‘Poilo Sur’ at the 181st Monthly Theatre at Kalaangann, Mangalore.


181st MONTHLY THEATRE

Young composer and singer Jaison Sequeira will be presenting his maiden musical show titled ‘Poilo Sur’ at the 181st Monthly Theatre, on Sun., Jan. 1, 2017, at 6.30 p.m., at Kalaangann, Mangalore.

Young talents – Aroma Peris, Olita Pinto, Shilpa Cutinha, Jacqueline Fernandes, Nihal Tauro, Aslita Rodrigues, Ashwin D’Costa, Errol D’Souza, Alron Rodrigues, Reuben Machado, Vijay Noronha, Greg Mathias, Gallven Martis and Christopher D’Souza – will be performing with Jaison Sequeira in this show. ‘Vishwa Konkani Kala Ratn’ Eric Ozario will be compeering the show.

All are invited. Entry free.

181£Éà wAUÀ¼À ªÉâPÉ

gÀ«ªÁgÀ, d£ÀªÀj 1, 2017gÀAzÀÄ, ¸ÀAeÉ 6.30PÉÌ, PÀ¯ÁAUÀuï£À°è 181£Éà wAUÀ¼À ªÉâPÉAiÀÄ°è eÉøÀ£ï ¹PÉéÃgÁ EªÀgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉ ‘¥ÀAiÉÆè ¸ÀÄgï’ ¸ÁzÀgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.

AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÁzÀ CgÉÆêÀiÁ ¥Éj¸ï, M°mÁ ¦AmÉÆ, ²¯Áà PÀÄn£Áí, eÁåQè£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ¤ºÁ¯ï vÁªÉÇæ, D¹èmÁ gÉÆræUÀ¸ï, C²é£ï rPÉƸÁÛ, JgÀ¯ï r¸ÉÆÃd, J¯ÉÆæ£ï gÉÆræUÀ¸ï, gÀƧ£ï ªÀÄbÁzÉÆ, «dAiÀiï £ÉÆgÉÆ£Áí, UÉæUï ªÀÄxÁAiÀĸï, UÁ¯Éé£ï ªÀiÁnð¸ï ºÁUÀÆ Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgï r¸ÉÆÃd eÉøÀ£ï ¹PÉéÃgÁgÀªÀgÀ eÉÆvÉ F ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À°zÁÝgÉ. ‘«±ïé PÉÆAPÀt PÀ¯Á gÀvïß’ JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ.   

J®èjUÀÆ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ. ¥ÀæªÉñÀ GavÀ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.

Udupi Diocesan Documentary
View More

Indian Catholic Youth Movement, Katpadi Presents, Gadyanth Yuva Ekvot-2017 as on 27-08-2017 - All are invited.Indian Catholic Youth Movement, Katpadi Presents, Gadyanth Yuva Ekvot-2017 as on 27-08-2017 - All are invited.
Mount Rosary Church Annoucements for the WeekMount Rosary Church Annoucements for the Week
You are cordially invited to the SeminarYou are cordially invited to the Seminar
Villa for
Sale

at Kemmannu.Villa for sale at Kemmannu.
28th Tonse ‘Sarvajanika Ganeshosava’ Invitation28th Tonse ‘Sarvajanika Ganeshosava’ Invitation
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Milarchi Lara Souvenir - Ester Issue, April 2017Milarchi Lara Souvenir - Ester Issue, April 2017
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Booking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/KallianpurBooking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/Kallianpur
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Contact Little Flower Tours and TravelsContact Little Flower Tours and Travels
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

SAHARA

Sponsored Albums

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0