The atrocities on Women & Children cases even though occurs in the district, the conviction rate very low - V. S. Ugrappa


Richard D’Souza
Kemmannu News Network, 11-02-2018 19:23:24


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


GqÀĦ :- ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è£À DgÉÆæUÀ½UÉ ²PÉëAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄð£À ±ÉÆõÀuÉ, zËdð£Àå CvÁåZÁgÀ ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀĪÀ ¸À«Äw CzsÀåPÀë ºÁUÀÆ «zsÀ£À ¥ÀjµÀvï £À ¸ÀzÀ¸Àå GUÀæ¥Àà  w½¹zÁÝgÉ, 

 

     CªÀgÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ, gÀdvÁ¢æAiÀÄ f¥ÀA ¸ÀA¨sÁAUÀtzÀ°è f¯Áè¢üPÀjUÀ¼ÀÄ, ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, »¼Á ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹  ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.


GqÀĦ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄ¯É £ÀqÉAiÀĪÀ zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁUÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆæUÀ½UÉ ²PÉë AiÀiÁUÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉĬÄzÉ, DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ²PÉë¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀîzÀAvÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÁAiÀiï ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ, F PÀÄjvÀAvÉ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiÁ»w ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, ²PÉëAiÀÄ ¨sÀAiÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ zËdð£ÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ JAzÀÄ GEUÀæ¥Àà ºÉýzÀgÀÄ.

 

 ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄð£À ±ÉÆõÀuÉ, zËdð£Àå CvÁåZÁgÀ ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ wAUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸À°èPÉAiÀiÁUÀ°zÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄwUÉ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.


  GqÀĦ f¯ÉèAiÀÄ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ zËdð£Àå PÀÄjvÀAvÉ «±ÁSÁ  ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ  ¥Àæw E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ E¯ÁSÉUÀ¼À°è ¸À«ÄwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹®è, ¸À«Äw gÀa¹gÀĪÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸À«Äw gÀa¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀ GUÀæ¥Àà, zËdð£ÀåPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¤ÃqsÀ¨ÉÃPÁzÀ UÀjµÀ× ¥ÀjºÁgÀzÀ PÀÄjvÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ªÀiÁ»w ºÉÆA¢gÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀAvÉ ¸ÁªÀðwæPÀ CjªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ.

¨Á®£ÁåAiÀÄ ªÀÄAqÀ½, ªÀgÀzÀQëuÉ «gÀÄzÀÝ zÁR¯ÁUÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ²ÃWÀæªÁV EvÀåxÀð¥Àr¸ÀĪÀAvÉ ,  f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ºÁ¸ÉÖ¯ï UÀ½UÉ ¹¹n« C¼ÀªÀr¹, ©¹AiÀÄÆlzÀ°è ¤ÃqÀĪÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¥ÀjÃPÉë £Éqɹ , ¥Àæ¸ÀªÀ °AUÀ ¥ÀvÉ ªÀÄqÀĪÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¤UÁ ªÀ»¸ÀĪÀAvÉ  GUÀæ¥Àà ºÉýzÀgÀÄ.

  ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄð£À ±ÉÆõÀuÉ, zËdð£Àå CvÁåZÁgÀ ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁgÀPÀÌ ¸À°¹zÀÄÝ,  ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀgÀ¢ £ÀAvÀgÀªÀÇ ºÉýPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ gÁdåzÀ C£ÉÃPÀ ¨sÁUÀzÀ°è zÉÆgÉw®è, £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è 50% ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼À ¥ÀæªÀiÁt 38% EzÉ  JgÀqÀÆ MlÄÖ ¸ÉÃjzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 jAzÀ 75%  EzÁÝgÉ DzÀgÀÆ CªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ , gÀPÀëuÉ ¹QÌ®è, C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §zÀÞvɬÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ, PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ , ªÀÄPÀ̼À C¥ÀºÀgÀt. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄ°£À zËdð£Àå, ±ÉÆõÀuÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä d£À eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ, CªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ gÀPÀëuÉ JA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß f¯ÁèqÀ½vÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ GUÀæ¥Àà ºÉýzÀgÀÄ.

 ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄð£À ±ÉÆõÀuÉ, zËdð£Àå CvÁåZÁgÀ ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀĪÀ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸Éå eÉÆåÃw, ºÁUÀÆ ZÀAzÀæªÀi˽, f¯Áè¢üPÁj ¦æAiÀiÁAPÀ ªÉÄÃj ¥sÁæ¤ì¸ï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁj ®PÀëöät ¤A§Vð ºÁUÀÆ f¯ÁèªÀÄlÖzÀ J¯Áè C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.    

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kallianpur: Students Suffer during rain.
View More

Get Well Through nature, Keep clean ThonseGet Well Through nature, Keep clean Thonse
Obituary:Prof. K.N Kedlaya, Ex- Milagres College, KallianpurObituary:Prof. K.N Kedlaya, Ex- Milagres College, Kallianpur
Watch Eye to Eye by Avila D’souzaWatch Eye to Eye by Avila D’souza
Udupi CIty Municipal Council Election 2018Udupi CIty Municipal Council Election 2018
Veez Konkani Illustrated - Weekly e-MagazineVeez Konkani Illustrated - Weekly e-Magazine
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Contact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums