Mount Rosary Church Annoucements for the Week


*ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ*
🚩19.02.2017  – ಆಯ್ತಾರ್  – ತಿಳ್ಸೊಣಿ

📌1)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಫುರ್ಟಾಡೊಚಾ ಘರಾ 
  ಆಸ್ತೆಲಿ. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಎಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನ್ ಪುಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

📌2)ಮಾರ್ಚಾಚಾ 20, 21, 22, 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 7 ವರಾಂ ಮಣಾಸರ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 4 
  ದಿಸಾಂಚಿ ರೆತಿರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚಾ ಘರಾಂನಿ ಖಂಚಿಂಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ದವ್ರುಂಕ್ ನಜೊ 
  ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ರೆತಿರೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬರೆಂ ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜಯ್ 
  ಮಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

📌3)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. 
  ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ತುಮ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಧಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚಾ 
  ಆಯ್ತಾರಾ ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಮೆಳಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. 
  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ 9:30 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ 
  ದಿತಾಂವ್.   

📌4)ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಯೋಜನಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಹಾಯ್ 
  ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಂಕ್ ತರೀ ಕಾಣಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮೋನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ 
  ವಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿ. 

📌5)ಮಾರ್ಚಾಚಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಚುನಾವಣ್ 9:30 ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ 
  ಚುನಾವಣೆಚಿಂ ನೊಟಿಸಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಜರ್ ತರ್ ಪಾವೊನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 
  ಹೆಂಚ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತುಮಿಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ಮಹಾ ಸಭೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಪಾತ್ರ್  ಘೆಂವ್ಚೊ.

📌6)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ   ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. 

📌7)ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 7:30 ವರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. 

📌8)ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೇಯಾಚಾ 27, 28 ಆನಿ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ 
  ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೀಜ್ಮಾಚೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಕ್ರೀಜ್ಮಾಚಾ ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ವೇಳ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ   ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

📌9)ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ. ಕ್ ಎಡ್ಮಿಶನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.


📌10)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ದಿತಾತ್
   ಮರೀನಾ ಲುವಿಸ್ – ಮರಿಯ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡೊ
   ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ - ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ

📌11)ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಘರಾಂ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ಅಶಿಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ  :
    ♦20 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವರಾರ್ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ.
    ♦21 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ
    ♦22 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00  ವರಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
    ♦23 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 8:00 ವರಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡೊ
    ♦24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 8:00 ವರಾರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ
    ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.  

📌12)ಮಾರ್ಚಾಚಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಆಮಿಂ ಕರೆಜ್ಮ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್. ಸಾಕಾಳಿಂ 
    7:00 ವರಾರ್ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ.

📌13)ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಸ್ವೀಡಲ್ ಪೆರಂಬಿಲ್ ಧುವ್ 
   ಆಂತೊನಿ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾ ಪೆರಂಬಿಲ್, ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ ಹಿಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ 
   ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಯಾ ಲುವಿಸ್ ಧುವ್ ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಆನಿ ರೇಚಲ್ ವಿನಿತಾ ಲುವಿಸ್ ಹಾಂಚಿ, 
   ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ ಹಿಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜಾ, ಬಾಪ್ ಅನಿಲ್ ಆನಿ 
   ತುಮ್ಚಾ ಸರ್ವಾಂಚಾ ನಾಂವಿಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.  

📌14)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಸಾಂ. ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್. 

📌15)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್. 
Excludes last-minute modifications
*Source : Church Office*
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.

Santhekatte: Nuns visit Spandana at Nejar and ente
View More

Congratulations to Blynal Basil Quadros, Kemmannu

[Comments]

Congratulations to Blynal Basil Quadros, Kemmannu
An Appeal

from St. Philomena Hr. Pr. School, Kemmannu.
Comments

An Appeal from St. Philomena Hr. Pr. School, Kemmannu.
Mount Rosary Church Annoucements for the WeekMount Rosary Church Annoucements for the Week
Rosaricho Gaanz from Mount Rosary, Dec, 2016 IssueRosaricho Gaanz from Mount Rosary, Dec, 2016 Issue
Own your Coffee Plantation of 2 Acres at mere 40 Lakhs<font color=red>Own your Coffee Plantation of 2 Acres at mere 40 Lakhs</font color=red>
Appeal from St Joseph’s Catholic Church Choithar ManipurAppeal from St Joseph’s Catholic Church Choithar Manipur
Kuwait: MAK Champion Trophy 2017Kuwait: MAK Champion Trophy 2017
’Mhatharo Chorbela’ Play in Udupi/Kallianpur/Navi Mumbai.’Mhatharo Chorbela’ Play Udupi/Kallianpur/Navi Mumbai.
Booking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/KallianpurBooking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/Kallianpur
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Booking open for Opera Towers, Santhekatte, KallianpurBooking open for Opera Towers, Santhekatte, Kallianpur
Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Contact Little Flower Tours and TravelsContact Little Flower Tours and Travels
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
‘Picnic Paradise’- Kukude Kudru, Harady Village/Kemmannu.‘Picnic Paradise’ - Kukude Kudru, Harady Village/Kemmannu.
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Contact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

AlphySAHARA

Sponsored Albums