New office of Bantwal Taluk Working Journalists’ Assn inaugurated


Rons Bantwal

Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Bantwal, July 25:  Deputy Commissioner A.B.Ibrahim  inaugurated the new office of the Bantwal Taluk Working Journalists’ Association and the full-fledged Press Club at the old Taluk Panchayat office building at B.C.Road on July 13, Sunday.
Speaking on the occasion, the DC said  the media contributes to the growth of the society in various ways.  He also spoke on the importance of Freedom of Press.

DK District in-charge Minister B Ramanatha Rai  was present as a chief guest. 

PB Harish Rai, President of DK District Working Journalists Association presided over the function.

Nalin Kumar Kateel, MP, UT Khader, State Health Minister, B Nagaraj Shetty, former minister, Rajesh Naik Ulipadiguttu, progressive farmer.

 Khader Shah, District Information Officer,  Vasanthi Chandappa, Bantwal TMC President, Srinivas Nayak, Secretary of DK District Working Journalists Association. Cyprian Miranda, Taluk Panchayat  Executive Officer, Malleswamy, Tahsildar, Maunesh Vishwakarma, President of Bantwal Taluk Working Journalists Association and other office bearers were present.

§AmÁé¼À: ¥ÀwæPÁ ¸ÁévÀAvÀæöå ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ªÉʲµÀåvÉ.  ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ  C©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ »vÀzÀȶ¬ÄAzÀ®Æ PÉ®¸À ¤ªÀð»¹zÁUÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtªÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå  JAzÀÄ zÀ.PÀ. f¯Áè¢üPÁj J.©.E¨Áæ»A ºÉýzÀgÀÄ.

CªÀgÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ©.¹.gÉÆÃr£À  vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÀ¼Éà PÀlÖqÀzÀ°è §AmÁé¼À PÁAiÀÄð¤gÀvÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÀAWÀzÀ  £ÀÆvÀ£À PÀZÉÃj ºÁUÀÆ ¸ÀĸÀfÓvÀ ¥Éæ¸ï PÀè¨ï £À ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ UÉƽ¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ £ÉÆÃl «©ü£ÀߪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, D £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ zsÀ£ÁvÀäPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdPÉÌ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, IÄuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. vÁ.¥ÀAZÁAiÀÄvï ¤ÃrzÀ PÀlÖqÀzÀ°è PÁAiÀiÁðZÀj¸ÀĪÀ §AmÁé¼À ¥Éæ¸ï PÀè¨ï ¸ÀéAvÀPÀlÖqÀzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÁ® PÀÆr§gÀ° JAzÀªÀgÀÄ D±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.

 f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀ ©.gÀªÀiÁ£ÁxÀ gÉÊ ªÀiÁvÀ£Ár, ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ PÉÆgÉvÉ EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå, DzÀgÉ EgÀĪÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛvÉÆÃj¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¥ÀvÀæPÀvÀðjAzÀ DzÁUÀ ºÉZÀÄѺÉZÀÄÑ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀgÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀ CªÀgÀÄ, ¸ÀªÀiÁdzÀ K¼ÀĩüÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀ  ¥ÀvÀðPÀvÀðgÀÄ JzÉUÁjPɬÄAzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ.

  CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ f¯Áè PÁAiÀÄð¤gÀvÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë ¦.©.ºÀjñï gÉÊ ªÀiÁvÀ£Ár, ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¥ÉÊ¥ÉÆÃnAiÀÄ F PÁ®zÀ°è, £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß §AzÁUÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÆ GvÀÛj¸À®Ä »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¹Üw §A¢zÉ JAzÀgÀÄ.  §AmÁé¼À ¥Éæ¸ï PÀè¨ï UÉ ¸ÀÆPÀÛ PÀlÖqÀ MzÀV¹zÀ §AmÁé¼À vÁ.¥ÀA.UÉ C©ü£ÀAzÀ£É ¸À°è¹zÀ CªÀgÀÄ, ¸ÀÆPÀÛ ¤ªÉñÀ£À MzÀV¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è f¯ÁèqÀ½vÀ ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£À«ªÀiÁrzÀgÀÄ.

¸ÀA¸ÀzÀ £À½£ï PÀĪÀiÁgï PÀnîÄ, ¸ÀaªÀ AiÀÄÄ.n.SÁzÀgï, ªÀiÁf ¸ÀaªÀ ©.£ÁUÀgÁd ±ÉnÖ, ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ PÀȶPÀ gÁeÉÃ±ï £ÁAiÀÄPï G½¥ÁrUÀÄvÀÄÛ, f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁj SÁzÀgï ±Á, vÁ.¥ÀA. ªÀiÁf G¥ÁzsÀåPÀë D£ÀAzÀ ±ÀA¨sÀÆgÀÄ, £ÁåAiÀĪÁ¢UÀ¼ÁzÀ C±Àé¤ PÀĪÀiÁgï gÉÊ, dAiÀÄgÁªÀÄ gÉÊ, GzÀå«ÄUÀ¼ÁzÀ  fvÉÃAzÀæ PÉÆmÁÖj, ¦AiÀÄƸï gÉÆÃræUÀ¸ï, UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ªÉÄïÁAl,  §AmÁé¼À ¥ÀÄgÀ¸À¨sÁ  CzsÀåPÉë ªÀ¸ÀAwZÀAzÀ¥Àà ±ÀĨsÀºÁgÉʹzÀgÀÄ. f¯Áè PÁ.¤.¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥Àæ.PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æäªÁ¸ï £ÁAiÀÄPï , PÁAiÀÄðzÀ²ð E¨Áæ»A CqÀ̸ÀܼÀ, G¥ÁzsÀåPÀë ªÉAPÀmÉÃ±ï §AmÁé¼À, f.¥ÀA.¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ  ZÀAzÀæ¥ÀæPÁ±À ±ÉnÖ, JA.J¸ï. ªÀĺÀªÀÄäzï, ±ÉÊ®eÁ ¨sÀmï, ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï gÉÊ ¨ÉÆýAiÀiÁgÀÄ,  ZÉ£ÀߥÀà PÉÆÃmÁå£ï, vÁ.¥ÀA. CzsÀåPÀë AiÀıÀªÀAvÀ zÉÃgÁeÉ, ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ªÀiÁzsÀªÀ ªÀiÁªÉ, ¢£Éñï CªÀÄÆÖgÀÄ, «£ÀAiÀÄ £ÁAiÀiïÌ, J¥sÉæªÀiï ¹PÉégÁ, PÀªÀįÁQë, ¥ÀzÀä±ÉÃRgÀ eÉÊ£ï,  ¥ÀÄgÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ªÀĺÀªÀÄäzï £ÀAzÀgÀ¨ÉlÄÖ, zÉêÀzÁ¸ï ±ÉnÖ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ D¼Àé,  ¨sÁ¸ÀÌgï mÉÊ®gï, ©.ªÉÆúÀ£ï, ªÀiÁf CzsÀåPÀë ¢£ÉÃ±ï ¨sÀAqÁj, ±ÀA¨sÀÆgÀÄ JJA.Dgï £À ¥ÉæêÀÄ£Áxï, ¥ÀæªÀÄÄRgÁzÀ vÀÄAUÀ¥Àà §AUÉÃgÀ, f.D£ÀAzÀ,  PÀ¸Á¥À CzsÀåPÀë dAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉgÁeÉ, ¥ÉÆæ. vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀÆeÁj,  ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ gÀAUÉÆð, GªÀÄägï ¥sÁgÀÆPï,  ªÀiÁ¬Ä®¥Àà ¸Á¯Áå£ï, ¨ÉéPÀÄAzÀgï, ¥ÀæªÉÆÃzï PÀĪÀiÁgï ©.¹.gÉÆÃqÀÄ, ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¥Àæ¨sÀÄ, gÉÆ£Á¯ïØ r.¸ÉÆÃd CªÀiÁÖr, ¸ÀgÀ¥Ár C±ÉÆÃPï ±ÉnÖ, ªÉAPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj §AmÁé¼À, ¥ÀÄgÀĵÀ ¸Á¯Áå£ï ±ÀA¨sÀÆgÀÄ, ªÀÄAdÄ«lè, gÁªÀÄzÁ¸ï §AmÁé¼À,  bÁAiÀiÁavÀæUÁæºÀPÀgÀ ¸ÀAWÀ CzsÀåPÀë D£ÀAzÀ, §AmÁé¼À PÉëÃvÀæ eÉrJ¸ï CzsÀåPÀë ºÁgÀÆ£ï gÀ²Ãzï, §AmÁé¼À vÁ.¥ÀA. PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁj  ¹¦üæAiÀÄA  «ÄgÁAzÀ, vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ªÀįÉèøÁé«Ä, PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁj ±ÉõÀ±ÀAiÀÄ£À PÁjAd, qÉ¥ÀÆån vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÉÆû£Áxï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.  ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥Éæ¸ïPÀè¨ï PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ gÁeÉñï DZÁAiÀÄð, AiÀiÁzÀªÀ, ªÀÄ£ÉÆÃeï, EAf¤AiÀÄgï ¨Á®PÀȵÀÚ, GzÀAiÀÄ gÁªï, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå, bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀ Q±ÉÆÃgï ¥ÉgÁeÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß  CwyUÀ¼ÀÄ ¸À£Á䤹zÀgÀÄ. §AmÁé¼À PÁAiÀÄð¤gÀvÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë ªÀiË£ÉñÀ «±ÀéPÀªÀÄð ¥Àæ¸Á۪ɣÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¥Àæ.PÁAiÀÄðzÀ²ð gÀvÀßzÉÃªï ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀ¸Àå UÉÆÃ¥Á® CAZÀ£ï, PÉÆñÁ¢üPÁj ¸ÀA¢Ã¥ï ¸Á¯Áå£ï,  G¥ÁzsÀåPÀë ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀƪÀ¼À, eÉÆvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀ PÀ®ä¯É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

 

avÀæ: f¯Áè¢üPÁj J.©. E¨Áæ»A  §AmÁé¼À PÁAiÀÄð¤gÀvÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÀAWÀzÀ £À«ÃPÀÈvÀ ¥Éæ¸ïPÀè¨ï GzÁÏn¹zÀgÀÄ

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Udupi: Traffic congestion and dangers to pedestria
View More

Sad Demise: Benno Ignetius Rodrigues, Kallianpur.Sad Demise: Benno Ignetius Rodrigues, Kallianpur.
Autobiography of Richard Carvalho, Barkur/Mumbai.Autobiography of Richard Carvalho, Barkur/Mumbai.
Unbelievable Stunts on Beach by local boys| Freestyle Jumps | India | Udupi | KemmannuUnbelievable Stunts on Beach by local boys| Freestyle Jumps | India | Udupi | Kemmannu
The Tablet - International Catholic WeeklyThe Tablet - International Catholic Weekly
GSB delicacies at Hotte Thumba Fish Court UdupiGSB delicacies at Hotte Thumba Fish Court Udupi
Rozaricho Gaanch September Issue 2020Rozaricho Gaanch September Issue 2020
Contact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, UdupiContact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, Udupi
Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.
Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
St. Alphonsa of India