ಮೌಂಟ್‍ರೋಸರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು-ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ


Media Release
Kemmannu News Network, 11-02-2020 14:47:55


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


 

F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄfëUÀÆfë¸ÀĪÀ ºÀQÌzÉ.dUÀwÛ£À ºÉaÑ£À ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ  ¥ÁæPÀÈwPÀC¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÉà PÁgÀt. F C¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀPÉÌ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÁéxÀðPÁgÀt.¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀPÉÌ ºÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀĺÀvÀézÀPÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀÄwÛªÉ. DzÀgɪÀÄ£ÀĵÀå£ÀvÀ¥ÀÄàPÀ®à£É¬ÄAzÀ «óµÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅUÀ½VAvÀ «µÀªÉà E®èzÀ ºÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄwÛªÉ. ºÉaÑ£ÀºÁ«£À ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä PÀgÁªÀ½AiÀÄ°è C½«£ÀAa£À°èzÉ JAzÀÄSÁåvÀGgÀUÀvÀdÕ ¸ÉßÃPïQgÀuïªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

CªÀgÀÄ ¸ÀAvÉPÀmÉÖ ªÀiËAmïgÉÆøÀjDAUÀè ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÉÊJ¸ïJªÀiï(YSM ) «zÁåyð ¸ÀAWÀl£ÉK¥Àðr¹zÀ ºÁªÀÅ £ÁªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÁævÀåóóQëPÉ ¤Ãr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.ºÁªÀÅUÀ¼À fêÀ£ÀPÀæªÀÄ ¸ÀAvÀ£ÉÆÃvÀàwÛ, ¨ÉÃmÉ, ºÁ«£À ««zsÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ, «µÀªÀ®èzÀ ºÁªÀÅUÀ¼À¥ÀjZÀAiÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ.«zÁåyðUÀ½AzÀ ¸ÀÄjzÀÄ §AzÀ ¥Àæ±ÁߪÀ½UÀ½UÉ §ºÀ¼À ¸ÀgÀÀ¼ÀªÁV GvÀÛgÀªÀ£ÀÄßPÉÆlÄÖ ¸ÉßÃPïQgÀuï «zÁåyðUÀ¼À ªÀÄ£ÀUÉzÀÝgÀÄ. ºÁªÀÅ PÀaÑzÁUÀvÀPÀët ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæxÀªÀÄaQvÉì,DºÁgÀPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ w½ ºÉýzÀgÀÄ.ºÁªÀÅUÀ¼À §UÉÎ EgÀĪÀ D£ÉÃPÀ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß ©r¹CªÀÅUÀ¼À ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß w½ºÉýzÀgÀÄ.

ªÀÄÄRå²PÀëQ ¹| ªÀA¢vÁ ±ÀĨsÀºÁgÉʹzÀgÀIJPÀëQAiÀiÁgÀzÀ «ÄãÁ,®«Ã£Á, £Áå¤ì, ±ÉÆèsÀ ,®vÁ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀĪÉÊJ¸ïªÀiïCzsÀåPÉë ¸Áéw ºÉUÉØ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ  ²PÀëPÀD°é£ïzÁAw ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄPÁAiÀÄðzÀ²ð £ÀAzÀ£ï ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Nirmala Thonse organizes Awareness Campaign agains
View More

Obituary: Theresa Cornelio (95) Kamblathota, Kemmannu.Obituary: Theresa Cornelio (95) Kamblathota, Kemmannu.
Veez Konkani Issue # 139Veez Konkani Issue # 139
Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.
Cut down your medical expenses. With Manipal Arogya CardCut down your medical expenses. With Manipal Arogya Card
Contact for Masks, Sanitizers, PPE kits and More..Contact for Masks,  Sanitizers, PPE kits and More..
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
St. Alphonsa of India
Website Maintenance

Website Maintenance

Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Sponsored Albums