Mangalore: WORLD THEATRE DAY CELEBRATED BY KALAKUL


Clara D’Cunha
Kemmannu News Network, 30-03-2017 05:36:38


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Mangalore: WORLD THEATRE DAY CELEBRATED BY KALAKUL

Mangalore, March, 2017: Mandd Sobhann’s Kalakul Theatre Repertory celebrated World Theatre Day, on March 26, 2017, at Kalaangann, Mangalore.

A full day Play-writing Workshop was organised in which the techniques of writing plays, short plays and skits were taught by well-know playwright and Administrator of Kalakul, Shri Arun Raj Rodrigues. At the end of the workshop, all the participants read-out a short play / skit written by them and Ms. Frivita D’Souza won a cash prize of Rs. 1,000/- for writing the best script.

Shri Prakash Shenoy of Sadhana Balaga, was the Chief Guest. He was happy that the younger generation is showing interest in theatre, which is a medium of propagating our language and culture to the future generations. Mandd Sobhann President – Shri Louis J. Pinto and Secretary – Shri Kishore Fernandes were present on stage.

This was followed by a Puppet Show titled ‘Bombyam Khell’, presented by Kalakul and directed by Shri Gurumurthy V. S. Neenasam.

PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥Àlðj¬ÄAzÀ «±Àé gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¢£ÁZÀgÀuÉ

 

ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï£À PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥Àlðj, ªÀiÁZïð 26, 2017gÀAzÀÄ, PÀ¯ÁAUÀuï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è, «±Àé gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¢£ÁZÀgÀuÉ ªÀiÁrvÀÄ.

F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, MAzÀÄ ¢£ÀzÀ £ÁlPÀ §gÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¹zÀÞ £ÁlPÀ §gÀºÀUÁgÀ ºÁUÀÆ PÀ¯ÁPÀįï DqÀ½vÀzÁgÀ, ²æà CgÀÄuï gÁeï gÉÆræUÀ¸ï, EªÀgÀÄ £ÀqɹzÀgÀÄ. F PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è, £ÁlPÀ ºÁUÀÆ QgÀÄ£ÁlPÀ §gÉAiÀÄ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ vÁAwæPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ CAwªÀÄ ºÀAvÀzÀ°è PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ J®ègÀÄ vÁªÀÅ §gÉzÀ QgÀÄ£ÁlPÀªÀ£ÀÄß N¢zÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üæ«mÁ r’¸ÉÆÃd ±ÉæõÀ× PÀxÉ §gÉ¢zÀÝPÉÌ gÀÄ. 1,000/- £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À UÉzÀÝgÀÄ.

¸ÁzsÀ£Á §¼ÀUÀzÀ ²æà ¥ÀæPÁ±ï ±ÉtAiÀiï EªÀgÀÄ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. ¨sÁ±É ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀPÉÌ ¥Àæ¸Àj¸ÀĪÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁVgÀĪÀ £ÁlPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è AiÀÄĪÀd£ÁAUÀ D¸ÀQÛ vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «µÀAiÀÄ JAzÀgÀÄ. ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï CzsÀåPÀëgÀÄ - ²æà ®Ä« eÉ. ¦AmÉÆ ºÁUÀÆ PÁAiÀiÁðzÀ²ð ²æà Q±ÉÆÃgï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ²æà UÀÄgÀĪÀÄÆwð «. J¸ï. ¤Ã£Á¸ÀA EªÀgÀÄ ¤zÉðò¹zÀ ‘¨ÉÆA¨ÁåA SÉ¼ï’ JA§ PÉÊUÉÆA¨ÉUÀ¼À Dl PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥Àlðj ¥ÀæÀæzÀ²ð¹vÀÄ.

PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPï gÉ¥Àlðj xÁªïß «±ïé gÀAUïªÀiÁAa ¢ªÀ¸ï DZÀgÀuï

ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuÁZÁå PÀ¯ÁPÀÄ¯ï £ÁlPÀ gÉ¥Àlðj£ï, ªÀiÁZïð 26, 2017ªÉgï, PÀ¯ÁAUÀuÁAvï ‘«±ïé gÀAUïªÀiÁAa ¢ªÀ¸ï’ DZÀgÀuï PɯÉèA.

ºÁå ¸ÀAzÀ¨sÁðgï, JPÁ ¢¸ÁZÉÆ £ÁlPï gÀZÀ£ï PÁAiÀiÁðUÁgï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA. ¥sÁªÀiÁzï £ÁlPï §gÀAiÀiÁÚgï D¤ DqÀ¼ÉÛzÁgï, ²æà CgÀÄuï gÁeï gÉÆræUÀ¸ï, ºÁuÉA £ÁlPï, £ÁlÄ̼ÉÆ, gÀ¸ÁÛ÷å £ÁlPï §gÉÆAªïÌ UÀeïð D¸ÉÑ÷å vÁAwæPÀvÉ «²A ²PÀAiÉÄèA. PÁAiÀiÁðUÁgÁZÁå ¤ªÀiÁuÁå ºÀAvÁgï ¨sÁUï WÉvï¯Áè÷å ºÀAiÉÄðPÁè÷å£ï D¥ÁÚ£ï WÀqï¯ÉÆè ªÀÄmÉÆé £ÁlPï ªÁZÉèA D¤ ºÁAvÀÄA ¦üæ«mÁ r¸ÉÆÃeÁ£ï ±ÉæõïÖ §gÀAiÀiÁÚgï eÁªïß gÀÄ. 1,000/- £ÀUÀzï §ºÀĪÀiÁ£ï D¥ÁÚAiÉÄèA.

ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÀAiÉÆæ, ¸ÁzsÀ£Á §¼ÀUÀ ºÁZÉÆ ²æà ¥ÀæPÁ±ï ±ÉtAiÀiï, ºÁuÉA AiÀÄĪÀduÁA¤ £ÁlPï ±ÉvÁAvï C©ügÀÄZï zÁPÉÆAªÉÑ÷å «²A ºÉÆVîPï GZÁ°ð. ¨sÁ¸ï D¤ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄÄPÁè÷å ¦¼ÉÎUï ¥Á¸ÁgÀÄAPï £ÁlPï KPï GwÛªÀiï ªÀiÁzsÀåªÀiï ªÀÄíuï vÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï CzsÀåPïê - ²æà ®Ä« eÉ. ¦AmÉÆ D¤ PÁAiÀiÁðzÀ²ð ²æà Q±ÉÆÃgï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ªÉâgï ºÁdgï D¸ï¯Éè.

ºÁå G¥ÁæAvï ²æà UÀÄgÀĪÀÄÆwð «. J¸ï. ¤Ã£Á¸ÀA ºÁZÁå ¤zÉðñÀ£ÁSÁ¯ï PÀ¯ÁPÀįÁ£ï ‘¨ÉÆA¨ÁåA SÉ¼ï’ ¸ÁzÀgï PɯÉÆ.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmannu Main Road [Work-in-progress, Pictures upd [2 Comments]
View More

Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums