Closure of OPD services at Kasturba Hospital, Manipal from Thursday, 16th November


Anil Jacob
Kemmannu News Network, 15-11-2017 15:38:51


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Manipal : The Out-patient department of the Kasturba Hospital, Manipal, Dr T M A Pai Hospital, Udupi and  Dr T M A Pai Rotary Hospital Karkala will not function from Thursday, 16thNovember 2017 onwards. This is to express solidarity with the Indian Medical Association’s call to protest against the Karnataka Private Medical Establishments (Amendment) Bill, 2017. In a press release Dr (Col) Dayananda, Medical Superintendent and COO said that ONLY the emergency services in these hospitals will remain unaffected. Inconvenience caused to patients is regretted.


 

 

ºÉÆgÀgÉÆÃV «¨sÁUÀ ¸ÉêÉAiÀÄÄ ®¨sÀå«gÀĪÀÅ¢®è

PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ (KPME) C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ - PÀ£ÁðlPÀ «¨sÁUÀªÀÅ £ÀªÉA§gï 16jAzÀ gÁdåzÀ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß C¤¢üðµÁÖªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ §Azï ªÀiÁqÀ®Ä ¤zsÀðj¹zÉ. F ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀ¸ÀÆÛ¨Áð D¸ÀàvÉæ ªÀÄtÂ¥Á®, qÁ. n JA J ¥ÉÊ D¸ÀàvÉæ GqÀĦ, qÁ. n JA J ¥ÉÊ D¸ÀàvÉæ PÁPÀð¼ÀzÀ ºÉÆgÀgÉÆÃV «¨sÁUÀzÀ ¸Ë®¨sÀåªÀÅ £ÀªÉA§gï 16jAzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ DUÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÉ «µÁ¢¸ÀÄvÉÛêÉ. vÀÄvÀÄðaQvÉìUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À°ªÉ JAzÀÄ PÀ¸ÀÆÛ¨Áð D¸ÀàvÉæ ªÀÄtÂ¥Á®zÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå ¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. (PÀ£Àð¯ï) JA zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ CªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Welcome to Thonse Naturecure Hospital
View More

Admissions Open @ Milagres College, KallianpurAdmissions Open @ Milagres College, Kallianpur
Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine # 68Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine # 68
Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.
Appeal from Gudiam Shri Bhadrakali Temple, Kemmannu - Invitation Cards Released.Appeal from Gudiam Shri Bhadrakali Temple, Kemmannu - Invitation Cards Released.
Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.
Foundation Stone Laying Ceremony of Nayaab Residency by B. M. Zaffer & fly, Dubai, UAE.Foundation Stone Laying Ceremony of Nayaab Residency by B. M. Zaffer & fly, Dubai, UAE.
Land for Sale in Nejar, Kemmannu Main Road, UdupiLand for Sale in Nejar, Kemmannu Main Road, Udupi
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Milagres Tours and Travels upcoming Tours.Milagres Tours and Travels upcoming Tours.
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Milarchi Laram - Issue Jan 2019Milarchi Laram - Issue Jan 2019
Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.
ROZARICHO GAANCH DECEMBER 2018ROZARICHO GAANCH DECEMBER 2018
Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..
Maria TravelsMaria Travels
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Sponsored Albums