FRUITFUL ‘CHINTAN-MANTAN’ ON KONKANI LANGUAGE PLAN


Clara D’Cunha
Kemmannu News Network, 11-04-2017 09:22:44


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


FRUITFUL ‘CHINTAN-MANTAN’ ON KONKANI LANGUAGE PLAN

Mangalore, Apirl 11, 2017: Mandd Sobhann, in association with ‘Jagotik Konknni Songhotton’ (JKS) had convened a ‘Chintan-Mantan’ session regarding the Konkani Language Plan, called – ATTO’V – on Mon., Apr. 10, 2017, at 5.30 p.m., at Kalaangann, Mangalore; in the presence of Dr. Austin D’Souza Prabhu, the Vice President of JKS.

Shri Eric Ozario, Secretary General of JKS, presented the Konkani Language Plan and informed the gathering about the process of its preparation, on the basis of 2 years of work, after conducting a Global Survey and also convening 2 Global Conclaves.

This was followed by an intellectual discussion on the Konkani Language Plan. Dr. Austin opined that if the Konkani Language Plan is implemented by every Konkani, it could ensure a bright future for Konkani. He also said that regional meetings should be organised for the propagation of the Konkani Language Plan. The power of the internet and social networking platforms could also help in registering the subject in the minds of Konkanis spread around the world, he said.

On the occasion, Dr. Austin D’Souza Prabhu was felicitated by Mandd Sobhann and JKS. Shri Roy Castelino – Chairman, Konkani Museum & Former President – Karnataka Konkani Sahitya Academy did the honours. Shri Eric Ozario and Shri Louis J. Pinto – President, Mandd Sobhann & Treasurer, JKS, were present on the dais.

45 Konkani enthusiasts participated in the Chintan-Mantan, which was followed by dinner. Shri Romans Lobo, Executive Committee Member of Mandd Sobhann emceed the programme.

PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸À¥sÀ® aAvÀ£À-ªÀÄAvÀ£À

ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï ºÁUÀÆ eÁUÀwPï PÉÆAQÚ ¸ÀAWÀl£ï (JKS), JKS G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ, qÁ| M¹Ö£ï r¸ÉÆÃd ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀ G¥À¹ÜwAiÀÄ°è, PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ‘Dlªï’ JA§ aAvÀ£À-ªÀÄAvÀ£ÀªÀ£ÀÄß, ¸ÉÆêÀĪÁgÁ, J¦æ¯ï 10, 2017gÀAzÀÄ, ¸ÀAeÉ 5.30UÉ, PÀ¯ÁAUÀuï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è DAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ.

JKS PÁAiÀÄðzÀ²ð, ²æà JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ, PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄAr¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ 2 ªÀµÀðUÀ¼À PÉ®¸À, MAzÀÄ eÁUÀwPÀ ¸À«ÄÃPÉë ºÁUÀÆ 2 eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À¨sÉUÉ «ªÀj¹zÀgÀÄ.

D £ÀAvÀgÀ PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ §UÉÎ ¨Ë¢ÞPÀ ZÀZÉð £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw PÉÆAPÀtÂUÀ vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀgÉ, PÉÆAPÀtÂUÉ Gdé® ¨sÀ«µÀå gÀƦvÀªÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®èªÉAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ««zsÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¹ ºÁUÀÆ EAl£Éðmï ªÀiÁzsÀåªÀĪÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹, dUÀwÛ£À ««zsÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ PÉÆAPÀtÂUÀjUÉ F PÉÆAPÀt ¨sÁµÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ¸Àj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ.

F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, qÁ| M¹Ö£ï r¸ÉÆÃd ¥Àæ¨sÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï ºÁUÀÆ JKS ¸À£Á䤹zÀgÀÄ. PÉÆAPÀt ªÀÄÆåjhÄAiÀĪÀiï ZÉÃgïªÉÄ£ï ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¤PÀl¥ÀǪÀð CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà gÉÆAiÀiï PÁå¸ÉÛ°£ÉÆ UËgÀªÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²æà JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ ºÁUÀÆ ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ JKS ReÁAa ²æà ®Ä« eÉ. ¦AmÉÆ ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

45 PÉÆAPÀt GvÁì»UÀ¼ÀÄ F aAvÀ£À-ªÀÄAvÀ£ÀzÀ°è ºÁUÀÆ ¨sÉÆÃd£ÀPÀÆlzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ. ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà gÉÆêÀÄ£ïì ¯ÉÆèÉÆ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

PÉÆAPÀt ¨sÁ±É AiÉĪÀÓuÉZÉgï ¥sÀ¼Á¨sÀjvï aAvÀ£ï-ªÀÄAvÀ£ï 

ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï D¤ eÁUÀwPï PÉÆAQÚ ¸ÀAWÀl£ï (JKS) ºÁAtÂA JKS G¥ÁzsÀåPïë zÉÆ| M¹Ö£ï r¸ÉÆÃd ¥Àæ¨sÀÄ ºÁZÁå G¥À¹ÜvÉAvï, PÉÆAQÚ ¨sÁ±É AiÉĪÀÓuÉZÉgï ‘Dlªï’ ªÀÄíuÉèA KPï aAvÀ£ï-ªÀÄAvÀ£ï, ¸ÉƪÀiÁgÁ, J¦æ¯ï 10, 2017ªÉgï, ¸ÁAeÉgï 5.30 ªÉÇgÁgï, PÀ¯ÁAUÀuï, ªÀÄAUÀÄîgï ºÁAUÁ¸Àgï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA.

JKS PÁAiÀÄðzÀ²ð eÉgÁ¯ï, ²æà JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ, ºÁuÉA PÉÆAPÀt ¨sÁ±É AiÉĪÀÓuï ¸À¨sÉgï ªÀÄAqÀ£ï PɯÉA D¤ 2 ªÀgÁìAZÁå PÁªÀiÁ£ï, 1 eÁUÀwPï ¸À«ÄÃPÁë D¤ 2 eÁUÀwPï gÀhÄÄAvï-dªÀiÁvÉAZÁå DzsÁgÁgï w vÀAiÀiÁgï eÁ¯Éè÷å ¥ÀæQæAiÉÄZÉÆ «ªÀgï ¢¯ÉÆ.

vÁå G¥ÁæAvï PÉÆAQÚ ¨sÁ±É AiÉĪÀÓuÉ «²A UÀÄAqÁAiÉÄa ¨sÁ¸Á¨sÁ¸ï ZÀ°è. dgï ºÀAiÉÄðPÁ PÉÆAQÚ ªÀÄ£Áê£ï D¥Áè÷å f«vÁAvï PÉÆAQÚ ¥sÀÅqÁgÁ AiÉĪÀÓuï PÁAiÀiÁðPï ºÁqÁè÷ågï, PÉÆAPÉÚa ¸ÀÄVÎ eÁvÀ° ªÀÄíuï zÉÆ| M¹Ö£ï ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ««zsï ¥ÀæzɱÁA¤ dªÀiÁvÉÆå D¥ÉǪïß D¤ EAl£ÉðmÁZÁå ªÀÄÄPÁAvïæ ¸ÀA¸Ágï¨sÀgï ²A¥ÀqÉè¯Áå PÉÆAQÚ ¯ÉÆPÁPï PÉÆAQÚ ¥sÀÅqÁgÁ AiÉĪÀÓuï ¥Àæ¸ÁgÀÄAPï ªÉÄmÁA PÁreÉ ªÀÄíuï vÁuÉA ¸ÀÄZÀ£ï ¢¯ÉA.

ºÁå ¸ÀAzÀ¨sÁðgï, zÉÆ| M¹Ö£ï r¸ÉÆÃd ¥Àæ¨sÀÄPï ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï D¤ eÁUÀwPï PÉÆAQÚ ¸ÀAWÀl£Á£ï ªÀiÁ£ï PɯÉÆ. PÉÆAQÚ ªÀÄÆåjhÄAiÀĪÀiï ZÉÃgïªÉÄ£ï vÀ±ÉAZï PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAQÚ ¸Á»vïå CPÁqÉ«ÄZÉÆ DzÉÆè CzsÀåPïë ²æà gÉÆAiÀiï PÁå¸ÉÛ°£ÉÆ£ï ºÁuÉA ªÀiÁ£ï PɯÉÆ. ²æà JjPï MgÉhÄÃjAiÉÆ D¤ ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï CzsÀåPïë vÀ±ÉAZï JKS ReÁ£ÁÝgï ²æà ®Ä« eÉ. ¦AmÉÆ ªÉâgï ºÁdgï D¸ï¯Éè.

45 PÉÆAQÚ D¸ÀPïÛªÀAvÁA¤ ºÁå aAvÀ£ï-ªÀÄAvÀ£ÁAvï D¤ G¥ÁæAvï eɪÁÚAvï ¨sÁUï WÉvï¯ÉÆè. ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÁAzÉÆ ²æà gÉÆêÀÄ£ïì ¯ÉÆèÉÆ ºÁuÉA PÁAiÉÄðA¤ªÁðºÀuï PɯÉA.

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Rozaricho Gaanch Easter 2018Rozaricho Gaanch Easter 2018
Milarchi Lara - Issue April - 2018Milarchi Lara - Issue April - 2018
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Milarchi Laram - Issue Jan 2018Milarchi Laram - Issue Jan 2018
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Mangalorean Fertility Physician in New York

 

Mangalorean Fertility Physician in New York

 

For information, please email nigelepereira.wcmc@gmail.com or contact Megi Zeku at 646-962-7499, prompt 3.

 

 

Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Sponsored Albums