ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ಶೋಭಾ ಆರ್.ಪೂಜಾರಿ ರೈಲು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿ


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 22-09-2017 18:08:20


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


 

GqÀĦ ±ÉÆèsÁ Dgï.¥ÀÇeÁj gÉ樀 C¥ÀWÁvÀPÉÌ §°

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.22: ¨sÁgÀvï ¨ÁåAPï£À ¤ªÀÈvÀÛ G¥À ¥ÀæzÁ£À ¥Àæ§AzsÀPÀ gÀWÀÄ ¥ÀÇeÁj CªÀgÀ zsÀªÀÄð¥Àwß, ¥ÀAeÁ¨ï JAqï ¹Azsï ¨ÁåAPï£À »jAiÀÄ GzÉÆåÃV ±ÉÆèsÁ gÀWÀÄ ¥ÀÇeÁj (55.) EA¢°è ±ÀÄPÀæªÁgÀÀ G¥À£ÀUÀgÀ eÉÆÃUÉñÀéj gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ°è C¥ÀWÁvÀPÉÌ «¢üªÀ±ÀgÁzÀgÀÄ.

 

JA¢£ÀAvÉ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ GzÉÆåÃUÀ ¤«ÄvÀÛ ºÉÆgÀl ±ÉÆèsÁ G¥À£ÀUÀgÀ eÉÆÃUÉñÀéj gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ ºÀ½ zÁlÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà gÀ¨sÀ¸ÀªÁV §AzÀ ¯ÉÆÃPÀ¯ï gÉÊ°£ÀrUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀgÀÄ JAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ðUÀ¼ÀÄ w½¹zÁÝgÉÉ. «µÀAiÀÄ w½zÀ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ vÀPÀëtªÉà ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ  ªÀiÁ»w gÀªÁ¤¹zÀÄÝ, vÀvïPÀët gÀWÀÄ ¥ÀÇeÁj CªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ ©®èªÀgÀ C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ªÀÄÄA§¬Ä CzsÀåPÀë ¤vÁå£ÀAzÀ r.PÉÆÃmÁå£ï, ¨ÁåAPï£À ¥ÀæzsÁ£À ¥Àæ§AzsÀPÀ «zÁå£ÀAzÀ J¸ï.PÀPÉðÃgÁ, ªÀÄÄRå ªÀiÁ»w C¢üPÁj ¤vÁå£ÀAzÀ J¸ï. QgÉÆÃrAiÀÄ£ï, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ºÀjÃ±ï ºÉeÁär, GzÀå«Ä «.PÉ ±ÉnÖ PÀ°Ã£Á, gÉÆûvï §AUÉÃgÁ ºÉeÁär ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ zsÁ«¹zÀÝgÀÄ.

 

gÉʯÉéà ¥ÉÇð¸ÀgÀ PÀæªÀiÁ£ÀĸÁgÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀzÀ ªÀĺÁdgÀÄ £ÀqɹzÀgÀÄ. §½PÀ CAzsÉÃj ¥À²ÑªÀÄzÀ PÀÆ¥Àgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀuÉÆÃvÁÛgÀ ¥ÀjÃPÉë £Àqɹ ¸ÀAeÉ ªÉüÉUÉ ¥ÁyðêÀ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß ¸À餪Á¸ÀPÉÌ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 

 

§ÈºÀ£ÀÄäA§¬ÄAiÀÄ ªÀÄĤì¥Á°n PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁå¬Ä¤ ¨sÀªÁ¤ nÃZÀgï ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ ¸ÀÄ¥ÀÅwæ DVzÀÝ ±ÉÆèsÁ ¥ÀÇeÁj ªÀÄÆ®vÀB GqÀĦ ªÁ¢gÁd gÀ¸ÉÛ  (²æÃPÀȵÀÚ ªÀÄoÀzÀ ¸À¤ºÀzÀ) E°è£À ¤ªÁ¹ DVzÀÄÝ C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÄA§¬Ä G¥À£ÀUÀgÀzÀ CAzsÉÃj ¥À²ÑªÀÄzÀ gÀªÉÄÃ±ï £ÀUÀgÀzÀ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ ªÀiÁvÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À ¸Á¤ ¥ÁPï𠤪Á¹ DVzÀÝgÀÄ. ªÀÄÈvÀgÀ KPÉÊPÀ ¥ÀÅwæ «zÉñÀzÀ°èzÀÄÝ DPÉ DUÀ«Ä¹zÀ §½PÀ gÁwæ ªÉüÉUÉ CAvÀåQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CA¨sÉÆð C°è£À gÀÄzÀæ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è £ÉgÀªÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

 

±ÉÆèsÁ gÀWÀÄ ¥ÀÇeÁj ¤zsÀ£ÀPÉÌ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ©®èªÀgÀ ªÀĺÁ ªÀÄAqÀ®zÀ CzsÀåPÀë, ¨sÁgÀvï ¨ÁåAPï£À PÁAiÀiÁðzsÀåPÀë dAiÀÄ ¹.¸ÀĪÀtð, G¥À PÁAiÀiÁðzsÀåPÉë £Áå| gÉÆût eÉ.¸Á°AiÀiÁ£ï, ªÀiÁf PÁAiÀiÁðzsÀåPÀë ªÁ¸ÀÄzÉêÀ Dgï.PÉÆÃmÁå£ï, ¤zÉðñÀPÀ ªÀÄAqÀ½, DqÀ½vÀ ¤zÉðñÀPÀ ¹.Dgï ªÀÄÆ°Ì, J¯ï.« C«Æ£ï, J£ï.n ¥ÀÇeÁj wêÀæ ¸ÀAvÁ¥À ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÁÝgÉ.

Comments on this Article
Rajesh, Malpe Fri, September-22-2017, 10:24
Very Sad, May her soul rest in peace.
Agree[1] Disagree[0]

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd
View More

Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Blue Collar Open Day at Ducab on 23rd and 24th March.Blue Collar Open Day at Ducab
Congratulation on securing 8th Rank.Congratulation on securing 8th Rank.
Congratulations - Promod MadhwarajCongratulations - Promod Madhwaraj
Rozaricho Gaanch December 2017Rozaricho Gaanch December 2017
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
"GOOD NEWS FOR NON RESIDENT INDIANS" SHORT TERM RENTAL FULLY FURNISHED ACCOMMODATION AVAILABLE AT UDUPI NOW"
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

SAHARA

Sponsored Albums