‘DEV  ANI  DENVCHAR’ WITNESSED BY HOUSEFUL AUDIENCE


Clara D’Cunha
Kemmannu News Network, 07-03-2017 16:31:06


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


‘DEV  ANI  DENVCHAR’ WITNESSED BY HOUSEFUL AUDIENCE

Mangalore, March 7, 2017: Kalakul presented a play based on the concept of God and the Devil, titled ‘Dev ani Denvchar’ (meaning God and the Devil), at the 183rd Monthly Theatre, at Kalaangann, on Sun., March 5, 2017.

God decides to recreate the world to make it as beautiful as it was in the beginning, filled with goodness. He takes the assistance of the devil in selecting a planning committee as to how the new world should be. The devil fulfils his duty and later God recreates the new world as he wanted it to be. Does the new world remain good or become worse than it was before is the climax.

Vikas Lasrado, Rohan D’Souza, Sheldon Tauro, Flavia Rodrigues, Frivita D’Souza, Swarna Veigas and Jackson D’Cunha enacted this play written by Arun Raj Rodrigues and directed by Christopher D’Souza Neenasam. Alron Rodrigues provided music and Hanley Coelho handled the lighting. The show was witnessed by a houseful audience.

Prior to the show, there was a ceremony of handing over the collection of 728 books of Late Prof. Alban Castelino to the Kalaangann Library. Shri Denzil Castelino and Shri Walter Castelino, Prof. Alban’s son and brother, respectively, were present on the occasion. They symbolically handed over a stack of books to Louis J. Pinto, the President of Mandd Sobhann. Eric Ozario – Gurkar, and Kishore Fernandez – Secretary, were present on stage. Vitori Karkal compered the ceremony.

¨sÀgï¯Áè÷å ¸À¨sÁAUÀuÁAvï ‘zÉêï D¤ zÉAªÁÑgï’ £ÁlPÁZÉA ¥ÀAiÉÄèA ¥ÀæzÀ±Àð£ï

zÉêï D¤ zÉAªÁÑgï - ºÁå «±ÀAiÀiÁZÉgï ‘zÉêï D¤ zÉAªÁÑgï’ ªÀÄíuÉÆè £ÁlPï PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPï gÉ¥Àlðj£ï DAiÀiÁÛgÁ, ªÀiÁZïð 5, 2017ªÉgï PÀ¯ÁAUÀuÁAvï ZÀ¯ï¯Áè÷å 183ªÉå ªÀÄíAiÀiÁß÷å½ ªÀiÁAaAiÉÄAvï ¸ÁzÀgï PɯÉÆ.

ºÁå £ÁlPÁAvï zÉÃªï ¸ÀA¸Ágï ¥ÀÅ£ÀgïgÀavï gÀZÀÄAPï ¤zsÁðgï WÉvÁ D¤ §gÉ¥ÀuÁAvï ¨sÀgï¯ÉÆè £ÀªÉÇ ¸ÀA¸Ágï gÀZÀÄAPï KPï ¸À«Äw gÀZÁÑ÷åAvï zÉAªÁÑgÁa PÀĪÀÄPï WÉvÁ. zÉAªÁÑgï, zɪÁ£ï D¥ÁÚPï ¢¯ÉèA PÁªÀiï ¸ÀA¥ÀAiÀiÁÛ D¤ zÉêï D¥Áè÷å aAvÁàPï ¸Àj eÁªïß KPï £ÀªÉÇ ¸ÀA¸Ágï gÀZÁÛ. ¥ÀÅuï ºÉÆ £ÀªÉÇ ¸ÀA¸Ágï DzÁè÷å ¸ÀA¸ÁgÁ ¥Áæ¸ï §gÉÆ eÁvÁ ªÁ ªÁAiÀiïÖ eÁvÁ ªÀÄíuÉèA ºÁå £ÁlPÁZÉA ²Rgï eÁªÁ߸Á.

«PÁ¸ï ¯Á¸ÁæzÉÆ, gÉÆúÀ£ï r¸ÉÆÃd, ±É®Ø£ï vÁªÉÇæ, ¥sÁè«AiÀiÁ gÉÆræUÀ¸ï, ¦üæ«mÁ r¸ÉÆÃd, ¸ÀéuÁð ªÉÃUÀ¸ï eÁåPÀì£ï rPÀÄ£Áí£ï, CgÀÄuï gÁeï ®Ä¢æUÁ£ï §gÉƪïß, Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgï r¸ÉÆÃeÁ ¤Ã£Á¸ÀA ºÁuÉA ¤zÉðñÀ£ï ¢¯Áè÷å ºÁå £ÁlPÁAvï £Àl£ï PɯÁ. Då¯ÉÆæ£ï gÉÆræUÀ¸ï ºÁuÉA ¸ÀAVÃvï ¢Ãªïß, ºÁå¤è PÀĪɯÉÆè£ï GeÁéqï ¸ÁA¨Á¼ÉÆî. ¸À¨sÁAUÀuï ¨sÀgïß ¯ÉÆÃPï ºÉÆ £ÁlPï ¥À¼ÉAªïÌ dªÀiï¯ÉÆè.

£ÁlPÁZÁå ¥ÀAiÉÄèA, zɪÁ¢üÃ£ï ¥ÉÇæ| D®â£ï PÁå¸ÉÛ°£ÉÆ ºÁZÁå 728 ¥ÀŸÀÛPÁAZÉÆ ¸ÀAUÀæºï PÀ¯ÁAUÀuï ¥ÀŸÀÛPï ¨sÀAqÁgÁPï ºÁvÁAvÀgï PÀjÑ ¸ÉgɪÀĤ ZÀ°è. ªÀiÁ£ÉøïÛ qɤӯï PÁå¸ÉÛ°£ÉÆ, ¥ÉÇæ| D®â£ÁZÉÆ ¥ÀÇvï D¤ ªÀiÁ£ÉøïÛ ªÉÇ®Ögï PÁå¸ÉÛ°£ÉÆ, ¥ÉÇæ| D®â£ÁZÉÆ ¨sÁªï ºÁdgï D¸ï¯Éè. vÁAtÂA ¸ÁAPÉÃwPï jw£ï ¥ÀŸÀÛPÁAZÉÆ KPï PÁmï ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï CzsÀåPïë ®Ä« eÉ. ¦AmÉÆ ºÁPÁ ºÁvÁAvÀgï PɯÉÆ. UÀÄPÁðgï, JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ D¤ PÁAiÀÄðzÀ²ð, Q±ÉÆÃgï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ªÉâgï ºÁdgï D¸ï¯Éè. «vÉÆj PÁPÀð¼ï ºÁuÉA PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuï PɯÉA.

d£ÀvÀÄA©zÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ‘zÉêï D¤ zÉAªÁÑgï’ £ÁlPÀzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ï

zÉêÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAiÀiÁÛ£À F «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ‘zÉêï D¤ zÉAªÁÑgï’ JA§ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß D¢vÀåªÁgÀ, ªÀiÁZïð 5, 2017gÀAzÀÄ, PÀ¯ÁAUÀtzÀ°è £ÀqÉzÀ 183£Éà wAUÀ¼À ªÉâPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ.

F £ÁlPÀzÀ°è zÉêÀgÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀgÀa¸À®Ä AiÉÆÃf¸ÀÄvÁÛgÉ ºÁUÉAiÉÄà F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À®Ä MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAiÀiÁÛ£À£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÀa¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀAiÀiÁÛ£À vÀ£ÀUÉ PÉÆlÖ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀÄ vÀªÀÄä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ. F ºÉƸÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÉÆzÀ°VAvÀ M¼ÉîAiÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÁ CxÀªÁ PÉlÖzÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄA§ÄzÀÄ £ÁlPÀzÀ ²RgÀ.

«PÁ¸ï ¯Á¸ÁæzÉÆ, gÉÆúÀ£ï r¸ÉÆÃd, ±É®Ø£ï vÁªÉÇæ, ¥sÁè«AiÀiÁ gÉÆræUÀ¸ï, ¦üæ«mÁ r¸ÉÆÃd, ¸ÀéuÁð ªÉÃUÀ¸ï ºÁUÀÆ eÁåPÀì£ï rPÀÄ£Áí, CgÀÄuï gÁeï gÉÆræUÀ¸ï §gÉzÀÄ, Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgï r¸ÉÆÃeÁ ¤Ã£Á¸ÀA EªÀgÀÄ ¤zÉðò¹zÀ F £ÁlPÀzÀ°è £Àn¹zÁÝgÉ. Då¯ÉÆæ£ï gÉÆræUÀ¸ï ¸ÀAVÃvÀ ¤ÃrzÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÁå¤è PÀĪɯÉÆè ¨É¼ÀPÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è vÀÄA©zÀ d£ÀgÀÄ F £ÁlªÀ£ÀÄß «ÃQë¹zÀgÀÄ.

£ÁlPÀzÀ ªÀÄÄ£Àß, ¢ªÀAUÀvÀ ¥ÉÇæ| D®â£ï PÁå¸ÉÛ°£ÉÆ EªÀgÀ 728 ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß PÀ¯ÁAUÀt ¥ÀŸÀÛPÀ ¨sÀAqÁgÀPÉÌ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ²æà qɤӯï PÁå¸ÉÛ°£ÉÆ, ¥ÉÇæ| D®â£ï£ÀªÀgÀ ¥ÀÅvÀæ ºÁUÀÆ ²æà ªÉÇ®Ögï PÁå¸ÉÛ°£ÉÆ, ¥ÉÇæ| D®â£ïgÀªÀgÀ vÀªÀÄä, ºÁdjzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV ¥ÀŸÀÛPÀzÀ MAzÀÄ PÀlÖªÀ£ÀÄß ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï CzsÀåPÀëgÁzÀ ®Ä« eÉ. ¦AmÉÆ EªÀjUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹zÀgÀÄ. UÀÄjPÁgÀ, JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð, Q±ÉÆÃgï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. «vÉÆj PÁPÀð¼ï PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd
View More

Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Congratulations and best wishes to *Sneha Reesha Andrade*Congratulations and best wishes to  *Sneha Reesha Andrade*
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Rozaricho Gaanch December 2017Rozaricho Gaanch December 2017
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
"GOOD NEWS FOR NON RESIDENT INDIANS" SHORT TERM RENTAL FULLY FURNISHED ACCOMMODATION AVAILABLE AT UDUPI NOW"
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums