Monti feast, Nativity of Blessed Virgin Mary at Mira Road, Mumbai.


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 08-09-2017 09:24:43


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


«ÆgÁgÉÆÃqï£À ¸ÀAvÀ eÉÆøɥsï EUÀfðAiÀÄ°è PÀ£ÁåªÉÄÃj d£ÉÆäÃvÀìªÀ-ªÉÆAw ºÀ§â ªÉÆÃAwºÀ§â ªÀÄ£ÀªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀV¸À° : ©µÀ¥ï ¦AiÀÄƸï r¸ÉÆÃeÁ

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.08: ªÀÄÄA§¬Ä G¥À£ÀUÀgÀzÀ «Ä¤ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ «ÆgÁgÉÆÃqï ¥ÀǪÀðzÀ°è£À ¸ÀAvÀ eÉÆøɥsï¸ï EUÀfðAiÀÄ°è EA¢°è ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¨É½UÉÎ PÀ£ÁåªÉÄÃj d£ÉÆäÃvÀìªÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀÀ¢A zÀ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CfäÃgï zsÀªÀÄð ¥ÁæAvÀåzÀ zsÀªÀiÁð¢üPÁj ©µÀ¥ï C| ªÀA| ¦AiÀÄƸï r¸ÉÆÃeÁ DUÀ«Ä¹ ¸ÀA¨sÀæ«ÄPÀ C©üªÀAzÀ£Á ¢ªÀå¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃj¹ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßvÀÛgÀÄ. CAvÉAiÉÄà PÀȶPÀjAzÀ C¦ð¸À®àlÖ ºÉƸÀ ¨sÀvÀÛzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, zÀªÀ¸À-zsÁ£Àå ¨É¼É, vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß D²ÃªÁ𢹠vɣɺÀ§â ¸ÀA¨sÀæªÀÄPÉÌ ªÉÄgÀÄUÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ.

©µÀ¥ï ¦AiÀÄÆ¸ï ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßÃr ªÉÄÃjªÀiÁvÉ §gÉà AiÉÄøÀÄQæ¸ÀÛgÀ d£ÀzÁvÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è DPÉ dUÀzÁävÉ DV £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà «±ÀézÁzÀåAvÀ F GvÀìªÀªÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀ¢AzÀ DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÁÌV ¨Ájà CAvÀ:gÀAUÀzÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è ¥ÁæPÀÈwPÀªÁzÀ ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉ £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ£ÀªÀPÀÄ®zÀ fêÀ£ÁrAiÀiÁVgÀĪÀ  PÀȶPÀgÀÄ, gÉÊvÀgÀÆ F GvÀìªÀPÁÌV C«gÀvÀ ±Àæ«Ä¸ÀÄvÁÛ vÁªÀÅ ¨É¼É¹zÀ ¥ÉÊgÀĨɼÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß F ºÀ§âzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹ J®ègÉÆA¢UÉ ºÀAa ªÀÄ£ÀªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀV¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÆ ªÀiÁvÉUÉ EµÀÖªÁzÀ ¥ÀŵÀàUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¹ zsÀ£ÀågÉt¸ÀÄvÁÛgÉ. CAzÀgÉ MmÁÖgÉAiÀiÁV EzÀÄ ¦æÃwªÁvÀì®å, ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÁgÀĪÀ ¸ÀÄ¢£ÀªÁVzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ DzsÀĤÃPÀgÀtPÉÌ ºÉÆA¢zÀ ªÀÄA¢UÀ¼ÁV ¨sÀQÛ¨sÀd£É, ¥ÁæxÉðUÀ½AzÀ zÀÆgÀ G½zÀÄ §zÀÄPÀ£Éßà aA¢AiÀiÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ JµÀÄÖ ¸Àj.? DzÀgÀÆ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ ªÁvÀì®å, PÉÆqÀÄPÉƼÀÄî«PÉ, ±ÁAw £ÉªÀÄä¢ ªÀÄvÉÛ EAvÀºÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀĪÀ°è F ºÀ§â ¸ÀªÀðjUÀÆ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁUÀ° ªÉÆAw ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÀ¢£ÀzÀ ªÉʲµÀÖ åvÉ §tÂÚ¹ G¥À¹ÜvÀ ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀgÀÄ. 

EUÀfðAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ gÉ| ¥sÁ| ªÉÄ°é£ï rPÀÄ£Áí (M¹r) ¥ÁæxÀð£É £ÀqɹzÀgÀÄ. gÉ| ¥sÁ| ¯ÁgÉãïì rPÀÄ£Áí, gÉ| ¥sÁ| ªÁ®Ögï r¸ÉÆÃeÁ, ¥sÁ| qÉÊUÉÆà ¥ÉÇæAiÉÄ£ÀÌ, ¥sÁ| eÉÆÃ£ï ¦AmÉÆÃ, ¥sÁ| ¥ÀªÀ£ï ¸À®Ø£Áí, ¥sÁ| PÁ¤ßAiÉÆà PÀqÉÆðÃeÁ, ¥sÁ| Cfvï gÉÆÃræUÀ¸ï ¥ÀÇeÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ¨sÁVUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. ¥sÁ| ¯Áå¤ì ªÉÄAqÉÆãÁì, §æ| eɸÀì£ï PÀÄn£ÉÆíà ªÀÄvÀÄÛ CAZÀÆgï ºÁUÀÆ ¸ÉßúÀ¸ÁUÀgï ¨sÀV¤AiÀÄgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ C¥ÁgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀiÁvÉ ¨sÀPÀÛgÀÄ zsÁ«ÄðPÀ «¢ü, ¥ÀÇeÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ¨sÁVUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ.

¸ÉÊAmï eÉÆøɥsï PÉÆAPÀt ªÉ¯ÉáÃgï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À EzÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀÇeÉAiÀÄ §½PÀ ªÉ®APÀt ªÀiÁvÉAiÀÄ C®APÀÈvÀ ¥ÀŸÀܽAiÉÆA¢UÉ ¸ÁܤÃAiÀĪÁV £ÀqɸÀ®àlÖ ¨sÀªÀå ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ ¨sÀPÀÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ºÀ§âzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÁzÀåAvÀ ¥À¸Àj¸ÀÄvÁÛ ±ÀĨsÀºÁgÉʹzÀgÀÄ.

PÉÆAPÀt C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À DzsÁåwäPÀ ¤zÉðñÀPÀ ¥sÁ| ªÉÄ°é£ï rPÀÄ£Áí ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è DZÀj¸À®àlÖ ªÁ¶ðPÀ GvÀìªÀzÀ°è C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï CzsÀåPÀë qÉÊUÉÆà gÉÆÃræUÀ¸ï, G¥ÁzsÀåPÀë «®ì£ï r¸ÉÆÃeÁ, PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÉÆæü qɸÁ, PÉÆñÁ¢üPÁj ¯ÁgÉãïì ªÀÄxÁAiÀĸï, dvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÉgÁ¯ïØ r¸ÉÆÃeÁ, dvÉ PÉÆñÁ¢üPÁj eÉÆãï PÉÆgÉAiÀiÁ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÉƹì UÉÆãÁì°é¸ï, dvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð «PÀÖgï ªÀĸÀÌgÉãÁí¸ï, ªÀiÁf ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ eÉÆãï PÁæ¸ÀÛ, CgÀÄuï £ÉÆÃgÉÆãÁí qɤ¸ï gɨɯÉÆèÃ, ªÉʯÉÃmï ªÀĸÀÌgÉãÁí¸ï, eÉgÁ¯ïØ r¸ÉÆÃeÁ, »¯ÁØ ¸ÉgÁªÉÇÃ, jZÁqïð ªÀÄxÁAiÀĸï, ¸ÉÃjzÀAvÉ EvÀgÉà ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁdjzÀÄÝ PÀ£ÁðlPÀ PÀgÁªÀ½ PÉÆAPÀt PÉæöʸÀÛ d£ÀvÉ gÀÆrü¹ §A¢gÀĪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ºÀ§âªÀ£ÀÄß zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀªÁV ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹ ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj, ¥ÀæPÀÈw GvÀìªÀ, ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAPÀt ªÀiÁ£ÀåvÁ ¢£ÁZÀgÀuÉ EvÁå¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ KPÀPÁ®PÉÌ ZÀvÀÄgï GvÀìªÀªÀ£ÀÄß DZÀj¹zÀgÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Welcome to Thonse Naturecure Hospital
View More

Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.
Kemmannu Church - Weekly Announcements.Kemmannu Church - Weekly Announcements.
Admissions Open @ Milagres College, KallianpurAdmissions Open @ Milagres College, Kallianpur
Appeal from Gudiam Shri Bhadrakali Temple, Kemmannu - Invitation Cards Released.Appeal from Gudiam Shri Bhadrakali Temple, Kemmannu - Invitation Cards Released.
Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.
Foundation Stone Laying Ceremony of Nayaab Residency by B. M. Zaffer & fly, Dubai, UAE.Foundation Stone Laying Ceremony of Nayaab Residency by B. M. Zaffer & fly, Dubai, UAE.
Land for Sale in Nejar, Kemmannu Main Road, UdupiLand for Sale in Nejar, Kemmannu Main Road, Udupi
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Milagres Tours and Travels upcoming Tours.Milagres Tours and Travels upcoming Tours.
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Milarchi Laram - Issue Jan 2019Milarchi Laram - Issue Jan 2019
Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.
ROZARICHO GAANCH DECEMBER 2018ROZARICHO GAANCH DECEMBER 2018
Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..
Maria TravelsMaria Travels
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Sponsored Albums