Maharashtra Konkan Association celebrates annual Monti Fest


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 09-09-2017 08:11:52


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Maharashtra Konkan Association celebrates annual Monti Fest

Mumbai, Sep 9: Maharashtra Konkan Association held annual Monti celebrations at Divine Child nursery auditorium, Amboli, Andheri west on September 8. St Francis Xavier Church parish priest Fr Hubert  Goveas blessed the paddy corn and offered holy mass.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ªÀĺÁgÁµÀÖç PÉÆAPÀuï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï¤AzÀ 22£Éà ªÁ¶ðPÀ ªÉÆAwºÀ§â DZÀgÀuÉ  ªÉÄÃjªÀiÁvÉ d£ÉÆäÃvÀìªÀ ¥Àj±ÀÄzÀÞvÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ : £Áå| ¦AiÀÄÄ¸ï ªÁeï

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.08: ªÀĺÁgÁµÀÖç PÉÆAPÀuï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ EA¢°è ±ÀÄPÀæªÁgÀ gÁwæ CAzsÉÃj ¥À²ÑªÀÄzÀ CA¨ÉÆð E°è£À rªÉÊ£ï ZÉʯïØ £À¸Àðj ¸À¨sÁUÀȺÀzÀ°è vÀ£Àß 22£Éà ªÁ¶ðPÀ PÀ£ÁåªÀÄjAiÀĪÀÄägÀ d£ÉÆäÃvÀìªÀ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀÄÝ, ¥ÁPïð¸ÉÊmï£À ¸ÉÊAmï ¥sÁæ¤ì¸ï PÉìëAiÀÄgï ZÀZïð£À  zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ gÉ| ¥sÁ| ºÀÆå§gïÖ UÉÆëAiÀÄ¸ï ªÀiÁvÉ ªÉÄÃjAiÀÄ DgÁzsÀ£É £ÉgÀªÉÃj¹ ºÉƸÀ§vÀÛzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß D²ÃªÁða¹ ¥ÀæPÀÈwªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¹ ¢ªÀå¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃj¹ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßÃr £ÉgÉzÀ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀgÀÄ.

¥ÀÇeÉAiÀÄ°è gÉÆÃQ rPÀÄ£Áí ¨Éʧ¯ï ¥Àp¹zÀgÀÄ. ªÉÄn¯ÁØ gÉÆÃræUÀ¸ï «±Áé¸À¤ÃAiÀÄ ¥ÁæxÀð£É ªÁa¹zÀgÀÄ. ¥ÀÇeÉAiÀÄ D¢AiÀÄ°è ¥ÀÅmÁtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉzÀ ¸ÀzÀãPÀÛgÀÄ C®APÀjvÀ ªÀiÁvÉ ªÀÄjAiÀĪÀÄägÀ ¥ÀæwªÉÄUÉ ¥ÀŵÀáªÀȶ×UÉÊzÀÄ ¨sÀQÛ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¹ £À«Ä¹zÀgÀÄ. Lj£ï gÉÆÃræUÀ¸ï, LqÁ ªÉÆAvÉgÉÆÃ, »¯ÁØ ¥sÉ£ÁðAr¸ï ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ ¥ÀÇeÉUÉ ¨sÀQÛUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ.  

£ÀqɸÀ®àlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è CwyüUÀ¼ÁV ¨Á°ªÀÅqï£À ZÀ®£ÀavÀæ ¤zÉðñÀPÀ ¯ÁgÉãïì r¸ÉÆÃeÁ, jÃmÁ ¯ÁgÉãïì, ¨Á°ªÀÅqï ºÁUÀÆ PÉÆAPÀt ZÀ®£ÀavÀæ ¤zÉðñÀPÀ ºÁåj ¥sÉ£ÁðAr¸ï ¨ÁPÀÆðgÀÄ Qæ±ÀÑ£ï bÉÃA§gï D¥sï PÁªÀĸïð JAqï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥À PÁAiÀiÁðzsÀåPÀë «£ÉìAmï ªÀÄxÁAiÀĸï, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À«Äw ¸ÀAZÁ®PÀ £Áå| ¦AiÀÄÄ¸ï ªÁeï, gÉ| ¥sÁ| ºÀÆå§gïÖ UÉÆëAiÀĸï, ªÀÄÄA§¬Ä £ÁåAiÀĪÁ¢ eÉ£É«Ãªï ¦.ªÁeï, GzÀå«ÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæ«ÄüÁ «.ªÀÄxÁAiÀĸï, rªÉÊ£ï ZÉʯïØ £À¸Àðj ¤zÉðñÀPÀ ¤Ã¯ï J£ï.r¸ÉÆÃeÁ ªÉâPÉAiÀÄ°è D¹Ã£ÀgÁVzÀÝgÀÄ. CwyüUÀ¼ÀÄ C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥Àæw¨sÁ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ ¥ÀæzÁ¤¹ UËgÀ«¹zÀgÀÄ.

£Á£ÀÄ 1970gÀ°è ªÀÄÄA§¬Ä ¸ÉÃj ªÀÈwÛ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝgÀÆ ªÉÆÃAwºÀ§âªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ vÀ¥ÀàzÉà DZÀj¸ÀÄvÁÛ vÁAiÀiÁßqÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¨É¼É¹§A¢zÉÝãÉ. F ºÀ§â¢AzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw fêÀAvÀªÁVj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. EzÀÄ vÁAiÀiÁßr£ÉÆA¢UÉ d£À¤zÁvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¥Àj¥Á°¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁVzÉ. PÀÄlÄA§, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, EµÀÖ«ÄvÀægÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¸ÀĪÀ°è F ºÀ§âzÀ ¥ÁvÀæ ªÀĺÀvÀÛgÀzÀÄÝ. ªÉÄÃjªÀiÁvÉ d£ÉÆäÃvÀìªÀ ¥Àj±ÀÄzÀÞvÉ, ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ £ÁªÀÇ PÀÆqÁ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À°è EAvÀºÀ ¥Á«vÀæ åvÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß gÀÆrü¹ PÉƼÀî®Ä ¥ÉæÃgɦ¹zÁUÀ £ÀªÀÄä fêÀ£À ¸ÁvÀðPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¦AiÀÄÄ¸ï ªÁeï PÀgɬÄvÀÛgÀÄ.

¯ÁgÉãïì r¸ÉÆÃeÁ  ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð zÀ±ÀPÀzÀ §½PÀ EAvÀºÀ ¸ÀzÀÞªÀÄð²Ã® ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀ AiÉÆÃUÀ EA¢°è £À£Àß ¥Á°UÉ MzÀVvÀÄ. ¨Á®åzÀ¯Éèà vÀªÀgÀÆgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄÄA§¬Ä ¸ÉÃjzÉÝ. DzÀgÉ F ºÀ§âPÁÌV £ÁªÀÅ ¨Á®åzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉ EA¢UÀÆ fêÀAvÀªÁVzÉ. EAvÀºÀ DZÀgÀuɬÄAzÀ CAvÀB±ÀÄ¢ÞUÉÆAqÀÄ fêÀ£À ¥ÁªÀ£ÀªÁUÀĪÀAwzÉ JAzÀgÀÄ.

¥ÀǪÀðdgÀÄ ¥Á°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ G½ªÀÅ £ÀªÀÄä ¥ÀgÀªÀ PÀvÀðªÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀqÀUÀgÀzÀvÀÛ E£ÀßµÀÄÖ GvÀÄìPÀgÀgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. «±ÉõÀªÁV AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉAiÀÄ°è F §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ «£ÉìAmï ªÀÄxÁAiÀĸï w½¹zÀgÀÄ.

ºÁåj ¥sÉ£ÁðAr¹ ªÀiÁvÀ£Ár £Á£ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀªÁV ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À¯Éèà ¥sÀ¼ÀVzÀªÀ£ÀÄ. §ºÀıÀB ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä EAvÀºÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ©A©¸ÀĪÀ avÀæUÀ¼À ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. vÁªÉ®ègÀÆ EAvÀºÀ avÀæUÀ¼À°è D¸ÀQÛ vÉÆÃj¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ JAzÀgÀÄ.

C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ¸ÀÀAZÁ®PÀ °AiÉÆà ¥sÉ£ÁðAr¸ï eÉjªÉÄj, ¥ÀǪÀð ªÀ®AiÀiÁzsÀåPÀë «£ÉìAmï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆÃ, J°AiÀiÁ¸ï ¦AmÉÆÃ, jvÉñï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆÃ, eÉÆãï gÉÆÃræUÀ¸ï, ¸ÉÖä qÁAiÀÄ¸ï  CwyüUÀ½UÉ ¥ÀŵÀáUÀÄ¥ÀÑ ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ.  

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «±ÉõÀ DªÀÄAwævÀgÁV ¨É£ÉrPÁÖ gɨɯÉÆèÃ, zÁ¤UÀ¼ÁzÀ ¯Áå¤ì r¹¯Áé ªÀÄvÀÄÛ eɹì r¹¯Áé, «¯ÉàçÃqï gɨɯÉÆèÃ, gÉƪɣÁ gɨɯÉÆèÃ, ¯ÁgÉãïì r¸ÉÆÃeÁ PÀªÀiÁ¤, ¹¦æAiÀÄ£ï C®ÄâgÀÌPïð,  ¸ÉÖä gɨɯÉÆèà PÀ°Ã£Á ªÀÄwÛvÀgÀ UÀtågÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À CzsÀåPÉë ¨É£ÉrPÁÖ ©.gɨɯÉÆèà ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¹j¯ï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹ ºÀ§âzÀ «±ÉõÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. °AiÉÆà ¥sÉ£ÁðAr¸ï ªÀA¢¹zÀÀgÀÄ. C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÉÃPÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄgÀÄ £ÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁzÀgÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. EzÉà ªÉÃ¼É ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ C£ÁxÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ Hl ¤Ãr £ÀAvÀgÀ £ÉgÉzÀ d£ÀvÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀÄzÀÞ ±ÁSÁºÁj ºÉƸÀCQÌ ¨sÉÆÃd£À K¥Àðr¹ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ§Äâ ¤Ãr ªÁ¶ðPÀ vɣɺÀ§âPÉÌ «gÁ«Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

‘Aatid Onji Dina’ at Kallianpur Santhekatte on 28th Jully‘Aatid Onji Dina’ at Kallianpur Santhekatte on 28th Jully
ಯೋಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಉಳಿಸಲು ನೆರವಿಗೆ ಮೊರೆಯೋಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಉಳಿಸಲು ನೆರವಿಗೆ ಮೊರೆ
Konkan Yuva Dubai to hold Blood Donation CampKonkan Yuva Dubai to hold Blood Donation Camp
Booking Open: Nayaab Residency, Court Back Road, UdupiBooking Open: Nayaab Residency, Court Back Road, Udupi
Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.
Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.
Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..
Maria TravelsMaria Travels
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India