Maharashtra Konkan Association celebrates Monti Feast


Rons Bantwal
Kemmannu News Network, 09-09-2016 05:48:13


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Maharashtra Konkan Association celebrated the feast of Nativity of Mary (Monti Fest) with religious fervor and in Mangalore traditional style at Divine Child School, Amboli, Andheri (West) here on September 8.

Fr Hubert Goveas, parish priest of St Francies Xavier church  blessed the new paddy-sheaves and venerated Infant Mary on the occasion.The little children honored Infant Mary by showering the choicest of flowers in Her honor.

21£Éà ªÁ¶ðPÀ ªÉÆAw ºÀ§â ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç PÉÆAPÀuï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï -ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj ¥ÀªÁqÀUÀ¼À ¸Àȶ×PÀvÉð: ¥sÁ| ºÀÆå§gïÖ UÉÆëAiÀĸï

ªÀÄÄA§¬Ä, ¸É.08: ªÀĺÁgÁµÀÖç PÉÆAPÀuï J¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ EA¢°è UÀÄgÀĪÁgÀ gÁwæ CAzsÉÃj ¥À²ÑªÀÄzÀ CA¨ÉÆð E°è£À rªÉÊ£ï ZÉʯïØ £À¸Àðj ¸À¨sÁUÀȺÀzÀ°è vÀ£Àß 21£Éà ªÁ¶ðPÀ PÀ£ÁåªÀÄjAiÀĪÀÄägÀ d£ÉÆäÃvÀìªÀ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀÄÝ, ¥ÁPïð¸ÉÊmï£À ¸ÉÊAmï ¥sÁæ¤ì¸ï PÉìëAiÀÄgï ZÀZïð£À  zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ gÉ| ¥sÁ| ºÀÆå§gïÖ UÉÆëAiÀÄ¸ï ªÀiÁvÉ ªÉÄÃjAiÀÄ DgÁzsÀ£ÉUÉÊzÀÄ §vÀÛzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß D²ÃªÁða¹ ¥ÀæPÀÈwªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¹zÀgÀÄ. ¥ÀÇeÉAiÀÄ D¢AiÀÄ°è ¥ÀÅmÁtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉzÀ ¸ÀzÀãPÀÛgÀÄ C®APÀjvÀ ªÀiÁvÉ ªÀÄjAiÀĪÀÄägÀ ¥ÀæwªÉÄUÉ ¥ÀŵÀáªÀȶ×UÉÊzÀÄ ¨sÀQÛ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¹ £À«Ä¹zÀgÀÄ.  

ªÀiÁvÉ ªÉÄÃj ¥ÀªÁqÀUÀ¼À ¸Àȶ×PÀvÉð DVzÀÄÝ ¨sÀPÁÛ¢üUÀ¼À ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀ zÉêÀªÀiÁvÉ DVzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ PÁåxÉÆðPï Qæ±ÀÑ£ÀßgÀ £ÀA©PÉAiÀÄ ªÀiÁvÉ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ d£ÉÆäÃvÀìªÀ£ÀÄß ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁV ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÁßV DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀzÁ ¨sÀPÁÛ¢üUÀ¼À°è ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ d£Àä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß KPÀvÉ ¸ÁgÀĪÀ PËlÄA©PÀ ºÀ§âªÁV £ÁªÀÅ DZÀj¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¸ÀA¨sÀæ«ÄPÀ C©üªÀAzÀ£Á ¥ÀÇeÉ £ÉgÀªÉÃj¹ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ¤ßÃr ¥sÁ| ºÀÆå§mïð £ÉgÉzÀ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀgÀÄ.

 

¥ÀÇeÉAiÀÄ°è §æzÀgï ¥sÉæræPï PÉÆgÉAiÀiÁ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ£ÁßrzÀgÀÄ. «¤ß r¸ÉÆÃeÁ ¨Éʧ¯ï ªÁa¹zÀgÀÄ. ªÉÄn¯ÁØ gÉÆÃræUÀ¸ï ªÀÄvÀÄÛ Lj£ï gÉÆÃræUÀ¸ï ±ÀæzÁÞ¥ÁæxÀð£ÉUÉÊzÀgÀÄ. LqÁ ªÉÆAvÉgÉÆÃ, »¯ÁØ ¥sÉ£ÁðAr¸ï ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ ¥ÀÇeÉUÉ ¨sÀQÛUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ. DåAl¤ §ÄxɯÉÆèà ¥ÀÇeÁ¢üUÀ½UÉ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ¤ÃrzÀgÀÄ.

 

¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°è CwyüUÀ¼ÁV  ªÉÄAUÀÆîjAiÀÄ£ï PÀxÉÆðPï ªÉ¯ÉáÃgï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À CzsÀåPÀë ¸ÉÖä ¸À¯ÁØ£Áí, GzÀå«ÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæ«ÄüÁ «.ªÀÄxÁAiÀĸï, PÉèêÉÄAmï ¯ÉƨÉÆÃ, ºÉgÁ¯ïØ PÁ¸ÉÛð£ÉÆà ºÁUÀÆ   C¸ÉÆù AiÉÄñÀ£ï£À CzsÀåPÉë ¨É£ÉrPÁÖ ©.gɨɯÉÆèà ªÉâPÉAiÀÄ°è D¹Ã£ÀgÁVzÀÝgÀÄ. G¥ÁzsÀåPÀë ªÁ®Ögï r¸ÉÆÃeÁ PÀ¯Áär, UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¯Áå¤ì r¸ÉÆÃeÁ, eÉÆvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð UÉæUÉÆj ªÉƤ¸ï eÉÆvÉ PÉÆñÁ¢üPÁj ¦ævÉñï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀð ªÀ®AiÀiÁzsÀåPÀë «£ÉìAmï PÁ¸ÉÛð£ÉÆà CwyüUÀ½UÉ ¥ÀŵÀáUÀÄ¥ÀÑ ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ.  

 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «±ÉõÀ DªÀÄAwævÀgÁV ¨É£ÉrPÁÖ gɨɯÉÆèÃ, rªÉÊ£ï ZÉʯïØ £À¸Àðj ¤zÉðñÀPÀ £ÉÆêÀÄð£ï r¸ÉÆÃeÁ, PÉÆAPÀt ¸ÀAVÃvÀPÁgÀ «PÀÖgï PÉÆ£Éì¸ÉÆÃ,  ²PÀëQ ªÉÄÃj ©.¦AmÉÆÃ, ¸ÉÖä qÁAiÀĸï,  eÉÆãï gÉÆÃræUÀ¸ï, zÁ¤UÀ¼ÁzÀ ¯Áå¤ì r¹¯Áé ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw eɹì r¹¯Áé, ¤Ã¯ï r¸ÉÆÃeÁ, ¨sÀV¤AiÀÄgÁzÀ ¹| ®Æ¹, ¹| ¦æAiÀiÁ, ¹| dÆ°AiÀiÁ,  ªÀÄwÛvÀgÀ UÀtågÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

 

gÉÆÃQ rPÀÄ£Áí ¸ÁéUÀw¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ¸ÀÀAZÁ®PÀ °AiÉÆà ¥sÉ£ÁðAr¸ï eÉjªÉÄj ºÀ§âzÀ «±ÉõÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹ PÀÈvÀdÕvÉ ¸ÀªÀĦð¹zÀÀgÀÄ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÉÃPÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÁßrzÀÄÝ, ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀªÀÅ £ÀÈvÀå ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹vÀÄ. EzÉà ªÉÃ¼É ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ C£ÁxÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ Hl¤Ãr £ÀAvÀgÀ £ÉgÉzÀ d£ÀvÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀÄzÀÞ ±ÁSÁºÁj ºÉƸÀCQÌ ¨sÉÆÃd£À K¥Àðr¹vÀÄÛ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀ§Äâ ¤Ãr ªÁ¶ðPÀ vɣɺÀ§âPÉÌ «gÀ«Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
Kemmanu Traffic Jam
View More

Happy Birthday to Fr. Leslie DsouzaHappy Birthday to Fr. Leslie Dsouza
Happy Birthday to Dear Mr. Frank Fernandes.Happy Birthday to Dear Mr. Frank Fernandes.
Indian Catholic Youth Movement, Katpadi Presents, Gadyanth Yuva Ekvot-2017 as on 27-08-2017 - All are invited.Indian Catholic Youth Movement, Katpadi Presents, Gadyanth Yuva Ekvot-2017 as on 27-08-2017 - All are invited.
Mount Rosary Church Annoucements for the WeekMount Rosary Church Annoucements for the Week
You are cordially invited to the SeminarYou are cordially invited to the Seminar
Villa for
Sale

at Kemmannu.Villa for sale at Kemmannu.
28th Tonse ‘Sarvajanika Ganeshosava’ Invitation28th Tonse ‘Sarvajanika Ganeshosava’ Invitation
Souza’s Mega Festival SaleSouza’s Mega Festival Sale
Milarchi Lara Souvenir - Ester Issue, April 2017Milarchi Lara Souvenir - Ester Issue, April 2017
Read online Uzvaad:<font color=red> Read online Uzvaad</font color=red>:
Booking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/KallianpurBooking open at GSJ Galaxy at Santhekatte/Kallianpur
Visit Axis Bank Now open in Kallianpura, SanthekatteVisit Axis Bank Now open in Kallianpura, Santhekatte
For all your travel needs contact Sequeira TouristFor all your travel needs contact Sequeira Tourist
Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....Become a professional or part time trader or take Forex Trading as a hobby. We will provide our assistance to you in your success. Click here to know more....
Power Care Services, MoodubellePower Care Services, Moodubelle
Contact Little Flower Tours and TravelsContact Little Flower Tours and Travels
Ganapahti Co-operative Agricultural BankGanapahti Co-operative Agricultural Bank
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
Udupi TodayUdupi Today
St. Alphonsa of India
Thank you from Kemmannu.comContact for all your Travel, Tours and For Rent a Car

Contact Maria Travels  for all your Travel, Tours and For Rent a Car Mob: 9980889512 or 9819444307

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

SAHARA

Sponsored Albums