ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನಿಂದ 71ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ   


Richard D’Souza
Kemmannu News Network, 27-01-2020 13:16:49


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


 

¸ÀA«zsÁ£À gÀQë¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ £ÀªÀÄä ªÉÄðzÉ «£ÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgï ¸ÉÆgÀPÉ

GqÀĦ: ºÀ®ªÀÅ gÁdåUÀ¼À MPÀÆÌlUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¥À槮 PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁµÀÖç £ÀªÀÄäzÀÄ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è ¸Á«gÁgÀÄ eÁwUÀ½zÀÝgÀÆ J¯Áè eÁw-zsÀªÀÄðUÀ¼À d£ÀjUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV §zÀÄPÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¸ÀA«zsÁ£À ¤ÃrzÀÄÝ  ¨sÁgÀvÀ ««zsÀvÉAiÀÄ°è KPÀvÉ ¸ÁjzÀ zÉñÀªÁVzÉ JAzÀÄ ªÀiÁf ¸ÀaªÀ «£ÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgï ¸ÉÆgÀPÉAiÀĪÀgÀÄ GqÀĦ PÁèPï lªÀgï£À UÁA¢ü ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ §½ f¯Áè PÁAUÉæ¸ï ªÀÄvÀÄÛ PÁAUÉæ¸ï ¸ÉêÁzÀ¼À dAnAiÀiÁV ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ 71£Éà UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ zsÀéeÁgÉÆúÀt £ÉgÀªÉÃj¸ÀÄvÁÛ ºÉýzÀgÀÄ.

 

CA¨ÉÃqÀÌgï ¤ÃrzÀ ¸ÀA«zsÁ£À¢AzÀ¯Éà EAzÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ UÀnÖAiÀiÁV ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä, §zÀÄPÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀ ¸ÀÄ¢£ÀªÀÅ EAzÁVzÉ. F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀvÀðªÀå PÀÆqÁ £ÀªÀÄä ªÉÄðzÉ JAzÀgÀÄ.

 GqÀĦ f¯Áè PÁAUÉæ¸ï CzsÀåPÀëgÁzÀ C±ÉÆÃPï PÀĪÀiÁgï PÉÆqÀªÀÇgÀÄ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ DZÀgÀuÉ JAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¨É£É߮ĨÁzÀ ¸ÀA«zsÁ£À ¸ÀȶÖAiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÀgÀuÉ. DzÀgÉ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ wzÀÄÝ¥Àr §UÉÎ EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è J¢ÝgÀĪÀ ZÀZÉð »AzÉzÀÆ DVgÀ°®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ zÉñÀªÀ£ÀÄß PÁqÀÄwÛgÀĪÀ §qÀvÀ£À, DyðPÀ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ, ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É, eÁwªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀÄĪÁzÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁzÀ ¥Àj±ÀÄzÀÞ £ÀªÀ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä £ÁªÉ®ègÀÆ MUÀÆÎqÉÆÃt JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ, ¸ÉÃjzÀ ¥ÀPÀëzÀ J¯Áè £ÁAiÀÄPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¦ÃpPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹, ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ½UÉ §zÀÞgÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ ¥ÀwæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ.

  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ ¢£ÉÃ±ï ¥ÀÄvÀæ£ï, ©. £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð, ¨sÁ¸ÀÌgï gÁªï Q¢AiÀÄÆgÀÄ, Q±À£ï ºÉUÉØ PÉƼĘ́Éʯï, ¥ÀæSÁåvï ±ÉnÖ, ±À©âÃgï CºÀäzï, ¸Àwñï C«ÄÃ£ï ¥ÀqÀÄPÉgÉ, d£ÁzÀð£À ¨sÀAqÁPÁðgï, ZÀA¢æPÁ ±ÉnÖ, «ÄãÁQë ªÀiÁzsÀªÀ §£ÀßAeÉ, E¸Áä¬Ä¯ï DvÁær, ¸ÀÄPÉñï PÀÄAzÀgï, UÀuÉñï gÁeï ¸ÀgÀ¼ÉèÉlÄÖ, dAiÀÄ ±ÉnÖ §£ÀßAeÉ, ®Æ¬Ä¸ï ¯ÉÆèÉÆ, ªÀiÁzsÀªÀ §£ÀßAeÉ, ¸ÉêÁzÀ¼ÀzÀ PÁ¥ÀÄ ¨ÁèPï ¸ÀAWÀlPÀgÁzÀ Q±ÉÆÃgï PÀĪÀiÁgï JªÀiÁð¼ï, GqÀĦ ¨ÁèPï ¸ÀAWÀlPÀgÁzÀ gÁeÉÃ±ï £ÁAiÀiïÌ, »jAiÀÄqÀÌ ¨ÁèPï ¸ÀAWÀlPÀgÁzÀ ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï ¨É¼ÀîA¥À½î, ¥Àæ¢Ã¥ï, gÀAfvï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
The drinking water for Udupi ??
View More

Land for Sale at Neelavara, Udupi District.Land for Sale at Neelavara, Udupi District.
KEMMANNU CHURCH - Weekly Announcements.KEMMANNU CHURCH - Weekly Announcements.
Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine # 115Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine # 115
Milagres English Medium, School, KallianpurMilagres English Medium, School, Kallianpur
Open Air Dance and Music Festival at Aryan Resorts, near Kemmannu on 7th March.Open Air Dance and Music Festival at Aryan Resorts, near Kemmannu on 7th March.
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Rozaricho Gaanz December IssueRozaricho Gaanz December Issue
Milarchi Laram - Issue Jan 2020Milarchi Laram - Issue Jan 2020
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
St. Alphonsa of India