ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಸೋಲುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ದೂಷಣೆ – ಕಾಂಗ್ರೆಸ್


Richard D’Souza
Kemmannu News Network, 14-05-2019 14:34:30


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡನೀಯ. ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 28 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಸಾಯುವಾಗ ನಂ.1 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯಾಗಿ ಸತ್ತರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕಳಂಕವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡವೂರು ಹೇಳಿದರು.

 

CªÀgÀÄ GqÀĦ f¯Áè PÁAUÉæ¸ï ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è dgÀVzÀ f¯Áè PÁAUÉæ¸ï PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ºÁUÀÆ ¨ÁèPï CzsÀåPÀëgÀÄUÀ¼À ¸À¨ÉAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝò¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

GqÀĦ-aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ªÉÄÊwæ C¨sÀåyð ²æà ¥ÀæªÉÆÃzï ªÀÄzsÀégÁeïgÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ C¤ªÁAiÀÄð PÁgÀtUÀ½AzÁV GqÀĦ-aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉëÃvÀæ eÉrJ¸ï ¥Á¯Á¬ÄvÀÄ. F »£À߯ÉAiÀÄ°è C¤jÃQëvÀªÁV ªÉÄÊwæ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁV £Á£ÀÄ ¸Àà¢üð¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀPÀëzÀ ºÁUÀÆ zÉñÀzÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ J¯Áè PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV MªÀÄä£À¹ì¤AzÀ £À£ÀߣÀÄß ¨ÉA§°¹zÁÝgÉ. £À£ÀߣÀÄß ¨ÉA§°¹ ¸ÀºÀPÀj¹zÀ J¯Áè PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ PÀÈvÀdÕvÉ C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è PÁAUÉæ¸ï «ÄvÀæ ¥ÀPÀëUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÉÃAzÀæzÀ°è C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ RArvÀ. FUÁUÀ¯Éà zÉñÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ UÁ½ UÉÆÃZÀj¸ÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÁzÀ AiÀÄÄ.Dgï. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ªÉÆâ DqÀ½vÀzÀ°è d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ GAmÁVzÉ. zÉñÀ DyðPÀ ©PÀÌnÖUÉ ¹®ÄQzÉ. EzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀ®Ä £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÀÄ ¸À¨sÀåvÉAiÀÄ UÀr zÁn ªÀåQÛUÀvÀ zÀƵÀuÉUÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ.  ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ §gÀ°ªÉ. EzÀPÉÌ FVA¢ÃUÀ¯Éà AiÀÄĪÀPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¹ ªÀÄÄAZÀÆt WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀQæAiÀÄUÉƽ¸À¨ÉÃPÁVzÉ. £ÀUÀgÀ ¸À«ÄwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀzÀÈqÀUÉƽ¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀgÀÄ.

PÉ.¦.¹.¹. ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð JA.J. UÀ¥sÀÆgïgÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¥ÀæzsÁ¤ ªÉÆâAiÀĪÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ¨Áj ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀgÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¹ÜwAiÀÄ°è PÉÊZÉ°è PÀĽwzÉ. ªÉÆâAiÀĪÀgÀÄ ºÀvÁ±ÀgÁV ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ©eɦAiÀÄ ¸ÉÆð£À ©üÃw¬ÄAzÀ¯Éà JAzÀgÀÄ.

   ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ ©. »jAiÀÄtÚ, ¤ÃgÉPÀȵÀÚ ±ÉnÖ, ¸ÀÄzÁPÀgÀ PÉÆÃmÁå£ï, Q±À£ï ºÉUÉØ PÉƼĘ́Éʯï, ¨sÁ¸ÀÌgï gÁªï Q¢AiÀÄÆgÀÄ, ªÀįÁår ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ, gÀªÉÄÃ±ï ±ÉnÖ, ªÉgÉÆäPÁ PÀ£ÉÃð°AiÉÆÃ, VÃvÁ ªÁUÉè, ¸ÀgÀ¸ÀÄ r. §AUÉÃgÁ,  qÁ. ¸ÀĤvÁ ±ÉnÖ, gÉƱÀ¤ M°ªÀgï, PÉñÀªÀ PÉÆÃmÁå£ï, ªÀÄzÀ£ï PÀĪÀiÁgï, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj, ±ÀAPÀgï PÀÄAzÀgï, PÁ¥ÀÄ ¢ªÁPÀgÀ ±ÉnÖ, ±À©âÃgï CºÀªÀÄäzï, ¥ÀæSÁåvï ±ÉnÖ, ±À²zsÀgÀ ±ÉnÖ J®ÆègÀÄ, ¤vÁå£ÀAzÀ ±ÉnÖ, ¸Àwñï C«ÄÃ£ï ¥ÀqÀÄPÀgÉ, «±Áé¸ï C«Äãï, ºÀ©Ã¨ï C°, ¸ÀÄgÉÃ±ï £ÁAiÀiïÌ, ªÀĺÁ§® PÀÄAzÀgï, GzÁåªÀgÀ £ÁUÉñï PÀĪÀiÁgï, ¢°Ã¥ï ºÉUÉØ PÀÄPÉ̺À½î, E¸Áä¬Ä¯ï DvÁær, ¸ÀwÃ±ï ¥ÀÆeÁj, £ÁgÁAiÀÄt PÀÄAzÀgï, ¨Á®PÀȵÀÚ ¥ÀÆeÁj, d£ÁzÀð£À ¨sÀAqÁPÁðgï, gÀªÉÄñï PÁAZÀ£ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. f¯Áè PÁAUÉæ¸ï PÁAiÀÄðzÀ²ð C¯ÉªÀÇgÀÄ ºÀjñï Qt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹, zsÀ£ÀåªÁzÀ«vÀÛgÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Udupi: Traffic congestion and dangers to pedestria
View More

Obituary: Lilly D’Sa (66), Milagres, KallianpurObituary: Lilly D’Sa (66), Milagres, Kallianpur
Obituary: Peter Machado (64), UdyavaraObituary: Peter Machado (64), Udyavara
Hottetumba Fish Court” inaugurated at UdupiHottetumba Fish Court inaugurated at Udupi
Congratulations to Vishu ShettyCongratulations to Vishu Shetty
CongratulationsCongratulations
Rozaricho Gaanch September IssueRozaricho Gaanch September Issue
Milarchi Laram - Issue Sep 2019Milarchi Laram - Issue Sep 2019
Milagres Milana 2020Milagres Milana 2020
Booking Open: Nayaab Residency, Court Back Road, UdupiBooking Open: Nayaab Residency, Court Back Road, Udupi
Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.
Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India