ï ¦gÉÃgÁ£ï  zsÀ£ÀåªÁzï ¢¯É. ¹eÉå¸ï vÁPÉÆqÉ£ï PÁAiÉÄðA ZÀ®AiÉÄèA.

G¥ÁæAvï eÉÆAiÀiï ¥Á®qÁÌ, ¨ÉnÖ £Áeï ¨ÉAqÁæ, dÆ° ªÁ¸ï ªÀÄgÉÆïï, ¦Ãlgï ¥ÁAiÀiïì §¸ÀÆægï, UÉæUÀj ¹PÉéÃgÁ ¤qÉÆØÃr, ±ÁAw ¨Á¨ÉÆðeÁ ªÀÄÆqÀĨɼÉî, ¥sÉÆèÃgÁ r¸ÉÆeÁ PÀ¯Áär, gÉƬÄì ¹PÉéÃgÁ ªÁPÉÆïÁ, ¦Ãlgï PÀÄn£ÉÆí ªÀÄÄAqÀÆÌgï D¤ ¥sÁæ¤ì¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ºÁt 75 ªÉA ¥ÀæzÀ±Àð£ï ¨sÀgï¯Áèöå ¸Á¯ÁAvï ¥ÀæzÀ²vï PɯÉA. «£ÉìAmï PÁå¸ÉÛ°£ÉÆ, ¨ÁAzÁæ D¤ «zÁå ¥ÀgÀ¸ï £ÁAiÀÄPï ºÁt GeÁéqï, ¢ªÉ D¤ ¸ÀAVÃvÁAvï ¸ÀºÀPÁgï ¢¯ÉÆ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd
View More

Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Congratulations and best wishes to *Sneha Reesha Andrade*Congratulations and best wishes to  *Sneha Reesha Andrade*
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Rozaricho Gaanch December 2017Rozaricho Gaanch December 2017
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
"GOOD NEWS FOR NON RESIDENT INDIANS" SHORT TERM RENTAL FULLY FURNISHED ACCOMMODATION AVAILABLE AT UDUPI NOW"
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums