Monti feast, Nativity of Blessed Virgin Mary at Mira Road, Mumbai.


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 08-09-2017 09:24:43


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


«ÆgÁgÉÆÃqï£À ¸ÀAvÀ eÉÆøɥsï EUÀfðAiÀÄ°è PÀ£ÁåªÉÄÃj d£ÉÆäÃvÀìªÀ-ªÉÆAw ºÀ§â ªÉÆÃAwºÀ§â ªÀÄ£ÀªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀV¸À° : ©µÀ¥ï ¦AiÀÄƸï r¸ÉÆÃeÁ

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.08: ªÀÄÄA§¬Ä G¥À£ÀUÀgÀzÀ «Ä¤ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ «ÆgÁgÉÆÃqï ¥ÀǪÀðzÀ°è£À ¸ÀAvÀ eÉÆøɥsï¸ï EUÀfðAiÀÄ°è EA¢°è ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¨É½UÉÎ PÀ£ÁåªÉÄÃj d£ÉÆäÃvÀìªÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀÀ¢A zÀ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CfäÃgï zsÀªÀÄð ¥ÁæAvÀåzÀ zsÀªÀiÁð¢üPÁj ©µÀ¥ï C| ªÀA| ¦AiÀÄƸï r¸ÉÆÃeÁ DUÀ«Ä¹ ¸ÀA¨sÀæ«ÄPÀ C©üªÀAzÀ£Á ¢ªÀå¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃj¹ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßvÀÛgÀÄ. CAvÉAiÉÄà PÀȶPÀjAzÀ C¦ð¸À®àlÖ ºÉƸÀ ¨sÀvÀÛzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, zÀªÀ¸À-zsÁ£Àå ¨É¼É, vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß D²ÃªÁ𢹠vɣɺÀ§â ¸ÀA¨sÀæªÀÄPÉÌ ªÉÄgÀÄUÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ.

©µÀ¥ï ¦AiÀÄÆ¸ï ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßÃr ªÉÄÃjªÀiÁvÉ §gÉà AiÉÄøÀÄQæ¸ÀÛgÀ d£ÀzÁvÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è DPÉ dUÀzÁävÉ DV £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà «±ÀézÁzÀåAvÀ F GvÀìªÀªÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀ¢AzÀ DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÁÌV ¨Ájà CAvÀ:gÀAUÀzÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è ¥ÁæPÀÈwPÀªÁzÀ ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉ £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ£ÀªÀPÀÄ®zÀ fêÀ£ÁrAiÀiÁVgÀĪÀ  PÀȶPÀgÀÄ, gÉÊvÀgÀÆ F GvÀìªÀPÁÌV C«gÀvÀ ±Àæ«Ä¸ÀÄvÁÛ vÁªÀÅ ¨É¼É¹zÀ ¥ÉÊgÀĨɼÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß F ºÀ§âzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹ J®ègÉÆA¢UÉ ºÀAa ªÀÄ£ÀªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀV¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÆ ªÀiÁvÉUÉ EµÀÖªÁzÀ ¥ÀŵÀàUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¹ zsÀ£ÀågÉt¸ÀÄvÁÛgÉ. CAzÀgÉ MmÁÖgÉAiÀiÁV EzÀÄ ¦æÃwªÁvÀì®å, ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÁgÀĪÀ ¸ÀÄ¢£ÀªÁVzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ DzsÀĤÃPÀgÀtPÉÌ ºÉÆA¢zÀ ªÀÄA¢UÀ¼ÁV ¨sÀQÛ¨sÀd£É, ¥ÁæxÉðUÀ½AzÀ zÀÆgÀ G½zÀÄ §zÀÄPÀ£Éßà aA¢AiÀiÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ JµÀÄÖ ¸Àj.? DzÀgÀÆ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ ªÁvÀì®å, PÉÆqÀÄPÉƼÀÄî«PÉ, ±ÁAw £ÉªÀÄä¢ ªÀÄvÉÛ EAvÀºÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀĪÀ°è F ºÀ§â ¸ÀªÀðjUÀÆ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁUÀ° ªÉÆAw ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÀ¢£ÀzÀ ªÉʲµÀÖ åvÉ §tÂÚ¹ G¥À¹ÜvÀ ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀgÀÄ. 

EUÀfðAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ gÉ| ¥sÁ| ªÉÄ°é£ï rPÀÄ£Áí (M¹r) ¥ÁæxÀð£É £ÀqɹzÀgÀÄ. gÉ| ¥sÁ| ¯ÁgÉãïì rPÀÄ£Áí, gÉ| ¥sÁ| ªÁ®Ögï r¸ÉÆÃeÁ, ¥sÁ| qÉÊUÉÆà ¥ÉÇæAiÉÄ£ÀÌ, ¥sÁ| eÉÆÃ£ï ¦AmÉÆÃ, ¥sÁ| ¥ÀªÀ£ï ¸À®Ø£Áí, ¥sÁ| PÁ¤ßAiÉÆà PÀqÉÆðÃeÁ, ¥sÁ| Cfvï gÉÆÃræUÀ¸ï ¥ÀÇeÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ¨sÁVUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. ¥sÁ| ¯Áå¤ì ªÉÄAqÉÆãÁì, §æ| eɸÀì£ï PÀÄn£ÉÆíà ªÀÄvÀÄÛ CAZÀÆgï ºÁUÀÆ ¸ÉßúÀ¸ÁUÀgï ¨sÀV¤AiÀÄgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ C¥ÁgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀiÁvÉ ¨sÀPÀÛgÀÄ zsÁ«ÄðPÀ «¢ü, ¥ÀÇeÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ¨sÁVUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ.

¸ÉÊAmï eÉÆøɥsï PÉÆAPÀt ªÉ¯ÉáÃgï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À EzÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀÇeÉAiÀÄ §½PÀ ªÉ®APÀt ªÀiÁvÉAiÀÄ C®APÀÈvÀ ¥ÀŸÀܽAiÉÆA¢UÉ ¸ÁܤÃAiÀĪÁV £ÀqɸÀ®àlÖ ¨sÀªÀå ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ ¨sÀPÀÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ºÀ§âzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÁzÀåAvÀ ¥À¸Àj¸ÀÄvÁÛ ±ÀĨsÀºÁgÉʹzÀgÀÄ.

PÉÆAPÀt C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À DzsÁåwäPÀ ¤zÉðñÀPÀ ¥sÁ| ªÉÄ°é£ï rPÀÄ£Áí ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è DZÀj¸À®àlÖ ªÁ¶ðPÀ GvÀìªÀzÀ°è C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï CzsÀåPÀë qÉÊUÉÆà gÉÆÃræUÀ¸ï, G¥ÁzsÀåPÀë «®ì£ï r¸ÉÆÃeÁ, PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÉÆæü qɸÁ, PÉÆñÁ¢üPÁj ¯ÁgÉãïì ªÀÄxÁAiÀĸï, dvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÉgÁ¯ïØ r¸ÉÆÃeÁ, dvÉ PÉÆñÁ¢üPÁj eÉÆãï PÉÆgÉAiÀiÁ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÉƹì UÉÆãÁì°é¸ï, dvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð «PÀÖgï ªÀĸÀÌgÉãÁí¸ï, ªÀiÁf ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ eÉÆãï PÁæ¸ÀÛ, CgÀÄuï £ÉÆÃgÉÆãÁí qɤ¸ï gɨɯÉÆèÃ, ªÉʯÉÃmï ªÀĸÀÌgÉãÁí¸ï, eÉgÁ¯ïØ r¸ÉÆÃeÁ, »¯ÁØ ¸ÉgÁªÉÇÃ, jZÁqïð ªÀÄxÁAiÀĸï, ¸ÉÃjzÀAvÉ EvÀgÉà ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁdjzÀÄÝ PÀ£ÁðlPÀ PÀgÁªÀ½ PÉÆAPÀt PÉæöʸÀÛ d£ÀvÉ gÀÆrü¹ §A¢gÀĪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ºÀ§âªÀ£ÀÄß zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀªÁV ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹ ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj, ¥ÀæPÀÈw GvÀìªÀ, ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAPÀt ªÀiÁ£ÀåvÁ ¢£ÁZÀgÀuÉ EvÁå¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ KPÀPÁ®PÉÌ ZÀvÀÄgï GvÀìªÀªÀ£ÀÄß DZÀj¹zÀgÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd
View More

Need your helping hand...Need your helping hand...
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Blood Drive - 2 at Kemmannu on March 4.Blood Drive - 2 at Kemmannu on March 4.
Rozaricho Gaanch December 2017Rozaricho Gaanch December 2017
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
"GOOD NEWS FOR NON RESIDENT INDIANS" SHORT TERM RENTAL FULLY FURNISHED ACCOMMODATION AVAILABLE AT UDUPI NOW"
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

SAHARA

Sponsored Albums