Brief mumbai news with pictures


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 23-09-2017 16:53:02


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Brief mumbai news with pictures

Mumbai Sept. 22 :- Mumbai Central license Potres Union, one day Railway Coolie silent protest against various demand at Mumbai Central Station in Mumbai.

Mumbai Sept. 22 :- Bollywood Actor Gulshan Grover & Tasneem Sheikh, along with well known Artist Raamji Sharma inaugurated, opening show of Kalaa Spandan Art Fair at Nehru Centre, Worli.

Mumbai Sept. 22 :- Federal Bank celebrates Onam in Mumbai with traditional cultural featival. Post the lamp lighting. Women employees participates in the cultural dance program.

Mumbai Sept. 22 :- Bollywood and Garba queen singer Preeti Pinki during the Devotees performing dandia dance at the navratri festival celebration in Mumbai on Thursday evening.

Mumbai Sept. 22 :- Major fire brokeout at resident building near Vanjaripatti Naka, Bhiwandi.

Mumbai Sept. 22 :- Navratra 2017 Day-2 Colour-Green. Kem Hospital CVTS DEPARTMENT(HEART SURGERY) staff, doctors, servants, technicians, students, nurses & all faculty Members Celebrating Navratri. " RUGNA SEVA HICH ISHWAR SEVA".

Mumbai Sept. 22 :- Maharashtra Hon Governor CH Vidyasagar Rao, Hon Nitin Gadkari& CM Devendra Fadnavis  welcomes Hon Rashtrapati Shri Ramnath Kovind  Greeted Him at the Nagpur Airport.

ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ. ಮಹಾಸಭೆ :
ಅಧ್ಯಕ್ಷ : ಕೆ.ಕೆ.ಎಂ. ಕಾಮಿಲ್; ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಜೆಪ್ಪು ಮದನಿ 
ಮಂಗಳೂರು : ಸುನ್ನೀ ಎಜ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್  ಕಮಿಟಿ  ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಮಹಾಸಭೆ  ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಜಾಸ್ಮೀನ್ ಮಹಲ್ ನಲ್ಲಿ  ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಕೆ.ಎಂ.ಕಾಮಿಲ್ ಸಖಾಫಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಜೂರು ಅಬ್ದುರ್ರಶೀದ್ ಸಖಾಫಿ ಉದ್ಛಾಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆಪ್ಪು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಮದನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 
ನೂತನ ಸಮಿತಿ: 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಕೆ.ಕೆ.ಎಂ. ಕಾಮಿಲ್ ಸಖಾಫಿ;  ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆಪ್ಪು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಮದನಿ; ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ : ಮುಫತ್ತಿಶ್ ಹಾಫಿಝ್ ಹನೀಫ್ ಮಿಸ್ಬಾಹೀ; ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು:  ಆತೂರು ಸಅದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್,  ಒ.ಕೆ.ಸಯೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಉರುಮನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಅದಿ, ಕಳಂಜಿಬೈಲು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸಅದಿ, ಮಜೂರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಖಾಫಿ;  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು : ಕಣ್ಣೂರು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಖಾಫಿ, ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ     ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ನೂರಾನಿ, ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಸಖಾಫಿ ಸಾಗರ, ಕೆ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮದನಿ, ಸರಳಿಕಟ್ಟೆ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಸಖಾಫಿ; ಹಿಫಾಝತ್ ಕಮಿಟಿ ಚಯರ್ಮಾನ್ : ಆತೂರು ಸಅದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್,  ಕನ್ವೀನರ್ : ಮಾನಲ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಖಾಫಿ; ಬುಕ್ ಡಿಪ್ಪೋ ಚಯರ್ಮಾನ್ : ಒ.ಕೆ. ಸಈದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಕನ್ವೀನರ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ನೂರಾನಿ; ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ ವಿಭಾಗ ಚಯರ್ಮಾನ್ : ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸಅದಿ, ಕನ್ವೀನರ್  : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮದನಿ ಕೆ.ಸಿ.ರೋಡ್  ; ಪಿಂಚಣಿ ವಿಭಾಗ ಚಯರ್ಮಾನ್ : ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಅದಿ ಉರುಮನೆ, ಕನ್ವೀನರ್: ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಸಖಾಫಿ ಸಾಗರ;  ಖಲಂ ಪಬ್ಲೀಕೇಷನ್ ಚಯರ್ ಮಾನ್:  ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಖಾಫಿ ಮಜೂರು, ಕನ್ವೀನರ್ : ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಸಖಾಫಿ ಸರಳಿಕಟ್ಟೆ. 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪು ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಮದನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಖಾಫಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಉರುಮನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಅದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

§AlªÁ¼ÀzÀ §AlgÀ ¸ÀAWÀ CzsÀåPÀëgÁV £ÀVæUÀÄvÀÄÛ «ªÉÃPï ±ÉnÖ ¥ÀÅ£ÁgÁAiÉÄÌ

 

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.22: PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è£À §AlgÀ ¥Àæw¶×vÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV UÀÄgÀÄw¹ PÉÆArgÀĪÀ §AlªÁ¼ÀzÀ §AlgÀ ¸ÀAWÀ EzÀgÀ CzsÀåPÀëgÁV ªÀÄÄA§¬Ä C°è£À PÉÊUÁjPÉÆÃzÀå«Ä, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ £ÀVæUÀÄvÀÄÛ «ªÉÃPï ±ÉnÖ ¥ÀÅ£ÁgÁAiÉÄÌ DVzÁÝgÉ. PÀ¼ÉzÀ UÀÄgÀĪÁgÀ (¸É.21) §AlªÁ¼ÀzÀ §AlgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ °è dgÀVzÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è £Ár£À  ¥Àæ¹zÀÞ ¸Á»w KAiÀÄð ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt D¼Àé, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ vÀÄA¨É dAiÀÄgÁªÀiï ¸ÁªÀĤ, ¸ÀAWÀzÀ læ¹Ö ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄUÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ ªÀÄwÛvÀgÀ UÀtågÀ G¥À¹Üw ºÁUÀÆ 500PÀÆÌ C¢üPÀªÁV £ÉgÉzÀ §Al ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð £ÁAiÀÄPÀ «ªÉÃPï ±ÉnÖ CªÀgÀ£Éßà  C«gÉÆÃzsÀªÁV DAiÉÄÌ UÉƽ¹zÀgÀÄ.

 

PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ §AlªÁ¼ÀzÀ §AlgÀ ¸ÀAWÀ CzsÀågÁVzÀÄÝ vÀªÀÄä ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è   ¸ÀAWÀzÀ ¨sÀªÀå §AlgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¤ªÀiÁðtUÉÊzÀÄ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå CªÀjAzÀ GzÁÏn¸ÀĪÀ°è ªÀĺÀvÀÛgÀ ¥ÁvÀæªÀ»¹ d£ÀªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÀqÉzÀ GzÀAiÉÆãÀÄäR £ÁAiÀÄPÀ £ÀVæUÀÄvÀÄÛ «ªÉÃPï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ¨ÁjUÉ CAzÀgÉ 2017-2020£Éà ¸Á°UÉ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÀ£ÁßV ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ DAiÉÄÌUÉƽ¹vÀÄ. 

 

£ÀVæUÀÄvÀÄÛ «ªÉÃPï ±ÉnÖ:

²¸ÀÄÛ§zÀÞ ªÉÄøÀÄÖç DVzÀÝ ªÀÄoÀAvÀ¨ÉlÄÖ «oÀ¯ï ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆqÀAPÁ¥ÀÅUÀÄvÀÄÛ ZÀAzÁæªÀw «.±ÉnÖ zÀA¥ÀwAiÀÄ ¸ÀÄ¥ÀÅvÀægÁV £ÀVæUÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ²RgÀPÉÌÃj¸ÀĪÀ°è ¢lÖ ºÉeÉÓAiÀĤßlÖ «ªÉÃPï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¸ÉÊAmï C¯ÉÆòAiÀĸï PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀvÀ̯ï£À PÉDgïE¹ JAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß C¥ÁgÀ C£ÀĨsÀªÀ PÉÆæÃrüPÀj¹ vÀ£Àß ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀéAwPÉAiÀÄ mÉPÉÆßxÀªÀiÁð ¥sÀ£ÉðøÀ¸ï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï OzÉÆåÃVPÀ GzÀåªÀÄ (PÀA¥À¤) ¸Áܦ¹ EAzÀÄ zÉñÀ«zÉñÀUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ AiÀıÀ¹é GzÀå«Ä DVzÁÝgÉ.

 

¸ÀzÁ ®ªÀ®«PÉ, ºÀ¸À£ÀÄäTAiÀiÁV PÁAiÉÆðãÀÄäRgÁUÀĪÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ C¯ÁáªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdzÀ IÄt ¸ÀAzÁAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄqÀÄ¥ÁVj¸ÀÄwÛgÀĪÀ EªÀgÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ°è  GzÀå«ÄAiÀiÁVzÀÝgÀÆ, ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è  ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¦æAiÀÄgÁV DzsÀĤPÀ AiÀÄÄUÀzÀ ¦Ã½UÉUÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÁÝgÉ. ªÀÄÄ®ÄAqï §Amïì ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹ `ªÀÄÄ®ÄAqï UÀÄvÀÄÛ JAzÉà ¥Àæ¹¢ÞAiÀiÁzÀ ªÀÄÄ®ÄAqï §Amïì JAzÀgÉ £ÀVæUÀÄvÀÄÛ JAzÉà d£Àd¤vÀ. §AlgÀ ¸ÀAWÀ ªÀÄÄA§¬Ä EzÀgÀ læ¹ÖAiÀiÁVzÀÄÝ, G£ÀßvÀ ²PÀët ¸À«ÄwAiÀÄ G¥À PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÁV ¸ÉêÉUÉÊzÀÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt ¸À«Äw PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÁV ±Àæ«Ä¸ÀÄvÁÛ ¸ÀªÀiÁd ¨ÁAzsÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1.5 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀÆ C¢üPÀ DysðPÀ£ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ°è EªÀgÀ ¥ÁvÀæ »jzÀÄ. §Amïì bÉÃA§gï D¥sï PÁªÀĸïð JAqï EAqÀ¹Öç (L©¹¹L) EzÀgÀ PÁAiÀÄðzsÀåPÀë DVAiÀÄÆ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. «ªÉÃPï ±ÉnÖ «±ÉõÀªÁV ¥Àæw¨sÁ¤évÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ «zsÀªÉAiÀÄjUÉ DyüðPÀ £ÉgÀªÀÅUÀ¼ÀAvÀºÀ ¥ÀÅuÁ¢ü ¸ÉêÉUÀ¼À°è vÀ°èãÀvÉ ¸Á¢ü¹zÀÝgÀÄ. ¥ÀgÀjUÉ £ÉgÀªÁUÀĪÀ ¸ÀzÀÄÎtUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ºÉvÀÛªÀjAzÀ¯Éà §¼ÀĪÀ½AiÀiÁV ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÁÝgÉ. «ªÉÃPï CªÀgÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉUÉÊAiÀÄĪÀ ¥Àj AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉUÀÆ DzÀgÀtÂÃAiÀÄ. ¨Á¼À¸ÀAUÁw ¸ÀAzsÁå «.±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¥ÀÅwæAiÀÄgÁzÀ ªÀµÁð ºÁUÀÆ ªÀuÁð CªÀgÀ ¥ÀjªÁgÀ. : gÉÆãïì §AmÁé¼ï

 

Union Minister for Finance Shri Arun Jaitley arrived at 70th Annual General Meeting of Indian Bank Association in Mumbai on September 22, 2017.

Union Minister for Finance Shri Arun Jaitley lighting the lamp to inaugurated of 70th Annual General Meeting of Indian Bank Association in Mumbai on September 22, 2017.

Union Minister for Finance Shri Arun Jaitley addressing at 70th Annual General Meeting of Indian Bank Association in Mumbai on September 22, 2017.

Union Minister for Finance Shri Arun Jaitley addressing at India Economic Forum – 2017 organized by Bloomberg in Mumbai on September 22,2017.

Union Minister for Finance Shri Arun Jaitley was participate in discussion at India Economic Forum – 2017 organized by Bloomberg in Mumbai on September 22,2017.

 

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kallianpur: Students Suffer during rain.
View More

Veez Konkani Illustrated - Weekly e-MagazineVeez Konkani Illustrated - Weekly e-Magazine
Month’s MindMonth’s Mind
Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums