Camp titled KONKANI SUGANDH for students of 7th to 10th Std, at Kalaangann, Mangalore.


Clara D’Cunha
Kemmannu News Network, 19-04-2017 17:42:12


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Mangalore, April 19, 2017: Mandd Sobhann is organizing a 9 days’ (April 29 to May 7) Konkani Residential Camp titled KONKANI SUGANDH for students of 7th to 10th Std, at Kalaangann.  The selection for the camp will be held on April 22nd, Saturday, at 9.30 a.m., at Kalaangann.  Children will be trained in Dance, Singing, Theatre, Personality Development, Public speaking and Konkani (including writing it in the Kannada and Roman scripts). Camp fee Rs. 1,000/-.

Interested may register their names at:  Mandd Sobhann, Kalaangann, Makale, Shaktinagar, Mangalore – 575016. Ph: 0824- 2230489/2232239.

 

ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 7£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉV£À PÉÆAPÀt ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉùUÉ gÀeÉAiÀÄ°è ‘PÉÆAQÚ ¸ÀÄUÀAzsï’ JA§ 9 ¢£ÀUÀ¼À (J¦æ¯ï 29 jAzÀ ªÉÄà 7gÀ ªÀgÉUÉ) ªÀ¸Àw ²©gÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÉ. J¦æ¯ï 22, ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ, ¨É½UÉÎ 9.30UÉ, PÀ¯ÁAUÀtzÀ°è EzÀgÀ DAiÉÄÌ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. F ²©gÀzÀ°è, UÁAiÀÄ£À, £ÀÈvÀå, £ÁlPÀ, ªÀåQÛvÀé «PÁ¸À£À, PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAPÀt (PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ gÉÆÃ«Ä °¦UÀ¼À®Äè §gÉAiÀÄ®Ä) F «µÀAiÀÄUÀ¼À°è «²µÀÖ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  ¥ÀæªÉñÀ ±ÀÄ®Ì gÀÄ. 1,000/-.

D¸ÀPÀÛgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÀA¥ÀQð¹: ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï, PÀ¯ÁAUÀuï, ªÀÄPÁ¼É, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 575016. ¥sÉÇãï : 0824-2230489/2232239.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd [2 Comments]
View More

Obituary: Jessy Mary Martis (78), Santhekatte, KemmannuObituary: Jessy Mary Martis (78), Santhekatte, Kemmannu
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Dist & State Level Yoga Competiton at the Thonse Health Centre on 28th May.Dist & State Level Yoga Competiton at the Thonse Health Centre on 28th May.
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums