Closure of OPD services at Kasturba Hospital, Manipal from Thursday, 16th November


Anil Jacob
Kemmannu News Network, 15-11-2017 15:38:51


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Manipal : The Out-patient department of the Kasturba Hospital, Manipal, Dr T M A Pai Hospital, Udupi and  Dr T M A Pai Rotary Hospital Karkala will not function from Thursday, 16thNovember 2017 onwards. This is to express solidarity with the Indian Medical Association’s call to protest against the Karnataka Private Medical Establishments (Amendment) Bill, 2017. In a press release Dr (Col) Dayananda, Medical Superintendent and COO said that ONLY the emergency services in these hospitals will remain unaffected. Inconvenience caused to patients is regretted.


 

 

ºÉÆgÀgÉÆÃV «¨sÁUÀ ¸ÉêÉAiÀÄÄ ®¨sÀå«gÀĪÀÅ¢®è

PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ (KPME) C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ - PÀ£ÁðlPÀ «¨sÁUÀªÀÅ £ÀªÉA§gï 16jAzÀ gÁdåzÀ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß C¤¢üðµÁÖªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ §Azï ªÀiÁqÀ®Ä ¤zsÀðj¹zÉ. F ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀ¸ÀÆÛ¨Áð D¸ÀàvÉæ ªÀÄtÂ¥Á®, qÁ. n JA J ¥ÉÊ D¸ÀàvÉæ GqÀĦ, qÁ. n JA J ¥ÉÊ D¸ÀàvÉæ PÁPÀð¼ÀzÀ ºÉÆgÀgÉÆÃV «¨sÁUÀzÀ ¸Ë®¨sÀåªÀÅ £ÀªÉA§gï 16jAzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ DUÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÉ «µÁ¢¸ÀÄvÉÛêÉ. vÀÄvÀÄðaQvÉìUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À°ªÉ JAzÀÄ PÀ¸ÀÆÛ¨Áð D¸ÀàvÉæ ªÀÄtÂ¥Á®zÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå ¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. (PÀ£Àð¯ï) JA zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ CªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Nirmala Thonse organizes Awareness Campaign agains
View More

Obituary: Isidore Mark D’souza, MudarangadiObituary: Isidore Mark D’souza, Mudarangadi
KEMMANNU CHURCH - Weekly Announcements.KEMMANNU CHURCH - Weekly Announcements.
Milagres Alumni (NRI) Scholarship distribution on 30th August.Milagres Alumni (NRI) Scholarship distribution on 30th August.
Muddu Krishna Competition by Kemmannu Ganeshostava Samithi.Muddu Krishna  Competition by Kemmannu Ganeshostava Samithi.
Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine # 86Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine # 86
Milagres Milana 2020Milagres Milana 2020
Annual Feast of our Laday of Health, HariharAnnual Feast of our Laday of Health, Harihar
Booking Open: Nayaab Residency, Court Back Road, UdupiBooking Open: Nayaab Residency, Court Back Road, Udupi
Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.
Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.
Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..
Maria TravelsMaria Travels
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India