Camp titled KONKANI SUGANDH for students of 7th to 10th Std, at Kalaangann, Mangalore.


Clara D’Cunha
Kemmannu News Network, 19-04-2017 17:42:12


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Mangalore, April 19, 2017: Mandd Sobhann is organizing a 9 days’ (April 29 to May 7) Konkani Residential Camp titled KONKANI SUGANDH for students of 7th to 10th Std, at Kalaangann.  The selection for the camp will be held on April 22nd, Saturday, at 9.30 a.m., at Kalaangann.  Children will be trained in Dance, Singing, Theatre, Personality Development, Public speaking and Konkani (including writing it in the Kannada and Roman scripts). Camp fee Rs. 1,000/-.

Interested may register their names at:  Mandd Sobhann, Kalaangann, Makale, Shaktinagar, Mangalore – 575016. Ph: 0824- 2230489/2232239.

 

ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 7£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉV£À PÉÆAPÀt ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉùUÉ gÀeÉAiÀÄ°è ‘PÉÆAQÚ ¸ÀÄUÀAzsï’ JA§ 9 ¢£ÀUÀ¼À (J¦æ¯ï 29 jAzÀ ªÉÄà 7gÀ ªÀgÉUÉ) ªÀ¸Àw ²©gÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÉ. J¦æ¯ï 22, ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ, ¨É½UÉÎ 9.30UÉ, PÀ¯ÁAUÀtzÀ°è EzÀgÀ DAiÉÄÌ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. F ²©gÀzÀ°è, UÁAiÀÄ£À, £ÀÈvÀå, £ÁlPÀ, ªÀåQÛvÀé «PÁ¸À£À, PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAPÀt (PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ gÉÆÃ«Ä °¦UÀ¼À®Äè §gÉAiÀÄ®Ä) F «µÀAiÀÄUÀ¼À°è «²µÀÖ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  ¥ÀæªÉñÀ ±ÀÄ®Ì gÀÄ. 1,000/-.

D¸ÀPÀÛgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÀA¥ÀQð¹: ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï, PÀ¯ÁAUÀuï, ªÀÄPÁ¼É, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 575016. ¥sÉÇãï : 0824-2230489/2232239.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Thonse Health Centre
View More

Milarchi Lara Souvenir - Ester Issue, April 2017Milarchi Lara Souvenir - Ester Issue, April 2017
Mount Rosary Church Annoucements for the WeekMount Rosary Church Annoucements for the Week
Ryan International Comes to MangaloreRyan International Comes to Mangalore
An Appeal

from St. Philomena Hr. Pr. School, Kemmannu.
Comments

An Appeal from St. Philomena Hr. Pr. School, Kemmannu.
Rosaricho Gaanz from Mount Rosary, Dec, 2016 IssueRosaricho Gaanz from Mount Rosary, Dec, 2016 Issue
Appeal from St Joseph’s Catholic Church Choithar ManipurAppeal from St Joseph’s Catholic Church Choithar Manipur
Booking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/KallianpurBooking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/Kallianpur
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Contact Little Flower Tours and TravelsContact Little Flower Tours and Travels
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Contact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

AlphySAHARA

Sponsored Albums