DC orders ban on sale of liquor on Monday, 8th January on account of Chief Minister’s visit in District


Media Release
Kemmannu News Network, 07-01-2018 12:22:32


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Udupi : In regard to visit of Chief Minister in Karnataka, the district administration imposed ban on sale of alcohol from 6 am to 12 am midnight on 8th January, 2018. The chief minister will launch and inaugurate various projects in the district. As per the order from Priyanka Mary Francis Deputy Commissioner of Udupi district, the sale of alcohol from bar and restaurants or wine shops completely banned for a day.

 

ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¥ÀæªÁ¸À- G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÀ ¸À¨sÉ

GqÀĦ d£ÀªÀj 7 (PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÉð):s gÁdåzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ d£ÀªÀj 8 gÀAzÀÄ GqÀĦ f¯ÉèUÉ CUÀ«Ä¹, ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ, §æºÁäªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¥ÀÄ«£À°è ««zsÀ C©üªÀÈ¢Ý PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À GzÁÏl£É ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀĸÁÜ¥À£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è , «ÄãÀÄUÁjPÉ, AiÀÄĪÀ d£À¸À§°ÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÁ ¸ÀaªÀ ºÁUÀÆ f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀ ¥ÀæªÉÆÃzï ªÀÄzÀégÁeï CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è  , f¯Áè¢üPÁj PÀZÉÃj ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸À¨sÉ £ÀqɬÄvÀÄ.

   ¸À¨sÉAiÀÄ°è, ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁzÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæw PÀëtzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁj¸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÀAªÀºÀ£À PÉÆgÀvɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉ DUÀzÀAvÉ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ ªÀ»¸À®Ä  ¸ÀaªÀgÀÄ ¸À®ºÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.

      ¸À¨sÉAiÀÄ°è  f¯Áè¢üPÁj ¦æAiÀiÁAPÀ ªÉÄÃj ¥sÁæ¤ì¸ï, G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj ¥Àæ¨sÁPÀgÀ£ï , f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄÄRå PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÁ¢üPÁj ²ªÁ£ÀAzÀ PÁ¥À², C¥ÀgÀ f¯Áè¢üPÁj C£ÀÄgÁzsÀ ºÁUÀÆ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

 

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kallianpur: Students Suffer during rain.
View More

Save SwarnaSave Swarna
@ Rosario Grounds, Mangalore@ Rosario Grounds, Mangalore
Photo Album:

Ronald Andrade (67), laid to Rest.
Comments:

Obituary: Ronald Andrade (67), Kambla Thota, Kemmannu
Rozarich Gaanch September- 2018Rozarich Gaanch September- 2018
Flat For Sale in BrahmavarFlat For Sale in Brahmavar
Milarchi-Lara-September-2018Milarchi-Lara-September-2018
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Santhosh Villa short film by youth of Udupi Parish and ICYM.Santhosh Villa short film by youth of Udupi Parish and ICYM.
Crossland College, Year book 2017-18Crossland College, Year book 2017-18
Watch Eye to Eye by Avila D’souzaWatch Eye to Eye by Avila D’souza
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India