ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸುರೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಮಾನತು


Richard D’Souza
Kemmannu News Network, 29-10-2020 14:19:27


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


PÁ¥ÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÁ CzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¸ÀÄgÉñï zÉêÁrUÀ CªÀgÀÄ ¥ÀPÀëzÀ «¥ï C£ÀÄß G®èAX¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæAiÉĬÄAzÀ zÀÆgÀ G½¢zÀÄÝ F »£À߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄgÉñï zÉêÁrUÀgÀ ¥ÀPÀë «gÉÆâü ZÀlĪÀnPÉ «gÀÄzÀÞ GqÀĦ f¯Áè PÁAUÉæ¸ï CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà C±ÉÆÃPï PÀĪÀiÁgï PÉÆqÀªÀÇgÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÀPÀë¢AzÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄ ªÀiÁr FVA¢ÝÃUÀ¯Éà PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÁÝgÉ JAzÀÄ f¯Áè PÁAUÉæ¸ï ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà ©. £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

Donate Your Old Smart Phone this DiwaliDonate Your Old Smart Phone this Diwali
Autobiography of Richard Carvalho, Barkur/Mumbai.Autobiography of Richard Carvalho, Barkur/Mumbai.
The Tablet - International Catholic WeeklyThe Tablet - International Catholic Weekly
GSB delicacies at Hotte Thumba Fish Court UdupiGSB delicacies at Hotte Thumba Fish Court Udupi
Rozaricho Gaanch September Issue 2020Rozaricho Gaanch September Issue 2020
Contact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, UdupiContact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, Udupi
Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
St. Alphonsa of India