Kemmannu: Shakuntal  Murder Case - accused given LIFE sentence.


Richard Dsouza
Kemmannu News Network, 08-09-2017 19:47:46


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Kemmannu: Shakuntal  Murder Case - accused given LIFE sentence.

Udupi Sep 8, 2017: In an historic judgement the accused in the murder case of Shakuntal was given life sentence. The murder case was registered on June 25, 2012.

Shakuntala Poojary (40) was murdered by her nephew Harish Poojary (30), a resident of Uppoor village and ran a travel agency and his friend Santosh Poojary (29), a resident of Heroor village, a construction worker. Both had visited the house of Shakuntala and strangulated her to death with her own veil on June 25. The duo then took ‘mangalsutra’, a gold chain, two rings, a pair of earrings, from the body before fleeing. But they had not touched the cupboards.

He said that Shakuntala had prepared two glasses of juice for Harish and his friend on the fateful day. These two glasses had led the police to believe that someone known to her must have committed the crime.

The deceased was Shakuntala wife of Ashok who was working in Muscat at the time of crime. The couple are having two children Akshay (16) and Akshita (12).

The murder was discovered when Akshita came back from school in the afternoon. She called for her mother and on not getting any response, went into her mother’s bedroom. To her utter shock, she found her lying on the floor with a shawl tightened around her neck.
A neighbour told police that two men who came on a scooter were seen entering the house at around 2 pm. They left the house after a few minutes, it is said, raising no cause for suspicion at the time.

Also Read:PɪÀÄätÄÚ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á PÉÆ¯É DgÉÆæUÀ½UÉ fêÁªÀ¢ü ¸ÀeÉ

                    J¸ï. ¹. £ÀA. 48/12

  GqÀĦ, ¸É¥ÀÖA§gï 8 (PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÉð):- DgÉÆæ-1 ºÀjñÀ ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ: ¢.PÀjAiÀÄ ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀĸÀÄì: 37 ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ-2¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ ¢: ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ PÉÆÃmÁå£ï ªÀAiÀĸÀÄì: 36 D¥Á¢vÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ½UÉ ¸Á® ªÀiÁr DyðPÀ ªÀÄÄUÀÎnÖ£À°ègÀĪÁUÀ DgÉÆæ-1 ºÀjñÀ ¥ÀÆeÁjUÉ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è aPÀ̪ÀÄä£Á UÀĪÀ PɪÀÄätÄÚ UÀÄqÁåA JA§°è ªÁ¸À«zÀÝ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á JA§ÄªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£É AiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ E®è¢gÀĪÁUÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ £É¯ÉAiÀÄ°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀgÀ §½¬ÄzÀÝ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁr ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ D¥Á¢vÀj§âgÀÆ eÉÆvÉ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ: 24-6-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è PÉ.f.gÉÆÃqï JA§°è gÀĪÀ ¥ÀAZÀ«Ä ºÉÆÃmÉïï JzÀÄgÀÄ ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 25-6-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥ÀqÀÄvÉÆãÉì UÁæªÀÄzÀ PɪÀÄätÄÚ UÀÄqÁåA JA§°è gÀĪÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á M§âgÉà EgÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃZÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ CwPÀæªÀÄ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ±ÀPÀÄAvÀ¯ÁgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÁgÀªÀgÀ CPÀÌ dAiÀÄAwAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gï ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÁUÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÁgÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï §gÉ¢lÖ ¥ÀĸÀÛPÀ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-15 UÀAmÉUÉ 2£Éà D¥Á¢vÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÀÆeÁj ±ÀPÀÄAvÀ¯ÁgÀ£ÀÄß »A¢¤AzÀ ºÉÆÃV CªÀgÀ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆUÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ  1£Éà D¥Á¢vÀ ºÀjñÀ ¥ÀÆeÁj JA¨ÁvÀ 2 PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ºÁUÉAiÉÄà J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Éqï gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV PÀjªÀÄt¸ÀgÀ ºÁUÀÆ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉý £É®zÀ°è ©Ã½¹ 2£Éà D¥Á¢vÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÁgÀ PÀÄwÛUÉ §®ªÁV »¸ÀÄQ ¨Á¬Ä ªÀÄÆUÀÄ MwÛ »rzÀÄ 1£Éà D¥Á¢vÀ §® PÁ®£ÀÄß JqÀPÁ°£À PɼÀUÀqÉ ºÁQ JqÀPÉÊ AiÀÄ°è CªÀgÀ PÁ®£ÀÄß MwÛ »rzÀÄ §®PÉÊAiÀÄ°è CªÀgÀ JqÀPÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ fêÀ ºÉÆìÄvÉAzÀÄ UÉÆvÁÛzÁUÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á §zÀÄQ G½AiÀįÉà ¨ÁgÀzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ D¥Á¢vÀj§âgÀÆ ¸ÉÃj ±ÀPÀÄAvÀ¯ÁgÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ°èzÀÝ ZÀÆrzÁgÀ ±Á®£ÀÄß PÀÄwÛUÉUÉ ©VAiÀiÁV ¸ÀÄwÛ UÀAlÄ ºÁQ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÁgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1 a£ÀßzÀ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀ ,1 gÉÆïïØ UÉÆïïØ ºÀªÀ¼ÀzÀ ¸ÀgÀ, 1 eÉÆvÉ ¨ÉAqÉÆïÉ, 2 GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1 gÉÆïïØUÉÆïïØ §¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ 2 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÁVzÉ.

 F ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß CA¢£À ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ, ²æà J¸ï. «. Vjñï vÀ¤SÉ £Àqɹ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÀiÁgÀÄw f.£ÁAiÀÄPï, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. PÀ®A 302, 449, 392 dvÉUÉ 34 PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ°è £ÁåAiÀiÁ® AiÀÄPÉÌ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÉ¥ÀnÖ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GqÀĦAiÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥ÀæzsÁ£À f¯Áè ªÀivÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÁQë UÀ¼À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ £Àqɹ ºÁUÀÆ ªÁzÀ «ªÁzÀªÀ£ÀÄß D°¹ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É D¥Á¢¹zÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸Á©ÃvÁV zÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁzÀ ²æà n. ªÉAPÀmÉñÀ £ÁAiÀÄÌ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8-9-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ½UÉÀ ¨sÁ. zÀA.¸ÀA. PÀ®A 302 C¥ÀgÁzsÀPÉÌ fêÁªÀ¢ü ²PÉë, ¨sÁzÀA¸ÀA. PÀ®A 449 C¥ÀgÁzsÀPÉÌ 10 ªÀµÀðUÀ¼À ²PÉë ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 10000/- zÀAqÀ ¨sÁzÀA¸ÀA. PÀ®A 392 C¥ÀgÁzsÀPÉÌ 5 ªÀµÀðUÀ¼À ²PÉë ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 10000/- zÀAqÀ UÀÄj¥Àr¹zÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 357 ¹.Dgï.¦.¹.AiÀÄr vÀ¯Á gÀÆ. 25,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£ÀªÁV ¤ÃqÀ®Ä DzÉò¹zÉ.

¥Áæ¹PÀÄåµÀ£ï ¥ÀgÀªÁV CA¢£À ¥À©èPï ¥Áæ¹PÀÆålgï ²æà n. J¸ï. fvÀÆj, ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÁQë «ZÁgÀuÉ  ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ  ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ²æêÀÄw ±ÁAw¨Á¬Ä,  ¥À©èPï ¥Áæ¹PÀÆålgï, GqÀĦ EªÀgÀÄ ¸ÁQë «ZÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹gÀÄvÁÛgÉ.

Comments on this Article
Rajesh, Malpe Sat, September-9-2017, 11:28
Need the expose such judgements to minimize crime.
Agree[1]
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd [2 Comments]
View More

A CORDIAL INVITATIONA CORDIAL INVITATION
Get Well Through nature, Keep clean ThonseGet Well Through nature, Keep clean Thonse
Obituary:Prof. K.N Kedlaya, Ex- Milagres College, KallianpurObituary:Prof. K.N Kedlaya, Ex- Milagres College, Kallianpur
Watch Eye to Eye by Avila D’souzaWatch Eye to Eye by Avila D’souza
Udupi CIty Municipal Council Election 2018Udupi CIty Municipal Council Election 2018
Veez Konkani Illustrated - Weekly e-MagazineVeez Konkani Illustrated - Weekly e-Magazine
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Contact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums