GANIGA Samaja Scholarship & Independence 2017 NEWS


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 15-08-2017 11:55:30


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


UÁtÂUÀ ¸ÀªÀiÁd PÀbÉÃjAiÀÄ°è gÁµÉÆÖçÃvÀìªÀ DZÀgÀuÉ «zÁåyüð ªÉÃvÀ£À ¥ÀæzÁ£À  ¸ÁévÀAvÉÆæåÃvÀìªÀ¢AzÀ gÁµÁÖç©üªÀiÁ£À ªÀÄÆqÀ¨ÉÃPÀÄ: PÀÄvÁàr gÁªÀÄZÀAzÀæ UÁtÂUÀ

ªÀÄÄA§¬Ä, D.15: £ÁªÀÅ ¥ÀæwÃAiÉÆç⠨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀ¥ÀAxÀ ¥ÀAUÀqÀ, ªÉÄîÄQüÀÄUÀ¼ÉA§ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁV ¨Á½zÁUÀ¯Éà ¤eÁxÀðzÀ ¸ÁévÀAvÀæå ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. gÁµÁÖç©üªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁr ¸ËºÁzÀðvɬÄAzÀ ¨Á¼À¯ÁgɪÉÇà C°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÁévÀAvÀæåªÀÅ ºÀĹAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ. ¹ÛçÃ¥ÀÅgÀĵÀgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÉ ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ®©ü¹zÁUÀ ¤¨sÀðAiÀÄgÁV ¨Á¼À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ. CzÀPÁÌV ¸ÀªÀiÁ£ÀvÁ fêÀ£ÀzÀ §UÉΠ eÁUÀÈvÀgÁUÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ £ÀªÀÄVzÉ. EªÉ®èªÀÅUÀ¼À PÀÆqÀÄ«PÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåvÉ £ÀªÀÄä°è ªÀÄÆr¹ ¨Á¼ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. EzÉà ¤dªÁzÀ ¸ÁévÀAvÀæå. CzÀPÁÌV ¸ÁévÀAvÉÆæåÃvÀìªÀ ¸ÀqÀUÀgÀ¢AzÀ gÁµÁÖç©üªÀiÁ£À ªÀÄÆr¹PÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå«zÉ JAzÀÄ UÁtÂUÀ ¸ÀªÀiÁd ªÀÄÄA§¬Ä CzsÀåPÀë PÀÄvÁàr gÁªÀÄZÀAzÀæ JA.UÁtÂUÀ w½¹zÀgÀÄ.

PÀįÁð ¥ÀǪÀðzÀ  UÀįïgÁeï lªÀgï£À°è£À UÁtÂUÀ ¸ÀªÀiÁd  ªÀÄÄA§¬Ä PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀ gÁµÀÖçzÀ 71£Éà ¸ÁévÀAvÉÆæåÃvÀìªÀ ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÀgÀuÉAiÀÄ°è zsÀéeÁgÉÆúÀtUÉÊzÀÄ gÁµÉÆÖÃvÀìªÀPÉÌ ZÁ®£ÉAiÀÄ -¤ßvÀÛgÀÄ §½PÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «zÉÆåÃzÀAiÀÄ ¸À«Äw  ¸ÀªÀiÁdzÀ ¨ÁAzsÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆqÀªÀiÁrzÀ  «zÁåyüð ªÉÃvÀ£À ¥ÀæzÁ¤¹ UËgÀ«¹ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÁtÂUÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀë ¨sÁ¸ÀÌgÀ JA.UÁtÂUÀ, UË| ¥Àæ| PÁAiÀÄðzÀ²ð ZÀAzÀæ±ÉÃRgï Dgï.UÁtÂUÀ, UË| PÉÆñÁ¢üPÁj dAiÀÄAvÀ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ UÁtÂUÀ, «zÉÆåÃzÀAiÀÄ ¸À«Äw PÁAiÀiÁðzsÀåPÀë «dAiÉÄÃAzÀæ UÁtÂUÀ, AiÀÄĪÀ «¨sÁUÀzsÀåPÀë UÀtÂñï Dgï.PÀÄvÁàr, AiÀÄÄ.¨Á®PÀȵÀÚ PÀl¥Ár ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è eÉÆvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð dUÀ¢Ã±ï UÁtÂUÀ, PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñï PÀÄvÁàr, DgÀw ¸Àwñï UÁtÂUÀ, «ÃuÁ ¢£Éñï UÁtÂUÀ, ¢£Éñï gÁªï n.J¸ï, £ÀgÉÃAzÀæ gÁªï, «£ÁAiÀÄPÀ ¨sÀl̼À, ¢£Éñï UÁtÂUÀ ¨sÀAiÀÄAzÀgï, UÀAUÁzsÀgÀ J£ï.UÁtÂUÀ PÀZÉÃj G¸ÀÄÛªÀj  ¥ÀzÀä£Á¨sÀ J£ï.UÁtÂUÀ ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

©ænõÀjAzÀ ¸ÀévÀAvÀægÁUÀÄvÁÛ ¸ÁévÀAvÀæ å ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ°è £ÀªÀÄä ¸Á«gÁgÀÄ ¥ÀǪÀðdgÀÄ, AiÉÆÃzsÀgÀÄ, ¸ÉʤPÀgÀÄ, zÉñÀ¨sÀPÀÛgÀÄ zÀÄrzÀÄ, zÉñÀPÁÌV vÀªÀÄä fêÀªÀ£ÀÄß §°zÁ£ÀªÁV¹zÀ ¥sÀ®ªÉà F gÁµÉÆÖçÃvÀìªÀ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. EzÀÄ DZÀgÀuÉQÌAvÀ ¸ÁévÀAvÀæåPÁÌV §°zÁ£ÀUÉÊzÀ ¥ÀæwÃAiÉƧâjUÉ PÀÈvÀdÕvÁ¨sÁªÀ C¦ð¸ÀĪÀ ¸ÀÄ¢£ÀªÁVzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà ¸ÁévÀAvÀæå CAzÀgÉ ¸ÀÄAzÀgÀvÀé J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀë ä UÀæ»PɬÄAzÀ w½zÀÄ ¨Á½zÁUÀ¯Éà £ÀªÀÄä fêÀ£À CxÀð¥ÀÇtðªÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ©.« gÁªï ªÀÄ£ÀªÀj¹zÀgÀÄ.

EAzÀÄ zÉñÀzÁzÀåAvÀ C®è°è ¸ÁévÀAvÉÆæåÃvÀìªÀzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¤d. DzÀgÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß UÀ½¸ÀĪÀ°è ±Àæ«Ä¹zÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄÄvÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÁUÀ CxÀðUÀ©üðvÀ DZÀgÀuÉ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ ¨Á®PÀȵÀÚ PÀl¥Ár w½¹zÀgÀÄ.

UÁtÂUÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ UÀtågÀÆ gÁµÀÖçzÀ ¸ÁévÀAvÀæåzÀ »A¢£À ±ÀQÛUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀd£ÀvÉUÉ w½¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. D ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð ªÀAavÀªÁUÀzÀAvÉ  £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀgÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀÆPÀÛ «zÁå¨sÁå¸À PÉÆr¸ÀĪÀ°è EAvÀºÀ «zÁåyüð ªÉÃvÀ£À ¥ÀæzÁ£À  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÀvÀézÁÝVzÉ JAzÀÄ «dAiÉÄÃAzÀæ  UÁtÂUÀ w½¹zÀgÀÄ.

PÀÄ| F±Á gÁeÉñï UÁtÂUÀ ¸ÀéZÀÒ¨sÁgÀvÀzÀ §UÉÎ ¸ÀégÀavÀ PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. ªÀiÁf PÁAiÀÄðzÀ²ð ©.« gÁªï ¸ÁéUÀw¹ ¥Áæ¸ÀÛ«PÀ £ÀÄrUÀ¼À£Áßr PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï Dgï.UÁtÂUÀ C¨sÁgÀ ªÀĤ߹zÀgÀÄ.  gÁµÀÖçVÃvÉAiÉÆA¢UÉ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀªÀiÁ¦Û PÀArvÀÄ.

 

Comments on this Article
BHAGYALAKSHMI M S, BENGALUURU/JRD TATANAGAR Sat, February-3-2018, 11:04
wanted to apply scholarship for my daughter. At present she is persuing her B.E. Could you help us in this matter.
Agree[0]
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Nirmala Thonse organizes Awareness Campaign agains
View More

Blood donation camp at Manipal on 19th Feb.Blood donation camp at Manipal on 19th Feb.
Kemmannu Church - Weekly Announcements.Kemmannu Church - Weekly Announcements.
Funeral on 18 Feb.Funeral on 18 Feb.
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
40th Wedding Anniversary Wishes to Dr. Frank and Mrs. Alice Fernandes40th Wedding Anniversary Wishes to Dr. Frank and Mrs. Alice Fernandes
ಖಾಝಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಧನ.ಖಾಝಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಧನ.
Free Eye Camp at Mount Rosary, KallianpurFree Eye Camp at Mount Rosary, Kallianpur
Veez Konkani Weekly e-Magazine # 58Veez Konkani Weekly e-Magazine # 58
An Appeal from vittal churchAn Appeal from vittal church
Foundation Stone Laying Ceremony of Nayaab Residency by B. M. Zaffer & fly, Dubai, UAE.Foundation Stone Laying Ceremony of Nayaab Residency by B. M. Zaffer & fly, Dubai, UAE.
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Pedruchi Chavi January 2019Pedruchi Chavi January 2019
Konkani writters workshop in Udupi on 17th Feb.Konkani writters workshop in Udupi on 17th Feb.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Milarchi Laram - Issue Jan 2019Milarchi Laram - Issue Jan 2019
Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.
Funeral Photographs:

Robert lewis (92), St. Theresa B ward, Kemmannu<font color=red><center>Funeral Photographs:<P> </font color=red></center> Robert lewis (92), St. Theresa  B ward, Kemmannu
ROZARICHO GAANCH DECEMBER 2018ROZARICHO GAANCH DECEMBER 2018
Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..
Maria TravelsMaria Travels
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India