Maharashtra Konkan Association celebrates Monti Feast


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 09-09-2016 05:48:13


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Maharashtra Konkan Association celebrated the feast of Nativity of Mary (Monti Fest) with religious fervor and in Mangalore traditional style at Divine Child School, Amboli, Andheri (West) here on September 8.

Fr Hubert Goveas, parish priest of St Francies Xavier church  blessed the new paddy-sheaves and venerated Infant Mary on the occasion.The little children honored Infant Mary by showering the choicest of flowers in Her honor.

21£Éà ªÁ¶ðPÀ ªÉÆAw ºÀ§â ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç PÉÆAPÀuï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï -ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj ¥ÀªÁqÀUÀ¼À ¸Àȶ×PÀvÉð: ¥sÁ| ºÀÆå§gïÖ UÉÆëAiÀĸï

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.08: ªÀĺÁgÁµÀÖç PÉÆAPÀuï J¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ EA¢°è UÀÄgÀĪÁgÀ gÁwæ CAzsÉÃj ¥À²ÑªÀÄzÀ CA¨ÉÆð E°è£À rªÉÊ£ï ZÉʯïØ £À¸Àðj ¸À¨sÁUÀȺÀzÀ°è vÀ£Àß 21£Éà ªÁ¶ðPÀ PÀ£ÁåªÀÄjAiÀĪÀÄägÀ d£ÉÆäÃvÀìªÀ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀÄÝ, ¥ÁPïð¸ÉÊmï£À ¸ÉÊAmï ¥sÁæ¤ì¸ï PÉìëAiÀÄgï ZÀZïð£À  zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ gÉ| ¥sÁ| ºÀÆå§gïÖ UÉÆëAiÀÄ¸ï ªÀiÁvÉ ªÉÄÃjAiÀÄ DgÁzsÀ£ÉUÉÊzÀÄ §vÀÛzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß D²ÃªÁða¹ ¥ÀæPÀÈwªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¹zÀgÀÄ. ¥ÀÇeÉAiÀÄ D¢AiÀÄ°è ¥ÀÅmÁtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉzÀ ¸ÀzÀãPÀÛgÀÄ C®APÀjvÀ ªÀiÁvÉ ªÀÄjAiÀĪÀÄägÀ ¥ÀæwªÉÄUÉ ¥ÀŵÀáªÀȶ×UÉÊzÀÄ ¨sÀQÛ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¹ £À«Ä¹zÀgÀÄ.  

ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj ¥ÀªÁqÀUÀ¼À ¸Àȶ×PÀvÉð DVzÀÄÝ ¨sÀPÁÛ¢üUÀ¼À ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀ zÉêÀªÀiÁvÉ DVzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ PÁåxÉÆðPï Qæ±ÀÑ£ÀßgÀ £ÀA©PÉAiÀÄ ªÀiÁvÉ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ d£ÉÆäÃvÀìªÀ£ÀÄß ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁV ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÁßV DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀzÁ ¨sÀPÁÛ¢üUÀ¼À°è ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ d£Àä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß KPÀvÉ ¸ÁgÀĪÀ PËlÄA©PÀ ºÀ§âªÁV £ÁªÀÅ DZÀj¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¸ÀA¨sÀæ«ÄPÀ C©üªÀAzÀ£Á ¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃj¹ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßÃr ¥sÁ| ºÀÆå§mïð £ÉgÉzÀ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀgÀÄ.

 

¥ÀÇeÉAiÀÄ°è §æzÀgï ¥sÉæræPï PÉÆgÉAiÀiÁ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ£ÁßrzÀgÀÄ. «¤ß r¸ÉÆÃeÁ ¨Éʧ¯ï ªÁa¹zÀgÀÄ. ªÉÄn¯ÁØ gÉÆÃræUÀ¸ï ªÀÄvÀÄÛ Lj£ï gÉÆÃræUÀ¸ï ±ÀæzÁÞ¥ÁæxÀð£ÉUÉÊzÀgÀÄ. LqÁ ªÉÆAvÉgÉÆÃ, »¯ÁØ ¥sÉ£ÁðAr¸ï ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ ¥ÀÇeÉUÉ ¨sÀQÛUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ. DåAl¤ §ÄxɯÉÆèà ¥ÀÇeÁ¢üUÀ½UÉ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ¤ÃrzÀgÀÄ.

 

¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°è CwyüUÀ¼ÁV  ªÉÄAUÀÆîjAiÀÄ£ï PÀxÉÆðPï ªÉ¯ÉáÃgï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À CzsÀåPÀë ¸ÉÖä ¸À¯ÁØ£Áí, GzÀå«ÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæ«ÄüÁ «.ªÀÄxÁAiÀĸï, PÉèêÉÄAmï ¯ÉƨÉÆÃ, ºÉgÁ¯ïØ PÁ¸ÉÛð£ÉÆà ºÁUÀÆ   C¸ÉÆù AiÉÄñÀ£ï£À CzsÀåPÉë ¨É£ÉrPÁÖ ©.gɨɯÉÆèà ªÉâPÉAiÀÄ°è D¹Ã£ÀgÁVzÀÝgÀÄ. G¥ÁzsÀåPÀë ªÁ®Ögï r¸ÉÆÃeÁ PÀ¯Áär, UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¯Áå¤ì r¸ÉÆÃeÁ, eÉÆvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð UÉæUÉÆj ªÉƤ¸ï eÉÆvÉ PÉÆñÁ¢üPÁj ¦ævÉñï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀð ªÀ®AiÀiÁzsÀåPÀë «£ÉìAmï PÁ¸ÉÛð£ÉÆà CwyüUÀ½UÉ ¥ÀŵÀáUÀÄ¥ÀÑ ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ.  

 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «±ÉõÀ DªÀÄAwævÀgÁV ¨É£ÉrPÁÖ gɨɯÉÆèÃ, rªÉÊ£ï ZÉʯïØ £À¸Àðj ¤zÉðñÀPÀ £ÉÆêÀÄð£ï r¸ÉÆÃeÁ, PÉÆAPÀt ¸ÀAVÃvÀPÁgÀ «PÀÖgï PÉÆ£Éì¸ÉÆÃ,  ²PÀëQ ªÉÄÃj ©.¦AmÉÆÃ, ¸ÉÖä qÁAiÀĸï,  eÉÆãï gÉÆÃræUÀ¸ï, zÁ¤UÀ¼ÁzÀ ¯Áå¤ì r¹¯Áé ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw eɹì r¹¯Áé, ¤Ã¯ï r¸ÉÆÃeÁ, ¨sÀV¤AiÀÄgÁzÀ ¹| ®Æ¹, ¹| ¦æAiÀiÁ, ¹| dÆ°AiÀiÁ,  ªÀÄwÛvÀgÀ UÀtågÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

 

gÉÆÃQ rPÀÄ£Áí ¸ÁéUÀw¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ¸ÀÀAZÁ®PÀ °AiÉÆà ¥sÉ£ÁðAr¸ï eÉjªÉÄj ºÀ§âzÀ «±ÉõÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹ PÀÈvÀdÕvÉ ¸ÀªÀĦð¹zÀÀgÀÄ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÉÃPÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÁßrzÀÄÝ, ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀªÀÅ £ÀÈvÀå ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹vÀÄ. EzÉà ªÉÃ¼É ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ C£ÁxÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ Hl¤Ãr £ÀAvÀgÀ £ÉgÉzÀ d£ÀvÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀÄzÀÞ ±ÁSÁºÁj ºÉƸÀCQÌ ¨sÉÆÃd£À K¥Àðr¹vÀÄÛ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀ§Äâ ¤Ãr ªÁ¶ðPÀ vɣɺÀ§âPÉÌ «gÀ«Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Watch Full Video:Inauguration Udupi of Diocese
View More

Mount Rosary Church Annoucement for the weekMount Rosary Church Annoucement for the week
Veez Konkani WeeklyVeez Konkani Weekly
Crib Making Competition 2018Crib Making Competition 2018
Newly constructed House for sale at Nejar near Santhekatte.Newly constructed House for sale at Nejar near Santhekatte.
Maria TravelsMaria Travels
Rozarich Gaanch September- 2018Rozarich Gaanch September- 2018
Karaval Milan Sports Event on 23rd December at Milagres Ground, Kallianpur.Karaval Milan Sports Event on 23rd December at Milagres Ground, Kallianpur.
Rozarich Gaanch September- 2018Rozarich Gaanch September- 2018
Milarchi-Lara-September-2018Milarchi-Lara-September-2018
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
Santhosh Villa short film by youth of Udupi Parish and ICYM.Santhosh Villa short film by youth of Udupi Parish and ICYM.
Crossland College, Year book 2017-18Crossland College, Year book 2017-18
Delite Caterers and Delite Event ManagementDelite Caterers and Delite Event Management
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India