Mumbai: Pejawara Mutt Brhama Kalasha Pratishte


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 06-01-2016 21:08:47


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


²æà «±ÉéñÀwÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀjAzÀ ²æà PÀȵÀÚ zÉêÀjUÉ zÀÈqsÀPÀ®±À ¥ÀAZÀªÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄPÉÌ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß DºÁ餹zÀ ¥ÉÃeÁªÀgÀ²æÃ

ªÀÄÄA§¬Ä, d.06: GqÀĦ ²æà ¥ÉÃeÁªÀgÀ ªÀÄoÀ EzÀgÀ ªÀÄÄA§¬Ä ±ÁSÉAiÀiÁzÀ ¸ÁAvÁPÀÆæeï ¥ÀǪÀðzÀ°è£À ¥Àæ¨sÁvï PÁ¯ÉÆä C°è£À ²æà ¥ÉÃeÁªÀgÀ ªÀÄoÀzÀ°è £ÀÆvÀ£ÀªÁV ¤«Äð¸À®àlÖ ²¯ÁªÀÄAiÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ°è EA¢°è §ÄzsÀªÁgÀ ¥ÀǪÁðºÀß GqÀĦ ²æà ¥ÉÃeÁªÀgÀ CzsÉÆÃPÀëd ªÀÄoÀ¢üñÀ ²æà «±ÉéñÀwÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀgÀÄ ²æà PÀȵÀÚ zÉêÀjUÉ zÀÈqsÀ PÀ®±ÁgÁzsÀ£É £ÉgÀªÉÃj¹zÀgÀÄ.

²¯ÁªÀÄAiÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¥ÉÃeÁªÀgÀ²æÃUÀ¼ÀÄ ²æÃPÀȵÀÚ zÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è zÉêÀjUÉ ¥ÀÇeÉ £Àqɹ zÀÈqsÀ PÀ®±À £ÉgÀªÉÃj¹ G¥À¹ÜvÀ ¨sÀPÀÛjUÉ ¥sÀ®ªÀÄAvÁæPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr D²ÃªÀða¹zÀgÀÄ. EzÉà ±ÀĨsÁªÀ¸ÀgÀzÀ°è LwºÁ¹PÀ ¥ÀAZÀªÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄPÉÌ ¹zÀÞgÁVgÀĪÀ ¥ÉÃeÁªÀgÀ²æÃUÀ¼À£ÀÄß ²æà ¥ÀÇtð¥ÀædÕ «zÁå¦ÃoÀ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ DqÀ½vÀ «±Àé¸ÀÜ PÉ.« ªÀÄÆwð AiÉÄPÁðrvÁAiÀÄ, UËgÀªÁzsÀåPÀë qÁ| J.J¸ï gÁªï, PÁAiÀÄð¤gÀvÀ CzsÀåPÀë qÁ| ¸ÀÄgÉñï J¸ï.gÁªï PÀnîÄ, ²æà ¥ÉÃeÁªÀgÀ ªÀÄoÀ ªÀÄÄA§¬Ä ±ÁSÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁj gÉAeÁ¼À gÁªÀÄzÁ¸À G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æúÀj ¨sÀmï, ¤gÀAd£ï UÉÆÃUÉÖ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV UËgÀ«¹ ±ÀĨsÁgÉʹzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æà ¥ÀÇtð¥ÀædÕ «zÁå¦ÃoÀ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ©.Dgï UÀÄgÀĪÀÄÆwð, UËgÀªÀ PÉÆñÁ¢üPÁj C«£Á±ï ±Á¹Ûç, gÁªÀÄ «oÀ® PÀ®ÆègÁAiÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉ.PÀȵÀÚgÁd vÀAwæ, ±ÉÃRgï ¸Á¯Áå£ï ¸ÀAvÁPÀÆæeï, qÁ| JA.J¸ï.D¼Àé, «PÁæAvï GªÁð¼ï, ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ, ºÀj ¨sÀmï ªÀÄÄAqÀÆÌgÀÄ, ©.Dgï gÁªï PÀ°Ã£Á, ²ªÀgÁªÀÄ f.±ÉnÖ ªÁ², PÀȵÀÚ ªÉÊ.DZÁAiÀÄð, ¥ÀÅAqÀjPÁPÀë GqÀÄ¥À, ²æäªÁ¸À ¨sÀmï ¥ÀgÉïï, dAiÀÄgÁªÀÄ ±ÉnÖ, Dgï.f PÀÄ®PÀtÂð, dUÀ£ÁßxÀ gÁªï, £ÀgÉÃAzÀæ ±ÉnÖ ºÁUÀÆ ¥ÀÅgÉÆûvÀÀgÀ£ÉÃPÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ, ¸ÀªÀĸÀÛ ¨sÀPÁÛ©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ ²æÃUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®ªÀÄAvÁæPÀëvÉ ¤Ãr D²ÃªÀða¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ²æà «±ÉéñÀwÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀðdÕ ¦ÃoÁgÉÆúÀtzÀ LwºÁ¹PÀ ¥ÀAZÀªÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄPÉÌ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÁvÀåAzÀ ¸ÀªÀð ¨sÀPÁÛ©üªÀiÁ¤UÀ¼À£ÀÄß GqÀĦUÉ DºÁ餹zÀgÀÄ. gÁªÀÄzÁ¸ï PÉÆÃmÁå£ï §¼ÀUÀ¢AzÀ ZÉAqÀªÁzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjAzÀ ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÃgÀªÉÃjvÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Beach Clean Drive | Thousand Beer Bottles on Beach
View More

Obituary: Theresa Pinto (83), W/o. Late Justin Pinto, Bailoor, Udupi.Obituary: Theresa Pinto (83), W/o. Late Justin Pinto, Bailoor, Udupi.
Book Release - InvitationBook Release - Invitation
’You Raise Me Up’ on YouTube recorded at Milagres Cathedral by youths of Udupi Parish.’You Raise Me Up’ on YouTube recorded at Milagres Cathedral by youths of Udupi Parish.
Kemmannu Church Annoucements.Kemmannu Church Annoucements.
Admissions Open to Milagres English Medium & Kindergarten - LKG to IXAdmissions Open to Milagres English Medium & Kindergarten - LKG to IX
Congratulations to Lavanya - State level 1st place in Painting.Congratulations to Lavanya - State level 1st place in Painting.
Ready Office Space For Bank on Highway Side - Location : Udupi - SanthekatteReady Office Space For Bank on Highway Side -  Location : Udupi - Santhekatte
HotteTumba Fish Court - UdupiHotteTumba Fish Court - Udupi
Rozaricho Gaanch - December 2020Rozaricho Gaanch - December 2020
Milarchi Lara December 2020Milarchi Lara December 2020
Flat for Rent at Gopalpura, Santhekatte, Udupi.Flat for Rent at Gopalpura, Santhekatte, Udupi.
Contact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, UdupiContact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, Udupi
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte