Kemmannu Thonse panchant clelebrated 64th Republic day


MUHAMMED MARAKADA
Kemmannu News Network, 27-01-2013 17:56:57


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Kemmannu Jan 26: Kemmannu Thonse panchant clelebrated 64th republic day Kemmannu Panchayath compound .president Mr Nityananda Thonse Panchayath flag host the and given the republic day wishes.& Mrs Sulochana vice president, former president Mrs. Jyothi Lewis, member saroraja,sampath kumar,eddies,Ronald menezes,are present.

31£Éà vÉÆãÉß÷ì UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ

PɪÀÄätÄÚ. d. 26: 31£Éà vÉÆãÉì UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÁzÀ  ²æà ¤vÁå£ÀAzÀ PɪÀÄätÄÚ EªÀgÀÄ zsÀéeÁgÉÆúÀ£À £ÉgÀªÉÃj¹ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. ¥ÀAZÁAiÀÄvï G¥ÁzsÀåPÉë ²æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£À, ªÀiÁf G¥ÁzsÀåPÉë ²æêÀÄw eÉÆåÃw ®Æ«¸ï ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¸ÀgÉÆÃd PÀPÉÃðgÀ, ¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgï, E¢æ¸ï, gÉÆ£Á¯ïØ «Ä£ÉÃd¸ï, CgÀÄuï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ¥ÀAZÁAiÀÄvï C©üªÀÈ¢Þ C¢üPÁj ºÁUÀÆ HgÀ UÀtågÁzÀ PÀAqÁ¼À gÀWÀÄgÁªÀiï ±ÉnÖ, D£ÀAzï PÀÄAzÀgï, ¸ÀQÃgï JªÀiï, ¸ÀÄAzÀgï ±ÉnÖ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¹§âA¢ÞªÀUÀð G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

 

Comments on this Article
Jossey Saldanha, Mangalore/Mapusa/Mumbai Mon, January-28-2013, 10:11
You need to dangle a carrot in front of a DONKEY and then you see how they move..........
Agree[0]
CDS, Kemmannu Mon, January-28-2013, 9:55
Sad thing is that only a handful of Panchayat members attended such an important event.
Agree[0]
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Video:Non-Resident Parishioners’ Day
View More

Rozaricho Gaanch - December 2020Rozaricho Gaanch - December 2020
Congratulations to Prathiksha Shetty, KemmannuCongratulations to Prathiksha Shetty, Kemmannu
Congratulations to the winners of Panchayat Elections from Kemmannu Parish.Congratulations to the winners of Panchayat Elections from Kemmannu Parish.
Milarchi Lara December 2020Milarchi Lara December 2020
Flat for Rent at Gopalpura, Santhekatte, Udupi.Flat for Rent at Gopalpura, Santhekatte, Udupi.
Autobiography of Richard Carvalho, Barkur/Mumbai.Autobiography of Richard Carvalho, Barkur/Mumbai.
Contact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, UdupiContact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, Udupi
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte