Coronavirus: 150 financially poor families around Barkur Church get Essential Aid.


Kemmannu News Newtwork, 30-04-2020 12:21:53


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Coronavirus: 150 financially poor families around Barkur Church get Essential Aid.

Barkur: Essential food items were distributed among 150 financially poor families around Barkur By St. Peter’s Church, Barkur in association with the Catholic Sabha, Barkur. Financially poor families from all communities got the benefit which was distributed to their door steps through the respective ward heads of the Parish.

Before the distribution, Corona Warriors who were taking care of the public in the area during this Lockdown were honored. They included 2 from Police Department, 5 Asha Workers and 3 Linemen from electricity department.

Parish Priest Rev. Fr. Filip Nery Cornelio, Ward Gurkars, Catholic Sabha officials and members, Barkur Grama Panchyat President Mrs. Sheila Dsouza, Convent In Charge sister Jasmitha Crasta, Udayavani and Vijaya Karnataka other TV reporters, Parish Vice President Herald Dsouza, Sectretary Vivet Lewis and Eric Soans were present during honoring ceremony.

ಕೊವಿಡ್-19 ವ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್ ಬಾಧಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಮುಳಾವ್ಯೊ  ಗರ್ಜೊ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಆಜ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಸಾಂ.ಪೆದ್ರು ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ವೊರ್ವಿಂ ಆಟಾಪ್ಚಿಂ ಕಿಟ್ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವರಾರ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಬಾರ್ಕುರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಚೆ ವೆಳಿಂ ಕಾನೂನ್ ವೆವಸ್ತಾ ಭೋವ್‌ಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್  ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆವುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ವೀಜ್‌ಸಕ್ತೆಚ್ಯೆ ಸರ್ಬರಾಯೆಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೆಗಾ ಲೈನ್‌ಮೆನಾಂಕ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗರ್ನ್, ಮೊಗಾಚಿ‌ ದೀವ್ನ್ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ನೋವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂಚಿ ಸಲಹಾ ಘೆವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾನಿಂಚಿಂ ಮನಾಂ ವ್ಹಯ್ ಕರುನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬಾರ್ಕುರ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್, ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೆರಿ ಆರಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಜಯ್ತಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರುಪಾನ್ ವೊರ್ವ್ಯಾಂಚಿ ಎಕೆಕ್ ಕಿಟ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ.

ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚಿಂ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ಫಲಾನುಭವಿ ಕೊಣಾಂಕ್‌ಯೀ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ವೊರ್ವಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮಜತ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‌್ಯೊ ಛಾಪ್ಚ್ಯೊ ಚುಕ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲಿಚ್ ಲ್ಹಾನ್ವಿಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಚುಕ್ಲೆಂ. ದೆಡ್ಶೆಂ (150) ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆಚೊ ಫಳ್ ಜೊಡ್ಲೊ.

ಬಾರ್ಕುರ್ ಗ್ರಾಮ್‌ಪಂಚಾಯ್ತೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶೈಲಾ ಡಿಸೋಜಾ ತಶೆಂಚ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಕೊಂವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಮಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಲ್ಲಿ.

’ಉದಯವಾಣಿ’ ತಶೆಂಚ್ ’ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಪತ್ರಾಚೆ ಬಾತ್ಮಿದಾರ್, ಟಿ.ವಿ.ಮಾಧ್ಯಾಮಾಚೆ ವರ್ದೆಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ತಚ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕೆಳಿಂ ಆನಿ ಸೀಲ್ಡ್ ತಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ಯೊ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯೊ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿವೆಟ್ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ.

Comments on this Article
James Fernandes, Barkur Chicago Fri, April-24-2020, 10:21
*This is the first time in english literature question and answer both are same* Q: Who declared Corona as a pandemic? A: WHO declared Corona as a pandemic .
Agree[0]
James Fernandes, Barkur/Chicago Thu, April-23-2020, 11:57
The nature produced (fruit, Vegetables, Cereals, badane kai, etc) will cost 50 fold, unless each household grows its own thendle, valchi, thambdy bhaji, or kuvalo.

It’s not below dignity to grow, cook, and eat and swallow your own hand produce.

Hunger and necessity are the best motivators. Start digging the well now.

Agree[2]
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

Milagres College, KallianpurMilagres College, Kallianpur
Congratulations to Rochelle D Souza.Congratulations to Rochelle D Souza.
Flat for Rent at Gopalpura, Santhekatte, Udupi.Flat for Rent at Gopalpura, Santhekatte, Udupi.
Donate Your Old Smart Phone this DiwaliDonate Your Old Smart Phone this Diwali
Autobiography of Richard Carvalho, Barkur/Mumbai.Autobiography of Richard Carvalho, Barkur/Mumbai.
The Tablet - International Catholic WeeklyThe Tablet - International Catholic Weekly
GSB delicacies at Hotte Thumba Fish Court UdupiGSB delicacies at Hotte Thumba Fish Court Udupi
Rozaricho Gaanch September Issue 2020Rozaricho Gaanch September Issue 2020
Contact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, UdupiContact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, Udupi
Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
St. Alphonsa of India