GANIGA Samaja Scholarship & Independence 2017 NEWS


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 15-08-2017 11:55:30


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


UÁtÂUÀ ¸ÀªÀiÁd PÀbÉÃjAiÀÄ°è gÁµÉÆÖçÃvÀìªÀ DZÀgÀuÉ «zÁåyüð ªÉÃvÀ£À ¥ÀæzÁ£À  ¸ÁévÀAvÉÆæåÃvÀìªÀ¢AzÀ gÁµÁÖç©üªÀiÁ£À ªÀÄÆqÀ¨ÉÃPÀÄ: PÀÄvÁàr gÁªÀÄZÀAzÀæ UÁtÂUÀ

ªÀÄÄA§¬Ä, D.15: £ÁªÀÅ ¥ÀæwÃAiÉÆç⠨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀ¥ÀAxÀ ¥ÀAUÀqÀ, ªÉÄîÄQüÀÄUÀ¼ÉA§ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁV ¨Á½zÁUÀ¯Éà ¤eÁxÀðzÀ ¸ÁévÀAvÀæå ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. gÁµÁÖç©üªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁr ¸ËºÁzÀðvɬÄAzÀ ¨Á¼À¯ÁgɪÉÇà C°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÁévÀAvÀæåªÀÅ ºÀĹAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ. ¹ÛçÃ¥ÀÅgÀĵÀgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÉ ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ®©ü¹zÁUÀ ¤¨sÀðAiÀÄgÁV ¨Á¼À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ. CzÀPÁÌV ¸ÀªÀiÁ£ÀvÁ fêÀ£ÀzÀ §UÉΠ eÁUÀÈvÀgÁUÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ £ÀªÀÄVzÉ. EªÉ®èªÀÅUÀ¼À PÀÆqÀÄ«PÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåvÉ £ÀªÀÄä°è ªÀÄÆr¹ ¨Á¼ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. EzÉà ¤dªÁzÀ ¸ÁévÀAvÀæå. CzÀPÁÌV ¸ÁévÀAvÉÆæåÃvÀìªÀ ¸ÀqÀUÀgÀ¢AzÀ gÁµÁÖç©üªÀiÁ£À ªÀÄÆr¹PÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå«zÉ JAzÀÄ UÁtÂUÀ ¸ÀªÀiÁd ªÀÄÄA§¬Ä CzsÀåPÀë PÀÄvÁàr gÁªÀÄZÀAzÀæ JA.UÁtÂUÀ w½¹zÀgÀÄ.

PÀįÁð ¥ÀǪÀðzÀ  UÀįïgÁeï lªÀgï£À°è£À UÁtÂUÀ ¸ÀªÀiÁd  ªÀÄÄA§¬Ä PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀ gÁµÀÖçzÀ 71£Éà ¸ÁévÀAvÉÆæåÃvÀìªÀ ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÀgÀuÉAiÀÄ°è zsÀéeÁgÉÆúÀtUÉÊzÀÄ gÁµÉÆÖÃvÀìªÀPÉÌ ZÁ®£ÉAiÀÄ -¤ßvÀÛgÀÄ §½PÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «zÉÆåÃzÀAiÀÄ ¸À«Äw  ¸ÀªÀiÁdzÀ ¨ÁAzsÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆqÀªÀiÁrzÀ  «zÁåyüð ªÉÃvÀ£À ¥ÀæzÁ¤¹ UËgÀ«¹ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÁtÂUÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀë ¨sÁ¸ÀÌgÀ JA.UÁtÂUÀ, UË| ¥Àæ| PÁAiÀÄðzÀ²ð ZÀAzÀæ±ÉÃRgï Dgï.UÁtÂUÀ, UË| PÉÆñÁ¢üPÁj dAiÀÄAvÀ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ UÁtÂUÀ, «zÉÆåÃzÀAiÀÄ ¸À«Äw PÁAiÀiÁðzsÀåPÀë «dAiÉÄÃAzÀæ UÁtÂUÀ, AiÀÄĪÀ «¨sÁUÀzsÀåPÀë UÀtÂñï Dgï.PÀÄvÁàr, AiÀÄÄ.¨Á®PÀȵÀÚ PÀl¥Ár ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è eÉÆvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð dUÀ¢Ã±ï UÁtÂUÀ, PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñï PÀÄvÁàr, DgÀw ¸Àwñï UÁtÂUÀ, «ÃuÁ ¢£Éñï UÁtÂUÀ, ¢£Éñï gÁªï n.J¸ï, £ÀgÉÃAzÀæ gÁªï, «£ÁAiÀÄPÀ ¨sÀl̼À, ¢£Éñï UÁtÂUÀ ¨sÀAiÀÄAzÀgï, UÀAUÁzsÀgÀ J£ï.UÁtÂUÀ PÀZÉÃj G¸ÀÄÛªÀj  ¥ÀzÀä£Á¨sÀ J£ï.UÁtÂUÀ ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

©ænõÀjAzÀ ¸ÀévÀAvÀægÁUÀÄvÁÛ ¸ÁévÀAvÀæ å ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ°è £ÀªÀÄä ¸Á«gÁgÀÄ ¥ÀǪÀðdgÀÄ, AiÉÆÃzsÀgÀÄ, ¸ÉʤPÀgÀÄ, zÉñÀ¨sÀPÀÛgÀÄ zÀÄrzÀÄ, zÉñÀPÁÌV vÀªÀÄä fêÀªÀ£ÀÄß §°zÁ£ÀªÁV¹zÀ ¥sÀ®ªÉà F gÁµÉÆÖçÃvÀìªÀ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. EzÀÄ DZÀgÀuÉQÌAvÀ ¸ÁévÀAvÀæåPÁÌV §°zÁ£ÀUÉÊzÀ ¥ÀæwÃAiÉƧâjUÉ PÀÈvÀdÕvÁ¨sÁªÀ C¦ð¸ÀĪÀ ¸ÀÄ¢£ÀªÁVzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà ¸ÁévÀAvÀæå CAzÀgÉ ¸ÀÄAzÀgÀvÀé J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀë ä UÀæ»PɬÄAzÀ w½zÀÄ ¨Á½zÁUÀ¯Éà £ÀªÀÄä fêÀ£À CxÀð¥ÀÇtðªÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ©.« gÁªï ªÀÄ£ÀªÀj¹zÀgÀÄ.

EAzÀÄ zÉñÀzÁzÀåAvÀ C®è°è ¸ÁévÀAvÉÆæåÃvÀìªÀzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¤d. DzÀgÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß UÀ½¸ÀĪÀ°è ±Àæ«Ä¹zÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄÄvÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÁUÀ CxÀðUÀ©üðvÀ DZÀgÀuÉ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ ¨Á®PÀȵÀÚ PÀl¥Ár w½¹zÀgÀÄ.

UÁtÂUÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ UÀtågÀÆ gÁµÀÖçzÀ ¸ÁévÀAvÀæåzÀ »A¢£À ±ÀQÛUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀd£ÀvÉUÉ w½¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. D ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð ªÀAavÀªÁUÀzÀAvÉ  £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀgÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀÆPÀÛ «zÁå¨sÁå¸À PÉÆr¸ÀĪÀ°è EAvÀºÀ «zÁåyüð ªÉÃvÀ£À ¥ÀæzÁ£À  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÀvÀézÁÝVzÉ JAzÀÄ «dAiÉÄÃAzÀæ  UÁtÂUÀ w½¹zÀgÀÄ.

PÀÄ| F±Á gÁeÉñï UÁtÂUÀ ¸ÀéZÀÒ¨sÁgÀvÀzÀ §UÉÎ ¸ÀégÀavÀ PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. ªÀiÁf PÁAiÀÄðzÀ²ð ©.« gÁªï ¸ÁéUÀw¹ ¥Áæ¸ÀÛ«PÀ £ÀÄrUÀ¼À£Áßr PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï Dgï.UÁtÂUÀ C¨sÁgÀ ªÀĤ߹zÀgÀÄ.  gÁµÀÖçVÃvÉAiÉÆA¢UÉ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀªÀiÁ¦Û PÀArvÀÄ.

 

Comments on this Article
BHAGYALAKSHMI M S, BENGALUURU/JRD TATANAGAR Sat, February-3-2018, 11:04
wanted to apply scholarship for my daughter. At present she is persuing her B.E. Could you help us in this matter.
Agree[0] Disagree[0]

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd
View More

Need your helping hand...Need your helping hand...
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Blood Drive - 2 at Kemmannu on March 4.Blood Drive - 2 at Kemmannu on March 4.
Rozaricho Gaanch December 2017Rozaricho Gaanch December 2017
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
"GOOD NEWS FOR NON RESIDENT INDIANS" SHORT TERM RENTAL FULLY FURNISHED ACCOMMODATION AVAILABLE AT UDUPI NOW"
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

SAHARA

Sponsored Albums