KONKANI  OPPOSITION  TO  HINDI  IMPOSITION


Media Release

Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


KONKANI  OPPOSITION  TO  HINDI  IMPOSITION

Jagotik Konknni Songhotton (JKS) had convened a Seminar, on Sun., Aug. 27, 2017, at 10 a.m., at Kalaangann, Mangaluru, to discuss an important issue affecting the future of Konkani namely – ‘The Imposition of Hindi in India and its impact on other languages, especially Konkani’. 85 delegates from different states of India and from the Gulf attended the Seminar.

Prior to the Seminar, there was a short celebration of the 25th ‘Konkani Manyata Divas’ (25th anniversary of the inclusion of Konkani in the VIIIth schedule of the Indian Constitution. Sumell – the Singing Club of Mandd Sobhann – sang 2 new songs on Konkani, written by Rony Crasta Kelarai and composed by Eric Ozario. Dr. Pratap Naik SJ, in his short message on Konkani Manyata Divas, gave a call to all Konkanis to inculcate the love of Konkani in their hearts. Shri Mani Manivannan (Chennai) and Shri Arun Javgal (Bengaluru) wished Konkanis on behalf of the Tamil and Kannada communities, respectively. Mrs. Irine Rebello compered the programme.

The Seminar began with Shri Eric Ozario, Secretary General of JKS, explaining the purpose and importance of JKS organizing the Seminar.

3 experts made their presentations –

1.    Shri Mani Manivannan, Leader of the Tamil language movement, Chennai – in his presentation, spoke about the ‘Politics of Imposition & the Tamil Reaction’. He explained how Hindi is being imposed from the time of the British rule in India. He said that it was like an imperial imposition rather than a democratic process because the power of the army was used to impose Hindi in Tamil Nadu in 1965. He also explained how the Tamils and the Tamil government have been resisting any sort of imposition on them. He said that any sort of imposition is an insult to one’s dignity, and hence should be fought against. He gave a brief description about how the Chennai Declaration for Language Rights was passed and how CLEAR was formed and is working to promote ‘linguistic equality’ in India.

2.    Shri Arun Javgal, Leader of the ‘Hindi-Imposition-Resistance Movement’, Bengaluru – explained how Hindi is being imposed on us, in our day-to-day life. He said that it is not right to promote one language (Hindi), when there are so many other languages in India. In his presentation, he showed how linguistic inequality was being promoted in India. He stressed that it is the duty of the government to serve citizens in their own language, and not in a language that they do not follow. He said that we should demand for our language rights.

3.    Dr. Pratap Naik, Konkani Linguist and Researcher, Goa – explained how Hindi imposition affected Konkani. He compared the imposition of Nagari script in Konkani to the imposition of Hindi in India.

The Paper Presentations were followed by discussion.

The 20th book published by Mandd Sobhann, ‘Chalti Konkani’ (revised version), compiled by Late Georgie Pinto Aikala and edited by Rony Crasta Kelarai, Eric Ozario & Preeti Lopes, was released on the occasion, by Rev. Fr. Valerian Fernandes (Editor, Raknno) and Rev. Fr. Alwyn Serrao (Principal, Padua College). Shri Roy Castelino (Ex-President of the Karnataka Konkani Sahitya Academy), Shri Eric Ozario (Gurkar, Mandd Sobhann) and Shri Vitori Karkal (Executive Committee Member, Mandd Sobhann) were present on the dais.

»A¢ xÁ¥ÉÚPï PÉÆAPÉÚZÉÆ «gÉÆÃzsï

eÁUÀwPï PÉÆAQÚ ¸ÀAWÀl£Á£ï (JKS), DAiÀiÁÛgÁ, DUÉƸïÛ 27, 2017ªÉgï, ¸ÀPÁ½A 10 ªÉÇgÁgï, PÀ¯ÁAUÀuï, ªÀÄAUÀÄîgÁAvï, PÉÆAPÉÚZÁå ¥sÀÅqÁgÁZÉgï ¥Àæ¨sÁªï WÁ¯ÁÑ÷å «±ÀAiÀiÁZÉgï ‘¨sÁgÀvÁAvï »A¢ xÁ¦Ú D¤ ºÉgï ¨sÁ±ÉAZÉgï, «±Éøï PÀgïß PÉÆAPÉÚZÉgï, vÁZÉÆ ¥Àæ¨sÁªï’ - KPï «ZÁgï-¸ÁvÉA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA. ¨sÁgÀvÁZÁå ««zsï gÁeÁåA xÁªïß D¤ UÀ¯Áá xÁªïß 85 ¥Àæw¤¢üA¤ ºÁå «ZÁgï-¸ÁvÁåAvï ¨sÁUï WÉvï¯ÉèA.

«ZÁgï-¸ÁvÁå ¥ÀAiÉÄèA, 25ªÁå ‘PÉÆAQÚ ªÀiÁ£ÀåvÁ ¢ªÀ¸ï’ ºÁZÉA DZÀgÀuï D¸ï¯ÉèA. ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuÁZÁå ¸ÀĪÉÄüï UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ½£ï, ²æà gÉƤ PÁæ¸ÁÛ PÉ®gÁAiÀiï ºÁuÉA §gÉƪïß ²æà JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ ºÁuÉA vÁ¼ÉÆ gÀZï°èA PÉÆAPÉÚ «±ÁåAwèA zÉÆÃ£ï ¥ÀzÁA ¸ÁzÀgï PÉ°A. zÉÆ| ¥ÀævÁ¥ï £ÁAiÀiïÌ, J¸ï.eÉ., ºÁuÉA PÉÆAQÚ ªÀiÁ£ÀåvÁ ¢ªÀ¸ÁZÁå ¸ÀAzɱÁAvï ¸Àªïð PÉÆAQÚ ¯ÉÆPÁA¤ D¥Áè÷å PÁ¼ÁÓAvï PÉÆAPÉÚZÉÆ ªÉÆÃUï ªÁUÉÆAªïÌ G¯ÉÆ ¢¯ÉÆ. ²æà ªÀÄt ªÀÄtªÀtÚ£ï (ZÉ£ÉßöÊ) D¤ ²æà CgÀÄuï eÁªÀUÀ¯ï (¨ÉAUÀÄîgï) ºÁAtÂA vÀ«Ä¼ï D¤ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁA vÀ¥sÉð£ï, PÉÆAQÚ ¯ÉÆPÁPï §gÉA ªÀiÁUÉèA. ²æêÀÄw Lj£ï gɨɯÉÆè »uÉA PÁAiÉÄðA ZÀ¯Éƪïß ªÉ¯ÉA.

eÁUÀwPï PÉÆAQÚ ¸ÀAWÀl£ï ºÁZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÉgÁ¯ï, ²æà JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ, ºÁuÉA «ZÁgï-¸ÁvÁåZÉÆ GzÉÝñï D¤ ªÀĺÀvïé «ªÀj¯ÉA.

vÉÃUï eÁuÁÌgÁA¤ vÁAZÉ «ZÁgï-ªÀÄAqÀ£ï PɯÉA

1.     vÀ«Ä¼ï ¨sÁ±É ZÀ¼Àé¼ÉZÉÆ ªÀÄÄSÉ°, ²æà ªÀÄt ªÀÄtªÀtÚ£ï, ZÉ£ÉßöÊ - ‘xÁ¥ÉÚZÉA gÁdQÃAiÀiï D¤ vÀ«Ä¼ï ¥ÀæwQæAiÀiÁ’ ºÁå «±ÁåAvï G®AiÉÆè. ©ænµÁAZÁå gÁdémÉÌZÁå PÁ¼Ágï xÁªïß ¨sÁgÀvÁAvï »A¢ xÁ¦Ú PÀ² ZÀ®Ä£ï DAiÀiÁè÷å ªÀÄíuÁè÷å «²A vÁuÉA «ªÀgï ¢¯ÉÆ. 1965 E¸ÉéAvï «Ä°næa ¸ÀPÀvï ªÁ¥Àgïß vÀ«Ä¼ï ¯ÉÆPÁA¤ »A¢ D¥ÁÚAiÉÄêA vÁAZÉgï zÀ¨Áªï WÁ¯Áè÷å «²A¬Äà vÁuÉA ¸ÁAUÉèA. vÀ«Ä¼ï ¸ÀPÁðgï D¤ vÀ«Ä¼ï ¯ÉÆÃPï PÀ±ÉA ºÀgï xÁ¥ÉÚZÉÆ «gÉÆÃzsï PÀgÁÛvï ªÀÄíuï vÁuÉA PÀ¼ÀAiÉÄèA. RAAiÀiÁÑ÷åAiÀiï jwa xÁ¦Ú JPÁè÷åZÁå ¨sÀªÀiÁðPï PÀgÉÆÑ CPÁä£ï D¤ vÁZÁå «gÉÆÃzsï D«Ä gÀhÄÄeÁeÉ ªÀÄíuï vÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ‘ZÉ£ÉßöÊ qÉPÉègÉñÀ£ï ¥sÉÇgï ¯ÁåAUÉéÃeï gÁAiÀiïÖ÷ì’ PÀ±ÉA ªÀÄAdÆgï eÁ¯ÉèA D¤ CLEAR PÀ±ÉA C¹ÜvÁéPï D¬Ä¯ÉèA D¤ ¨sÁgÀvÁAvï ‘¨sÁ±É ¸ÀªÀiÁ£ÀvÁ’ SÁwgï PÀ±ÉA ªÁªÀÅgÁÛ ªÀÄí¼Áî÷å «²A vÁuÉA «ªÀgï ¢¯ÉÆ.

 

2.     ¨ÉAUÀÄîgÁAvï ‘»A¢-xÁ¥ÉÚ-«gÉÆÃzsï ZÀ¼Àé¼ï’ ºÁZÉÆ ªÀÄÄSÉ°, ²æà CgÀÄuï eÁªÀUÀ¯ï, ºÁuÉA PÀ±ÉA »A¢a xÁ¦Ú DªÉÄÑgï ZÀ¯ÁÛ ªÀÄíuï «ªÀgï ¢¯ÉÆ. ¨sÁgÀvÁAvï QvÉè±ÉÆå ¨sÁ¸ÉÆ D¸ÁÛ£Á, JPÁ ¨sÁ±ÉPï ¥ÀæªÀÄÄSï ¸ÁÜ£ï ¢AªÉÇÑ ¸ÁPÉðA £ÀíAiÀiï ªÀÄíuï vÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ¨sÁgÀvÁAvï ¨sÁ±É C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉPï PÀ±ÉA ¥ÉÇæÃvÁìªï ¢vÁvï ªÀÄíuÉèA vÁuÉA zÁSÁè÷å ªÀÄÄPÁAvïæ zÁPÉƪïß ¢¯ÉA. ¸ÀPÁðgï D¥Áè÷å £ÁUÀjPÁAPï vÁAZÁå ¨sÁ±ÉAvï ¸ÉªÁ ªÉļÁ±ÉA ªÁªïæ PÀgÁÑ÷å §zÁèPï, vÁAPÁA ¸ÀªÀiÁÓ£Ávï°è ¨sÁ¸ï vÁAZÉgï xÁ¥ÀÅ£ï D¸Á. ºÉA ¸ÁPÉðA £ÀíAiÀiï ªÀÄíuï vÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. DªÉÄÑ÷å ¨sÁ±ÉZÁå ºÀPÁÌA SÁwgï gÀhÄÄdÄAPï D«Ä PÉzÁ¼ÁAiÀiï ¥ÁnA ¥ÀqÀÄAPï £ÀeÉÆ ªÀÄíuï vÁuÉA ªÀÄíuÉèA.

3.      PÉÆAQÚ ¨sÁ±É vÀeïÕ D¤ ¸ÀA¸ÉÆzÀPï, zÉÆ| ¥ÀævÁ¥ï £ÁAiÀiïÌ, UÉÆAAiÀiï - ºÁuÉA »A¢ xÁ¥ÉÚZÉÆ PÉÆAPÉÚZÉgï PÀ¸ÉÆ ¥Àæ¨sÁªï ¥ÀqÁÛ ªÀÄíuÉèA «ªÀj¯ÉA. ¨sÁgÀvÁAvï »A¢ xÁ¦Ú, PÉÆAPÉÚAvï £ÁUÀj °¦ZÁå xÁ¥ÉÚPï vÀÄ®£ï PÀgïß vÉÆ G®AiÉÆè.

ºÀgï «ZÁgï ªÀÄAqÀ£Á G¥ÁæAvï ¨sÁ¸Á¨sÁ¸ï ZÀ°è.

ºÁå ¸ÀAzÀ¨sÁðgï, zÉ. eÉÆfð ¦ÃAvï DAiÉÆÌ¼ï ºÁuÉA ¸ÀAUÀæºï PÀgïß, gÉƤ PÁæ¸ÁÛ PÉ®gÁAiÀiï, JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ D¤ ¦æÃw ¯ÉÆæ¸ï ºÁAtÂA ¸ÀA¥ÁzÀ£ï PɯÉÆè, ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï ¥ÀæPÁ±À£ÁZÉÆ 20ªÉÇ ¥ÀŸÀÛPï ‘ZÁ°Û PÉÆAQÚ’ (¸ÀÄzsÁjvï bÁ¥ÉÇ), ªÀiÁ| ¨Á| ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï (¸ÀA¥ÁzÀPï, gÁPÉÆÚ) D¤ ªÀiÁ| ¨Á| M°é£ï ¸ÉgÁAªï (¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯ï, ¥ÁzÀĪÁ PÉƯÉeï) ºÁAtÂA ªÉÄQîPï PɯÉÆ. ²æà gÉÆAiÀiï PÁå¸ÀÛ°£ÉÆ (PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAQÚ ¸Á»vïå CPÁqÉ«ÄZÉÆ DzÉÆè CzsÀåPïë), ²æà JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ (UÀÄPÁðgï, ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï) D¤ ²æà «vÉÆj PÁPÀð¼ï (PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÁAzÉÆ, ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï) ªÉâgï D¸ï¯Éè. ºÁå ¥ÀŸÀÛPÁZÉÆå 34 ¥ÀæwAiÉÆ ªÉÄQîPï PÁAiÀiÁðªÉ½A «PÀÄ£ï UɯÉÆå.

»A¢ ºÉÃgÀuÉUÉ PÉÆAPÀtÂAiÀÄ «gÉÆÃzsÀ

eÁUÀwPï PÉÆAQÚ ¸ÀAWÀl£ï (JKS) ‘¨sÁgÀvÀzÀ°è »A¢ ºÉÃgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ’ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ, D¢vÀåªÁgÀ, CUÀ¸ïÖ 27, 2017gÀAzÀÄ, ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ, PÀ¯ÁAUÀuï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è, MAzÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹vÀÄÛ. ¨sÁgÀvÀzÀ ««zsï gÁdåUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ UÀ¯ïá gÁµÀÖçUÀ½AzÀ 85 ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ.

«ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è, 25£Éà ‘PÉÆAPÀt ªÀiÁ£ÀåvÁ ¢ªÀ¸ï’ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï£À ¸ÀĪÉÄüï UÁAiÀÄ£À ªÀÄAqÀ½, PÉÆAPÀtÂAiÀÄ §UÉÎ ²æà gÉƤ PÁæ¸ÁÛ PÉ®gÁAiÀiï §gÉzÀÄ ²æà JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ gÁUÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀiÁrzÀ 2 ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ. qÁ| ¥ÀævÁ¥ï £ÁAiÀiïÌ ¸ÀAzÉñÀ ¤Ãr, PÉÆAPÀtÂUÀgÀÄ PÉÆAPÀtÂAiÀÄ §UÉÎ ¦æÃw ¨É¼É¸À®Ä PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. vÀ«Ä¼ï ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ²æà ªÀÄt ªÀÄtªÀtÚ£ï (ZÉ£ÉßöÊ) ºÁUÀÆ ²æà CgÀÄuï eÁªÀUÀ¯ï (¨ÉAUÀÄîgï) EªÀgÀÄ ±ÀĨsÀ PÉÆÃjzÀgÀÄ. ²æêÀÄw Lj£ï gɨɯÉÆè PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

eÁUÀwPï PÉÆAQÚ ¸ÀAWÀl£ï EzÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð, ²æà JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ GzÉÝñÀ ºÁUÀÆ ªÀĺÀvÀézÀ PÀÄjvÀÄ «ªÀgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ.

3 ¤¥ÀÅtgÀÄ vÀªÀÄä «ZÁgÀ ªÀÄAr¹zÀgÀÄ

1.     vÀ«Ä¼ï ¨sÁµÁ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR, ²æà ªÀÄt ªÀÄtªÀtÚ£ï, ZÉ£ÉßöÊ - ‘ºÉÃgÀuÉAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ«Ä¼ï ¥ÀæwQæAiÉÄ’ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ©ænµÀgÀ PÁ¼À¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è »A¢ ºÉÃgÀuÉ ºÉÃUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. 1965 E¸À«AiÀÄ°è «Ä°ljAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ vÀ«Ä¼ï d£ÀgÀÄ »A¢ vÀªÀÄäzÁV¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉÃUÉ zÀ¨Áâ½PÉ £ÀqɬÄvÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. CAvÉAiÉÄÃ, vÀ«Ä¼ï ¸ÀgÀPÁgÀ ºÁUÀÆ vÀ«Ä¼ï d£ÀgÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀÄvÁÛgÉAzÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. ‘ZÉ£ÉßöÊ qÉPÉègÉñÀ£ï ¥sÉÇgï ¯ÁåAUÉéÃeï gÁAiÀiïÖ÷ì’ ºÉÃUÉ CAVÃPÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CLEAR ºÉÃUÉ C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ‘¨sÁµÁ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ’UÉÆøÀÌgï ºÉÃUÉ zÀÄrAiÀÄÄwÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ.

2.     ¨ÉAUÀÄîj£À°è ‘»A¢-ºÉÃgÀuÉ-«gÉÆÃzsÀ ZÀ¼ÀĪÀ½’ EzÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR, ²æà CgÀÄuï eÁªÀUÀ¯ï, £ÀªÀÄUÉ w½AiÀÄzÉà »A¢ ºÉÃgÀuÉ ºÉÃUÉ DUÀÄwÛzÉAiÉÄA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è JµÉÆÖà ¨sÁµÉUÀ½gÀĪÁUÀ, MAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨sÁµÁ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÉ ºÉÃUÉ ¥ÉÇæÃvÁ컸À¯ÁUÀÄwÛzÉAiÉÄA§ÄzÀ£ÀÄß zÁR¯ÉUɼÉÆA¢UÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀ vÀªÀÄä ¥ÀæeÉUÉ CªÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¤ÃqÀĪÀ §zÀ°UÉ, CªÀjUÉ w½AiÀÄzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ½UÁV £ÁªÀÅ ºÉÆÃgÁl £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

3.     PÉÆAQÚ ¨sÁ±Á vÀdÕ ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ, qÁ. ¥ÀævÁ¥ï £ÁAiÀiïÌ, UÉÆêÁ EªÀgÀÄ »A¢ ºÉÃgÀuɬÄAzÀ PÉÆAPÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀĪÀ ¥Àæ¨sÁªÀzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è »A¢ ºÉÃgÀuÉ ºÁUÀÆ PÉÆAPÀtÂAiÀÄ°è £ÁUÀj °¦AiÀÄ ºÉÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆð¹ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

¥Àæw «ZÁgÀ ªÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ZÀZÉð £ÀqɬÄvÀÄ.

F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¢. eÉÆfð ¦ÃAvï DAiÉÆ̼ï EªÀgÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ, ªÀÄvÀÄÛ gÉƤ PÁæ¸ÁÛ PÉ®gÁAiÀiï, JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ ºÁUÀÆ ¦æÃw ¯ÉÆæ¸ï EªÀgÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀ£À ªÀiÁrzÀ, ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ 20£Éà ¥ÀŸÀÛPï ‘ZÁ°Û PÉÆAQÚ’ (¸ÀÄzsÁjvÀ DªÀÈwÛ), ªÀA| ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï (¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, gÁPÉÆÚ) ºÁUÀÆ ªÀA| M°é£ï ¸ÉgÁAªï (¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ¥ÁzÀĪÁ PÉƯÉeï) EªÀgÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²æà gÉÆAiÀiï PÁå¸ÀÛ°£ÉÆ (PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ), ²æà JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ (UÀÄjPÁgÀ, ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï) ºÁUÀÆ ²æà «vÉÆj PÁPÀð¼ï (PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï) ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

Veez Konkani Illustrated - Weekly e-MagazineVeez Konkani Illustrated - Weekly e-Magazine
Month’s MindMonth’s Mind
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums