Monti feast, Nativity of Blessed Virgin Mary at Mira Road, Mumbai.


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 08-09-2017 09:24:43


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


«ÆgÁgÉÆÃqï£À ¸ÀAvÀ eÉÆøɥsï EUÀfðAiÀÄ°è PÀ£ÁåªÉÄÃj d£ÉÆäÃvÀìªÀ-ªÉÆAw ºÀ§â ªÉÆÃAwºÀ§â ªÀÄ£ÀªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀV¸À° : ©µÀ¥ï ¦AiÀÄƸï r¸ÉÆÃeÁ

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.08: ªÀÄÄA§¬Ä G¥À£ÀUÀgÀzÀ «Ä¤ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ «ÆgÁgÉÆÃqï ¥ÀǪÀðzÀ°è£À ¸ÀAvÀ eÉÆøɥsï¸ï EUÀfðAiÀÄ°è EA¢°è ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¨É½UÉÎ PÀ£ÁåªÉÄÃj d£ÉÆäÃvÀìªÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀÀ¢A zÀ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CfäÃgï zsÀªÀÄð ¥ÁæAvÀåzÀ zsÀªÀiÁð¢üPÁj ©µÀ¥ï C| ªÀA| ¦AiÀÄƸï r¸ÉÆÃeÁ DUÀ«Ä¹ ¸ÀA¨sÀæ«ÄPÀ C©üªÀAzÀ£Á ¢ªÀå¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃj¹ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßvÀÛgÀÄ. CAvÉAiÉÄà PÀȶPÀjAzÀ C¦ð¸À®àlÖ ºÉƸÀ ¨sÀvÀÛzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, zÀªÀ¸À-zsÁ£Àå ¨É¼É, vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß D²ÃªÁ𢹠vɣɺÀ§â ¸ÀA¨sÀæªÀÄPÉÌ ªÉÄgÀÄUÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ.

©µÀ¥ï ¦AiÀÄÆ¸ï ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßÃr ªÉÄÃjªÀiÁvÉ §gÉà AiÉÄøÀÄQæ¸ÀÛgÀ d£ÀzÁvÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è DPÉ dUÀzÁävÉ DV £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà «±ÀézÁzÀåAvÀ F GvÀìªÀªÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀ¢AzÀ DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÁÌV ¨Ájà CAvÀ:gÀAUÀzÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è ¥ÁæPÀÈwPÀªÁzÀ ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉ £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ£ÀªÀPÀÄ®zÀ fêÀ£ÁrAiÀiÁVgÀĪÀ  PÀȶPÀgÀÄ, gÉÊvÀgÀÆ F GvÀìªÀPÁÌV C«gÀvÀ ±Àæ«Ä¸ÀÄvÁÛ vÁªÀÅ ¨É¼É¹zÀ ¥ÉÊgÀĨɼÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß F ºÀ§âzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹ J®ègÉÆA¢UÉ ºÀAa ªÀÄ£ÀªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀV¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÆ ªÀiÁvÉUÉ EµÀÖªÁzÀ ¥ÀŵÀàUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¹ zsÀ£ÀågÉt¸ÀÄvÁÛgÉ. CAzÀgÉ MmÁÖgÉAiÀiÁV EzÀÄ ¦æÃwªÁvÀì®å, ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÁgÀĪÀ ¸ÀÄ¢£ÀªÁVzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ DzsÀĤÃPÀgÀtPÉÌ ºÉÆA¢zÀ ªÀÄA¢UÀ¼ÁV ¨sÀQÛ¨sÀd£É, ¥ÁæxÉðUÀ½AzÀ zÀÆgÀ G½zÀÄ §zÀÄPÀ£Éßà aA¢AiÀiÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ JµÀÄÖ ¸Àj.? DzÀgÀÆ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ ªÁvÀì®å, PÉÆqÀÄPÉƼÀÄî«PÉ, ±ÁAw £ÉªÀÄä¢ ªÀÄvÉÛ EAvÀºÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀĪÀ°è F ºÀ§â ¸ÀªÀðjUÀÆ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁUÀ° ªÉÆAw ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÀ¢£ÀzÀ ªÉʲµÀÖ åvÉ §tÂÚ¹ G¥À¹ÜvÀ ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀgÀÄ. 

EUÀfðAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ gÉ| ¥sÁ| ªÉÄ°é£ï rPÀÄ£Áí (M¹r) ¥ÁæxÀð£É £ÀqɹzÀgÀÄ. gÉ| ¥sÁ| ¯ÁgÉãïì rPÀÄ£Áí, gÉ| ¥sÁ| ªÁ®Ögï r¸ÉÆÃeÁ, ¥sÁ| qÉÊUÉÆà ¥ÉÇæAiÉÄ£ÀÌ, ¥sÁ| eÉÆÃ£ï ¦AmÉÆÃ, ¥sÁ| ¥ÀªÀ£ï ¸À®Ø£Áí, ¥sÁ| PÁ¤ßAiÉÆà PÀqÉÆðÃeÁ, ¥sÁ| Cfvï gÉÆÃræUÀ¸ï ¥ÀÇeÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ¨sÁVUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. ¥sÁ| ¯Áå¤ì ªÉÄAqÉÆãÁì, §æ| eɸÀì£ï PÀÄn£ÉÆíà ªÀÄvÀÄÛ CAZÀÆgï ºÁUÀÆ ¸ÉßúÀ¸ÁUÀgï ¨sÀV¤AiÀÄgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ C¥ÁgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀiÁvÉ ¨sÀPÀÛgÀÄ zsÁ«ÄðPÀ «¢ü, ¥ÀÇeÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ¨sÁVUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ.

¸ÉÊAmï eÉÆøɥsï PÉÆAPÀt ªÉ¯ÉáÃgï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À EzÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀÇeÉAiÀÄ §½PÀ ªÉ®APÀt ªÀiÁvÉAiÀÄ C®APÀÈvÀ ¥ÀŸÀܽAiÉÆA¢UÉ ¸ÁܤÃAiÀĪÁV £ÀqɸÀ®àlÖ ¨sÀªÀå ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ ¨sÀPÀÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ºÀ§âzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÁzÀåAvÀ ¥À¸Àj¸ÀÄvÁÛ ±ÀĨsÀºÁgÉʹzÀgÀÄ.

PÉÆAPÀt C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À DzsÁåwäPÀ ¤zÉðñÀPÀ ¥sÁ| ªÉÄ°é£ï rPÀÄ£Áí ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è DZÀj¸À®àlÖ ªÁ¶ðPÀ GvÀìªÀzÀ°è C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï CzsÀåPÀë qÉÊUÉÆà gÉÆÃræUÀ¸ï, G¥ÁzsÀåPÀë «®ì£ï r¸ÉÆÃeÁ, PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÉÆæü qɸÁ, PÉÆñÁ¢üPÁj ¯ÁgÉãïì ªÀÄxÁAiÀĸï, dvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÉgÁ¯ïØ r¸ÉÆÃeÁ, dvÉ PÉÆñÁ¢üPÁj eÉÆãï PÉÆgÉAiÀiÁ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÉƹì UÉÆãÁì°é¸ï, dvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð «PÀÖgï ªÀĸÀÌgÉãÁí¸ï, ªÀiÁf ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ eÉÆãï PÁæ¸ÀÛ, CgÀÄuï £ÉÆÃgÉÆãÁí qɤ¸ï gɨɯÉÆèÃ, ªÉʯÉÃmï ªÀĸÀÌgÉãÁí¸ï, eÉgÁ¯ïØ r¸ÉÆÃeÁ, »¯ÁØ ¸ÉgÁªÉÇÃ, jZÁqïð ªÀÄxÁAiÀĸï, ¸ÉÃjzÀAvÉ EvÀgÉà ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁdjzÀÄÝ PÀ£ÁðlPÀ PÀgÁªÀ½ PÉÆAPÀt PÉæöʸÀÛ d£ÀvÉ gÀÆrü¹ §A¢gÀĪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ºÀ§âªÀ£ÀÄß zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀªÁV ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹ ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj, ¥ÀæPÀÈw GvÀìªÀ, ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAPÀt ªÀiÁ£ÀåvÁ ¢£ÁZÀgÀuÉ EvÁå¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ KPÀPÁ®PÉÌ ZÀvÀÄgï GvÀìªÀªÀ£ÀÄß DZÀj¹zÀgÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Nirmala Thonse organizes Awareness Campaign agains
View More

‘Aatid Onji Dina’ at Kallianpur Santhekatte on 28th Jully‘Aatid Onji Dina’ at Kallianpur Santhekatte on 28th Jully
ಯೋಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಉಳಿಸಲು ನೆರವಿಗೆ ಮೊರೆಯೋಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಉಳಿಸಲು ನೆರವಿಗೆ ಮೊರೆ
Konkan Yuva Dubai to hold Blood Donation CampKonkan Yuva Dubai to hold Blood Donation Camp
Booking Open: Nayaab Residency, Court Back Road, UdupiBooking Open: Nayaab Residency, Court Back Road, Udupi
Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.
Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.
Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..
Maria TravelsMaria Travels
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India