Playwriting Workshop on 26th March at Kalaangann, Mangalore


Clara D’Cunha
Kemmannu News Network, 09-03-2017 05:36:23


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Playwriting Workshop on 26th March at Kalaangann, Mangalore

Mangalore, March 9, 2017:
On the occasion of ‘World Theatre Day’, Mandd Sobhann’s Kalakul Theatre Repertory has organised a Playwriting Workshop, on March 26, 2017, from 9.30 a.m. to 5.30 p.m., at Kalaangann. Any person of Konkani origin, above the age of 16, can participate in this workshop in which the techniques of writing plays, short plays and skits will be taught. Entry free.

Those interested may call Kalaangann office (0824:2230489/2232239) and register their names.

£ÁlPï gÀZÀ£ï PÁAiÀiÁðUÁgï

‘«±ïé gÀAUïªÀiÁAa ¢ªÀ¸ï’ DZÀgÀuÁ ¸ÀAzÀ©üðA ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuÁa PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPï gÉ¥Àlðj DAiÀiÁÛgÁ, ªÀiÁZïð 26, 2017ªÉgï, ¸ÀPÁ½A 9.30 xÁªïß ¸ÁAeÉgï 5.30 ¥ÀAiÀiÁðAvï, PÀ¯ÁAUÀuÁAvï, £ÁlPï gÀZÀ£ï PÁAiÀiÁðUÁgï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁÛ. £ÁlPï, £ÁlÄ̼ÉÆ, gÀ¸ÁÛ÷å £ÁlPï §gÉÆAªïÌ D¤ vÁZÉ vÁAwæPÀvÉ «²A ²PÀÄAPï ªÀÄ£ï D¸ÁÑ÷å 16 ªÀgÁìA ªÀAiÀiÁè÷å PÉÆAQÚ ªÀÄļÁZÁå ¸ÀªÁðAPï DªÁ̸ï D¸Á. ¥ÀæªÉñï zsÀªÀiÁðxïð.

£ÁAªÁA zÁR¯ï PÀgÀÄAPï PÀ¯ÁAUÀuï zÀ¥sÀÛgÁPï (0824:2230489/2232239) ¸ÀA¥ÀPïð PÀgÉÑA.

£ÁlPÀ gÀZÀ£Á PÁAiÀiÁðUÁgÀ

‘«±Àé gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¢£À’ DZÀgÀuÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï£À PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥Àlðj D¢vÀåªÁgÀ, ªÀiÁZïð 26, 2017gÀAzÀÄ, ¨É½UÉÎ 9.30jAzÀ ¸ÀAeÉ 5.30 ªÀgÉUÉ, PÀ¯ÁAUÀtzÀ°è, £ÁlPÀ gÀZÀ£Á PÁAiÀiÁðUÁgÀ ºÀ«ÄäPÉÆArzÉ. £ÁlPÀ, QgÀÄ£ÁlPÀ, ©Ã¢ £ÁlPÀ §gÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ vÁAwæPÀvÉAiÀÄ §UÉÎ PÀ°AiÀÄ®Ä D¸ÀQÛAiÀÄļÀî, 16 ªÀµÀðzÀ ªÉÄîàlÖ, PÉÆAPÀt ªÀÄÆ®zÀ J®èjUÀÆ CªÀPÁ±À«zÉ. ¥ÀæªÉñÀ GavÀ.

ºÉ¸ÀgÀÄ zÁR°¸À®Ä PÀ¯ÁAUÀuï PÀbÉÃjUÉ (0824: 2230489/2232239) ¸ÀA¥ÀQð¹.

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd [2 Comments]
View More

Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums