’Black Day’ observed in protest of treatment of Dalit Christians


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 11-08-2017 18:42:04


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


’Black Day’ observed in protest of treatment of Dalit Christians

Mangalore, August 11, 2017: The Social and Media Committee of the Mangalore Diocesan Pastoral Parishad held a demonstration in front of D.K.  D.C.s office on August 10th at 3.30 pm. demanding amendment  of Constitutional Order 1950(Scheduled Caste) in order to include Dalit Christians also in the Scheduled Caste.

The Catholic Bishop’s Conference(CBCI) of India, New Delhi office for SC/BC observes August 10th as ‘BLACK DAY’ to protest against the unjust Constitutional Order 1950 which excludes Dalit Christians from the SC list on the basis of religion. It can be recalled that the Constitutional Order 1950(Scheduled Caste) was amended in 1956 to include the Sikhs and in 1990 to include the Buddhists.  

Msgr Denis Moras Prabhu the Vicar General of the diocese of Mangalore in his message urged the Government of India to take up the issue as early as possible and do justice to the people who have been deprived of their rights for the last seven decades.

Dr Vincent Alva, the Principal of   St Mary’s degree College Milagres Kallianpur said, ‘ if yes for them, why not for us?’ is the question asked today all over India on behalf of the Dalit Christians regarding their exclusion from the SC list and that is the reason why August 110th is observed as BLACK DAY. The then President of India Babu Rajendra Prasad signed the Constitution Order 1950 because of which people coming under SC category are entitled to certain facilities which the SC Christians are deprived of because of their faith. Hence it is our demand that they too should be included in this category. The SC facilities are extended to the SIKH and Buddhist communities but Christians and Muslims are kept out from this privilege. Is it not injustice, he asked.

Mr M. P. Noronha reputed lawyer and the Secretary of Diocesan Pastoral Parishad said that exclusion of Dalit Christians in the SC list is violation of Article 14, 15, 19 and 25. When the Scheduled Tribe don’t lose their status when religion is changed why the Scheduled Castes should be denied the same. The Constitution Order 1950 is amended in 1990 to include the converts to Buddhism. Hence it is injustice to deny this privilege to the Dalits who embrace Christianity. According to Article 14 all Indians are equal. If that is so why there is discrimination when it comes to Dalit Christians? If is injustice to deny privileges just because one changes the faith. We hear a lot about Uniform Civil Code. Now is the opportune time for the Government to treat all Dalits to treat equally irrespective of their faith. Hence the Government should amend the Constitution  1950 to include Dalit Christians in the list he said.

Followed by the BLACK DAY demonstration a memorandum was submitted to the D.K. D.C. office to be forwarded to the Honourable President and Prime Minister of India.

Fr Onil D’Souza, the convener of Social and Media Committee of the Diocesan Pastoral Parishad gave brief introduction on the purpose of organizing the demonstration and welcomed the dignitaries and the assembled people.

Fr Peter Gonsalves the Asst director of St Anthony’s Institutes Jeppu compeered the programme.

 

zÀ°vÀ PÉæʸÀÛgÀ£ÀÆß ¥Àj²µÀÖ eÁw ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À®Ä DUÀ滹 PÉæöʸÀÛ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ½AzÀ zÀ.PÀ f¯Áè PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄ ºÀPÉÆÌÃvÁÛAiÀÄ ¸À¨sÉ 

ªÀÄÄA§¬Ä, D.11: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÁæAvÀåzÀ ¥Á®£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸À«Äw ªÀw¬ÄAzÀ zÀ°vÀ PÉæʸÀÛgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À®Ä MvÁ۬Ĺ PÀ¼ÉzÀ UÀÄgÀĪÁgÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄ ºÀPÉÆÌÃvÁÛAiÀÄ ¸À¨sÉ £ÀqɸÀ¯ÁAiÀÄÄÛ.

¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀxÉÆðPÀ zsÀªÀiÁðzsÀåPÀëgÀ ªÀÄAqÀ½, £ÀªÀ zɺÀ° EzÀgÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ »AzÀĽzÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ DUÀ¸ïÖ 10£ÀÄß ¸ÀA«zsÁ£À DzÉñÀ 1950 (¥Àj²µÀÖ eÁw) EzÀgÀ C¸ÀAªÀÄd¸À ¤Ãw RAr¹ (zsÀªÀÄðzÀ £É¥ÀzÀ°è zÀ°vÀ PÉæʸÀÛgÀ£ÀÄß ¥Àj²µÀÖ eÁw ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹zÉ) PÀ¥ÀÅöà ¢£ÀªÁV ¥Á°¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA«zsÁ£À wzÀÄÝ¥Àr ªÀÄÆ®PÀ 1956 gÀ°è ¹RÍgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ 1990 gÀ°è ¨ËzsÀÞgÀ£ÀÄß ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ°è ¸ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÁæAvÀåzÀ ¥ÀæzsÁ£À UÀÄgÀÄ ªÉƤìAeÉÆÕgï gÉ| ¥sÁ| qɤ¸ï ªÉÆgÁ¸ï ¥Àæ¨sÀÄ CªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀ DzÀµÀÄÖ ²ÃWÀæzÀ°è ¸ÀA«zsÁ£À wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr zÀ°vÀ PÉæʸÀÛgÀ£ÀÄß ¥Àj²µÀÖ eÁw ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ DUÀ滹zÀgÀÄ.

¢PÀÆìa ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀ PÀ¯Áå£ÀÄàgÀ «Ä¯ÁVæ¸ï rVæ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯ÁgÁzÀ qÁ| «£ÉìAmï D¼Àé CªÀgÀÄ, `CªÀjVzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ £ÀªÀÄUÁåPÉ E®è? EzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ EgÀĪÀ J¯Áè PÉæöʸÀÛgÀÄ zÀ°vÀ PÉæöʸÀÛgÀ ¥ÀgÀªÁV PÉüÀÄwÛzÁÝgÉ, ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ ¸ÀA«zÁ£ÀzÀ°è EgÀĪÀAvÀºÀ ºÀPÀÄÌ PÉêÀ® PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ zÀ°vÀjUÉ, ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ £ÀªÀÄUÀÆ PÀÆqÁ ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ DUÀ¸ïÖ 10£ÀÄß zÀ°vÀ PÉæöʸÀÛgÀ ¥ÀgÀªÁV PÀgÁ¼À ¢£ÀªÁV DZÀj¹ ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CA¢£À gÁµÀÖç¥Àw AiÀiÁzÀ ¨Á§Æ gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ zÀ°vÀ ªÀAavÀ ªÀĸÀÆzÉUÉ ¸À» ºÁQzÀÄÝ 1950 DUÀµïÖ 10. EA¢UÉ zÀ°vÀ PÉæöʸÀÛgÀÄ CªÀjUÉ ¹UÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀgÀPÁj ¸Ë®§åUÀ½AzÀ ªÀA¢vÀgÁV. CgÀvÉÛüÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA©ªÉ. F ªÀĸÀÆzÉAiÀÄ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV £ÁªÀÅ F ¸À¨sÉAiÀÄ°è DUÀ滸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀgÀÄ.

zÀ°vÀjUÉ ¹UÀ¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß 1956 gÀ°è ¹RÍjUÉ ¤Ãr¢ÝÃj, 1990 gÀ°è ¨ËzÀjUÉ ¤Ãr¢ÝÃj. F ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÀ°vÀ PÉæöʸÀÛjUÉ ¤ÃqÀĪÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀQÌgÀĪÀ vÉÆqÀPÁzÀgÀÆ K£ÀÄ. PÉêÀ® »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ°ègÀĪÀªÀgÀÄ CxÀªÁ D zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß D®AV¹zÀªÀgÀÄ, ¹RÍ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß D®AV¹zÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¨ËzÀÝ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß D®AV¹zÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ zÀ°vÀgÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÉ, EzÀÄ PÉæöʸÀÛjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄĸÀįÁä£À zsÀªÀÄðzÀªÀjV®è, EzÀÄ AiÀiÁªÀ£ÁåAiÀÄ? JAzÀÄ qÁ| «£ÉìAmï ¥Éæ²ß¹zÀgÀÄ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÁæAvÀåzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ ªÀQî £Áå|  JA.¦ £ÉÆgÉÆ£Áí ªÀiÁvÀ£Ár, zÀ°vÀ PÉʸÀÛgÀ£ÀÄß ¥Àj²µÀ× eÁw ¥ÀnÖAiÉƼÀUÉ ¸ÉÃj¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CnðPÀ¯ï 14, 15, 19 ªÀÄvÀÄÛ 25 gÀ G®èAWÀ£É JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà eÁw zsÀªÀÄðzÀ DzsÁgÀ«®è, DzÀgÉ ¥Àj²µÀ× eÁwUÉ ªÀiÁvÀæ KPÉ EzÀÄ vÁgÀvÀªÀÄå JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ.

zÀ°vÀgÀÄ ¨ËzÀzsÀªÀÄðPÉÌ ªÀÄvÁAvÀgÀ UÉÆAqÀgÉ CªÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyüðPÀ ¥Àj¹Üw §zÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉý, 1990 gÀ°è 1950gÀ DzÉñÀzÀ wzÀÄÝ ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß PÉʸÀÛzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ zÀ°vÀjUÉ ¤ÃqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ DnðPÀ¯ï 14 ªÀÄvÀÄÛ 15gÀ ¸Àé¥ÀÖ G®èAWÀ£É JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ DnðPÀ¯ï 14gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ J®ègÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÁV £ÉÆÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ DnðPÀgï 15gÀ C£ÀéAiÀÄ eÁw zsÀªÀÄðzÀ DzsÁgÀzÀ°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß vÁgÀvÀªÀÄå ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ.  zÉêÀgÀ ªÉÄð£À £ÀA©PÉAiÀÄ jÃwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà DvÀ£À£ÀÄß ¸Ë®¨sÀåUÀ½AzÀ «gÀ»vÀ UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÀ®è. EzÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ DnðPÀ¯ï 25PÉÌ ¸ÀºÀ «gÀÄzÀݪÁVzÉ ºÁUÀÆ zÀ°vÀgÀÄ vÀªÀÄä zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÀAvÉ DVzÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.

(Uniform Civil Code) J®èjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À £ÁUÀjPÀ ¸ÀA»vÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ vÀgÀªÀÅzÁV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ DUÁUÀ ºÉüÀÄwÛzÉ. G½zÀ «ZÁgÀUÀ¼À°è ¸ÀªÀiÁ£À £ÁUÀjPÀ ¸ÀA»vÉ ¥ÀæwªÁ¢¸ÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ, zÀ°vÀgÀ «ZÁgÀzÀ°è DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É zÀ°vÀ ¨ËzsÀ zsÀªÀÄðzÀªÀjUÉ EgÀĪÀ PÁ£ÀÆ£Éà zÀ°vÀ PÉʸÀÛjUÉ C£Àé¬Ä¸À° JAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ MvÁ۬ĹzÀgÀÄ.

ºÀPÉÆÌÃvÁÛAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ PÉÆ£ÉUÉ zÀ.PÀ. f¯Áè¢üPÁj PÀbÉÃj ªÀÄÄSÁAvÁgÀ ¸À£Áä£Àå gÁµÀÖç¥Àw ºÁUÀÆ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæAiÀĪÀjUÉ zÀ°vÀ PÉæȸÀÛgÀ£ÀÄß ¥Àj²µÀÖ eÁw ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉƽ¸À¨ÉÃPÉA§ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÁæAvÀåzÀ ¥Á®£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀgÁzÀ ¥sÁ| M¤¯ï r¸ÉÆÃdgÀªÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ¥Áæ¸ÀÛ«PÀªÁV ºÉý   ¸ÁéUÀw¹ ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

Obituary : Philomena Lewis (89), Baligere Kudru, Kemmannu.Obituary : Philomena Lewis (89), Baligere Kudru, Kemmannu.
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums