St. John Evangelist Konkani Samudaya Marol Andheri East Celebrated Nativity Feast 2017


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 09-09-2017 17:20:24


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


St. John Evangelist Konkani Samudaya Marol Andheri East Celebrated Nativity Feast 2017

CAzsÉÃj ¥ÀǪÀðzÀ ªÀÄgÉÆïï£À°è ZÀvÀÄxÀð ªÁ¶ðPÀ `ªÉÆAw ¥sɸïÛ-2017 ¸ÀA¨sÀæªÀÄ vɣɺÀ§â ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉÌ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ - ¥sÁ| ¥ÀæPÁ±ï ªÉÆgÁAiÀÄ¸ï  

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.10: PÉÆAPÀt PÀ¥À¯ï¸ï ¥sÁgï PÉæöʸïÖ (¹J¥sï¹) ªÀÄvÀÄÛ  ¸ÉÊAmï eÉÆãï PÉÆAPÀt ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è CAzsÉÃj ¥ÀǪÀðzÀ ªÀÄgÉÆïï E°è£À ¸ÉÊAmï eÉÆãï JªÀAd°¸ïÖ EUÀfðAiÀÄ PÉÆAPÀt PÉæöʸÀÛ §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ EA¢°è ±À¤ªÁgÀ ¸ÀAeÉ ¸ÉÊAmï eÉÆãï EUÀfðAiÀÄ °è ªÀiÁvɪÀÄj CªÀgÀ d£ÉÆäÃvÀìªÀ `ªÉÆAw ¥sɸïÛ-2017£ÀÄß ¸ÀA¨sÀæªÉÆïÁè¸À¢AzÀ DZÀj¹zÀgÀÄ.

 

gÉ| ¥sÁ| ¥ÀæPÁ±ï ªÉÆgÁAiÀÄ¸ï ¹zÀÞPÀmÉÖ, ¸ÀA¨sÀæ«ÄPÀ PÀÈvÀdÕvÁ ¢ªÀå¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃj¹ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßvÀÄÛ ªÀiÁvɪÉÄÃjUÉ £À«Ä¹zÀgÀÄ. §vÀÛzÀ vÉ£É, ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß D²ÃªÁ𢹠£ÉgÉzÀ §zsÀÄUÀ½UÉ «vÀj¹ ºÀgÀ¹zÀgÀÄ. ¥sÁ| UÉè£ï rªÉįÉÆèÃ, ¥ÀÇeÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. eÉÆÃAiÀiïì ªÀiÁnð£ï ¥ÀÇeÁ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉÊzÀgÀÄ. gÉÆÃQ r¹¯Áé ªÀÄvÀÄÛ £Á¤ì ®Æ¬Ä¸ï ¨Éʧ¯ï ±ÀæzÁÞ¥ÁæxÀð£ÉUÉÊzÀgÀÄ. §½PÀ C®APÀÈvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ ¥ÀæwªÉÄAiÉÆA ¢UÉ ¥ÀæPÀÈwªÀiÁvÉAiÀÄ ¸ÀägÀuÉUÉÊzÀÄ ¨sÀªÀå ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è JªÀAd°¸ïÖ ±Á¯Á ¸À¨sÁUÀȺÀzÀ°è ¨sÀPÀÛgÀÄ £ÉgÉzÀgÀÄ. 

¸À¨sÁUÀȺÀzÀ°è  £ÀqɸÀ®àlÖ ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è Cwyü C¨sÁåUÀvÀgÀÄUÀ¼ÁV ¸ÉÊAmï eÉÆãï EUÀfðAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ gÉ| ¥sÁ| PÉèªÉÄAmï r°ªÀiÁ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ UÀÄgÀÄ gÉ| ¥sÁ| J¸ï.¯ÉÆ£À¥Àà£ï, gÉ| ¥sÁ| ¥ÁånæPï rªÉįÉÆèÃ, ¥sÁ| UÉè£ï rªÉįÉÆèÃ, PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ ªÀÄAqÀ¼ï ªÀĺÁgÁµÀÖç EzÀgÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸Àå C£ÀAvÀ CªÉÄäA§¼ï, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ UÉÆÃqï¦üæà ¦ªÉÄAmÁ, ªÀÄgÁp C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À dÆå° ²AzsÉ, ¸ÀAVÃvÀPÁgÀ ¥Àæ±ÁAvï ¸ÉgÁªÉÇÃ, ¸À¨É¹ÖAiÀÄ£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ¸À«AiÉÆà r¸ÉÆÃeÁ, ¦Ãlgï ¯ÉÆåɸï, ¸ÉÖÃ¥sÀ£ï ®Æ¬Ä¸ï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

 

±ÀæªÀÄPÉÌ ¥Àæw¥sÀ® ¤ÃrzÀ ¥ÀæPÀÈwªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀA¢¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÉà ªÉÆAwºÀ§â. F GvÀìªÀªÀÅ AiÉÄøÀÄQæ¸ÀÛgÀ vÁ¬Ä ªÀiÁvɪÀÄjAiÀĪÀÄägÀ ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ ªÀÄÆ®PÀ CRAqÀ PÀÄlÄA§ªÀ£Éßà MUÀÆÎr¸ÀĪÀ ¸ÀÄ¢£ÀªÀÇ ºËzÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ vɣɺÀ§â ªÀiÁ£ÀªÀPÀÄ®PÉÌ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀªÁV ¥ÀjUÀt¸À¯ÁwÛzÉ. ¥Àæ¨sÀÄ K¸ÀÄQæ¸ÀÛgÀ d£À¤zÁvÉ PÀ£ÁåªÀÄjAiÀĪÀÄägÀ d£ÉÆäÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀÆ MUÀÆÎr ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀgÉ£Éà F ºÀ§âªÀÅ CxÀð¥ÀÇtð. EAvÀºÀ ¥Á«vÀæåvÉAiÀÄ ºÀ§â J®ègÀ ºÉÆuÉAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ¥sÁ| ¥ÀæPÁ±ï ªÉÆgÁAiÀÄ¸ï ºÀ§âzÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ¤ßvÀÄÛ ¸ÀA¥ÁæzÁ¬ÄPÀ CqÀÄUÉAiÀiÁV ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ ±ÀÄzÀÞ ±ÁSÁºÁj ¨sÉÆÃd£ÀPÉÌ D²ÃªÀðZÀUÉÊzÀgÀÄ.

¸ÁA.dĪÁAªï (¸ÉÊAmï eÉÆãï) PÉÆAPÀt ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀë DUÀ¹Ö£ï ¸ÀĪÁj¸ï,  G¥Á -zsÀåPÉëAiÀÄgÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ ¸ÀĪÁj¸ï ªÀÄvÀÄÛ eÉ¹ì ¥sÉ£ÁðAr¸ï, PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÉÄÃj ¥sÉ£ÁðAr¸ï, eÉÆvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð vÉÆêÀiÁ¸ï ¦gÉÃgÁ, PÉÆñÁ¢üPÁj eÉêÀiïì qɸÁ, eÉÆvÉ PÉÆñÁ¢üPÁj PÉèªÉÄAmï r¹¯Áé, PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁzÀ  LqÁ ¦AmÉÆÃ, gÉÆ©£ï gÉÆÃræUÀ¸ï, jÃmÁ r¸ÉÆÃeÁ, PÉÆèÃr ªÉÆAvÉÃgÉÆ ªÉÆqÀAPÁ¥ÀÅ, vɯÁä qɸÁ, °Ã£Á ®¸ÁæzÉÆ, «¯ÉáçÃqï ªÀĸÀÌgÉãÁí¸ï ¸ÉÃjzÀAvÉ vÉÆãÉì ¯ÁgÉãïì r¸ÉÆÃeÁ, ¸ÀĤÃvÁ J.¸ÀĪÁgɸï, §æ| ¯ÁgÉãïì r¸ÉÆÃeÁ ªÀÄgÉÆïï, J°AiÀÄ¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. CwyüUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀAWÀlPÀjUÉ, ¥Àæw¨sÁ¤évÀjUÉ ¥ÀŵÀáUÀÄ¥ÀѪÀ¤ßvÀÄÛ UËgÀ«¹ ±ÀĨsÁgÉʹzÀgÀÄ.

 

jAiÉÆãÁ ¦AmÉÆÃ, eɤߥsÀgï ¥ÁAiÀiïì, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁí r¸ÉÆÃeÁ ¥ÁæxÀð£Á £ÀÈvÀåUÉÊzÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÁæxÀð£ÁVÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅgÀĵÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ£ÀÈvÀå, ¥ÀæºÀ¸À£À ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¥Àæ«Æ¼Á rC¯ÉäÃqÁ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. DUÉßÃ¸ï ªÀĸÀÌgÉãÁí¸ï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ªÁ®Ögï ®¸ÁæzÉÆà ¯ÉÆÃgÉmÉÆÖ ªÀÄvÀÄÛ °Ã£Á ®¸ÁæzÉÆà CªÀgÀÄ «Ã¯ÉzɯÉ, ¨É®è¤ÃgÀÄ ¤Ãr ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV DzÀgÁwxÀå PÉÆÃjzÀgÀÄ. DUÀ¹Ö£ï ¸ÀĪÁj¸ï ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

Comments on this Article
Clement Monteiro, Bantwal / Afghanistan Mon, September-11-2017, 8:23
Thanks Ron, Wonder full Photos....................
Agree[1]
Mary Fernabdes, Mumbai Sun, September-10-2017, 7:33
DearRon, Thank you very much for MontiFeast artical on 9/9/2017 in kemmannu news for St. John Konkani Samudai, Mumbai.we the members are grateful to you. God bless you abundantly always.Thanks again. Secretary for St. John Konkani Samudai.
Agree[2]
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

Konkan Yuva Dubai to hold Blood Donation CampKonkan Yuva Dubai to hold Blood Donation Camp
Booking Open: Nayaab Residency, Court Back Road, UdupiBooking Open: Nayaab Residency, Court Back Road, Udupi
Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.
Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.
Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..
Maria TravelsMaria Travels
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India