Maharashtra Konkan Association celebrates Monti Feast


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 09-09-2016 05:48:13


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Maharashtra Konkan Association celebrated the feast of Nativity of Mary (Monti Fest) with religious fervor and in Mangalore traditional style at Divine Child School, Amboli, Andheri (West) here on September 8.

Fr Hubert Goveas, parish priest of St Francies Xavier church  blessed the new paddy-sheaves and venerated Infant Mary on the occasion.The little children honored Infant Mary by showering the choicest of flowers in Her honor.

21£Éà ªÁ¶ðPÀ ªÉÆAw ºÀ§â ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç PÉÆAPÀuï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï -ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj ¥ÀªÁqÀUÀ¼À ¸Àȶ×PÀvÉð: ¥sÁ| ºÀÆå§gïÖ UÉÆëAiÀĸï

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.08: ªÀĺÁgÁµÀÖç PÉÆAPÀuï J¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ EA¢°è UÀÄgÀĪÁgÀ gÁwæ CAzsÉÃj ¥À²ÑªÀÄzÀ CA¨ÉÆð E°è£À rªÉÊ£ï ZÉʯïØ £À¸Àðj ¸À¨sÁUÀȺÀzÀ°è vÀ£Àß 21£Éà ªÁ¶ðPÀ PÀ£ÁåªÀÄjAiÀĪÀÄägÀ d£ÉÆäÃvÀìªÀ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀÄÝ, ¥ÁPïð¸ÉÊmï£À ¸ÉÊAmï ¥sÁæ¤ì¸ï PÉìëAiÀÄgï ZÀZïð£À  zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ gÉ| ¥sÁ| ºÀÆå§gïÖ UÉÆëAiÀÄ¸ï ªÀiÁvÉ ªÉÄÃjAiÀÄ DgÁzsÀ£ÉUÉÊzÀÄ §vÀÛzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß D²ÃªÁða¹ ¥ÀæPÀÈwªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¹zÀgÀÄ. ¥ÀÇeÉAiÀÄ D¢AiÀÄ°è ¥ÀÅmÁtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉzÀ ¸ÀzÀãPÀÛgÀÄ C®APÀjvÀ ªÀiÁvÉ ªÀÄjAiÀĪÀÄägÀ ¥ÀæwªÉÄUÉ ¥ÀŵÀáªÀȶ×UÉÊzÀÄ ¨sÀQÛ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¹ £À«Ä¹zÀgÀÄ.  

ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj ¥ÀªÁqÀUÀ¼À ¸Àȶ×PÀvÉð DVzÀÄÝ ¨sÀPÁÛ¢üUÀ¼À ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀ zÉêÀªÀiÁvÉ DVzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ PÁåxÉÆðPï Qæ±ÀÑ£ÀßgÀ £ÀA©PÉAiÀÄ ªÀiÁvÉ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ d£ÉÆäÃvÀìªÀ£ÀÄß ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁV ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÁßV DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀzÁ ¨sÀPÁÛ¢üUÀ¼À°è ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ d£Àä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß KPÀvÉ ¸ÁgÀĪÀ PËlÄA©PÀ ºÀ§âªÁV £ÁªÀÅ DZÀj¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¸ÀA¨sÀæ«ÄPÀ C©üªÀAzÀ£Á ¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃj¹ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßÃr ¥sÁ| ºÀÆå§mïð £ÉgÉzÀ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀgÀÄ.

 

¥ÀÇeÉAiÀÄ°è §æzÀgï ¥sÉæræPï PÉÆgÉAiÀiÁ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ£ÁßrzÀgÀÄ. «¤ß r¸ÉÆÃeÁ ¨Éʧ¯ï ªÁa¹zÀgÀÄ. ªÉÄn¯ÁØ gÉÆÃræUÀ¸ï ªÀÄvÀÄÛ Lj£ï gÉÆÃræUÀ¸ï ±ÀæzÁÞ¥ÁæxÀð£ÉUÉÊzÀgÀÄ. LqÁ ªÉÆAvÉgÉÆÃ, »¯ÁØ ¥sÉ£ÁðAr¸ï ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ ¥ÀÇeÉUÉ ¨sÀQÛUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ. DåAl¤ §ÄxɯÉÆèà ¥ÀÇeÁ¢üUÀ½UÉ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ¤ÃrzÀgÀÄ.

 

¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°è CwyüUÀ¼ÁV  ªÉÄAUÀÆîjAiÀÄ£ï PÀxÉÆðPï ªÉ¯ÉáÃgï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À CzsÀåPÀë ¸ÉÖä ¸À¯ÁØ£Áí, GzÀå«ÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæ«ÄüÁ «.ªÀÄxÁAiÀĸï, PÉèêÉÄAmï ¯ÉƨÉÆÃ, ºÉgÁ¯ïØ PÁ¸ÉÛð£ÉÆà ºÁUÀÆ   C¸ÉÆù AiÉÄñÀ£ï£À CzsÀåPÉë ¨É£ÉrPÁÖ ©.gɨɯÉÆèà ªÉâPÉAiÀÄ°è D¹Ã£ÀgÁVzÀÝgÀÄ. G¥ÁzsÀåPÀë ªÁ®Ögï r¸ÉÆÃeÁ PÀ¯Áär, UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¯Áå¤ì r¸ÉÆÃeÁ, eÉÆvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð UÉæUÉÆj ªÉƤ¸ï eÉÆvÉ PÉÆñÁ¢üPÁj ¦ævÉñï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀð ªÀ®AiÀiÁzsÀåPÀë «£ÉìAmï PÁ¸ÉÛð£ÉÆà CwyüUÀ½UÉ ¥ÀŵÀáUÀÄ¥ÀÑ ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ.  

 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «±ÉõÀ DªÀÄAwævÀgÁV ¨É£ÉrPÁÖ gɨɯÉÆèÃ, rªÉÊ£ï ZÉʯïØ £À¸Àðj ¤zÉðñÀPÀ £ÉÆêÀÄð£ï r¸ÉÆÃeÁ, PÉÆAPÀt ¸ÀAVÃvÀPÁgÀ «PÀÖgï PÉÆ£Éì¸ÉÆÃ,  ²PÀëQ ªÉÄÃj ©.¦AmÉÆÃ, ¸ÉÖä qÁAiÀĸï,  eÉÆãï gÉÆÃræUÀ¸ï, zÁ¤UÀ¼ÁzÀ ¯Áå¤ì r¹¯Áé ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw eɹì r¹¯Áé, ¤Ã¯ï r¸ÉÆÃeÁ, ¨sÀV¤AiÀÄgÁzÀ ¹| ®Æ¹, ¹| ¦æAiÀiÁ, ¹| dÆ°AiÀiÁ,  ªÀÄwÛvÀgÀ UÀtågÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

 

gÉÆÃQ rPÀÄ£Áí ¸ÁéUÀw¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ¸ÀÀAZÁ®PÀ °AiÉÆà ¥sÉ£ÁðAr¸ï eÉjªÉÄj ºÀ§âzÀ «±ÉõÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹ PÀÈvÀdÕvÉ ¸ÀªÀĦð¹zÀÀgÀÄ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÉÃPÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÁßrzÀÄÝ, ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀªÀÅ £ÀÈvÀå ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹vÀÄ. EzÉà ªÉÃ¼É ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ C£ÁxÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ Hl¤Ãr £ÀAvÀgÀ £ÉgÉzÀ d£ÀvÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀÄzÀÞ ±ÁSÁºÁj ºÉƸÀCQÌ ¨sÉÆÃd£À K¥Àðr¹vÀÄÛ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀ§Äâ ¤Ãr ªÁ¶ðPÀ vɣɺÀ§âPÉÌ «gÀ«Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Nirmala Thonse organizes Awareness Campaign agains
View More

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine # 74Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine # 74
Charitable Foundation welcomes likeminded personnel for permanent directors post in MangaloreCharitable Foundation welcomes likeminded personnel for permanent directors post in Mangalore
Announcement from St Anne’s Church Thottam, UdupiAnnouncement from St Anne’s Church Thottam, Udupi
Kemmannu Church - Weekly Announcements.Kemmannu Church - Weekly Announcements.
Booking Open: Nayaab Residency, Court Back Road, UdupiBooking Open: Nayaab Residency, Court Back Road, Udupi
Manasa Vani - Manasa Pamboor News Letter - Vol 1 - Issue 1Manasa Vani - Manasa Pamboor News Letter - Vol 1 - Issue 1
PRIME LOCATION PROPERTY FOR SALE IN KEMMANNUPRIME LOCATION PROPERTY FOR SALE IN KEMMANNU
Admissions Open @ Milagres College, KallianpurAdmissions Open @ Milagres College, Kallianpur
Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.Milarchi Lara - Easter Issue of Mlagres Parish Bulletin.
Appeal from Gudiam Shri Bhadrakali Temple, Kemmannu - Invitation Cards Released.Appeal from Gudiam Shri Bhadrakali Temple, Kemmannu - Invitation Cards Released.
Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.Shops and Flats for sale at Hampankatte, Kemmannu.
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Milagres Tours and Travels upcoming Tours.Milagres Tours and Travels upcoming Tours.
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
Milarchi Laram - Issue Jan 2019Milarchi Laram - Issue Jan 2019
Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.Canara Beach Restaurant Inaugurated at Bengre, Kemmannu.
Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..Udupi: Congratulations to Raising smiles who won the first place in RED DROP AD- shoot competition..
Maria TravelsMaria Travels
Welcome to Thonse Naturecure HospitalWelcome to Thonse Naturecure Hospital
An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:

[Comments]

An appeal to Kemmannu Parishioners, Friends and Well Wishers:<P> <Center>[Comments]</P> </Center>
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India