‘Poilo Sur’ at the 181st Monthly Theatre at Kalaangann, Mangalore.


181st MONTHLY THEATRE

Young composer and singer Jaison Sequeira will be presenting his maiden musical show titled ‘Poilo Sur’ at the 181st Monthly Theatre, on Sun., Jan. 1, 2017, at 6.30 p.m., at Kalaangann, Mangalore.

Young talents – Aroma Peris, Olita Pinto, Shilpa Cutinha, Jacqueline Fernandes, Nihal Tauro, Aslita Rodrigues, Ashwin D’Costa, Errol D’Souza, Alron Rodrigues, Reuben Machado, Vijay Noronha, Greg Mathias, Gallven Martis and Christopher D’Souza – will be performing with Jaison Sequeira in this show. ‘Vishwa Konkani Kala Ratn’ Eric Ozario will be compeering the show.

All are invited. Entry free.

181£Éà wAUÀ¼À ªÉâPÉ

gÀ«ªÁgÀ, d£ÀªÀj 1, 2017gÀAzÀÄ, ¸ÀAeÉ 6.30PÉÌ, PÀ¯ÁAUÀuï£À°è 181£Éà wAUÀ¼À ªÉâPÉAiÀÄ°è eÉøÀ£ï ¹PÉéÃgÁ EªÀgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉ ‘¥ÀAiÉÆè ¸ÀÄgï’ ¸ÁzÀgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.

AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÁzÀ CgÉÆêÀiÁ ¥Éj¸ï, M°mÁ ¦AmÉÆ, ²¯Áà PÀÄn£Áí, eÁåQè£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ¤ºÁ¯ï vÁªÉÇæ, D¹èmÁ gÉÆræUÀ¸ï, C²é£ï rPÉƸÁÛ, JgÀ¯ï r¸ÉÆÃd, J¯ÉÆæ£ï gÉÆræUÀ¸ï, gÀƧ£ï ªÀÄbÁzÉÆ, «dAiÀiï £ÉÆgÉÆ£Áí, UÉæUï ªÀÄxÁAiÀĸï, UÁ¯Éé£ï ªÀiÁnð¸ï ºÁUÀÆ Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgï r¸ÉÆÃd eÉøÀ£ï ¹PÉéÃgÁgÀªÀgÀ eÉÆvÉ F ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À°zÁÝgÉ. ‘«±ïé PÉÆAPÀt PÀ¯Á gÀvïß’ JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ.   

J®èjUÀÆ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ. ¥ÀæªÉñÀ GavÀ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.

Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd [2 Comments]
View More

Obituary: Jessy Mary Martis (78), Santhekatte, KemmannuObituary: Jessy Mary Martis (78), Santhekatte, Kemmannu
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Dist & State Level Yoga Competiton at the Thonse Health Centre on 28th May.Dist & State Level Yoga Competiton at the Thonse Health Centre on 28th May.
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums