ಜನರೊಚ್ಚಿಗೇಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ – ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ


Richard D’Souza
Kemmannu News Network, 29-06-2020 14:01:49


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


 ಉಡುಪಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಸಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕು ಮೂರಬಟ್ಟೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಸುಲ್ಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ಇದೀಗ ಜನತೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮರ್ ಕೊಡವೂರು ಅವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಉಡುಪಿ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಹುತಾತ್ಮ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÁÛ J¯Áè gÀAUÀzÀ®Æè PÀÆqÁ ¸ÀgÀPÁgÀ zÉñÀzÀ d£À»vÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄĪÀ°è «¥sÀ®ªÁUÀÄwÛzÉ. CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀ®Ä ¸ÀļÀÄîUÀ¼À£ÀÄß ºÉýPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÀÄwÛzÉ. CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ  ªÀÄlÖzÀ°è PÀZÁÑvÉÊ® ¨É¯É PÀ¤µÀ× ªÀÄlÖPÉÌ E½zÁUÀ PÀÆqÁ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæïï rÃ¸É¯ï ¨É¯ÉUÀ¼ÀÄ UÀUÀ£ÀPÉÌÃjzÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ CzÀgÀ §UÉÎ ¤®ðPÀë zÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj ¸ÀļÀÄîUÀ¼À ¸ÁªÀiÁdåzÀ ªÉÄÃ¯É zÉñÀªÀ£ÀÄß D¼ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÁaPÉUÉÃr£À ¸ÀAUÀw. aãÁzÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀƨsÁUÀPÉÌ £ÀÄVÎgÀĪÀÅzÀÄ G¥ÀUÀæºÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV awævÀªÁzÀgÀÆ zÉñÀzÀ ¥ÀæzsÁ¤ CAvÀºÀ WÀl£É dgÀV®è JAzÀÄ ¸ÀªÀð ¥ÀPÀëzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÉý F ¥ÀæPÀgÀt¢AzÀ ºÀÄvÁvÀägÁzÀ 20 d£À «ÃgÀ AiÉÆzsÀgÀ §°zÁ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀªÀiÁ¤¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß zÉñÀzÉÆæû ¥ÀPÀë JAzÀÄ ©A©¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀë zÉñÀzÉÆæûAiÉÄà DVzÀÝ°è ¥ÀPÀëzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀ¯Éà PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî E®è vÀªÀÄä ¸ÀļÀî£ÀÄß M¦àPÉƽî JAzÀ CªÀgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀvÀ£ÀªÁUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ««zsÀ ºÀAvÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄvÉÛêɠ JAzÀgÀÄ.

  ªÀiÁf ¸ÀaªÀgÁzÀ ²æà «£ÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgï ¸ÉÆgÀPÉ, ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀzÀ ²æà UÉÆÃ¥Á® ¥ÀÆeÁj, ²æà AiÀÄÄ. Dgï. ¸À¨sÁ¥Àw, PÉ.¦.¹.¹. ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð JA. J. UÀ¥ÀÆgï, PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÉgÉÆäPÁ PÀ£ÉÃð°AiÉÆà ªÉÆâ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ «¥sÀ®vÉAiÀÄ£ÀÄß d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ©aÑlÖgÀÄ.

  ¥Àæw¨sÀl£Á ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ GqÀĦ f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ vÉÊ® ¨É¯É KjPÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ªÀÄ£À« ¸À°è¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  ¥ÀæSÁåvï ±ÉnÖ, Q±À£ï ºÉUÉØ PÉƼĘ́Éʯï, © £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð, ±À©âgï CºÀäzï, CtÚAiÀÄå ±ÉÃjUÁgï, ªÉÊ. ¸ÀÄPÀĪÀiÁgï ¥ÀqÀÄ©¢æ, gÁdÄ ¥ÀÆeÁj, ¤ÃgÉ PÀȵÀÚ ±ÉnÖ, ªÀĺÁ§® PÀÄAzÀgï, QÃwð ±ÉnÖ,  eÉÆåÃw ºÉ¨Áâgï, £À«Ã£ïZÀAzÀæ ¸ÀĪÀtð, ªÀÄzÀ£ï PÀĪÀiÁgï, ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj, ±ÉÃRgï ªÀÄrªÁ¼À, ±ÀAPÀgï PÀÄAzÀgï, ºÀj¥Àæ¸Ázï ±ÉnÖ, VÃvÁ ªÁUÉè, AiÀÄwñï PÀPÉÃðgÁ, PÀıÀ¯ï ±ÉnÖ, d£ÁzÀð£À ¨sÀAqÁPÁðgï, gÉƱÀ¤ M°ªÀgï, ±ÀAPÀgï £ÁAiÀÄPï, ±ÁAw ¦gÉÃgÁ, G¥ÉÃAzÀæ UÁtÂUÀ, PÀȵÀÚªÀÄÆwð CZÁAiÀÄð, qÁ. ¸ÀĤÃvÁ ±ÉnÖ, ºÀjÃ±ï ±ÉnÖ ¥ÁAUÀ¼À, ±ÉÃRgï ¥ÀÆeÁj, GzÁåªÀgÀ £ÁUÉñï PÀĪÀiÁgï, ±À²zsÀgÀ ±ÉnÖ J®ÆègÀÄ, ¥Àæ±ÁAvï dvÀÛ£Àß, Q±ÉÆÃgï JªÀiÁð¼ï, ¨sÀÄdAUÀ ±ÉnÖ,  ºÀjÃ±ï ±ÉnÖ §æºÁäªÀgÀ, E¸Áä¬Ä¯ï DvÁær, PÉñÀªÀ PÉÆÃmÁå£ï, ¸ÀÄgÉÃ±ï £ÁAiÀiïÌ, ¸Àw±ï PÉÆqÀªÀÇgÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

Cut down your medical expenses. With Manipal Arogya CardCut down your medical expenses. With Manipal Arogya Card
OXEM KITEAK KELEIM DEVA? | (ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ದೆವಾ?) New Konkani video song by DONY&ASHA CORREAOXEM KITEAK KELEIM DEVA? | (ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ದೆವಾ?) New Konkani video song by DONY&ASHA CORREA
Contact for Masks, Sanitizers, PPE kits and More..Contact for Masks,  Sanitizers, PPE kits and More..
LIVE STREAM OF MASSES - Holy week schedule from Abu DhabiLIVE STREAM OF MASSES - Holy week schedule from Abu Dhabi
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
St. Alphonsa of India
Website Maintenance

Website Maintenance

Kemmann.com Face Book

Click here for Kemmannu Knn Facebook Link

Sponsored Albums