Fr. Mahesh D’Souza Death Issue - Police warned against false information and rumor on social media


Richard D’Souza
Kemmannu News Network, 03-11-2019 07:50:26


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


 

Udupi : Nisha James District Superintendent of Police in her statement on the night of Saturday, November 1, to the media said that action will be taken in regard to false information and rumour in social media on the issue of Fr. Mahesh D’Souza’s death and investigation. The police statement issued after the protests taken place by the group of parishioners’ of Our Lady of Health Church, Shirva.

 

As per the police statement by the SP Nisha James that Augustine B V,(52) Son of Paul Barboza, Pearl Cottage, Salmara, Sankerpura, Kurkal grama, uncle of Fr Mahesh D’Souza (36) had lodged a police complaint in Shirva Police station that his nephew Fr Mahesh D’Souza Principal of Don Bosco CBSE School Shirva had allegedly committed suicide between 9.30 pm on 11.10.2019 to 1am on 12.10.2019 by hanging at Principal’s office of Don Bosco School, ass there were no signs of any injury marks on body. As per the complaint lodged, Shirva PSI registered a case no 12/2019, Column 174 CRPC and Shirva police started investigation on the case under higher officials of the district police.

The investigation into the case so far and the medical autopsy report found that the deceased Fr. Mahesh D’Souza committed suicide for his own personal reasons.

After an evening prayer on November 2, people gathered inside the church with Fr. Denis D’Sa  to discuss the case, and the police intervened to prevent the situation from escalating. The police publication said that false information and rumors were spread on the social network and if legal action is taken against them, they will be prosecuted against them and those who have no prior consent.

The district police statement to tne media as under in Kannada:

 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

       ¢£ÁAPÀ 12/10/2019 gÀAzÀÄ 01:45 UÀAmÉUÉ DUÉÆùÖÃ£ï ©.«. ¥ÁæAiÀÄ 52 ªÀµÀð, vÀAzÉ: ¢/ ¥Ë¯ï §¨ÉÆÃð, ªÁ¸À: ¥À¯Éð PÁmÉÃeï, ¸Á®ägÀ ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀ, PÀÄPÁð®Ä UÁæªÀÄ JA§ªÀgÀÄ ²ªÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ CªÀgÀ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ ¥ÁzsÀgï ªÀĺÉñï r`¸ÉÆÃd (36) JA§ªÀgÀÄ  ²ªÀðzÀ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ¹.©.J¸ï.¹, ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀð ¸ÁªÀÅzï CªÀÄä£ÀªÀgÀ EUÀfð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀªÀĸÉå¬ÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ  ¢£ÁAPÀ 11/10/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:05 UÀAmɬÄAzÀ  12/10/2019gÀ 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢AiÀÄ°è ²ªÀð qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è ¥Áå£ïUÉ £ÉʯÁ£ï ºÀUÀÎ ©VzÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄ  DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÁVzÉ. ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è JA©vÁå¢üV ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÀAvÉ ²ªÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå: 12/2019 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. AiÀÄAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. ²ªÀð gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀĪÀÅzÁVzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ¤zÉÃð±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ªÉÄðéZÁgÀuÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ.

       ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ ¢£ÁAPÀ 12/10/2019 gÀAzÀÄ WÀl£É £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥sÁzÀgï ªÀĺÉñï r`¸ÉÆÃd gÀªÀgÀ ±ÀªÀ ªÀĺÀdgÀÄ £Àqɹ §½PÀ PÉ.JA.¹. ªÀÄtÂ¥Á®zÀ  ¥sÉÆÃgɤìPï «¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ  ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ CAvÀåQæAiÉÄAiÀÄ §UÉÎ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ©lÄÖPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÈvÀgÀ CAvÀå¸ÀA¸ÁÌgÀ ¢£ÁAPÀ 15/10/2019 gÀAzÀÄ  ²ªÀð ¸ÁªÀÅzï CªÀÄä£ÀªÀgÀ EUÀfðAiÀÄ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

       F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è EzÀĪÀgÉUÉ £ÀqɹzÀ vÀ¤SɬÄAzÀ ºÁUÀÆ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀgÀ¢¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÁzsÀgï ªÀĺÉñï r`¸ÉÆÃdgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV  DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EªÀgÀ ¸ÁªÀÅ PÉÆ¯É CxÀªÁ C¥ÀgÁ¢üPÀ zÀĵÉàçÃgÀuɬÄAzÀ £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ EzÀĪÀgÉV£À vÀ¤SɬÄAzÀ  PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è.

       ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÁë ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ zÉúÀzÀ CAUÁUÀUÀ¼À£ÀÄß («¸ÉgÁ) ¥ÀjtÂvÀgÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢UÁV «¢ü «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. F ªÀgÀ¢AiÀÄÄ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ®¨sÀå ¸ÁPÁëöåzÁgÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¹ CAwªÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

       ¢£ÁAPÀ 02/11/2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®zÀ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ C°è §AzÀAvÀºÀ d£ÀgÀÄ  ZÀZïð£ÉƼÀUÉ ¥sÁzÀgïgÀªÀgÉÆqÀ£É F ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «£À: ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀÄÝ, EzÀgÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉò¹ ¥Àj¹Üw «¥ÀjÃvÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .  ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtzÀ°è ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ªÀzÀAwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸Àj¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀªÀå¸ÉÜUÉ zÀPÉÌ DzÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄw E®èzÉ PÀÆl ¸ÉÃjzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀp£À  PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Comments on this Article
Jossey Saldanha, Atlanta Mon, November-4-2019, 2:34
We can only pray to the Almighty to give us Speedy Justice ...
Agree[1]
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Welcome to Thonse Naturecure Hospital
View More

Autobiography of Richard Carvalho, Barkur/Mumbai.Autobiography of Richard Carvalho, Barkur/Mumbai.
Unbelievable Stunts on Beach by local boys| Freestyle Jumps | India | Udupi | KemmannuUnbelievable Stunts on Beach by local boys| Freestyle Jumps | India | Udupi | Kemmannu
The Tablet - International Catholic WeeklyThe Tablet - International Catholic Weekly
GSB delicacies at Hotte Thumba Fish Court UdupiGSB delicacies at Hotte Thumba Fish Court Udupi
Rozaricho Gaanch September Issue 2020Rozaricho Gaanch September Issue 2020
Contact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, UdupiContact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, Udupi
Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.
Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
St. Alphonsa of India