Madam Grace Pinto Teachers Day Article


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 03-09-2017 18:59:38


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


gÁµÀÖç ¤«Äð¸ÀĪÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ ¸ÀªÀÄUÀæªÁzÀÄzÀÄ-ªÉÄÃqÀA UÉæÃ¸ï ¦AmÉÆÃ

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.03: ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ zÉñÀzÀ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ°è  ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ ¸ÀªÀÄUÀæªÁzÀÄzÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉUÁV ºÁUÀÆ ¨sÁ«Ã ¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ°è CªÀgÀÄ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀvÉ vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀAzÀÄPÉÆlÖ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä AiÀıÀ¹ìUÉ PÁgÀtgÁzÀ ²PÀëPÀgÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ UËgÀ«¸ÀĪÀÅ ¥ÀæwÃAiÉƧâgÀ PÀvÀðªÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ gÁAiÀÄ£ï CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀæªÀvÀðQ DqÀ½vÀ ¤zÉðñÀQ ªÉÄÃqÀA UÉæÃ¸ï ¦AmÉÆà §AiÀĹzÁÝgÉ. 

¸É.5 gÀAzÀÄ qÁ ¸ÀªÀð¥À½î gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀ d£À䢣À, £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ JgÀqÀ£Éà gÁµÀÖç¥Àw ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß C®APÀj¹zÀÝ qÁ| ¸ÀªÀð¥À½î M§â ªÀĺÁ£ï vÀvÀéeÁÕ¤, M§â ªÀĺÁ£ï ²PÀëPÀ, M§â ªÀiÁºÁ£ï ²PÀëtvÀdÕgÀÆ DVzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä ²PÀëPÀgÀÄ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è ¤ÃrzÀ CzÀÄãvÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ½UÉ UËgÀ«¸ÀĪÀ ¢£ÀªÁV £ÁªÀÅ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. F ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛAiÀÄ ºÀÄlÄÖºÀ§â ¢£À ¤dPÀÆÌ J¯Áè ²PÀëPÀgÀ ¥Á°UÉ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¢£ÀªÁVzÉ. F ¢£ÀªÀÅ «zÁåyüðUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÝUÁV fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ ²PÀëPÀjUÉ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß C¦ð¸ÀĪÀ ¢£ÀªÁVzÉ JAzÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ gÀAUÀzÀ CZÀÑ vÀļÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀĺÁ£ï ¸ÁzsÀQ ªÉÄÃqÀA ¦AmÉÆà EA¢°è ¨sÁ£ÀĪÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁA¢«°AiÀÄ°è «zÁåyüðUÀ¼À gÀPÀëPÀ ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ w½¹zÀgÀÄ.

¥ÀæwAiÉƧ⠲PÀëPÀgÀÄ ¥Àæw ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß  DvÀ䫱Áé¸ÀªÀżÀî, ¸ÀzÀÈqsÀ £ÁUÀjPÀgÀ£ÁßV gÀƦ¸ÀĪÀ  dªÁ¨ÁÝj ºÉÆA¢zÁÝgÉ. C®âmïð L£ï¸ÉÖöÊ£ï CzÀÄãvÀªÁzÀ ªÀiÁvÉÆAzÀ£ÀÄß ºÉýzÁÝgÉ `¸ÀÈd£À²Ã® C©üªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÀzÀ°è ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀ CvÀÄåvÀÌøµÀÖ PÀ¯ÉAiÉÄà ²PÀëPÀgÀÄ JA§ ªÀiÁvÀÄ CPÀëgÀ±ÀB ¸ÀvÀå. fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß §ÈºÀzÁPÁgÀzÀ°è gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉƽ¸ÀĪÀ Qð PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ «zÁåyüðUÀ¼À ¤tðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀæ»PÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀÅ ªÀÄPÀ̼À fêÀ£À¥ÀÇwð G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV ¤dªÁzÀ ²PÀëPÀgÉAzÀgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ C®è, CªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è fêÀ£À ¥ÀÇwð PÀ°AiÀÄÄ«PÉUÉ ¥ÉæÃgÉÃ¥ÀuÉ ¤Ãr M§â GvÀÛªÀÄ £ÁUÀjPÀgÀAvÉ ¥Àj±ÀÄzÀÞgÁV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä zÁj¢Ã¥À DUÀĪÀªÀgÉ ¤dªÁzÀ ²PÀëPÀgÁVzÁÝgÉ. ºÁUÁV ²PÀëPÀgÀÄ ²°àUÀ¼ÀÄ, gÁµÀÖç ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ, ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«£À°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß C£Ééö¹, P˱À®åªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀÇtð ¥ÀÅ¶× ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ.

PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ ²PÀëtzÀ ªÀiÁzÀj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉvÀÛªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß «±Àé ªÀÄlÖzÀ eÁUÀwPÀ £ÁUÀjPÀgÀ£ÁßV ¨É¼É¸À®Ä MvÁ۬ĸÀÄwÛzÁÝgÉ, CªÀgÀ ¨ÉÃrPÉUÀ½UÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¸À®Ä £ÀªÀÄUÉ «±Àé ªÀÄlÖzÀ ²PÀëPÀgÀ CUÀvÀå«zÉ. ºÁUÁV EAzÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛgÁVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. vÀªÀÄä ¨ÉgÀ¼À vÀÄ¢AiÀÄ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyüðUÀ½UÉ ¤ÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀr EqÀ®Ä ¹zÀÞgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. «µÀAiÀÄzÀ ¥Àjtw, CqÀØ ²¹Û£À G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ£ÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁj PÀ°PÉUÉ £À«Ã£À «zsÁ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²PÀëPÀgÀ UÀªÀÄ£À EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ²PÀëPÀgÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀjVAvÀ ªÉÄîàlÖªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä «zÁåyüðUÀ¼À°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ. MAzÉqÉ ²PÀëPÀgÀÄ ²PÀëtzÀ ±ÉæõÀÖvÉ §UÉÎ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, E£ÉÆßAzÉqÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀåQÛUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊwPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

EAzÀÄ £ÀªÀÄä ²PÀëPÀjUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä «zÁåyüðUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÝUÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ²PÀëPÀ ²PÀët JA§ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ CUÀvÀå«zÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ ²PÀët ¤ÃqÀ®Ä ¹zÀÝUÉƽ¹gÀĪÀ EwÛÃa£À ±ÉÊ°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ²QëvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇææÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¤nÖ£À°è ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ £À«Ã£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀ«µÀåzÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĶÖÃPÀj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄAvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

£À£Àß ¦æÃwAiÀÄ ²PÀëPÀgÉà EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¢£À. ²PÀëPÀgÀÄ JA§ «±ÉõÀªÁzÀ PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á±ÀévÀUÉƽ¹, ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̼À PÁ¼Àf ªÀ»¸À®Ä ºÉaÑ£À PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƽî. KPÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄwÛÃj JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÀÆ ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ w½¢gÀÄwÛÃj JA§ÄzÀ£ÀÄß «zÁåyüðUÀ¼ÀÄ ¯ÉQ̸ÀĪÀÅ¢®è (eÁ£ï ªÀiÁåPÉì÷é¯ï). zÉêÀgÉà ¤ªÀÄUÉ D²ÃªÀð¢¸À° ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß ZÉ£ÁßVnÖgÀ°. zÉêÀgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄÄRzÀ°è ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß vÀÄA§° ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÀgÀÄt¸À° JAzÀÄ £Ár£À ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀëPÀjUÉ ªÉÄÃqÀA UÉæÃ¸ï ¦AmÉÆà ±ÀĨsÁgÉʹzÀgÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Nirmala Thonse organizes Awareness Campaign agains
View More

Prayer ServicePrayer Service
ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್: "9ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ" - ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾ ಗಾಣಿಗ ಇವರಿಗೆ ನೂತನ ಮನೆಯನ್ನುಹಸ್ತಂತಾರಿಸಲಾಗುದು.ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್:
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
AROMA Food Fest at Milagres High School on 14th Nov.AROMA  Food Fest at Milagres High School on 14th Nov.
AN ODE TO YOU, O DEATH! - Tribute to My DADAN ODE TO YOU, O DEATH! -  Tribute to My DAD
Maria TravelsMaria Travels
Kemmannu Kambala on 9th December - InvitationKemmannu Kambala on 9th December - Invitation
Rozarich Gaanch September- 2018Rozarich Gaanch September- 2018
Karaval Milan Sports Event on 23rd December at Milagres Ground, Kallianpur.Karaval Milan Sports Event on 23rd December at Milagres Ground, Kallianpur.
Rozarich Gaanch September- 2018Rozarich Gaanch September- 2018
Milarchi-Lara-September-2018Milarchi-Lara-September-2018
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Santhosh Villa short film by youth of Udupi Parish and ICYM.Santhosh Villa short film by youth of Udupi Parish and ICYM.
Crossland College, Year book 2017-18Crossland College, Year book 2017-18
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India