Students of Ryan Group visited USA for Educational programme including NASA.


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 09-06-2017 16:36:40


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Mumbai, June 9, 2017: Students of Ryan International Group of Institutions visited USA (Orlando, New York, Boston) for an Educational programme that covered Kenedy Space Centre NASA, Sea world, the Island of Adventures at Orlando wherein they had an exhilarating learning experience which included for informative lunch interaction with Space Shuttle Astronaut John David Bartoe Kennedy Space Centre, 3D Imax movie on Space, exhibitions, space shuttle launch experience etc.

In Newyork the students got an opportunity to visit the famous Madam Tussauds Museum and observe the art of sculpting of various famous personalities and legends. The walk spent on the Times Square was an experience of a life time with dazzling lights, musicians, shows etc. A must for every student-Speaking skills and self confidence was imparted through an interactive workshop on theater at Broadway. The students got to interact with artists who spoke about the technicalities of becoming an actor.

The next leg  of the student journey began with visit to Boston  which  opened  doors to various career  options with a guided campus  tour to the MIT university and Harvard  University enlightening  the students to persevere towards attaining their goals.  The programme culminated with a visit to the UN Headquarter where they could observe the Security Council and the ECOSOC meeting in progress.

Prache Pranesh of Ryan International School CBSE, Malad who was part of this programme said, “A Mind baffling experience which helped me develop intellectually and socially.” Adding to this Kshitij Kajale from Ryan Global School, Kharghar said “It was an amazing educational programme.  I learnt so many new things like staying independently, taking responsibility, interacting with the NASA Scientists.  We were really grateful to Chairman Sir Dr. A.F Pinto & Managing Director Madam Grace Pinto that they provided us with this unique opportunity of visiting and attending workshops at the world renowned universities like MIT & Harvard.  I think such visit build foundation of careers or children.” 

Besides education it had some fun filled agendas for shopping sprees visit to theme parks etc. This educational Programme was possible only due to the constant effort of the Ryan Group Mentors Chairman Sir Dr. A.F. Pinto, MD Madam Grace Pinto for building Global Citizens and working towards the Goal of the Institutions of All Round Development of Students.

gÁAiÀiÁ£ï ²PÀët ¸ÀªÀÄƺÀzÀ «zÁåyüðUÀ½AzÀ £Á¸Á ¸ÀAzÀ±Àð£À

ªÀÄÄA§¬Ä, dÆ.09: ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÉÇAzÀgÀ°è gÁAiÀiÁ£ï CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «zÁåyüðUÀ½UÉ CªÉÄjPÀzÀ PÉ£Ér ¨ÁºÁåPÁ±À PÉÃAzÀæ £Á¸Á ¸ÀAzÀ²ð¸ÀĪÀ ¸ÀĪÀuÁð±À zÉÆgÀQvÀÄ.  EzÉà ªÉÃ¼É «zÁåyüðUÀ¼ÀÄ ¹Ã ªÀ¯ïØð, 3r LªÀiÁåPïì ªÀÄÆ«Ã, JPï쩵À£ïì «ÃPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁºÁåPÁ±À £ËPÉ GqÁªÀuÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÀÄ.

£ÀÆåAiÀiÁPïð£À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¹zÀÝ ªÉÄÃqÀªÀiï l¸Áìqïì ªÀÄÆå¹AiÀÄAUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀĪÀ CªÀPÁ±ÀÀè¨sÀåªÁVzÀÄÝ C°è C£ÉÃPÀ ¥Àæ¹zÀÞ ªÀÛQÛUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÁtUÀ¼À ²®àPÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹zÀgÀÄ. «zÁåyüðUÀ¼ÀÄ ¨ÁæqïªÉà yüAiÉÄÃlj£À°è £ÀqÉzÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁw£À P˱À®å ªÀÄvÀÄÛ DvÀä «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ M§â PÀ¯ÁUÁgÀ£Á®Ä ¨ÉÃPÁzÀ vÀAvÉÆæÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÀ¯ÁUÁgÀgÀ°è ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqɹzÀgÀÄ.

ªÀÄÄAzÉ «zÁåyüðUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆøÀÖ£ïUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀgÀÄ. C¸ÀASÁåvÀ «zÁåyüðUÀ¼ÀÄ UÀÄj vÀ®Ä¥À®Ä zÁj¢Ã¥À DVgÀĪÀ dUÀvÀàç¹zÀÝ JALn «±Àé«zÁ央AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁªÀðqïð «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À PÁåA¥À¸ï ¥ÀæªÉò¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ AiÀÄÄJ£ï PÉÃAzÀæ PÀZÉÃjUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉPÀÄåjn Pˤì¯ï ªÀÄvÀÄÛ E¹MJ¸ï¹ «ÄÃnAUÀ£ÀÄß «ÃQë¹zÀgÀÄ.

``£À£ÀUÉ F ¥ÀæAiÀiÁt CzÀÄãvÀªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ, £À£Àß ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ë¢ÞPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ EzÀÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ?? JAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝ ªÀįÁqï gÀAiÀiÁ£ï CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀZÉð ¥ÁæuÉÃ±ï ºÉýzÁÝgÉ.

``CzÀÄãvÀªÁzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÁVzÉ, ¸ÀévÀAvÀæ ¤®ÄªÀÅ, dªÁ¨ÁÝj ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄAvÀºÀ ºÉƸÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄPÉÆAqÉ. £Á¸Á «eÁÕ¤UÀ¼ÉÆA¢V£À ¸ÀAzÀ±Àð£À ¤dPÀÆÌ CzÀÄãvÀªÁV vÀÄÛ. gÁAiÀÄ£ï CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀªÀÄƺÀzÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ PÁAiÀiÁðzsÀåPÀë qÁ| DUÀ¹Ö£ï J¥sï. ¦AmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÁ ¤zÉÃð±ÀQ ªÉÄÃqÀA UÉæÃ¸ï ¦AmÉÆà CªÀgÀÄ F CªÉÆÃWÀªÁzÀ CªÀPÁ±À MzÀV¹ PÉÆlÖzÀÝPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ dUÀvÀàç¹zÀÝ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆlÖzÀÝPÁÌV £ÁªÀÅ C¨sÁjAiÀiÁVzÉÝêÉ. EAvÀºÀ ¥ÀæªÁ¸À «zÁåyüðUÀ¼À fêÀ£ÀzÀ Cr¥ÁAiÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¹zÉÝãɒ’ JAzÀÄ SÁgïWÀgï gÁAiÀiÁ£ï UÉÆèç¯ï ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyüð¤ Qëw PÀeÁ¯É w½¹zÁÝgÉ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Nirmala Thonse organizes Awareness Campaign agains
View More

Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Veez Konkani WeeklyVeez Konkani Weekly
Crib Making Competition 2018Crib Making Competition 2018
Newly constructed House for sale at Nejar near Santhekatte.Newly constructed House for sale at Nejar near Santhekatte.
Maria TravelsMaria Travels
Rozarich Gaanch September- 2018Rozarich Gaanch September- 2018
Karaval Milan Sports Event on 23rd December at Milagres Ground, Kallianpur.Karaval Milan Sports Event on 23rd December at Milagres Ground, Kallianpur.
Rozarich Gaanch September- 2018Rozarich Gaanch September- 2018
Milarchi-Lara-September-2018Milarchi-Lara-September-2018
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Santhosh Villa short film by youth of Udupi Parish and ICYM.Santhosh Villa short film by youth of Udupi Parish and ICYM.
Crossland College, Year book 2017-18Crossland College, Year book 2017-18
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India