Maharashtra Konkan Association celebrates annual Monti Fest


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 09-09-2017 08:11:52


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Maharashtra Konkan Association celebrates annual Monti Fest

Mumbai, Sep 9: Maharashtra Konkan Association held annual Monti celebrations at Divine Child nursery auditorium, Amboli, Andheri west on September 8. St Francis Xavier Church parish priest Fr Hubert  Goveas blessed the paddy corn and offered holy mass.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ªÀĺÁgÁµÀÖç PÉÆAPÀuï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï¤AzÀ 22£Éà ªÁ¶ðPÀ ªÉÆAwºÀ§â DZÀgÀuÉ  ªÉÄÃjªÀiÁvÉ d£ÉÆäÃvÀìªÀ ¥Àj±ÀÄzÀÞvÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ : £Áå| ¦AiÀÄÄ¸ï ªÁeï

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.08: ªÀĺÁgÁµÀÖç PÉÆAPÀuï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ EA¢°è ±ÀÄPÀæªÁgÀ gÁwæ CAzsÉÃj ¥À²ÑªÀÄzÀ CA¨ÉÆð E°è£À rªÉÊ£ï ZÉʯïØ £À¸Àðj ¸À¨sÁUÀȺÀzÀ°è vÀ£Àß 22£Éà ªÁ¶ðPÀ PÀ£ÁåªÀÄjAiÀĪÀÄägÀ d£ÉÆäÃvÀìªÀ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀÄÝ, ¥ÁPïð¸ÉÊmï£À ¸ÉÊAmï ¥sÁæ¤ì¸ï PÉìëAiÀÄgï ZÀZïð£À  zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ gÉ| ¥sÁ| ºÀÆå§gïÖ UÉÆëAiÀÄ¸ï ªÀiÁvÉ ªÉÄÃjAiÀÄ DgÁzsÀ£É £ÉgÀªÉÃj¹ ºÉƸÀ§vÀÛzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß D²ÃªÁða¹ ¥ÀæPÀÈwªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¹ ¢ªÀå¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃj¹ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßÃr £ÉgÉzÀ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀgÀÄ.

¥ÀÇeÉAiÀÄ°è gÉÆÃQ rPÀÄ£Áí ¨Éʧ¯ï ¥Àp¹zÀgÀÄ. ªÉÄn¯ÁØ gÉÆÃræUÀ¸ï «±Áé¸À¤ÃAiÀÄ ¥ÁæxÀð£É ªÁa¹zÀgÀÄ. ¥ÀÇeÉAiÀÄ D¢AiÀÄ°è ¥ÀÅmÁtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉzÀ ¸ÀzÀãPÀÛgÀÄ C®APÀjvÀ ªÀiÁvÉ ªÀÄjAiÀĪÀÄägÀ ¥ÀæwªÉÄUÉ ¥ÀŵÀáªÀȶ×UÉÊzÀÄ ¨sÀQÛ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¹ £À«Ä¹zÀgÀÄ. Lj£ï gÉÆÃræUÀ¸ï, LqÁ ªÉÆAvÉgÉÆÃ, »¯ÁØ ¥sÉ£ÁðAr¸ï ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ ¥ÀÇeÉUÉ ¨sÀQÛUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ.  

£ÀqɸÀ®àlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è CwyüUÀ¼ÁV ¨Á°ªÀÅqï£À ZÀ®£ÀavÀæ ¤zÉðñÀPÀ ¯ÁgÉãïì r¸ÉÆÃeÁ, jÃmÁ ¯ÁgÉãïì, ¨Á°ªÀÅqï ºÁUÀÆ PÉÆAPÀt ZÀ®£ÀavÀæ ¤zÉðñÀPÀ ºÁåj ¥sÉ£ÁðAr¸ï ¨ÁPÀÆðgÀÄ Qæ±ÀÑ£ï bÉÃA§gï D¥sï PÁªÀĸïð JAqï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥À PÁAiÀiÁðzsÀåPÀë «£ÉìAmï ªÀÄxÁAiÀĸï, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À«Äw ¸ÀAZÁ®PÀ £Áå| ¦AiÀÄÄ¸ï ªÁeï, gÉ| ¥sÁ| ºÀÆå§gïÖ UÉÆëAiÀĸï, ªÀÄÄA§¬Ä £ÁåAiÀĪÁ¢ eÉ£É«Ãªï ¦.ªÁeï, GzÀå«ÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæ«ÄüÁ «.ªÀÄxÁAiÀĸï, rªÉÊ£ï ZÉʯïØ £À¸Àðj ¤zÉðñÀPÀ ¤Ã¯ï J£ï.r¸ÉÆÃeÁ ªÉâPÉAiÀÄ°è D¹Ã£ÀgÁVzÀÝgÀÄ. CwyüUÀ¼ÀÄ C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥Àæw¨sÁ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ ¥ÀæzÁ¤¹ UËgÀ«¹zÀgÀÄ.

£Á£ÀÄ 1970gÀ°è ªÀÄÄA§¬Ä ¸ÉÃj ªÀÈwÛ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝgÀÆ ªÉÆÃAwºÀ§âªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ vÀ¥ÀàzÉà DZÀj¸ÀÄvÁÛ vÁAiÀiÁßqÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¨É¼É¹§A¢zÉÝãÉ. F ºÀ§â¢AzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw fêÀAvÀªÁVj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. EzÀÄ vÁAiÀiÁßr£ÉÆA¢UÉ d£À¤zÁvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¥Àj¥Á°¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁVzÉ. PÀÄlÄA§, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, EµÀÖ«ÄvÀægÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¸ÀĪÀ°è F ºÀ§âzÀ ¥ÁvÀæ ªÀĺÀvÀÛgÀzÀÄÝ. ªÉÄÃjªÀiÁvÉ d£ÉÆäÃvÀìªÀ ¥Àj±ÀÄzÀÞvÉ, ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ £ÁªÀÇ PÀÆqÁ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À°è EAvÀºÀ ¥Á«vÀæ åvÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß gÀÆrü¹ PÉƼÀî®Ä ¥ÉæÃgɦ¹zÁUÀ £ÀªÀÄä fêÀ£À ¸ÁvÀðPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¦AiÀÄÄ¸ï ªÁeï PÀgɬÄvÀÛgÀÄ.

¯ÁgÉãïì r¸ÉÆÃeÁ  ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð zÀ±ÀPÀzÀ §½PÀ EAvÀºÀ ¸ÀzÀÞªÀÄð²Ã® ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀ AiÉÆÃUÀ EA¢°è £À£Àß ¥Á°UÉ MzÀVvÀÄ. ¨Á®åzÀ¯Éèà vÀªÀgÀÆgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄÄA§¬Ä ¸ÉÃjzÉÝ. DzÀgÉ F ºÀ§âPÁÌV £ÁªÀÅ ¨Á®åzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉ EA¢UÀÆ fêÀAvÀªÁVzÉ. EAvÀºÀ DZÀgÀuɬÄAzÀ CAvÀB±ÀÄ¢ÞUÉÆAqÀÄ fêÀ£À ¥ÁªÀ£ÀªÁUÀĪÀAwzÉ JAzÀgÀÄ.

¥ÀǪÀðdgÀÄ ¥Á°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ G½ªÀÅ £ÀªÀÄä ¥ÀgÀªÀ PÀvÀðªÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀqÀUÀgÀzÀvÀÛ E£ÀßµÀÄÖ GvÀÄìPÀgÀgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. «±ÉõÀªÁV AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉAiÀÄ°è F §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ «£ÉìAmï ªÀÄxÁAiÀĸï w½¹zÀgÀÄ.

ºÁåj ¥sÉ£ÁðAr¹ ªÀiÁvÀ£Ár £Á£ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀªÁV ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À¯Éèà ¥sÀ¼ÀVzÀªÀ£ÀÄ. §ºÀıÀB ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä EAvÀºÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ©A©¸ÀĪÀ avÀæUÀ¼À ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. vÁªÉ®ègÀÆ EAvÀºÀ avÀæUÀ¼À°è D¸ÀQÛ vÉÆÃj¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ JAzÀgÀÄ.

C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ¸ÀÀAZÁ®PÀ °AiÉÆà ¥sÉ£ÁðAr¸ï eÉjªÉÄj, ¥ÀǪÀð ªÀ®AiÀiÁzsÀåPÀë «£ÉìAmï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆÃ, J°AiÀiÁ¸ï ¦AmÉÆÃ, jvÉñï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆÃ, eÉÆãï gÉÆÃræUÀ¸ï, ¸ÉÖä qÁAiÀÄ¸ï  CwyüUÀ½UÉ ¥ÀŵÀáUÀÄ¥ÀÑ ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ.  

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «±ÉõÀ DªÀÄAwævÀgÁV ¨É£ÉrPÁÖ gɨɯÉÆèÃ, zÁ¤UÀ¼ÁzÀ ¯Áå¤ì r¹¯Áé ªÀÄvÀÄÛ eɹì r¹¯Áé, «¯ÉàçÃqï gɨɯÉÆèÃ, gÉƪɣÁ gɨɯÉÆèÃ, ¯ÁgÉãïì r¸ÉÆÃeÁ PÀªÀiÁ¤, ¹¦æAiÀÄ£ï C®ÄâgÀÌPïð,  ¸ÉÖä gɨɯÉÆèà PÀ°Ã£Á ªÀÄwÛvÀgÀ UÀtågÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À CzsÀåPÉë ¨É£ÉrPÁÖ ©.gɨɯÉÆèà ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¹j¯ï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹ ºÀ§âzÀ «±ÉõÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. °AiÉÆà ¥sÉ£ÁðAr¸ï ªÀA¢¹zÀÀgÀÄ. C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÉÃPÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄgÀÄ £ÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁzÀgÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. EzÉà ªÉÃ¼É ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ C£ÁxÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ Hl ¤Ãr £ÀAvÀgÀ £ÉgÉzÀ d£ÀvÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀÄzÀÞ ±ÁSÁºÁj ºÉƸÀCQÌ ¨sÉÆÃd£À K¥Àðr¹ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ§Äâ ¤Ãr ªÁ¶ðPÀ vɣɺÀ§âPÉÌ «gÁ«Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd
View More

Need your helping hand...Need your helping hand...
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Blood Drive - 2 at Kemmannu on March 4.Blood Drive - 2 at Kemmannu on March 4.
Rozaricho Gaanch December 2017Rozaricho Gaanch December 2017
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
"GOOD NEWS FOR NON RESIDENT INDIANS" SHORT TERM RENTAL FULLY FURNISHED ACCOMMODATION AVAILABLE AT UDUPI NOW"
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

SAHARA

Sponsored Albums