Sowjanya’s murder case would be submitted to CID: Home minister R Ashok


Kemmannu News Network, 24-11-2012 14:56:20


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print


Udupi:Sowjanya’s murder case has been ordered to be investigate from CID, said Home and transport minister Government of Karnataka R Ashok. Speaking with media person here in Udupi on Friday November 23, 2012, he said that Dharmasthala Dharmadhikari D Virendra Heggade and the parents of Sowjanya have appealed for CID Enquiry, holding thorough investigations, this report would be submitted to the court in a two month.

 

Talking over Government City Buses Services in the district, Transport Minister R. Ashok said, we started Govt. Bus Service in Mangalore over the repeated demands from the people in Mangalore, we have thought of having Govt. Buses in Udupi too. A few people have taken to the court, we expect that the prohibition be removed, then we will certainly implement the project, he said.

Further he said that in Bangalore, Mysore & Gulbarga City Buses ply decently and common people, specially the children get concessions from it. Even in cases of unprecedented accidents, you don’t get any compensation in Private Buses. But in the case of Govt. buses you get 2 lac compensation. Hence more and more people have already ordered the Transport Department for it. A few districts have shown very good reaction, he said.

Talking over the stand taken by the Central Govt. for the Nuclear Plant established in Tamil Nadu and that the waste from it intended to be disposed in Kolar, Ashok said dispensing waste is not that easy and Karnataka Govt. won’t permit such things. Moreover, Central Govt. in no way has contacted the State Govt., he said.

 

Talking over the infiltrators getting into the Coast through the Sea route due to the laxity of the concerned departments, he said that there wasn’t any Coast Guard for ensuring any security earlier. Now 7 Coastal Guards have been pressed in. More facilities would be provided now and very soon everything would work to the benefit of the people, things would get normalised, he said.

 

zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ ¸Ëd£Àå PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¹Lr vÀ¤SÉUÉ ªÀ»¸À®Ä CzsÉñÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ UÀæºÀ ¸ÀaªÀ D±ÉÆÃPï ºÉýzÁÝgÉ. ±ÀÄPÀæªÁgÀ GqÀĦAiÀÄ° ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÉÇgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ F «±ÀAiÀÄ w½¹zÀ CªÀgÀÄ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåy𤠸Ëdå£Àå CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊAVPÀ ºÀ¯Éè £Àqɹ PÉƯɪÀiÁrzÀÄÝ, zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ zsÀªÀiÁð¢üPÁj r «gÉÃAzÀæ ºÉUÀÎqÉ ºÁUÀÆ DPÉÃAiÀÄ PÀÄlÄA§ ªÀUÀð ¹Lr vÀ¤PÉUÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ, F PÀÄjvÀÄ PÀÆ®APÀĵÀ vÀ¤PÉ £Àqɹ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ E¯ÁSÉUÉ DzÉñÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ JAzÀgÀÄ

f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj §¸ï Mr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹zÀ ¸ÀaªÀgÀÄ FUÁUÀ¯ÉêÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÀiÁzsÀåªÀÄ ºÁUÀÆ d£ÀUÀ¼À MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ £ÁªÀÅ ¹n §¸ïUÀ¼À£ÀÄߥÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, GqÀĦAiÀÄ°è PÀÆqÀ ¹n §¸ïUÀ¼À£ÀÄß Mr¸À®Ä aAvÀ£É £ÀqɸÀ¯ÁVvÀÄÛ DzÀgÉ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÆgÉ ºÉÆÃV vÀqÉAiÀiÁeÉë vÀA¢zÀÄÝ, EzÀPÁÌV C¢üPÁjUÀ½UÉ PÀÆqÀ¯Éà vÀqÉAiÀiÁeÉÕ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¥ÀæAiÀÄvÀߣÀqɸÀĪÀAvÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁðUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¹n ¸À«ð¸ï §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ NqÀÄwÛªÉ, d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ CzÀgÀ®Æè «µÉñÀªÁVªÀÄPÀ̽UÉ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸À®Ä vÀÄA¨Á C£ÀÆPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. SÁ¸ÀV §¸ïìUÀ¼À°è C¤ÃjÃQëvÀ C¥sÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÝ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀ¹UÀĪÀÅ¢®è, CzÉà ¸ÀgÀPÁj §¸ïì£À°è CAvÀºÀ WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀgÉ PÀÆqÀ¯Éà 2 ®PÀë¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ J¯Áè f¯ÉèUÀ¼À®Æè d£ÀgÀ ¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁUÀ £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ FUÁUÀ¯Éà CzÉñÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ f¯ÉèUÀ¼À°è EzÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄ ªÀåPÀÛªÁVzÉ JAzÀgÀÄ.

PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À°è ¤«Äð¸ÀĪÀ CtĸÁܪÀgÀzÀ vÁådåªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉÆïÁgÀzÀ°è «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¤®Ä«£À §UÉÎ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÉ ¨ÉÃPÁ©nÖ ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ CtĸÁܪÀgÀzÀ vÁådåªÀ£ÀÄß «¯ÉêÁjªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÉ d£ÀgÀ fêÀzÉÆA¢UÉ ZɯÁèl DqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À fêÀPÉÌ EzÀÄ ºÁ¤PÁgÀPÀ EzÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁgÀtPÀÆÌ M¦àUÉ ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è. F PÀÄjvÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹®è.

¸ÀªÀÄÄzÀæªÀiÁUÀð¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV £ÀĸÀļÀÄPÉÆÃgÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÀgÁªÀ½UÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ E¯ÁSÉ £ÀqɸÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ «ÄãÀÄUÁgÀgÀÄ DgÉÆæ¹zÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ PÉýzÀ¥Àæ±ÉßUÉ F ªÉÆzÀ®Ä PÀgÁªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀzÀævÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀ°®è DzÀgÉ FUÀ PÀgÁªÀ½AiÀÄ°è 7 PÀgÁªÀ½ PÁªÀ®Ä ¥ÀqÉ ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÉZÀÄÑ ¸ËPÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß EªÀÅUÀ½UÉ ¤ÃrzÀÄÝ EªÉ¯Áè ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°èzÀÄÝ, ¸ÀzÀåzÀ°èAiÉÄà J¯Áè ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀjAiÀiÁUÀ°zÉ ¸ÀgÀPÁgÀ E¯Áè jÃwAiÀĪÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀzÀævÉUÉ ªÀ»¸À°zÉ JAzÀgÀÄ.

 

Comments on this Article
Jossey Saldanha, Mangalore/Mapusa/Mumabi Sat, November-24-2012, 10:10
Dear Editor, You edited “Ragupathy’s and Yeddy’s wives". If you have read today’s Times of India - “Promising that Maharashtra government will act on the recommendation of the inquiry report on the arrest of two girls for posting Facebook comments against the shutdown for Bal Thackeray’s funeral, home minister RR Patil on Saturday said strict action will be taken against cops if found guilty”. Always remember the pen is mightier than the sword so no need to get scared…………….
Agree[0]
Jossey Saldanha, Mangalore/Mapusa/Mumabi Sat, November-24-2012, 9:32
Many wife’s have also died in mysterious circumstances. Can we have CBI instead?
Agree[0]
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kemmannu.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.
Please note that under 66A of the IT Act, sending offensive or menacing messages through electronic communication service and sending false messages to cheat, mislead or deceive people or to cause annoyance to them is punishable. It is obligatory on kemmannu.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kemmannu.com will be purely at your own risk, and in no way will Kemmannu.com be held responsible.
Similarly, Kemmannu.com reserves the right to edit / block / delete the messages without notice any content received from readers.
BIGGEST FLOOD IN 46 YEARS, KEMMANNU - UDUPI
View More

Free Covid-19 test at Santhekatte By Rotary Kallianpur on Oct 2.Free Covid-19 test at Santhekatte By Rotary Kallianpur on Oct 2.
Rozaricho Gaanch September Issue 2020Rozaricho Gaanch September Issue 2020
Contact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, UdupiContact on Going Residential ProjectAl Nayaab Residency, Udupi
Cool House Construction, Udupi.Cool House Construction, Udupi.
Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.Computerised Clinical Laboratory, Kemmannu.
Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.Milarchi Lara - Bulletin Issue July 2020.
Choice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, KallianpurChoice Furniture vast household showroom opens at Santhekatte, Kallianpur
Focus Studio, Near Hotel Kidiyoor, UdupiFocus Studio, Near Hotel Kidiyoor, Udupi
Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.Canara Beach Restaurant, Hoode/Bengre, Udupi.
Delite Catering, SanthekatteDelite Catering, Santhekatte
St. Alphonsa of India