Playwriting Workshop on 26th March at Kalaangann, Mangalore


Clara D’Cunha
Kemmannu News Network, 09-03-2017 05:36:23


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Playwriting Workshop on 26th March at Kalaangann, Mangalore

Mangalore, March 9, 2017:
On the occasion of ‘World Theatre Day’, Mandd Sobhann’s Kalakul Theatre Repertory has organised a Playwriting Workshop, on March 26, 2017, from 9.30 a.m. to 5.30 p.m., at Kalaangann. Any person of Konkani origin, above the age of 16, can participate in this workshop in which the techniques of writing plays, short plays and skits will be taught. Entry free.

Those interested may call Kalaangann office (0824:2230489/2232239) and register their names.

£ÁlPï gÀZÀ£ï PÁAiÀiÁðUÁgï

‘«±ïé gÀAUïªÀiÁAa ¢ªÀ¸ï’ DZÀgÀuÁ ¸ÀAzÀ©üðA ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuÁa PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPï gÉ¥Àlðj DAiÀiÁÛgÁ, ªÀiÁZïð 26, 2017ªÉgï, ¸ÀPÁ½A 9.30 xÁªïß ¸ÁAeÉgï 5.30 ¥ÀAiÀiÁðAvï, PÀ¯ÁAUÀuÁAvï, £ÁlPï gÀZÀ£ï PÁAiÀiÁðUÁgï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁÛ. £ÁlPï, £ÁlÄ̼ÉÆ, gÀ¸ÁÛ÷å £ÁlPï §gÉÆAªïÌ D¤ vÁZÉ vÁAwæPÀvÉ «²A ²PÀÄAPï ªÀÄ£ï D¸ÁÑ÷å 16 ªÀgÁìA ªÀAiÀiÁè÷å PÉÆAQÚ ªÀÄļÁZÁå ¸ÀªÁðAPï DªÁ̸ï D¸Á. ¥ÀæªÉñï zsÀªÀiÁðxïð.

£ÁAªÁA zÁR¯ï PÀgÀÄAPï PÀ¯ÁAUÀuï zÀ¥sÀÛgÁPï (0824:2230489/2232239) ¸ÀA¥ÀPïð PÀgÉÑA.

£ÁlPÀ gÀZÀ£Á PÁAiÀiÁðUÁgÀ

‘«±Àé gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¢£À’ DZÀgÀuÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï£À PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥Àlðj D¢vÀåªÁgÀ, ªÀiÁZïð 26, 2017gÀAzÀÄ, ¨É½UÉÎ 9.30jAzÀ ¸ÀAeÉ 5.30 ªÀgÉUÉ, PÀ¯ÁAUÀtzÀ°è, £ÁlPÀ gÀZÀ£Á PÁAiÀiÁðUÁgÀ ºÀ«ÄäPÉÆArzÉ. £ÁlPÀ, QgÀÄ£ÁlPÀ, ©Ã¢ £ÁlPÀ §gÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ vÁAwæPÀvÉAiÀÄ §UÉÎ PÀ°AiÀÄ®Ä D¸ÀQÛAiÀÄļÀî, 16 ªÀµÀðzÀ ªÉÄîàlÖ, PÉÆAPÀt ªÀÄÆ®zÀ J®èjUÀÆ CªÀPÁ±À«zÉ. ¥ÀæªÉñÀ GavÀ.

ºÉ¸ÀgÀÄ zÁR°¸À®Ä PÀ¯ÁAUÀuï PÀbÉÃjUÉ (0824: 2230489/2232239) ¸ÀA¥ÀQð¹.

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Traffic chaos in Santhekatee-Kallianpura-Nejar Roa [1 Comments]
View More

Mount Rosary Church Annoucements for the WeekMount Rosary Church Annoucements for the Week
Qatar: Konkani-Tulu bilingual movie “Ashem Zalem Kashem-Incha Aanda Yencha”set for screening on Jun 23Qatar: Konkani-Tulu bilingual movie “Ashem Zalem Kashem-Incha Aanda Yencha”set for screening on Jun 23
An Appeal and News from St. Anthony’s PU College & Darshan Degree CollegeAn Appeal and News from St. Anthony’s PU College & Darshan Degree College
The Pride in Santhekatte - Last Few FlatsThe Pride in Santhekatte - Last Few Flats
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Booking Open - Jasmine Riverside, KallianpurJasmine Riverside, Kallianpur
Milarchi Lara Souvenir - Ester Issue, April 2017Milarchi Lara Souvenir - Ester Issue, April 2017
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
An Appeal

from St. Philomena Hr. Pr. School, Kemmannu.
Comments

An Appeal from St. Philomena Hr. Pr. School, Kemmannu.
Booking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/KallianpurBooking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/Kallianpur
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Contact Little Flower Tours and TravelsContact Little Flower Tours and Travels
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Contact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

SAHARA

Sponsored Albums