Madam Grace Pinto Teachers Day Article


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 03-09-2017 18:59:38


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


gÁµÀÖç ¤«Äð¸ÀĪÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ ¸ÀªÀÄUÀæªÁzÀÄzÀÄ-ªÉÄÃqÀA UÉæÃ¸ï ¦AmÉÆÃ

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.03: ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ zÉñÀzÀ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ°è  ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ ¸ÀªÀÄUÀæªÁzÀÄzÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉUÁV ºÁUÀÆ ¨sÁ«Ã ¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ°è CªÀgÀÄ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀvÉ vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀAzÀÄPÉÆlÖ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä AiÀıÀ¹ìUÉ PÁgÀtgÁzÀ ²PÀëPÀgÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ UËgÀ«¸ÀĪÀÅ ¥ÀæwÃAiÉƧâgÀ PÀvÀðªÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ gÁAiÀÄ£ï CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀæªÀvÀðQ DqÀ½vÀ ¤zÉðñÀQ ªÉÄÃqÀA UÉæÃ¸ï ¦AmÉÆà §AiÀĹzÁÝgÉ. 

¸É.5 gÀAzÀÄ qÁ ¸ÀªÀð¥À½î gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀ d£À䢣À, £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ JgÀqÀ£Éà gÁµÀÖç¥Àw ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß C®APÀj¹zÀÝ qÁ| ¸ÀªÀð¥À½î M§â ªÀĺÁ£ï vÀvÀéeÁÕ¤, M§â ªÀĺÁ£ï ²PÀëPÀ, M§â ªÀiÁºÁ£ï ²PÀëtvÀdÕgÀÆ DVzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä ²PÀëPÀgÀÄ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è ¤ÃrzÀ CzÀÄãvÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ½UÉ UËgÀ«¸ÀĪÀ ¢£ÀªÁV £ÁªÀÅ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. F ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛAiÀÄ ºÀÄlÄÖºÀ§â ¢£À ¤dPÀÆÌ J¯Áè ²PÀëPÀgÀ ¥Á°UÉ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¢£ÀªÁVzÉ. F ¢£ÀªÀÅ «zÁåyüðUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÝUÁV fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ ²PÀëPÀjUÉ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß C¦ð¸ÀĪÀ ¢£ÀªÁVzÉ JAzÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ gÀAUÀzÀ CZÀÑ vÀļÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀĺÁ£ï ¸ÁzsÀQ ªÉÄÃqÀA ¦AmÉÆà EA¢°è ¨sÁ£ÀĪÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁA¢«°AiÀÄ°è «zÁåyüðUÀ¼À gÀPÀëPÀ ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ w½¹zÀgÀÄ.

¥ÀæwAiÉƧ⠲PÀëPÀgÀÄ ¥Àæw ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß  DvÀ䫱Áé¸ÀªÀżÀî, ¸ÀzÀÈqsÀ £ÁUÀjPÀgÀ£ÁßV gÀƦ¸ÀĪÀ  dªÁ¨ÁÝj ºÉÆA¢zÁÝgÉ. C®âmïð L£ï¸ÉÖöÊ£ï CzÀÄãvÀªÁzÀ ªÀiÁvÉÆAzÀ£ÀÄß ºÉýzÁÝgÉ `¸ÀÈd£À²Ã® C©üªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÀzÀ°è ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀ CvÀÄåvÀÌøµÀÖ PÀ¯ÉAiÉÄà ²PÀëPÀgÀÄ JA§ ªÀiÁvÀÄ CPÀëgÀ±ÀB ¸ÀvÀå. fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß §ÈºÀzÁPÁgÀzÀ°è gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉƽ¸ÀĪÀ Qð PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ «zÁåyüðUÀ¼À ¤tðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀæ»PÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀÅ ªÀÄPÀ̼À fêÀ£À¥ÀÇwð G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV ¤dªÁzÀ ²PÀëPÀgÉAzÀgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ C®è, CªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è fêÀ£À ¥ÀÇwð PÀ°AiÀÄÄ«PÉUÉ ¥ÉæÃgÉÃ¥ÀuÉ ¤Ãr M§â GvÀÛªÀÄ £ÁUÀjPÀgÀAvÉ ¥Àj±ÀÄzÀÞgÁV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä zÁj¢Ã¥À DUÀĪÀªÀgÉ ¤dªÁzÀ ²PÀëPÀgÁVzÁÝgÉ. ºÁUÁV ²PÀëPÀgÀÄ ²°àUÀ¼ÀÄ, gÁµÀÖç ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ, ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«£À°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß C£Ééö¹, P˱À®åªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀÇtð ¥ÀÅ¶× ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ.

PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ ²PÀëtzÀ ªÀiÁzÀj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉvÀÛªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß «±Àé ªÀÄlÖzÀ eÁUÀwPÀ £ÁUÀjPÀgÀ£ÁßV ¨É¼É¸À®Ä MvÁ۬ĸÀÄwÛzÁÝgÉ, CªÀgÀ ¨ÉÃrPÉUÀ½UÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¸À®Ä £ÀªÀÄUÉ «±Àé ªÀÄlÖzÀ ²PÀëPÀgÀ CUÀvÀå«zÉ. ºÁUÁV EAzÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛgÁVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. vÀªÀÄä ¨ÉgÀ¼À vÀÄ¢AiÀÄ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyüðUÀ½UÉ ¤ÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀr EqÀ®Ä ¹zÀÞgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. «µÀAiÀÄzÀ ¥Àjtw, CqÀØ ²¹Û£À G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ£ÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁj PÀ°PÉUÉ £À«Ã£À «zsÁ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²PÀëPÀgÀ UÀªÀÄ£À EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ²PÀëPÀgÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀjVAvÀ ªÉÄîàlÖªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä «zÁåyüðUÀ¼À°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ. MAzÉqÉ ²PÀëPÀgÀÄ ²PÀëtzÀ ±ÉæõÀÖvÉ §UÉÎ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, E£ÉÆßAzÉqÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀåQÛUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊwPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

EAzÀÄ £ÀªÀÄä ²PÀëPÀjUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä «zÁåyüðUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÝUÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ²PÀëPÀ ²PÀët JA§ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ CUÀvÀå«zÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ ²PÀët ¤ÃqÀ®Ä ¹zÀÝUÉƽ¹gÀĪÀ EwÛÃa£À ±ÉÊ°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ²QëvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇææÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¤nÖ£À°è ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ £À«Ã£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀ«µÀåzÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĶÖÃPÀj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄAvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

£À£Àß ¦æÃwAiÀÄ ²PÀëPÀgÉà EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¢£À. ²PÀëPÀgÀÄ JA§ «±ÉõÀªÁzÀ PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á±ÀévÀUÉƽ¹, ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̼À PÁ¼Àf ªÀ»¸À®Ä ºÉaÑ£À PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƽî. KPÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄwÛÃj JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÀÆ ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ w½¢gÀÄwÛÃj JA§ÄzÀ£ÀÄß «zÁåyüðUÀ¼ÀÄ ¯ÉQ̸ÀĪÀÅ¢®è (eÁ£ï ªÀiÁåPÉì÷é¯ï). zÉêÀgÉà ¤ªÀÄUÉ D²ÃªÀð¢¸À° ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß ZÉ£ÁßVnÖgÀ°. zÉêÀgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄÄRzÀ°è ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß vÀÄA§° ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÀgÀÄt¸À° JAzÀÄ £Ár£À ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀëPÀjUÉ ªÉÄÃqÀA UÉæÃ¸ï ¦AmÉÆà ±ÀĨsÁgÉʹzÀgÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Welcome to Thonse Naturecure Hospital
View More

Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.
Kemmannu Church - Weekly Announcements.Kemmannu Church - Weekly Announcements.
Admissions Open @ Milagres College, KallianpurAdmissions Open @ Milagres College, Kallianpur
Appeal from Gudiam Shri Bhadrakali Temple, Kemmannu - Invitation Cards Released.Appeal from Gudiam Shri Bhadrakali Temple, Kemmannu - Invitation Cards Released.
Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.
Foundation Stone Laying Ceremony of Nayaab Residency by B. M. Zaffer & fly, Dubai, UAE.Foundation Stone Laying Ceremony of Nayaab Residency by B. M. Zaffer & fly, Dubai, UAE.
Land for Sale in Nejar, Kemmannu Main Road, UdupiLand for Sale in Nejar, Kemmannu Main Road, Udupi
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Milagres Tours and Travels upcoming Tours.Milagres Tours and Travels upcoming Tours.
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Milarchi Laram - Issue Jan 2019Milarchi Laram - Issue Jan 2019
Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.
ROZARICHO GAANCH DECEMBER 2018ROZARICHO GAANCH DECEMBER 2018
Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..
Maria TravelsMaria Travels
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Sponsored Albums