Monti feast, Nativity of Blessed Virgin Mary at Mira Road, Mumbai.


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 08-09-2017 09:24:43


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


«ÆgÁgÉÆÃqï£À ¸ÀAvÀ eÉÆøɥsï EUÀfðAiÀÄ°è PÀ£ÁåªÉÄÃj d£ÉÆäÃvÀìªÀ-ªÉÆAw ºÀ§â ªÉÆÃAwºÀ§â ªÀÄ£ÀªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀV¸À° : ©µÀ¥ï ¦AiÀÄƸï r¸ÉÆÃeÁ

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.08: ªÀÄÄA§¬Ä G¥À£ÀUÀgÀzÀ «Ä¤ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ «ÆgÁgÉÆÃqï ¥ÀǪÀðzÀ°è£À ¸ÀAvÀ eÉÆøɥsï¸ï EUÀfðAiÀÄ°è EA¢°è ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¨É½UÉÎ PÀ£ÁåªÉÄÃj d£ÉÆäÃvÀìªÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀÀ¢A zÀ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CfäÃgï zsÀªÀÄð ¥ÁæAvÀåzÀ zsÀªÀiÁð¢üPÁj ©µÀ¥ï C| ªÀA| ¦AiÀÄƸï r¸ÉÆÃeÁ DUÀ«Ä¹ ¸ÀA¨sÀæ«ÄPÀ C©üªÀAzÀ£Á ¢ªÀå¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃj¹ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßvÀÛgÀÄ. CAvÉAiÉÄà PÀȶPÀjAzÀ C¦ð¸À®àlÖ ºÉƸÀ ¨sÀvÀÛzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, zÀªÀ¸À-zsÁ£Àå ¨É¼É, vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß D²ÃªÁ𢹠vɣɺÀ§â ¸ÀA¨sÀæªÀÄPÉÌ ªÉÄgÀÄUÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ.

©µÀ¥ï ¦AiÀÄÆ¸ï ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßÃr ªÉÄÃjªÀiÁvÉ §gÉà AiÉÄøÀÄQæ¸ÀÛgÀ d£ÀzÁvÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è DPÉ dUÀzÁävÉ DV £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà «±ÀézÁzÀåAvÀ F GvÀìªÀªÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀ¢AzÀ DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÁÌV ¨Ájà CAvÀ:gÀAUÀzÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è ¥ÁæPÀÈwPÀªÁzÀ ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉ £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ£ÀªÀPÀÄ®zÀ fêÀ£ÁrAiÀiÁVgÀĪÀ  PÀȶPÀgÀÄ, gÉÊvÀgÀÆ F GvÀìªÀPÁÌV C«gÀvÀ ±Àæ«Ä¸ÀÄvÁÛ vÁªÀÅ ¨É¼É¹zÀ ¥ÉÊgÀĨɼÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß F ºÀ§âzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹ J®ègÉÆA¢UÉ ºÀAa ªÀÄ£ÀªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀV¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÆ ªÀiÁvÉUÉ EµÀÖªÁzÀ ¥ÀŵÀàUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¹ zsÀ£ÀågÉt¸ÀÄvÁÛgÉ. CAzÀgÉ MmÁÖgÉAiÀiÁV EzÀÄ ¦æÃwªÁvÀì®å, ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÁgÀĪÀ ¸ÀÄ¢£ÀªÁVzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ DzsÀĤÃPÀgÀtPÉÌ ºÉÆA¢zÀ ªÀÄA¢UÀ¼ÁV ¨sÀQÛ¨sÀd£É, ¥ÁæxÉðUÀ½AzÀ zÀÆgÀ G½zÀÄ §zÀÄPÀ£Éßà aA¢AiÀiÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ JµÀÄÖ ¸Àj.? DzÀgÀÆ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ ªÁvÀì®å, PÉÆqÀÄPÉƼÀÄî«PÉ, ±ÁAw £ÉªÀÄä¢ ªÀÄvÉÛ EAvÀºÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀĪÀ°è F ºÀ§â ¸ÀªÀðjUÀÆ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁUÀ° ªÉÆAw ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÀ¢£ÀzÀ ªÉʲµÀÖ åvÉ §tÂÚ¹ G¥À¹ÜvÀ ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀgÀÄ. 

EUÀfðAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ gÉ| ¥sÁ| ªÉÄ°é£ï rPÀÄ£Áí (M¹r) ¥ÁæxÀð£É £ÀqɹzÀgÀÄ. gÉ| ¥sÁ| ¯ÁgÉãïì rPÀÄ£Áí, gÉ| ¥sÁ| ªÁ®Ögï r¸ÉÆÃeÁ, ¥sÁ| qÉÊUÉÆà ¥ÉÇæAiÉÄ£ÀÌ, ¥sÁ| eÉÆÃ£ï ¦AmÉÆÃ, ¥sÁ| ¥ÀªÀ£ï ¸À®Ø£Áí, ¥sÁ| PÁ¤ßAiÉÆà PÀqÉÆðÃeÁ, ¥sÁ| Cfvï gÉÆÃræUÀ¸ï ¥ÀÇeÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ¨sÁVUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. ¥sÁ| ¯Áå¤ì ªÉÄAqÉÆãÁì, §æ| eɸÀì£ï PÀÄn£ÉÆíà ªÀÄvÀÄÛ CAZÀÆgï ºÁUÀÆ ¸ÉßúÀ¸ÁUÀgï ¨sÀV¤AiÀÄgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ C¥ÁgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀiÁvÉ ¨sÀPÀÛgÀÄ zsÁ«ÄðPÀ «¢ü, ¥ÀÇeÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ¨sÁVUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ.

¸ÉÊAmï eÉÆøɥsï PÉÆAPÀt ªÉ¯ÉáÃgï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À EzÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀÇeÉAiÀÄ §½PÀ ªÉ®APÀt ªÀiÁvÉAiÀÄ C®APÀÈvÀ ¥ÀŸÀܽAiÉÆA¢UÉ ¸ÁܤÃAiÀĪÁV £ÀqɸÀ®àlÖ ¨sÀªÀå ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ ¨sÀPÀÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ºÀ§âzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÁzÀåAvÀ ¥À¸Àj¸ÀÄvÁÛ ±ÀĨsÀºÁgÉʹzÀgÀÄ.

PÉÆAPÀt C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À DzsÁåwäPÀ ¤zÉðñÀPÀ ¥sÁ| ªÉÄ°é£ï rPÀÄ£Áí ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è DZÀj¸À®àlÖ ªÁ¶ðPÀ GvÀìªÀzÀ°è C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï CzsÀåPÀë qÉÊUÉÆà gÉÆÃræUÀ¸ï, G¥ÁzsÀåPÀë «®ì£ï r¸ÉÆÃeÁ, PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÉÆæü qɸÁ, PÉÆñÁ¢üPÁj ¯ÁgÉãïì ªÀÄxÁAiÀĸï, dvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÉgÁ¯ïØ r¸ÉÆÃeÁ, dvÉ PÉÆñÁ¢üPÁj eÉÆãï PÉÆgÉAiÀiÁ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÉƹì UÉÆãÁì°é¸ï, dvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð «PÀÖgï ªÀĸÀÌgÉãÁí¸ï, ªÀiÁf ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ eÉÆãï PÁæ¸ÀÛ, CgÀÄuï £ÉÆÃgÉÆãÁí qɤ¸ï gɨɯÉÆèÃ, ªÉʯÉÃmï ªÀĸÀÌgÉãÁí¸ï, eÉgÁ¯ïØ r¸ÉÆÃeÁ, »¯ÁØ ¸ÉgÁªÉÇÃ, jZÁqïð ªÀÄxÁAiÀĸï, ¸ÉÃjzÀAvÉ EvÀgÉà ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁdjzÀÄÝ PÀ£ÁðlPÀ PÀgÁªÀ½ PÉÆAPÀt PÉæöʸÀÛ d£ÀvÉ gÀÆrü¹ §A¢gÀĪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ºÀ§âªÀ£ÀÄß zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀªÁV ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹ ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj, ¥ÀæPÀÈw GvÀìªÀ, ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAPÀt ªÀiÁ£ÀåvÁ ¢£ÁZÀgÀuÉ EvÁå¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ KPÀPÁ®PÉÌ ZÀvÀÄgï GvÀìªÀªÀ£ÀÄß DZÀj¹zÀgÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kallianpur: Students Suffer during rain.
View More

Get Well Through nature, Keep clean ThonseGet Well Through nature, Keep clean Thonse
Obituary:Prof. K.N Kedlaya, Ex- Milagres College, KallianpurObituary:Prof. K.N Kedlaya, Ex- Milagres College, Kallianpur
Watch Eye to Eye by Avila D’souzaWatch Eye to Eye by Avila D’souza
Udupi CIty Municipal Council Election 2018Udupi CIty Municipal Council Election 2018
Veez Konkani Illustrated - Weekly e-MagazineVeez Konkani Illustrated - Weekly e-Magazine
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Contact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums