Mangaluru: Stany Alvares elected president of Rachana Catholic Chamber of Commerce & Industry


E.News: Daijiworld
Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 31-07-2017 17:20:43


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Mangaluru: Stany Alvares elected president of Rachana Catholic Chamber of Commerce & Industry

Mangaluru, Jul 31: Well known entrepreneur Stany Alvares has been elected as president of Rachana Catholic Chamber of Commerce and industry for the term 2017- 19.

The election was held at Valencia Church Hall on Sunday, July 30.

Earlier Stany was the Vice- President of Rachana and also convenor of Rachana award committee.

Other office bearers are:

Anil Vas Bendur- Secretary
Elias Sanctis- Vice-President
Nelson Monteiro - Join Secretary
Felix Pinto -Treasurer

Governing body members are:

John Monteiro
Lawrence D’Souza
Louis Lobo
James Madtha
Victor Cutinha
Eulalia D’Souza

Stany Alvares currently serves as General Secretary of Dakshina Kannada Congress Committee. He is committed Konkani activist and community leader. He is the vice- president of Mandd Sobhann. He is also former president of Mandd Sobhann and former president of Konkani Prachar Sanchalan. He is also the vice-president of MACO co-operative society.

Stany Alvares studied at St Joseph’s School in Kankanady and later continued his high school and college at St Aloysius.

Stany is a famous artiste in Konkani. He has acted in several stage plays and also in many movies in Tulu and Konkani which include recent hits ’Noshibacho Khell’ and ’Sophiya’.

“It is a great honour to lead Rachana. The association is already well known for its service in Catholic business world. Former presidents and office bearers have done tremendous job. With their guidance I will do my best for Rachana and community. My focus will remain in bringing in new blood and ideas in Rachana.” Stany said speaking to media after he was elected as Rachana president.

`gÀZÀ£Á £ÀÆvÀ£À CzsÀåPÀëgÁV ¸ÁÖöå¤ D¯Áéj¸ï DAiÉÄÌ

ªÀÄÄA§¬Ä, dÄ.31: PÉæöʸÀÛ GzÀå«ÄUÀ¼À MPÀÆÌl ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ `gÀZÀ£Á EzÀgÀ 2017-19 ¸Á°£À CzsÀåPÀëgÁV ¨ÉÆAzÉïï£À AiÀÄĪÀ ªÀÄÄRAqÀ ¸ÁÖöå¤ D¯Áéj¸ï DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ.

£ÀUÀgÀzÀ ªÁ¯É¤ìAiÀiÁ ZÀZïð ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è PÀ¼ÉzÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ £ÀqÉzÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è F DAiÉÄÌ £ÀqɬÄvÀÄ.

EvÀgÉ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÁV J°AiÀiÁ¸ï ¸ÁAQÛ¸ï (G¥ÁzsÀåPÀë), C¤¯ï ªÁ¸ï (PÁAiÀÄðzÀ²ð), ¥sÉ°Pïì ¦AmÉÆ (ReÁAa), £É®ì£ï ªÉÆAvÉÃgÉÆ (dvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð), V®âmïð r¸ÉÆÃd (¤PÀl¥ÀƪÀð CzsÀåPÀë)

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁV eÁ£ï ªÉÆAvÉÃgÉÆ, ¯ÁgÉ£ïì r¸ÉÆÃd, AiÀÄĪÁè°AiÀiÁ r¸ÉÆÃd, ®Æ«¸ï ¯ÉÆèÉÆ, «£ÉìAmï PÀÄn£Áí, eÉêÀiïì ªÀiÁqÁÛ, C¤¯ï ¯ÉÆèÉÆ EªÀgÀ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄÄ DAiÉÄÌUÉƽ¹vÀÄ.

¸ÁÖöå¤ D¯Áéj¸ï: zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè PÁAUÉæ¸ï£À ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ªÀÄAUÀÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀQët «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÁAUÉæ¸ï£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ zÀÄr¢zÁÝgÉ. ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï PÉÆAPÀt ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÁV PÉÆAPÀt ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÉÆAPÀt PÀ°PÉUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ®Ä ¸Áܦ¸À®àlÖ ¸ÀgÀPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜ PÉÆAPÀt ¥ÀæZÁgÀ ¸ÀAZÁ®£À EzÀgÀ CzsÀåPÀëgÁV ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɹzÁÝgÉ.

ºÀ®ªÁgÀÄ PÉÆAPÀt £ÁlPÀUÀ¼À°è £Àn¹zÁÝgÉ. CzÉà jÃw PÉÆAPÀtÂAiÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è PÀÆqÁ £Àn¹ AiÀıÀ¹é £Àl£É¤¹zÁÝgÉ. EwÛÃZÉUÉ §AzÀ £À²¨ÁZÉÆ Sɼï, KPï D¸Áèöågï KPï £Á, C±ÉA eÁ¯Áågï PÀ±ÉA ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƦüAiÀiÁ avÀæUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄR ¨sÀÆ«ÄPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. ¸ÁÖöå¤ D¯Áéj¸ï PÉÆAPÀtÂ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀļÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀ𻹠AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

Veez Konkani Illustrated - Weekly e-MagazineVeez Konkani Illustrated - Weekly e-Magazine
Month’s MindMonth’s Mind
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums