KALAKUL  ENTHRALLS  AUDIENCE  WITH  ‘YOURS  OBEDIENTLY’


Clara D’Cunha
Kemmannu News Network, 06-09-2017 15:42:26


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


KALAKUL  ENTHRALLS  AUDIENCE  WITH  ‘YOURS  OBEDIENTLY’

Mangalore, Sep 6, 2017:
The 7th batch of Kalakul presented its first play titled – ‘Yours Obediently’, at the 189th Monthly Theatre, on Sun., September 3, 2017, at Kalaangann, Mangalore.

The comedy play enacted by Vikas Preetham Lasrado, Rohan Jacob D’Souza, Flavia Rodrigues, Swarna Rita Veigas, Jackson D’Cunha, Prakash K., Sharal Liza Fernandes, Flavia Violet Mascarenhas, Manish Godlin Pinto, Reshma Wilma D’Souza, Clanwin Brayan Fernandes illustrated the daily tortures faced by married men. The team was successful in uplifting the sacrifices made my men in a family, which is usually neglected by the society.

The play was written and directed by Arun Raj Rodrigues and co-directed by Vikas Preetham Lasrado. Alron Mathew Rodrigues provided background music.

PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥Àlðj¬ÄAzÀ ‘AiÀÄĪÀgïì M©rAiÉÄAnè’

PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥ÀlðjAiÀÄ 7£Éà vÀAqÀ vÀªÀÄä ¥ÀæxÀªÀÄ £ÁlPÀ - ‘AiÀÄĪÀgïì M©rAiÉÄAnè’ D¢vÀåªÁgÀ, ¸À¥ÉÖA§gï 3, 2017gÀAzÀÄ, PÀ¯ÁAUÀuï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ 189£Éà wAUÀ¼À ªÉâPÉAiÀÄ°è ¸ÁzÀgÀ¥Àr¹vÀÄ.

CgÀÄuï gÁeï gÉÆræUÀ¸ï §gÉzÀÄ, ¤zÉðò¹gÀĪÀ F ºÁ¸ÀåªÀÄAiÀÄ £ÁlPÀzÀ°è «PÁ¸ï ¦æÃxÀªÀiï ®¸ÁæzÉÆ, gÉÆúÀ£ï eÉÃPÀ¨ï r¸ÉÆÃd, ¥sÁè«AiÀiÁ gÉÆræUÀ¸ï, ¸ÀéuÁð jÃmÁ ªÉÃUÀ¸ï, eÁåPÀì£ï rPÀÄ£Áí, ¥ÀæPÁ±ï PÉ., ±ÀgÀ¯ï °gÀhiÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ¥sÁè«AiÀiÁ ªÁAiÉÄèmï ªÀĸÀÌgÉãÀí¸ï, ªÀiÁ¤±ï UÉÆrè£ï ¦AmÉÆ, gÉñÁä «¯Áä r¸ÉÆÃd, PÁè÷å£ï«£ï ¨ÁæAiÀÄ£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï £Àn¹zÀgÀÄ. F £ÁlPÀªÀÅ ¥ÀÅgÀĵÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§PÁÌV ªÀiÁqÀĪÀ vÁåUÀªÀ£ÀÄß JwÛ»rAiÀÄÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà ¸ÀªÀiÁd ºÉÃUÉ ¥ÀÅgÀĵÀgÀ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤®ðQë¹ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀiÁvÀæ DUÀĪÀ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀÄvÀÛzÉAiÉÄA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹vÀÄ.

«PÁ¸ï ¦æÃvÀªÀiï ®¸ÁæzÉÆ ¸ÀºÀ¤zÉðñÀ£ï ¤ÃrzÀgÀÄ. Då¯ÉÆæ£ï ªÀiÁåxÀÄå gÉÆræUÀ¸ï ¸ÀAVÃvÀ ¤ÃrzÀgÀÄ.

PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥Àlðj xÁªïß ‘AiÀÄĪÀgïì M©rAiÉÄAnè’

PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥ÀlðZÁå 7ªÁå ¥ÀAUÁØ£ï D¥ÉÇè ¥ÀAiÉÆè £ÁlPï - ‘AiÀÄĪÀgïì M©rAiÉÄAnè’ DAiÀiÁÛgÁ, ¸À¥ÉÛA¨ïæ 3, 2017ªÉgï, PÀ¯ÁAUÀuï, ªÀÄAUÀÄîgï ºÁAUÁ¸Àgï ZÀ¯ï¯Áè÷å 189ªÉå ªÀÄíAiÀiÁß÷å½ ªÀiÁAaAiÉÄAvï ¸ÁzÀgï PɯÉÆ.

CgÀÄuï gÁeï gÉÆræUÀ¸ï ºÁuÉA §gÉƪïß, ¤zÉðñÀ£ï PɯÁè÷å ºÁå ºÁ¸ïåªÀÄAiÀiï £ÁlPÁAvï «PÁ¸ï ¦æÃxÀªÀiï ®¸ÁæzÉÆ, gÉÆúÀ£ï eÉÃPÀ¨ï r¸ÉÆÃd, ¥sÁè«AiÀiÁ gÉÆræUÀ¸ï, ¸ÀéuÁð jÃmÁ ªÉÃUÀ¸ï, eÁåPÀì£ï rPÀÄ£Áí, ¥ÀæPÁ±ï PÉ., ±ÀgÀ¯ï °gÀhiÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ¥sÁè«AiÀiÁ ªÁAiÉÄèmï ªÀĸÀÌgÉãÀí¸ï, ªÀiÁ¤±ï UÉÆrè£ï ¦AmÉÆ, gÉñÁä «¯Áä r¸ÉÆÃd, PÁè÷å£ï«£ï ¨ÁæAiÀÄ£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ºÁAtÂA £Àl£ï PɯÁA. ºÁå £ÁlPÁAvï PÁeÁj zÁzÁè÷åAZÉgï eÁAªÉÑA ±ÉÆõÀuï D¤ vÁAtÂA PÀÄmÁä SÁwgï PÀgÉÆÑ ¸ÁQæ¦ü¸ï GPÀ¯ïß zsÀgï¯ÉèA. ¸ÀªÀiÁeÁ£ï ¹ÛçAiÉÄAZÉgï eÁAªÉÑA ±ÉÆõÀuï ªÀiÁvïæ GPÀ¯ïß zsÀgïß, zÁzÁè÷åAZÉgï eÁAªÁÑ÷å ±ÉÆõÀuÁa ¤®ðPÁë PÀjÑ ¸ÁQð £ÀíAiÀiï ªÀÄíuÉÆè ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ.

«PÁ¸ï ¦æÃvÀªÀiï ®¸ÁæzÉÆ£ï ºÁå £ÁlPÁAvï ¸ÀºÀ¤zÉðñÀ£ï PɯÉA. Då¯ÉÆæ£ï ªÀiÁåxÀÄå gÉÆræUÀ¸ï ºÁuÉA ¸ÀAVÃvÀ ¢¯ÉA.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd
View More

Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Blue Collar Open Day at Ducab on 23rd and 24th March.Blue Collar Open Day at Ducab
Congratulation on securing 8th Rank.Congratulation on securing 8th Rank.
Congratulations - Promod MadhwarajCongratulations - Promod Madhwaraj
Rozaricho Gaanch December 2017Rozaricho Gaanch December 2017
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
"GOOD NEWS FOR NON RESIDENT INDIANS" SHORT TERM RENTAL FULLY FURNISHED ACCOMMODATION AVAILABLE AT UDUPI NOW"
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

SAHARA

Sponsored Albums