Thousands to attend basilica dedication in Udupi


Udupi: Four cardinals, more than 30 bishops, 350 priests and thousands of people from around Karnataka and neighboring states are expected at the dedication of a basilica in Udupi district.

The 300-year-old St Lawrence Shrine at Attur in Karkala will be upgraded to minor basilica on August 1. It will be the second basilica in the entire Karnataka state and the 22nd in India, Bishop Gerald Isaac Lobo of Udupi told reporters on July 15.

Cardinal Oswald Gracias, archbishop of Bombay and president of the Federation of Asian Bishops’ Conferences, will lead the inaugural Mass at 10 am on that day.

Cardinals Telesphore Toppo, archbishop of Ranchi, George Alencherry, head of the Syro-Malabar Church, and Baselios Mar Cleemis, head of the Syro-Malankara Church will also attend the ceremonies.

Cardinal Cleemis, who is the president of the Catholic Bishops’ Conference of India, will announce the declaration of minor basilica in Latin and Bishop Lobo will translate it into Konkani.

Archbishop Bernard Moras of Bangalore will deliver the homily, daijiworld.com reports.

Bishop Lobo said the diocese obtained the Vatican permission after “elaborate preparations of nearly two years” to full all requirements asked by Pope Francis.

The diocese will celebrate August 1 as the annual Dedication Day.

Several politicians, including state ministers will attend the programs.

 

CvÀÆÛgÀÄ-PÁPÀð¼À ¸ÀAvÀ ¯ÁgÉ£ÀìgÀ ¥ÀÅtåPÉëÃvÀæPÉÌ ’ªÉÄÊ£Àgï §¹°PÀ’ zÀ «±ÀéªÀiÁ£ÀåvÉ

ªÀÄÄA§¬Ä, dÄ.18: ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀgÀzÁ£ÀzÀAwgÀĪÀ PÁPÀð¼À vÁ®ÆQ£À CvÀÆÛj£À°è £É¯ÉUÉÆArgÀĪÀ ¥ÀæSÁåvÀ ¥ÀÄtåPÉëÃvÀæªÁzÀ CvÀÆÛgÀÄ ¸ÀAvÀ ¯ÁgÉ£ÀìgÀ ¥À«vÁæ®AiÀÄPÉÌ EA¢ÃUÀ ¥ÀªÀð ¸ÀªÀÄAiÀÄ. 1759jAzÀ FZÉV£À LwºÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ F ¥À«vÁæ®AiÀĪÀÅ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¥ÀªÁqÀUÀ½AzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄwÛzÀÄÝ FUÀ CzÀgÀ «SÁåwAiÀÄÄ PÉæöʸÀÛ zsÀªÀÄðzÀ PÉÃAzÀæªÁzÀ ªÁånPÀ£ïUÀÆ vÀ®Ä¦zÉ.

vÀļÀÄ£Ár£À ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀgÀÄ `PÁ®ðzÀ zÉêÉgï’ JAzÀÄ CPÀÌgÉ ºÁUÀÆ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀĪÀ ¥ÀªÁqÀ ¥ÀÅgÀĵÀ JAzÉà ¥ÀæSÁåw ºÉÆA¢zÀ ¸ÀAvÀ ¯ÁgÉ£ÀìjUÉ ¸ÀªÀĦðvÀ F zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß PÉæöʸÀÛgÀ ¥ÀgÀªÉÆÃZÀÒ dUÀzÀÄÎgÀÄ ¥ÉÇÃ¥ï ¥sÁæ¤ì¸ÀgÀÄ ’ªÀĺÁ zÉêÁ®AiÀÄ’ (ªÉÄÊ£Àgï §¹°PÀ) zÀ G£ÀßwUÉ Kj¸ÀĪÀ WÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÁÝgÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÀ ¯ÁgÉ£ïìgÀ zÉêÁ®AiÀĪÀÅ PÀgÁªÀ½ PÀ£ÁðlPÀzÀ KPÀªÀiÁvÀæ ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ²ªÁf£ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÊAmï ªÉÄÃj §¹°PÀzÀ £ÀAvÀgÀ, PÀ£ÁðlPÀzÀ JgÀqÀ£Éà §¹°PÀªÁV ¸ÁܦvÀUÉÆAqÀÄ GqÀĦ f¯ÉèAiÀÄ SÁåwAiÀÄ£ÀÄß «±ÀézɯÉèqÉ ¥Àæ¸Àj¸À®Ä PÁgÀtªÁVzÉ.

ªÀĺÁ zÉêÁ®AiÀÄ (§¹°PÀ) UÀ¼À°è JgÀqÀÄ «zsÀ: »j ªÀĺÁ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ QgÀÄ ªÀĺÁ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ. «±ÀézÀ £Á®ÆÌ »j ªÀĺÁ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÆêÀiï £ÀUÀgÀzÀ°èªÉ. CªÀÅ ¸ÉÊAmï ¦Ãlgï, ¸ÉÊAmï eÁ£ï ¯ÁvÉgÁ£ï, ¸ÉÊAmï ¥Á¯ï ºÁUÀÆ ¸ÉÊAmï ªÉÄÃj ªÉÄÃdgï. EªÉ®èªÀÇ MAzÀjAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÉ®ªÉà ªÉÄÊ®ÄUÀ¼À CAvÀgÀzÀ°èªÉ. ªÁånPÀ£ï gÁµÀÖçzÀ°ègÀĪÀ («±ÀézÀ CvÀåAvÀ QjzÁzÀ gÁµÀÖ«zÀÄ) ¸ÉÊAmï ¦Ãlgï ¨Á¹°PÁzÀ DªÀgÀtzÀ°èAiÉÄà ¥ÉÇÃ¥ï CªÀgÀ ¤ªÁ¸À ºÁUÀÆ ««zsÀ PÀbÉÃjUÀ½ªÉ.

`QjAiÀÄ §¹°PÀ’JA§ C©üzÁ£ÀªÀ£ÀÄß «±ÀézÁzÀåAvÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ PÉ®ªÀÅ PÀxÉÆðPÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀxÉÆðPÀ zsÀªÀÄð¸À¨sÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV-¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ zÉêÁ®AiÀĪÀÅ §¹°PÀªÁV WÉÆõÀuÉAiÀiÁV CzÀgÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ`§¹°PÀ’zÀ zsÀéd ºÁUÀÆ ªÉƺÀj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉÇÃ¥ï dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼À ¯ÁAbÀ£ÀªÁzÀ CqÀØ Qð PÉÊAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ F ’QjAiÀÄ §¹°PÀ’PÉÌ ®¨sÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. `QjAiÀÄ §¹°PÀ’zÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ vÀªÀÄä ¥ËgÉÆûvÀåzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è zsÀj¸ÀĪÀ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÉÆõÁQ£À ªÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ PÉƼÀªÉ C®APÁgÀ, UÀÄArUÀ¼ÀÄ, PÁeÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà ªÉÆeÉmÁÖ PÉÆgÀ¼À¥ÀnÖ zsÀj¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

EwÛÃa£À ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ «±ÀézÀ°ègÀĪÀ QgÀÄ ªÀĺÁ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå ¸ÁzsÁgÀt 1750. 570 QgÀÄ ªÀĺÁ zÉêÁ®UÀ½zÀÄÝ El° ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÉ. ¥sÁæ£ïì (171), ¥ÉÇîAqï (143), ¸ÉàöÊAiÀiïß (119), DªÉÄÃjPÁ (82), ªÉÆzÀ® LzÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°èªÉ. UÀjµÀ× d£À¸ÀASÉå¬ÄgÀĪÀ PÀªÀÄÆ夸ïÖ gÁµÀÖç aãÁzÀ®Äè MAzÀÄ §¹°PÀ EzÉ. ªÀÄzsÀå ¥ÁæZÀåzÀ E¸Éæïï£À°è 8 ºÁUÀÆ AiÉÄøÀÄQæ¸ÀÛgÀ £ÁqÁzÀ ¥Áå¯É¸ÉÖöÊ£ï£À°è MA¢zÉ. ¥ÀÅlÖ ¢éÃ¥À gÁµÀÖç ªÀiÁ¯ÁÖzÀ°è 8 §¹°PÀUÀ½ªÉ.

22 QjAiÀÄ §¹°PÀUÀ½gÀĪÀ ¨sÁgÀvÀªÀÅ KµÁåzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¦ü°¥ÉÊ£ïì (13) ¥ÀqÉ¢zÉ.  zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è UÉÆêÁzÀ ¨ÉƪÀiï føÀ¸ï, ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ ªÀiËAmï ªÉÄÃj, vÀ«Ä¼Áßr£À ªÉ®èAPÀtÂÚ ªÀiÁvÉ ºÁUÀÆ vÀAeÁªÀÇj£À ¥ÀÇAr ªÉÄÊ£Àgï §¹°PÀUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ SÁåwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ C¥ÁgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄwÛªÉ. CvÀÆÛgÀÄ PÁPÀð¼ÀzÀ ¸ÀAvÀ ¯ÁgÉ£ïì §¹°PÀªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ 22 £Éà §¹°PÀªÁUÀ°zÉ. 1973 gÀ°è ¸ÁܦvÀUÉÆAqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ²ªÁf£ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÊAmï ªÉÄÃj §¹°PÀªÀÅ FªÀgÉUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ KPÉÊPÀ §¹°PÀªÁVvÀÄÛ.

`QjAiÀÄ §¹°PÀ’ JAzÀÄ PÀgɬĹPÉƼÀî¨ÉÃQzÀÝgÉ DAiÀiÁ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÁgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¤¨sÁ¬Ä¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. CAxÀºÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ zÉêÀgÀ DgÁzsÀ£Á PÉÃAzÀæªÁV ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀÅ ¥Àæ±ÁAvÀªÀÇ «±Á®ªÀÇ DVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÀªÀåªÁzÀ ºÁUÀÆ zÉÆqÀØzÁzÀ DgÁzsÀ£Á ªÀÄAl¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. CvÀåAvÀ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÉÌ zÉÆqÀØzÁzÀ EwºÁ¸À«gÀ¨ÉÃPÀÄ. (EwºÁ¸À ºÁUÀÆ zsÁ«ÄðPÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆA¢PÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C°è ¸ÀAvÀgÀ ¥ÁyðªÀ ±ÀjÃgÀªÀ£ÁßUÀ°Ã CAxÀªÀgÀ CªÀ±ÉõÀªÀ£ÁßUÀ°Ã ¸ÁägÀPÀzÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°è Ej¸À§ºÀÄzÀÄ. D ¤«ÄvÀÛªÁVAiÉÄà D DgÁzsÀ£Á PÉÃAzÀæªÀÅ AiÀiÁvÁæ PÉÃAzÀæªÁV ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸À§ºÀÄzÀÄ.)

MAzÀÄ zÉêÁ®AiÀÄ `§¹°PÀ’ ªÉA§ C©üzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ §ºÀ¼À ¢ÃWÀðªÁzÀÄzÀÄ. CzÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼Éà vÀUÀ®ÄvÀÛªÉ. CvÀÆÛgÀÄ-PÁPÀð¼À ¸ÀAvÀ ¯ÁgÉ£ÀìgÀ zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ’§¹°PÀ’ ªÁV¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ ªÁånPÀ£ï gÁAiÀĨsÁj ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÇdå ¸Á®évÉÆÃgÉ ¥É£ÁßQÌAiÉÆ EªÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÁånPÀ£ïUÉ gÀªÁ¤¹ PÉêÀ® MAzÀƪÀgÉ wAUÀ¼À°è C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß zÉÆgÉvÀÄzÀÄ ¤dPÀÆÌ ¥ÀªÁqÀ¸ÀzÀȱÀ. EzÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåzÀ vÁtªÁzÀ CvÀÆÛgÀÄ PÉëÃvÀæPÉÌ ¥Àæ¥ÀAZÀzÁzÀåAvÀ ¹PÀÌ ªÀÄ£ÀßuÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ.

’§¹°PÀ’ªÉA§ C©üzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ¥À«vÁæ®AiÀÄzÀ dªÁ¨ÁÝj «±ÉõÀ. ¥ÀgÀªÀÄ ¥À«vÀæ §°¥ÀÆeÉ, ¥À±ÁÑvÁÛ¥À ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀUÀ¼À DZÀgÀuÉUÉ C°è DzÀåvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Á¥À ¤ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÀAzsÁ£ÀPÀvÀðgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¨ÉÃPÀÄ. C°èAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼É®èªÀÇ ±Á¸ÀÛç§zÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.  ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀĪÀ SÁåw ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀÄÄR DgÁzsÀ£Á PÉÃAzÀæªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DZÀgÀuÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ºÁUÀÆ ««zsÀ DgÁzsÀ£Á ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ MUÀÄΪÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼Á¢AiÀiÁV ¸ÀPÀ® ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ AiÀiÁdPÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÆ C¢üPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. zÉêÁgÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀ ¸ÀĸÀfÓvÀ ¸ÀAVÃvÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÆ UÁAiÀÄ£À ªÀÈAzÀªÀÇ ¸ÀzÁ ¹zÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. zÉêÁ®AiÀÄzÀ ZÁjwæPÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ½UÉ C°è ¸ÁÜ£À PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ. PÁPÀð¼ÀzÀ CvÀÆÛj£À ¸ÀAvÀ ¯ÁgÉ£ïì zÉêÁ®AiÀÄAiÀĪÀÅ EªÉ®èªÀ£ÀÆß MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ ªÀgÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArzÉ ºÁUÀÆ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÀÛ°zÉ.

`QjAiÀÄ §¹°PÀ’zÀ°è «±Áé¹UÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁ §AiÀĸÀĪÀ ¸ÀgÀt G¥ÀzÉñÀ, ¸ÀgÀt G¥À£Áå¸À EvÁå¢ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ªÀµÀðzÀÄzÀÝPÀÆÌ £ÀqÉAiÀÄĪÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ°è DUÀªÀÄ£À PÁ®, Qæ¸ÀÛ dAiÀÄAw, vÀ¥À¸ÀÄì PÁ® ºÁUÀÆ ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£À PÁ®ªÀ£ÀÄß C¢üPÀ ¨sÀQÛ¤¨sÀðgÀvÉ ºÁUÀÆ D¸ÉÛ¬ÄAzÀ DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¢ªÀå §°¥ÀÆeÉ, ¥ÁævÀBPÁ®zÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAzsÁåPÁ®zÀ ¥ÁæxÀð£ÉUÀ¼À°è «±Áé¹UÀ¼À ¸ÀQæAiÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. zÉʪÁgÁzsÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «±ÉõÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄzÀ°è ®©ü¸À§ºÀÄzÁzÀ DzsÁåwäPÀ ¥sÀ®zÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß §¹°PÀzÀ°è ¥Áæyð¸ÀĪÀªÀjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.

EªÉ®è zÉêÀPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɹzÁUÀ `QjAiÀÄ §¹°PÀ’ JA§ C©üzÁ£ÀªÀÅ ¸ÁxÀðPÀåªÀ£ÀÄß PÁtĪÀÅzÀÄ. ºÁUÁVAiÉÄà ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÀZÀÄðUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ºÀ®ªÀÅ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÆß ºÉaÑ£À dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÆß «±ÉõÀ QÃwðAiÀÄ£ÀÆß ’QjAiÀÄ §¹°PÀ’ªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ’CvÀÆÛgÀÄ eÁvÉæ’AiÉÄAzÉà «SÁåvÀªÁVgÀĪÀ d£ÀªÀj PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ-eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CjAiÀÄzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½®è. CAxÀ ¸ÀPÀ® ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ D `eÁvÉæ’AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ CAxÀ ºÀ®ªÁgÀÄ eÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ CvÀÆÛj£À ’QjAiÀÄ §¹°PÀ’zÀ°è DZÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

EzÉà §gÀĪÀ CUÉÆøÀÄÛ 1 gÀAzÀÄ (1.8.2016) ¸ÀAvÀ ¯ÁgÉ£ïì ¥À«vÁæ®AiÀĪÀ£ÀÄß  ’QjAiÀÄ §¹°PÀ’ JA§ G£ÀßwUÉÃj¸ÀĪÀ WÉÆõÀuÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÀ® ¸ÀA¨sÀæªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ DzÀÆÝjAiÀiÁV DZÀj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¨sÀgÀzÀ ¹zÀÞvÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ  ¨sÁgÀvÀ zÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ £Á®égÀÆ PÁrð£À¯ïUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀĺÁ zsÀªÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄUÀ¼ÀÄ, zsÀªÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁdPÀgÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ ºÁUÀÆ £ÉgɺÉÆgÉAiÀÄ zsÀªÀÄð¥ÁæAvÀUÀ¼À ¸Á«gÁgÀÄ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ CvÀÆÛj£À ’QjAiÀÄ §¹°PÀ’zÀ°è CAzÀÄ £ÉgÉAiÀÄĪÀgÀÄ. CzÀÄ CvÀÆÛj£À ªÀiÁvÀæªÀ®è, Erà PÀ£ÁðlPÀzÀ ZÀjvÉæAiÀÄ°è ¸ÀĪÀuÁðPÀëgÀUÀ½AzÀ §gÉ¢qÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ºÁUÀÆ zsÀ£ÀåvÉAiÀÄ PÀët.

CA¢£À PÁgÀåPÀæªÀĪÀÅ ¨É¼ÀUÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ §°¥ÀÇeÉAiÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁV 11.45 PÉÌ ¸À¨sÁ PÁgÀåPÀæªÀÄzÉÆA¢UÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ C¥ÀgÁºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀºÀ¨sÉÆÃd£ÀzÉÆA¢UÉ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¸À¨sÁ PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ «ÄãÀÄUÁjPÉ, QæÃqÉ ºÁUÀÆ AiÀÄĪÀd£À ¸À§°ÃPÀgÀt SÁvÉAiÀÄ ªÀÄAwæ ºÁUÀÆ GqÀĦ f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀ ¥ÀæªÉÆÃzï ªÀÄzsÀégÁeï, CgÀtå ºÁUÀÆ  ¥Àj¸ÀgÀ SÁvÉAiÀÄ ¸ÀaªÀ ©. gÀªÀiÁ£ÁxÀ gÉÊ, PÁPÀð¼ÀzÀ ±Á¸ÀPÀ ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgï, ¸ÀA¸ÀzÀ ±ÉÆèsÁ PÀgÀAzÁèeÉ ºÁUÀÆ N¸ÀÌgï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ªÀiÁf ¸ÀaªÀ «£ÀAiÀiï PÀĪÀiÁgï ¸ÉÆgÀPÉ,  ±Á¸ÀPÀgÁzÀ eÉ.Dgï ¯ÉÆèÉÆ, LªÀ£ï r’¸ÉÆÃeÁ ºÁUÀÆ PÁPÀð¼ÀzÀ ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÁzÀ UÉÆÃ¥Á¯ï ¨sÀAqÁj ¥Á¯ÉÆμÀî°gÀĪÀgÀÄ.  F zsÁ«ÄðPÀ PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ°è 10-12 ¸Á«gÀ d£ÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ ¤jÃPÉë¬ÄzÉ JAzÀÄ  ¸ÀAvÀ ¯ÁgÉ£ïì §¹°PÀ GvÀìªÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀ ¯ÁgÉ£ïì ¹. r’¸ÉÆÃeÁ w½¹zÁÝgÉ.

 

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.

Udupi: Traffic congestion and dangers to pedestria
View More

Veez Konkani Issue # 135Veez Konkani Issue # 135
Cut down your medical expenses. With Manipal Arogya CardCut down your medical expenses. With Manipal Arogya Card
OXEM KITEAK KELEIM DEVA? | (ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ದೆವಾ?) New Konkani video song by DONY&ASHA CORREAOXEM KITEAK KELEIM DEVA? | (ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ದೆವಾ?) New Konkani video song by DONY&ASHA CORREA
Contact for Masks, Sanitizers, PPE kits and More..Contact for Masks,  Sanitizers, PPE kits and More..
LIVE STREAM OF MASSES - Holy week schedule from Abu DhabiLIVE STREAM OF MASSES - Holy week schedule from Abu Dhabi
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
St. Alphonsa of India
Website Maintenance

Website Maintenance

Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Sponsored Albums