AMBER CATERERS Press Meet Pics & News By Rons Bantwal


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 20-12-2016 15:29:18


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


CA§gï PÉlgÀgïì vÀļÀÄavÀæ awæÃPÀgÀt §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀÇt𠧺ÀÄ¢£ÀUÀ¼À D¸É FqÉÃjzÉ: ¨sÁgÀw «µÀÄÚªÀzsÀð£ï

ªÀÄÄA§¬Ä, r.20: vÀļÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ avÀæzÀ°è C©ü£À¬Ä¸À¨ÉÃPÉA§ §ºÀÄ¢£ÀUÀ¼À D¸É CA§gï PÉlgÀgïì vÀļÀÄ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ FqÉÃjzÉ. F avÀæ GvÀÛªÀĪÁV ªÀÄÆr §A¢zÀÄÝ, d£ÀvÉ £ÉÆÃr ¥ÉÇæÃvÁ컸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ SÁåvÀ avÀæ£Àn ¨sÁgÀw«µÀÄÚªÀzsÀð£ï ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÁÝgÉ.

ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è CA§gï PÉlgÀgïì£À CAwªÀÄ PÉ®ªÀÅ zÀȱÀåUÀ¼À awæÃPÀgÀtzÀ ªÉÃ¼É CªÀgÀÄ ¸ÀÄ¢ÝUÉÆö×AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. EvÀgÀ avÀægÀAUÀzÀAvÉ vÀļÀÄ avÀægÀAUÀ PÀÆqÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß PÁtÄwÛzÀÄÝö, C£ÉÃPÀ ªÀÄA¢ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ¨É¼ÀQUÉ §gÀĪÀAvÁVzÉ. £À£ÀUÀÆ vÀļÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è £Àn¸À¨ÉÃPÉA§ D¸É EvÀÄÛ, C¢ÃUÀ FqÉÃjzÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è avÀæªÀ£ÀÄß «ÃQë¹ ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ ºÉaÑ£À C©üªÀiÁ¤UÀ½zÁÝgÉ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ºÉªÉÄäAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ SÁåvÀ £Àl ±ÀgÀvï ¯ÉÆûvÁ±Àé ªÀiÁvÀ£Ár, ¨sÁµÉUÉ ¨sÁªÀ£ÉAiÀĵÉÖà ªÀÄÄRåö. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁvÀæ PÉÆlÖgÀÆ CzÀPÉÌ £ÁåAiÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ¯Á«zÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀļÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¹PÀÌ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆArzÉÝãÉ. avÀæ GvÀÛªÀĪÁV ªÀÄÆr §A¢zÉ JAzÀgÀÄ.

FUÁUÀ¯Éà ±ÉÃ.80gÀµÀÄÖ awæÃPÀgÀt ¥ÀÇtðUÉÆArzÉ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À awæÃPÀgÀt ¨ÁQ EzÉ. d£ÀvÉ ªÉÄZÀÄѪÀ jÃwAiÀÄ°è avÀæ ºÉÆgÀ§gÀ°zÉ JAzÀÄ CA§gï PÉlgÀgïìð ¤zÉÃð±ÀPÀ dAiÀÄ¥Àæ¸Ázï ºÉýzÀgÀÄ.

¸ÀÄ¢ÝUÉÆö×AiÀÄ°è ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ PÀqÀAzÀ¯É ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÀAqÁj, £ÁAiÀÄPÀ £Àl ¸ËgÀ¨sï, avÀæzÀ £ÁAiÀÄQ ¹AzsÀÄ, £À«Ã£ï r. ¥Àrïï, PËgÀªï ªÉAPÀmÉñï, ¸ÀÄ£ÉÃvÀæ ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

Comments on this Article
Rons Bantwal, Mumbai Fri, December-23-2016, 10:59
NEWS
Agree[0] Disagree[0]

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Udupi Diocesan Documentary
View More

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್‌ಗೋಶ್ಟಿ - ಆಪವ್ಣೆಂ [5 March 2017, Venue: Milagres College Kallianpur, Time: 9:30am to 12:30pm]ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್‌ಗೋಶ್ಟಿ - ಆಪವ್ಣೆಂ [5 March 2017, Venue: Milagres College Kallianpur, Time: 9:30am to 12:30pm]
Congratulations to Blynal Basil Quadros, Kemmannu

Comments

Congratulations to Blynal Basil Quadros, Kemmannu
An Appeal

from St. Philomena Hr. Pr. School, Kemmannu.
Comments

An Appeal from St. Philomena Hr. Pr. School, Kemmannu.
Mount Rosary Church Annoucements for the WeekMount Rosary Church Annoucements for the Week
Rosaricho Gaanz from Mount Rosary, Dec, 2016 IssueRosaricho Gaanz from Mount Rosary, Dec, 2016 Issue
Own your Coffee Plantation of 2 Acres at mere 40 Lakhs<font color=red>Own your Coffee Plantation of 2 Acres at mere 40 Lakhs</font color=red>
Appeal from St Joseph’s Catholic Church Choithar ManipurAppeal from St Joseph’s Catholic Church Choithar Manipur
Booking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/KallianpurBooking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/Kallianpur
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Booking open for Opera Towers, Santhekatte, KallianpurBooking open for Opera Towers, Santhekatte, Kallianpur
Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Contact Little Flower Tours and TravelsContact Little Flower Tours and Travels
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
‘Picnic Paradise’- Kukude Kudru, Harady Village/Kemmannu.‘Picnic Paradise’ - Kukude Kudru, Harady Village/Kemmannu.
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Contact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

AlphySAHARA

Sponsored Albums