Obituary: Ratna G. Acharya (87), Mumbai / Katapady


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 04-01-2017 07:03:21


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


`ªÀ¤vÁ gÀvÀß `UÉÆÃPÀÄ® gÀvÀß©gÀÄzÁAQvÀ gÀvÀß UÀÄgÀÄgÁeï DZÁAiÀÄð ¤zsÀ£À

ªÀÄÄA§¬Ä, d.02: ©.J¸ï.PÉ.© C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï, UÉÆÃPÀÄ® ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ ªÀiÁf CzsÀåPÀë AiÀÄÄ.UÀÄgÀÄgÁd DZÁAiÀÄð (¢ªÀAUÀvÀgÀÄ) CªÀgÀ zsÀªÀÄð¥Àwß, `UÉÆÃPÀÄ® gÀvÀß ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÉ, UÉÆÃPÀÄ®zÀ  »jAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Éå, ªÀÄzsÉéñÀ ¨sÀd£À ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÉë, C¥ÀæwªÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀQ, DzÀ±Àð ªÀÄ»¼É, PÀ¯Á©üªÀiÁ¤, PÀ¯Á ¥ÉÇõÀQ, §ºÀĪÀÄÄR ¥Àæw¨sÉ, ªÀÄÄA§¬Ä vÀļÀÄ PÀ£ÀßrUÀ ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ `CªÀÄä JAzÉà PÀgɹ PÉÆArgÀĪÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è£À ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀQ ²æêÀÄw gÀvÀß UÀÄgÀÄgÁeï DZÁAiÀÄð (87.) CªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ (d.01) gÁwæ C®à PÁ®zÀ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ CAzsÉÃj ¥À²ÑªÀÄzÀ AiÀiÁjæ gÉÆÃqï£À°èè£À ±ÁAw ¤PÉÃvÀ£ï PÉÆÃ.D¥ÀgÉÃnªï ºË¹AUï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ ²æà ¸À¤ß¢ü ¸À餪Á¸ÀzÀ°è ¤zsÀ£ÀgÁzÀgÀÄ.

 

ªÀÄÆ®vÀB PÀl¥Ár CZÀÑqÀ UÁæªÀĸÀÜ AiÀÄÄ.UÀÄgÀÄgÁd DZÁAiÀÄð CªÀgÀ zsÀªÀÄð¥Àwß DVzÀÝ gÀvÀß DZÁAiÀÄðgÀÄ ¥ÀqÀÄ©¢æ ¸ÁAvÀÆgÀÄ ¤ªÁ¹ DVzÀÄÝ ªÀÄÄA§¬Ä ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ d£ÀvÉUɯÁè CPÀÌgÉAiÀÄ `gÀvÀßPÀÌ JAzÉà d£Àd¤vÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÁ ºÀ¸À£ÀÄäTAiÀiÁV ®ªÀ®«PÉAiÀÄ°è ¸ÉêÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹ PÉÆArzÀÝ gÀvÀßPÀÌ NªÀð PÉÆqÀÄUÉÊzÁ¤, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀQ, zsÀªÀÄ𠤵Á×¼ÀĪÁV £ÀUÀgÀzÁzÀåAvÀ PÀæ«Ä¹ vÀ¤ßAzÁzÀ ºÀ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹ zsÀ£ÀågÉt¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ C¥ÀæwªÀÄ ¥Àæw¨sÉ, C£À£Àå ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀj¹ ©J¸ïPÉ© C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ºÁUÀÆ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¥À©èPï læ¸ïÖ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è 2016gÀ°è DAiÉÆÃf¹zÀÝ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀAfë¤ læ¸ïÖ£À ªÁ¶ðPÀªÁV PÉÆqÀ ªÀiÁqÀĪÀ `UÉÆÃPÀÄ® gÀvÀß ©gÀÄzÀÄ, ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ¤¹ UËgÀ«¹vÀÄÛ. 

 

ªÀÄÈvÀgÀÄ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ®Qëäñï DZÁAiÀÄð (¸ÀAfë¤ læ¸ïÖ£À «±Àé¸ÀÜ ¸ÀzÀ¸Àå) ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢Ã±ï DZÁAiÀÄð, JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ GµÁ ZÀqÀUÀ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ®Qëäà ¸ÀÄgÉñï gÁªï (CAzsÉÃj ¥ÀǪÀðzÀ ¸ÀAfêÀ¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¤zÉðñÀQ) C½AiÀÄA¢gÁzÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ZÀqÀUÀ, PÀȵÀÚªÀÄÆwð LvÁ¼ï, qÁ| ¸ÀÄgÉñï J¸ï.gÁªï PÀnÃ®Ä (CAzsÉÃj ¥ÀǪÀðzÀ ¸ÀAfêÀ¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ DqÀ½vÀ ¤zÉðñÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ©J¸ïPÉ© C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À CzsÀåPÀë) ¸ÉÃjzÀAvÉ §AzsÀħ¼ÀUÀªÀ£ÀÄß CUÀ°zÁÝgÉ.

 

©J¸ïPÉ© C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï, UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¥À©èPï læ¸ïÖ, ²æà PÀȵÀÚ «oÀ×® ¥ÀæwµÁ×£À ªÀÄÄA§¬Ä ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, GqÀĦ ²æà ¥ÉÃeÁªÀgÀ ªÀÄoÀ ªÀÄÄA§¬Ä ±ÁSÉ, GqÀĦ ²æà CzÀªÀiÁgÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä ±ÁSÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ UÀtågÀÄ CAwªÀÄ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀAvÁ¥À ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ.

 

²æêÀÄw gÀvÁß f.DZÁAiÀÄð

zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÀqÀÄ©¢æ C°è£À ¸ÁAvÀÆgÀÄ£À°è 1930gÀ°è  PÀA§¼ÀUÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ gÁªï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀ« zÀA¥ÀwAiÀÄ DgÀÄ ªÀÄPÀ̼À°è »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁV d¤¹zÀ EªÀjUÉ  ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ. ²æêÀÄw gÀvÁß DZÁAiÀÄð 14gÀ J¼É ªÀAiÀĹì£À°è PÀl¥Ár ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ CZÀÑqÀzÀ  UÀÄgÀÄgÁd DZÁAiÀÄð CªÀgÀ£ÀÄß «ªÁºÀªÁV ªÀÄÄA§¬ÄUÉ DUÀ«Ä¹zÀgÀÄ. GµÁ ZÀqÀUÀ, ®QëñÀ DZÁAiÀÄð, GªÀiÁ LvÁ¼ï, dUÀ¢Ã±ï DZÁAiÀÄð, ºÁUÀÆ «dAiÀÄ®Qëà gÁªï EªÀgÀ LzÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ZÀqÀUÀ, ªÀ¤vÁ DZÁAiÀÄð, PÉ.PÀȵÀÚªÀÄÆwð LvÁ¼ï, «ÄÃgÁ DZÁAiÀÄð ºÁUÀÆ qÁ| ¸ÀÄgÉñï J¸ï.gÁªï EªÀgÀ C½AiÀÄA¢gÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÀÄ. ºÉZÀÄÑ «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÀÆ ¥ÀwAiÀÄ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ, ºÁUÀÆ ¸ÀzÁ K£ÁzÀgÀÆ PÀ°AiÀĨÉÃPÉA§ ºÀA§®, GvÁìºÀªÀżÀî  ²æêÀÄwAiÀĪÀgÀÄ vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ  VUÁðAªï ¥Àj¸ÀgÀªÀ£Éßà  ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÉÄAzÀÄ  w½zÀÄ, ªÀÄgÁp, »A¢ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ  ºÉÆ°UÉ,gÀAUÉÆð, PÀ¸ÀÆw EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀªÀgÀÄ.PÀ£ÀßqÀ ªÀ¤vÁ ¸ÀªÀiÁd, ªÀÄ»¼Á ªÀ¸Àw UÀȺÀ, PÀ£ÀßqÀ ¸ÉßûvÀgÀ §¼ÀUÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ UÉÊzÀ C¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÁzsÀQ. 85£Éà ºÀgÀAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ GvÁìºÀzÀ a®ÄªÉÄAiÀiÁV, CvÀåAvÀ ZÀlĪÀnPɬÄA¢zÀÝ gÀvÁß DZÁAiÀÄð vÀ£Àß  PÀÄlÄA§, §¼ÀUÀzÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è ¸ÀªÀiÁdPÉÌ  PÀÆqÁ ¸ÀÆáwðzÁAiÀÄQ.  EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ  ¥Àw UÀÄgÀÄgÁd DZÁAiÀÄð CªÀgÀÄ  UÉÆÃPÀÄ®zÀ C©üªÀiÁ¤ ºÁUÀÆ ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ£À  ¥ÀgÀªÀÄ ¨sÀPÀÛgÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀð UÉÆÃPÀÄ®zÀ PÁAiÀÄðPÁjà ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄ°èzÀÄÝ  UÉÆÃPÀÄ®zÀ ¸ÉÃªÉ UÉÊzÀªÀgÀÄ. EªÀgÀ ¥Àw  ²æà PÀȵÀÚ£À ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è vÀļÀ¹ ªÀÈAzÁªÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄ zÉêÀjUÉ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀAvÉAiÉÄà zÉúÀ vÁåUÀªÀiÁr  ²æà PÀȵÀÚ£À°è LPÀågÁzÀAvÀºÀ ¥ÀÅuÁåvÀä.  ¸ÀzÁ ºÀ¸À£ÀÄäTAiÀiÁVzÀÄÝ UÉÆÃPÀÄ®zÀ°è  `ªÉÄÃUÁ ±ÉÆà GªÀiÁ LvÁ¼ï JAzÉà ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ GªÀiÁ LvÁ¼ï gÀªÀgÀ CPÁ® ªÀÄÈvÀÄå«£À £ÉÆêÀ£ÀÄß ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è  CzÀÄ«ÄlÄÖPÉÆAqÀÄ J®èªÀÇ zÉʪÉÃZÉÒ, £ÀªÀÄäzÉãÀÆ E®è JAzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£Éà ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀgÀÄ. ¨sÀd£É JAzÀgÉ CvÀåAvÀ ¦æÃw D¸ÀQÛAiÀÄļÀî ²æêÀÄwAiÀĪÀgÀÄ  20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ  ²æà ªÀÄzsÉéñÀ ¨sÀd£À ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÉëAiÀiÁVzÀÄÝ J¯Áè ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¦æÃwAiÀÄÄvÀ  ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ ºÀÄjzÀÄA©¸ÀÄvÁÛ, ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀÄvÁÛ ¥ÉÃeÁªÀgÀ ªÀÄoÀzÀ°è ¨sÀd£Á vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß C«gÀvÀªÁV  £ÀqɸÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ C¥ÀæwªÀÄ ¸ÀAWÀlQ. ²æà PÀȵÀÚ£À  ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ ¦æÃw, C©üªÀiÁ£À. DzÀ±Àð UÀÈ»tÂAiÀiÁV, ¦æÃwAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁV, vÀ£Àß ¥ÀjªÁgÀ  ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðQAiÀiÁV, zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è  vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ²æêÀÄw gÀvÁß DZÁAiÀÄð. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ¢AzÀ  `PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï UËgÀªÀ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ, ²æà PÀȵÀÚ «oÀ® ¥ÀæwµÁ×£À, ²æà ¸ÀħæºÀätå zÉêÀ¸ÁÜ£À ¸ÉêÁ ¸À«Äw, ©J¸ïPÉ© C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À §æºÀäPÀ®±ÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï  ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ¸À£Áä£À ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð UÀtgÁdåzÀAzÀÄ ©J¸ïPÉ© C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï EªÀjUÉ UÉÆÃPÀÄ®zÀ G£ÀßvÀ  `UÉÆÃPÀÄ® gÀvÀß ¥Àæ±À¹ÛAiÀĤßvÀÄÛ ¸À£Á䤹zÉ.

UÉÆÃPÀÄ®zÀ ¥ÀÅ£Àgï ¤ªÀiÁðtzÀ §UÉÎ CvÀåAvÀ D¸ÀQÛ¬ÄzÀÝ CªÀÄä PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ-`MAzÀÄ  §ºÀÄ zÉÆqÀØ §æºÀägÀxÀªÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀÄðPÉÌ PÉÊ ºÁQzÉÝêÉ.  £ÁªÉ¯Áè MnÖUÉ ¸ÉÃj D£ÉAiÀÄ §® ºÁQ D gÀxÀªÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. DUÀ   gÀxÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. D PÉ®¸ÀPÉÌ J®ègÀÆ PÉÊ eÉÆÃr¸ÀÄvÁÛgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É CA¢zÀÝgÀÄ. E¢ÃUÀ UÉÆÃPÀÄ®zÀ ¥ÀÅ£Àgï ¤ªÀiÁðtPÁÌV C°è£À DgÁzsÀå ªÀÄÆwð ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ zÉêÀgÀ ¸ÀܼÁAvÀgÀ ªÀiÁr D±ÀæAiÀÄzÀ ¨Á¯Á®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæwµÉ× ªÀiÁrzÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¢AzÀ CAzÉà gÁwæ EºÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß vÀåf¹zÀ ¢ªÁåvÀä gÀvÁß DZÁAiÀÄð CªÀgÀzÀÄ. 

CªÀgÀÄ ªÀÄUÀA¢gÀÄ, ªÀÄUÀ¼ÀA¢gÀÄ, C½AiÀÄA¢gÀÄ, ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÀÄ, vÀªÀÄäA¢gÀÄ, CqÉÆéÃPÉÃmï ¨sÁ¸ÀÌgï gÁªï, GzÀå«Ä  J¸ï.PÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï gÁªï, ¸ÉÆÃzÀjAiÀÄgÀÄ, ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ, ªÀÄjªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ C¥ÁgÀ §AzsÀÄ §¼ÀUÀ, C©üªÀiÁ¤UÀ¼À£ÀÄß CUÀ°zÁÝgÉ. `C½AiÀÄĪÀÅzÀÄ PÁAiÀÄ, G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ QÃwð  JA§AvÉ  £ÁªÀÅ JµÀÄÖ PÁ® §zÀÄQzɪÀÅ C£ÀÄߪÀÅzÀQÌAvÀ ºÉÃUÉ §zÀÄQzɪÀÅ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåªÉA§ÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdPÉÌ vÉÆÃj¹ PÉÆlÖ ¢üêÀÄAvÀ ªÀÄ»¼É ²æêÀÄw gÀvÁß DZÁAiÀÄð. CUÀ°zÀ ¢ªÁåvÀäPÉÌ agÀ±ÁAw zÉÆgÀPÀ¯ÉAzÉà ¥ÀjªÁgÀ ºÁUÀÆ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ¥ÁæxÀð£É.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd [1 Comments]
View More

Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Dist & State Level Yoga Competiton at the Thonse Health Centre on 28th May.Dist & State Level Yoga Competiton at the Thonse Health Centre on 28th May.
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums