Mangalore: WORLD THEATRE DAY CELEBRATED BY KALAKUL


Clara D’Cunha
Kemmannu News Network, 30-03-2017 05:36:38


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Mangalore: WORLD THEATRE DAY CELEBRATED BY KALAKUL

Mangalore, March, 2017: Mandd Sobhann’s Kalakul Theatre Repertory celebrated World Theatre Day, on March 26, 2017, at Kalaangann, Mangalore.

A full day Play-writing Workshop was organised in which the techniques of writing plays, short plays and skits were taught by well-know playwright and Administrator of Kalakul, Shri Arun Raj Rodrigues. At the end of the workshop, all the participants read-out a short play / skit written by them and Ms. Frivita D’Souza won a cash prize of Rs. 1,000/- for writing the best script.

Shri Prakash Shenoy of Sadhana Balaga, was the Chief Guest. He was happy that the younger generation is showing interest in theatre, which is a medium of propagating our language and culture to the future generations. Mandd Sobhann President – Shri Louis J. Pinto and Secretary – Shri Kishore Fernandes were present on stage.

This was followed by a Puppet Show titled ‘Bombyam Khell’, presented by Kalakul and directed by Shri Gurumurthy V. S. Neenasam.

PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥Àlðj¬ÄAzÀ «±Àé gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¢£ÁZÀgÀuÉ

 

ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï£À PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥Àlðj, ªÀiÁZïð 26, 2017gÀAzÀÄ, PÀ¯ÁAUÀuï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è, «±Àé gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¢£ÁZÀgÀuÉ ªÀiÁrvÀÄ.

F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, MAzÀÄ ¢£ÀzÀ £ÁlPÀ §gÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¹zÀÞ £ÁlPÀ §gÀºÀUÁgÀ ºÁUÀÆ PÀ¯ÁPÀįï DqÀ½vÀzÁgÀ, ²æà CgÀÄuï gÁeï gÉÆræUÀ¸ï, EªÀgÀÄ £ÀqɹzÀgÀÄ. F PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è, £ÁlPÀ ºÁUÀÆ QgÀÄ£ÁlPÀ §gÉAiÀÄ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ vÁAwæPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ CAwªÀÄ ºÀAvÀzÀ°è PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ J®ègÀÄ vÁªÀÅ §gÉzÀ QgÀÄ£ÁlPÀªÀ£ÀÄß N¢zÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üæ«mÁ r’¸ÉÆÃd ±ÉæõÀ× PÀxÉ §gÉ¢zÀÝPÉÌ gÀÄ. 1,000/- £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À UÉzÀÝgÀÄ.

¸ÁzsÀ£Á §¼ÀUÀzÀ ²æà ¥ÀæPÁ±ï ±ÉtAiÀiï EªÀgÀÄ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. ¨sÁ±É ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀPÉÌ ¥Àæ¸Àj¸ÀĪÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁVgÀĪÀ £ÁlPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è AiÀÄĪÀd£ÁAUÀ D¸ÀQÛ vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «µÀAiÀÄ JAzÀgÀÄ. ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï CzsÀåPÀëgÀÄ - ²æà ®Ä« eÉ. ¦AmÉÆ ºÁUÀÆ PÁAiÀiÁðzÀ²ð ²æà Q±ÉÆÃgï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ²æà UÀÄgÀĪÀÄÆwð «. J¸ï. ¤Ã£Á¸ÀA EªÀgÀÄ ¤zÉðò¹zÀ ‘¨ÉÆA¨ÁåA SÉ¼ï’ JA§ PÉÊUÉÆA¨ÉUÀ¼À Dl PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥Àlðj ¥ÀæÀæzÀ²ð¹vÀÄ.

PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPï gÉ¥Àlðj xÁªïß «±ïé gÀAUïªÀiÁAa ¢ªÀ¸ï DZÀgÀuï

ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuÁZÁå PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥Àlðj£ï, ªÀiÁZïð 26, 2017ªÉgï, PÀ¯ÁAUÀuÁAvï ‘«±ïé gÀAUïªÀiÁAa ¢ªÀ¸ï’ DZÀgÀuï PɯÉèA.

ºÁå ¸ÀAzÀ¨sÁðgï, JPÁ ¢¸ÁZÉÆ £ÁlPï gÀZÀ£ï PÁAiÀiÁðUÁgï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA. ¥sÁªÀiÁzï £ÁlPï §gÀAiÀiÁÚgï D¤ DqÀ¼ÉÛzÁgï, ²æà CgÀÄuï gÁeï gÉÆræUÀ¸ï, ºÁuÉA £ÁlPï, £ÁlÄ̼ÉÆ, gÀ¸ÁÛ÷å £ÁlPï §gÉÆAªïÌ UÀeïð D¸ÉÑ÷å vÁAwæPÀvÉ «²A ²PÀAiÉÄèA. PÁAiÀiÁðUÁgÁZÁå ¤ªÀiÁuÁå ºÀAvÁgï ¨sÁUï WÉvï¯Áè÷å ºÀAiÉÄðPÁè÷å£ï D¥ÁÚ£ï WÀqï¯ÉÆè ªÀÄmÉÆé £ÁlPï ªÁZÉèA D¤ ºÁAvÀÄA ¦üæ«mÁ r¸ÉÆÃeÁ£ï ±ÉæõïÖ §gÀAiÀiÁÚgï eÁªïß gÀÄ. 1,000/- £ÀUÀzï §ºÀĪÀiÁ£ï D¥ÁÚAiÉÄèA.

ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÀAiÉÆæ, ¸ÁzsÀ£Á §¼ÀUÀ ºÁZÉÆ ²æà ¥ÀæPÁ±ï ±ÉtAiÀiï, ºÁuÉA AiÀÄĪÀduÁA¤ £ÁlPï ±ÉvÁAvï C©ügÀÄZï zÁPÉÆAªÉÑ÷å «²A ºÉÆVîPï GZÁ°ð. ¨sÁ¸ï D¤ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄÄPÁè÷å ¦¼ÉÎUï ¥Á¸ÁgÀÄAPï £ÁlPï KPï GwÛªÀiï ªÀiÁzsÀåªÀiï ªÀÄíuï vÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï CzsÀåPïê - ²æà ®Ä« eÉ. ¦AmÉÆ D¤ PÁAiÀiÁðzÀ²ð ²æà Q±ÉÆÃgï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ªÉâgï ºÁdgï D¸ï¯Éè.

ºÁå G¥ÁæAvï ²æà UÀÄgÀĪÀÄÆwð «. J¸ï. ¤Ã£Á¸ÀA ºÁZÁå ¤zÉðñÀ£ÁSÁ¯ï PÀ¯ÁPÀįÁ£ï ‘¨ÉÆA¨ÁåA SÉ¼ï’ ¸ÁzÀgï PɯÉÆ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Live Work & Play - @New Udupi
View More

Happy Birthday to Anita Vaz, Bahrain/ Kallianpur

[Comments]

Happy Birthday to Anita Vaz, Bahrain/ Kallianpur
An Appeal and News from St. Anthony’s PU College & Darshan Degree CollegeAn Appeal and News from St. Anthony’s PU College & Darshan Degree College
Mount Rosary Church Annoucements for the WeekMount Rosary Church Annoucements for the Week
Congratulations to SSLC Top Scorers from Milagres, KallianpurCongratulations to SSLC Top Scorers from Milagres, Kallianpur
The Pride in Santhekatte - Last Few FlatsThe Pride in Santhekatte - Last Few Flats
TOYOTA TECHNICAL TRAINING for SSLC with minimum 50% marks in Maths & Science and overall aggregate of 50% and above.TOYOTA TECHNICAL TRAINING for SSLC with minimum 50% marks in Maths & Science and overall aggregate of 50% and above.
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Booking Open - Jasmine Riverside, KallianpurJasmine Riverside, Kallianpur
Funeral Photo Album

Kemmannites and Rosarians bid tearful Adieu to Tejju Teacher.<font color=red><center>Obituary:<P> </font color=red></center>Theresa Pais (Tejju teacher) age 78, Hampankatte <P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Milarchi Lara Souvenir - Ester Issue, April 2017Milarchi Lara Souvenir - Ester Issue, April 2017
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Ryan International Comes to MangaloreRyan International Comes to Mangalore
An Appeal

from St. Philomena Hr. Pr. School, Kemmannu.
Comments

An Appeal from St. Philomena Hr. Pr. School, Kemmannu.
Rosaricho Gaanz from Mount Rosary, Dec, 2016 IssueRosaricho Gaanz from Mount Rosary, Dec, 2016 Issue
Booking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/KallianpurBooking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/Kallianpur
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Contact Little Flower Tours and TravelsContact Little Flower Tours and Travels
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Contact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

AlphySAHARA

Sponsored Albums